Hoàn thiện công tác kiể soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước chư pưh, tỉnh gia lai (tt)

27 42 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HẰNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC CHƢ PƢH, TỈNH GIA LAI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2017 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: PGS TS Lê Huy Trọng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, KBNN Chư Pưh đảm bảo thời gian nhu cầu kinh phí cần thiết cho mục tiêu, nhiệm vụ trị Đảng Nhà nước Bên cạnh đó, q trình quản lý chi NSNN không tránh khỏi vướng mắc, sai phạm, đặc biệt vấn đề quản lý chi thường xun NSNN Cơng tác kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Chư Pưh bộc lộ hