PHÁT TRIỂN kĩ NĂNG làm văn NGHỊ LUẬN xã hội

54 137 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:10

1 Phần T TỔNG QUAN VỀ VĂ LU N XÃ H I T H –V C C T M N ầ C ; y ứ ẻ S C D 2008 y T y ổ ợ y ỏ ằ y y ẫ ễ y + Khô –P B y ầ II YÊ CẦ C Dung lượng viết H V T  Một tư tưởng, đạo lí  Một việc, tượng đời sống Cấu trúc viết T y C : –B ầy ầ :M ầ +S +C y ầ CỦA B ứ VĂ 500 700 : ỏ : ẹ ầ ;T ;K ú G ầ M ợ ẽ T y K ú ầ : y y c ứ : ầ T ầ ầ T ầ Kết bài) ợ –P ú M ợ T K ầ ầ Mở bài, Thân :g ứ ỏ – ứ y y ầ ợ ơ ứ : ứ Đ ƯỚ D V VẤ ĐỀ ghị luận tư tưởng, đạo lí –C ứ : Lí tưởng, mục đích sống, nghề nghiệp, ước mơ –C : Lòng yêu nước, nhân ái, vị tha, bao dung, độ lượng, tính trung thực, dũng cảm, chăm chỉ, cần cù, thái độ hòa nhã, khiêm tốn, thói ích kỉ, ba hoa, vụ lợi –V : Tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em –V : Tình đồng bào, tình thầy trò, bạn bè –V ứ : Lễ phép, lịch ghị luận việc, tượng đời sống – ầ ợ ứ : ành điệu đ u phải hư h ng ạn ngh ; iệt Nam loạn thi hoa h u; nhiễm m i trư ng: kh ng phải có thành phố; hố c – nên bảo tồn, y lại hay phương án khác tốt ; Ngư i iệt tr ngày kh ng thích đ c sách; ạn có thích h c Lịch sử ; n tồn thực ph m hay t c lư i cho qua?; M c áo dài truyền thống đến trư ng hay mang đồng phục ; Tai nạn giao th ng – h u quả, nguyên nh n hướng kh c phục; ội mũ bảo hi m thành phố; ó nên d p b hàng quán vỉa hè ; Game online: tốn th i gian v b , bạn ngh ; hợ quê siêu thị; u lịch: nên theo tour hay bụi ; Thanh niên có nên thành phố l p nghiệp ; t ch t có làm nên ngư i bạn ; ạn ngh du h c h c nước ; n m c có nói lên cá tính c a bạn ; him iệt phim ngoại – Ngh lu n v m t s vi c, hi ợng i s ng không ch i s ng xã h i mà có tác d ng giáo d o lí, cách s ú n, tích c i v i h c sinh, niên y V Đ ƯỚ D ÝC VỀ B VĂ A Nghị luận tư tưởng, đạo lí đ tư du hư ng d n làm Dàn ý chung Mở i – Dẫ –N –P Bước ầ ầ ẫ y Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận T y y ầ khác nhau: –G y –G G ơ  Lưu ý: T Phân tích chứng minh mặt tư tưởng, đạo lí cần bàn luận –B y ợ ỏ –P ầ y ỏ: +T ? V ? +V ợ ? +C y ẫ ứ ỏ? Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến) – : +N + Mứ ú – sai + óng góp –P ỏ Bước Th n i Bước –M Rút học nhận thức hành động –T ú ứ ỏ:T ? –B – ú ỏ:P ? Bước –K –L í dụ minh họa t T ?N T ầ thân i Đề i Trên trang số Báo Tuổi trẻ có i vi t với nhan đề Dự định, niềm tin bền bỉ giáo sư Ngơ Bảo Ch u có vi t: Cách tốt để nuôi dưỡng niềm tin đặt vào dự định cụ thể có ý nghĩa Anh (chị) suy nghĩ th n o ý ki n N D N LÀM BÀI Mở Th n i i – Giới thiệu vấn đề cần nghị luận + Ni m tin m cánh c ú n v i tinh hoa c a nhân lo i, nguồ ợng m nh mẽ nh t vi c t o nh ut ẹp cu c s ng + Ni m tin mang l i tâm tr ầy sức s ng i m nh mẽ h n lên, giúp khơ ồn nh c phong phú nh t ẩ i, t nh ng cho nh ng nguồ c y giúp th c hi n nh ng m c tiêu mong mu n – Dẫn vấn đề nghị luận + V y ni m tin gì? Chúng ?T i có ni m tin dẫ n thành cơng +N N B C : ách tốt nh t đ nu i dư ng niềm tin đ t vào dự định cụ th có ý ngh a – N l i a Giải – N ỡ l ơ thích – D l – D ợ l G K y ợ y ợ ỡ b – t niềm tin vào dự định cụ th giải pháp tốt nh t đ nu i dư ng nó: Phân tích chứng minh +A y é N ợ +M tiêu kì ì ẫ ẹ – niềm tin c a c a nu i dư ng cách thiết thực, tr n v n cần phải g n kết vào dự định có ý ngh a c a đ i mình: +N ầ +D y ợ  ưu ý: T ứ –T c Bác bỏ (Bình luận) y ẫ y y ứ ẫ ẻ ỏ ầ ơ ầ ợ ơ ầ thách – Tuy nhiên, y t i d –Ý Đánh giá, –C mở ẹ rộng – Nhận thức +N + Cầ N B C y ỡ õ ợ – Hành động +N ứ è +M quanh y ỡ  Một số lưu ý l m i v n phần Th n i nghị lu n tư tưởng, đạo lí a i i thích T y N yễ y ầ C ứ C : i th i ta phải nói ra, ì chưng hay ghét hay thương é ơ y ứ P : G ầ ơN ẽ yễ C V ầ V T C Sơ : S ầ ẫ ẫ ầ ầ y y ẫ ầ ợ ẫ y ợ C ứ T y y ầ C ầ ợ V Mai: L ợ ứ ỏ y è M y ầ ứ ỏ ợ è y y ẽ B ổ Viên Mai b h n tích ch ng minh B y ợ P ầ ợ y y y ầ ỏ:T ỏ M C ợ ợ ợ ầ ú ú V ẽ ợ ẽ ú y V ỏ –V ỏ ứ ú ầ ầ : C ú ợ ỏ y ẽ ầ ợ y? ỡ ầ y õ : y –V ứ y ợ ợ õ ỏ ợ ú –V y ẹ ứ ú ầ –V ú y õ : ẽ –K y –K ợ y ẽ y ẹ ứ nh luận đ nh gi y V ợ ? ợ c ẽ : ú V ầ J H ỏ ợ ầ 80 ú V V C ầ ợ y ú ứ ỏ y ? é ứ ằ y ầ C ỏ õ ợ ú ỏ ầ ỏ ?V ầ ứ y ú ú ứ ứ ầ ầ : – – T ầ ứ ứ N ầ y y : ầ ổ ; ú ầ ứ ỏ è ứ P ầ ổ y V y ứ ứ H y :P ứ ầ T ầ y ễ ứ B ỏ ợ y ghị luận việc, tượng đời sống đ tư u hư ng n l m i Dàn ý chung – Dẫ ứ ú y y ầ quan tâm –G :H ợ Mở i –C y Bước Trình y thực trạng – mơ tả tượng đời sống nêu đề i Có thể nêu thêm hiểu i t ản th n tượng đời sống  Lưu ý: K ầ ợ ứ y –T –T –T Bước Ph n tích nguyên nh n – tác hại tượng đời sống nêu – Nguyên nhân: Th n i + Nguyên nhân khách quan +N y – Ảnh hưởng, tác động – hậu quả, tác hại tượng đời sống đó: +Ả –h +H Bình lu n tượng (Tốt/ xấu; Đúng/ sai ) Bước –K :Ý ợ –P ỏ ứ ầ ợ –H ợ ợ Bước Đề xuất giải pháp  ưu ý: Cầ –N y ợ y : + +   t i –K –L ơ ứ : ầ ợ í dụ minh họa Đề i Anh (chị) suy nghĩ th n o Thói ăn chơi đua đòi thiếu niên N D N MB – Giới thiệu vấn đề + M i ngày m i thứ u dần dầ y ổ ổi m ú y Thay ổi v m ầu tóc nhi u m N ần dần s y ổ ần b bi n ch t tr thành m t x u gi i trẻ hi n V y ?D y ổ bi n gi i trẻ hi n nay? Mở i – Dẫn vấn đề cần nghị luận +T t hi n ch y u gi i trẻ + Nó tr ú làm n tâm lí c a nhi u b n trẻ th gi i nói chung Vi t Nam nói riêng – T a é Ă c ch ng gi ng ai, nh ng Giải i mu n b n thân tr i vẻ bóng lống hay qi d thích V ch y t th i tr t k t hợp m ẹp, cho phù hợp mà th y i có cho bằ ợc Và ngày x y ch y u lứa tuổi thi u niên  ứ –Ă n, ý vẻ bên c a b n thân b Th n i Thực – Làm nh i, ch nhằm m ổi b t – Ch y trạng (biểu – Ngoài vi u hi n nhi n khác hiện) : gây gổ i khác, la cà – Diễn phổ bi n lứa tuổi h – ầu tiên s y ổi b c a b ần dần tính thích ganh dua c i bi n ch t tr Nguyên – Xu t phát t b n tính thích kh ng c nhân – ồng th i s nh y c m ý thức c a tuổi h c sinh, sinh viên –B i khác th y y n r ng kh p c xã h c bi t gi i trẻ – Thi u trách nhi m v a b n thân –K ợc giáo d c v ý thức s ng gi n d ti t ki m – Cha mẹ không quan tâm, không d y d khuyên b o – M t s b n xu t thân t nên không bi t quý tr ng ồng ti n – V i b n thân: d +T n cho b n thân thi u niên khơng có th i gian h c t p Hậu tham gia ho ng xã h i có ích Vì v y +N ẽ m t ni m tin v i xung quanh, th m chí b ng + Quanh h ch l i nh ng kẻ ồng th i nhân cách có th b nh ng +K ti n, h sẵn sàng ph có th ti p t –V : t + Ti n c + Cha mẹ buồn phi n +G ỏng cha mẹ r t dễ cãi vã nhau) – V i xã h i: + Nh i xung quanh ti p xúc v b ng, +N ng c a xã h i, làm hao h t c a c i c a xã h i làm cho xã h i ch m phát tri n, th m chí có th ng – Giáo d c v l i s ng gi n d nh ng ti t h c ngo i khóa e – Ph i ch cho b n th y ợc quý giá c ồng ti n s nguy hi m c a cu c Biện s ng thi u th n ti n b c pháp – Thanh thi u niên ph ợc giáo d c v ý thức trách nhi m v i b xã h i – Cha mẹ cầ n nhi (HS có th nói thêm m t chút v nh ng t ng gi n d ch mm ng) – Khẳng định chung tượng đời sống bàn +T t l i s ng có h i + Là h c sinh cần ph i tránh xa – Lời nhắn gửi đến tất người + Ngoài ta cần ph i thức t nh nh h th y ợc sai s ms ổi, không nên ch bi t chê trách i M T SỐ DƯỚ DẠ C N Mở Th n D N B C Ệ MB N D D N VĂ ƯỜNG GẶP M TC UC U N – Dẫ y –N ầ Bước 1: Phân tích, nêu vắn tắt nội dung câu chuyện để rút ý nghĩa vấn đề –N –T ầ Bước : Thực thao tác nghị luận (tùy thuộc vào vấn đề nghị luận tư tưởng, đạo lí hay việc, tượng đời sống mà học sinh áp dụng phương pháp làm cụ thể) –G ầ – Phân tích – ứ : + ợ ầ : X ợ y M ợ + ầ : L õ i i D  –B +B + Q Ý H ứ :N ỏ ? ?B ?N ầ ? y : y ú ợ ? ? y ? Cầ ; y –M t i : ợ é Bước : Rút học cho thân –V ứ : +V ú + Rú ợ ? –V : +X +V – –N y ợ ? ? y B ƯỜ C A ĐƯỢC ẠO RA A Ư Ế O? K T ầ ầ ẩ ẵ M ầ é : Thưa ngài, ngư i cha lại cao đến v y Nếu ng ta chơi bi với tr phải quỳ gối, ng y muốn h n đứa lại phải cúi ngu i Th t b t tiện T ầ ú : Ngươi nói có lí Thế ta đ cho ngu i cha cao đứa con, lũ tr biết l y làm tầm cao mà vươn tới T y T y ầ ầ ầ : Ngài có biết Ngài làm kh ng Những bàn tay to lớn thư ng vụng ới đ i bàn tay y, ngu i cha ch t v t l m có th găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho trai, th t nơ hồng cho gái àn tay y kh ng đ khéo léo đ l y mảnh dằm nằm s u da thịt mềm mại c a tr Ô T : Nhưng đ i bàn tay to lớn vững chãi dìu d t b n tr qua m i sóng gió, lúc chúng trưởng thành V ầ ứ T ỡ Tại ngài phí N ầ Thế ngư i cha đ t ngồi đ u phải đưa a L y chỗ đ u cho đứa ng g t gối đầu, em iếc khuya Quan tr ng hơn, đ i vai gánh vác gia đình T Ơ T ứ ầ N y T y bao d C ầ T N N ú T y y ợ ợ ằ X T y ầ : Ngươi th y đó, ngư i cha đáng yêu ngư i m mà ta dồn bao c ng sức đ tạo H y 500 nêu y N Mở i – Gợi vấn đề cần nghị luận +C N ẫ V +V y ú o – Giới thiệu câu chuyện đề +Q y ầ T D N MB ỡ ứ ?V ?V ú y ú ầ ợ +D C ỏ T ẻ Thân a Tóm tắt câu chuyện –H y 10 y N E ổ :T y ổ ? N yễ T C V ổ SEA G N T Cầ T V V ợ y 28 ợ C HCV V ợ ỡ ầ ợ ẻ ợ V y V N ổ ẹ ổ V é ợ ỏ ứ é S J y ỏ A ngôn S CEO D ỡ ẽ é ứ V Hơ é ú ễ y ễ ầ ổ y H ễ O A è ổ ú V ợ ầ y N ú  Bé -thô-ven (17 – 12 – 1770 – 26 – – 827 T y y ợ ổ Ô ợ B ợ A é ổ ẹ C N ổ y ứ Hồ ỏ ẫ ổ 980 ẹ ẹ y ợ ợ ầ ẫ ú ằ :S C ú ẹ ợ ẻ ú I Dreamed y ễ ễ è y ợ ẩ ỡ è ẻ y S y ẫ a dream N é - C ú ợ A y T S ú ẻ N J N ầ ầ ổ A P T ú chết c a thiên nga V y è ỏ P V S B y ứ? V y B y 47 ổ C y y C T ú y J  Niu- y ầ C M y ẽ E ổ ợng Quân ú ẽ ẫ S ẹ ổ A  ẻ B J : ú y y L A S J úy Q H y AIDS N K C H ú H ẫ S M J 983 J C ầ C ợ õ y T y y T y ằ ổ w y ú A S è D C , y õT : 25 y ằ ụ 40 ứ ẻy y N ễ ổ A P : y y K ợ T ầ ễ ầ A ằ y ú ễ P è ú P ú Ô ? C N y ỏ: ầy ổ ổ ợ ổ H ỏ Cầ T M ồ Cầ M  Hồ W C 2002 ổ N ứ H Q N B T ỏ T y R ú N ứ y ứ T N ổ ứ Ý y N ỏ 20 N ợ ẫ ứ y ú ú ứ K V N ợ y MH370 y y y N ầ ầ M y y V N y y ầ y y ầ AN26 y N y P  Gầ H ổ y ú y P P ứ y ứ  Tinh ứ y ỡ N ứ CASA C-2 ứ y ẵ T V T y  Book Box ( hiếc hộp sách ẽ ợ ơ ẹ V ẻV ễ ợ: N N ổ ứ H y Ô ễ P L T C ầ ẻ G V Hồ C M y ỏ N ổ  P ầ ứ ổ y y ẻ ợ ầ S ú ầ T T Q : ầ ú  M Go-rơ-ki – y ẩ N T ổ ẻ y M Go-rơ- X ứ ợ D w y C H ỏ ỏ ổ ẫ ổ T ú K B T 876 H ầ : B ẫ y T H Q ổ ổ G F ằ : N B C ỏ ú C C ú y P ằ N C ứ ứ T V y C P y y ợ ứ ứ 41 y 800 ầ ổ C ứQ L ợ ổ ứ ỏ y Ô C H B G 74 ú è R ổ ẫ y C ợ  N yễ T ầ H C yT T ứ V C T T yL T ú M K ổ 4400 y V ứ HH S ỏ ẻ ổ 6700 ẩ ứ è C y ỏ V y Mang m nhạc đến bệnh viện y y y T y y ổ y Sơ N Sơ y Sơ ứ y ẩ y H N V D y ẫ 600K y S ẫ H B M hè H T T y y 5000 ỏ y ợ Tuoitre) S G y ễ S G y y C N y ẻ K ứ ợ ẩ ẫ ẵ ầ DẪ C Ứ C C M ẻ y G y Ệ y ƯỢ ầ H N yT S ơ THPT L Q TP B H – N T S – Hoàng S ổ ễ y y ầy L Q ằ é V N H ú y ễ ợ H T T ợ ợ y 18 òng yêu nước B T ổ ẻ 20 y ứ y y y ầ K 800 ồV N ầy y – – 20 T Q H T Q è ynh Do ỡ y B 20 Q ú y Ữ ợ ẩ y V T H N S y N C A Tầ P ú ỡ y y M y ợ ễ – ẻ ẫ C ợ ợ P ẽ T y M H N y Ổ C – 20 H T N L H N L T y R Q T ổ T y 42 ễ Đ H L Q y 9–4– y ợ C y K A y y Cẩ T X y M ứ USD thu hú ẩ ẩ T Auramine O – T V N y V H N H T ứ y – – 20 50 ầ 90 ầy N T y y ẹ y 2008 V é Ô K A N 69 ứ ễ P ú C ẩ V ẩ ợ ẩ N ợ ễ y 20 ẩ H N : T H 8000 ễ ẩ ẩ y 20 ễ ú ễ ú ợ y ễ ẩ ễ ứ P N y ẻ ú ỏ è ẻ ứ Tổ ễ T T y ợ y ơ ẩy ầ ẻ ẫ y é ; O y ú Y y H N : +T ầ C BSCL 20 N ợ D ợ V T N B T ẫ BSCL ằ H ứ ầ 60 64 H G ằ ú y ầ ầ B L ầ UN ú L y ứ +S T M ợ L T ồ é Tổ M H V T V V ầy  ẫ Tổ ú ằ y H – BSCL y ơ 3000 500 ứ ợ ả y y ẻ D y M y ỡ Cồ V y ầ ú C P ẫ y y ứ H N y T y ứ Q ầ H H S V S y N C T Q ẫ y M y T y Q H S ứ é T y Q V 43 N ả G y y T THPT T ầ P ú C +T ẫ ú N y Nẵ ứ ẻ F y ằ y y +T ứ y ợ THPT N ầ y T L ợ ầ C L ẫ C y N y N y y G y T ẻ y ầ ợ ứ y Q B : ú ầ ứ õ y f K N y y C Ữ ằ y DẪ C Ứ HỮ DA H f ãy tiết kiệm thứ lại nh t ẻ y y B ơ T ĐẶC ẮC C DÙ ú f K Ế ầ L V ú ợ ú ú ẽ C ứ ứ ú R V H C ú ẽ B N ợ y y ẽ y y ợ F T N B G ợ ỏ C ợ Cy O y T C S ằ Churchill, L E Landon) N ú T ợ ú y ẹ ầ ổ ợ ứ :B B ú ợ K G N T K Ô HAY VỀ HỌC Ậ K :N y G y y y ổ y E y N M ổ N Q N H K y T M C M E V G y M y ẫ Pandit) M ứ y ẻ ợ y ẽ y ợ V j ya Lakshmi V H y-gô) 44 G ằ O ợ y W    Cầ C ổ ổ ằ y ẫ K H ầy I ú ẫ N y ợ K L T -xtôi) y ứ ẫ ầ y ẽ ứ ứ y cát mà (I A Gontcharov) B ẹ B ầ Q ẹ N C -Mác) ợ ứ y N y Tổ ứ C ứ ú ẽ ợ ứ y C y ẽ ợ ễ y ứ ú ú ợ C ứ ợ ứ H y ỏ ứ HỮ C U Ó HAY VỀ KHÓ KH C R ú ầy CUỘC Ố ổ ầ y K C ú ợ N ợ ú N C ẩy C y B y T ằ ú ợ L B w H y y M ẽ N T ú y ẽ ú ú H y ổ L é y ợ ợ B w y ẫ ẩ ú y é ẽ L B B w ẫ y L Brown) ợ ; ợ y ợ ú y ú ú ẹ ứ L Brown) T y ổ V K S : K  ầ y y A B w C è E w B w -Lytton) ẫ ỏ ẽ y T A C y E ằ A N C ú ổ  K T y Gogh) L ứ E y ; A ứ ễ ẻ ợ V (Thomas Fuller) ú y ú y 45 E V G T F ứ V V H y y ú è ; S C y ơ ú ứ ợ ỏ ợ S y ú y P ẽ T ẻ ú ẽ ằ y ẽ M ú y ợ ợ y C ầ ằ ng y ỏ y y ứ ợ ợ ợ T ỏ ễ y ợ ẹ HỮ ú ợ ứ ằ S y C U Ĩ HAY VỀ Ị L C y C ú K V I è J ú H S ứ J ú K ợ S ợ ú : y ợ ễ y ẽ ằ ú y C ợ G y é S ầ y  T y N V ợ ú ằ ẽ é T T S ầ K ứ K y ỏ S ợ L ẽ K P J y ứ ễ ầ T danh) K ằ ứ ẽ T K y y L S ẩy ẽ ầ K ễ y y ầ ầ JEB S T ễ K T y T ứ y y K L K y T T y ẽ ổ B (Frank Crane) L ầ T Nietzsche) K N ằ ợ y y ợ ẽ ầ ẫ K y ẽ S K w ẫ ẫ y ú S T y P ẽ C K w y y ợ ú 46 ẫ F B ú K n nàn, mà K y N y ỡ B ẽ ỡ L yG ầy y ẫ ?T ?C ú V ầ ú y S y y ẽ y K thân V HỮ T ổ ỏ?H y C ợ ứ N H y ứ T ẹ T ổ ầ y Q K ú ổ G ẻ y y ; ợ K y ổ ẻ K y ổ y ổ K ú ú y é ẽ ầ ổ ẻ C ẽ ứ K y ẻ ổ ứ ẽ T ợ ẻ K y ẹ ổ ẽ ổ ổ ẻ ẻ K y ẽ ổ ẻ y y Q C  N Thoreau) N ổ ẻ y ẫ ẻ y y N N N L ẻ ằ K y ú ứ ằ ẻ N RẺ ỏ ổ ẻ T ổ ẻ T ổ ẻ K y Ô T ổ y ẻ N ú ẽ ầ T ổ N ẽ ầ C U Ó HAY VỀ UỔ é ứ y ợ ổ ẻ B ỏ y K y ỡ ứ ẽ ổ ỏ ứ ú K y N T ẻ G N y ổ M Tw ứ ổ ổ S ẻ ằ H ỷ ầ ẻ: ú y ổ y ổ ẻ C M K y D ợ L ợ y y ẽ L ẻ ? V T (Albert Einstein)  Emerson) ẽ ẽ ẩ ẫ ổ V ẻ G ẻ W J ứ ổ ổ ẽ ẻ ẻ N ứ 47 R W ẻ K ằ ẻ T ẩ Q W y ổ D ẻ ợ y B y sau V ợ ổ K ẻ ẻ ỏ ẽ ổ ổ ẻ y ẽ C U Ó HAY VỀ ÁCH C V ầ ỏ y ầ ẽ ợ ầ ú M ẫ ú ầ y ợ ú ú ổ ứ H y y ợ D y S David Thoreau) õ ứ M y y David Thoreau) L N y M B ằ y  Sá y May Alcott)  y Descartes) C Huy-gô) T (Thomas Carlyle) C ú ẽ ú T  H ẫ ầ T y ú ú C ú y ằ H V ltaire) ẫ y ; K y y ứ y : ú T ợ R ẫ N A y H y ú ổ R ầ ằ ú ẽ ú ẩ ợ ẽ D ú ú ú ợ C ỡ ầ y ợ ứ C ú C y ú ; F ú A ổ ẻ ỡ y ẹ Rồ D A y ứ ầy ợ V ợ J M ỏ ầy – ầ L y ợ Davies) S ợ Tw y ợ y y y K y ầ ằ M ợ T ổ ẽ ầ M HỮ ằ ẻ ầ R D 48 ổ ợ ? I V no) ú V T ổ V V N ú ẫ y ứ ẽ ứ ứ ẻ B y ổ  Sẽ O ẻ ẹ ằ B y O ứ M ứ ầ ẽ ẽ y V y y y ổ ch H y ợ é 49 ẻ ẽ y Ệ Ế ĐOẠ C Ữ Ba ẮC Nguyên „ tắc Ế ĐOẠ ng ( ng tâm) + Nguyên „ Không tắc Nguyên tắc cx „ : ng, Nguyên „ tắc Ệ ng n n i ( C Ữ i dung) + Sâu + Hay ng òng, t= Nguyên „ R t tắc ng n òng = c chân nh, ch n theo o , i quen n t n , sâu c t, n ứng õ ĐOẠ  :  (…) í dụ minh họa “ ( ) ( ” 50 )  í dụ minh họa “cho” “ ” ( ) ( )  í dụ minh họa ( ) (   ò C c em y c u n u n Khi i ng o c em ỉ n thay o n ( ) c Bật mí bí mật 51 ) III C A h n đo n c • „ Ch ng minh i u / Ế i ĐOẠ n m / câu y,… khuyên/ tư ng đ o l n ng ta/ y t ực ng… i i thích Phân tích A • Câu „ Câu „ Câu „ Câu i 1: V sao… i sao? i : C ý a i 3: L m o …? i 4: m ? o? „ Lựa n t n ứng p, „ ỗi n ứng m n ba òng „ ng i tên nên ựa n: tiêu u, ức t c cao „ ng/ sai ‟ n quan t ý u i t n, m àn luận ài học „ N n ức: i i: Cần ; Nên ; Phải ; Đừng „ H ng ng: n thân: t sinh viên p c o ng ng i c lai n, t nh trang nh n i mang theo (…)./L t i ẻ ng i i p, ự ng (…) 52 h n đo n c „ ự i u c, i n n ự việc tượng ?  (What) ng Giải thích Thực trạng Nguyên nhân „ X y ai? (Who) (Where); Khi „ n thân „ Gia nh „ ng „X i o? (When); i ng u Why? ? „V t t „V t tinh n Tác hại/ „ Trên m vi ẹp: Gia Tác dụng „ Trên m vi ng: X nh, ng i, Khu ực, How? i… • L : „ u i yêu u c em n n ng mang nh ch ực c em Giải pháp/ nhân Biện pháp „ P n G i p i i ự c/ n ực c em n c i Ệ Ế Yêu t t ự c/ n qua n Nguyên ng mang Ế ĐOẠ Ngắn gọn, chốt được vấn đề và có dư âm u chung nk t n 53 nh tiêu Cấu trúc ết đoạn ỉ ỉ (…) í dụ minh họa ( ) ( “ ) ”  ỉ ỉ Cấu trúc ết đoạn ỉ R ỉ V ỉ V ý í dụ minh họa “ ” ( )  (…) ( ) “cho” ỉ R ỉ V V ý 54 ỉ ... RA Ừ ÁC ỏ Ẩ ỌC ứ ỏ N ứ ẩ ú ợ ứ y ầ ợ V ẩ ẩ 13 ợ ẩ – Nghị luận vấn đề xã hội đặt từ tác phẩm văn học kiểu nghị luận xã hội, kiểu nghị luận văn học Cầ –V ẩ ợ ƯỚ D VẤ ĐỀ Mở L –P ầ – Lưu ý: P ầ i... +G ỏng cha mẹ r t dễ cãi vã nhau) – V i xã h i: + Nh i xung quanh ti p xúc v b ng, +N ng c a xã h i, làm hao h t c a c i c a xã h i làm cho xã h i ch m phát tri n, th m chí có th ng – Giáo d... nghĩa vấn đề –N –T ầ Bước : Thực thao tác nghị luận (tùy thuộc vào vấn đề nghị luận tư tưởng, đạo lí hay việc, tượng đời sống mà học sinh áp dụng phương pháp làm cụ thể) –G ầ – Phân tích – ứ : + ợ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN kĩ NĂNG làm văn NGHỊ LUẬN xã hội , PHÁT TRIỂN kĩ NĂNG làm văn NGHỊ LUẬN xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn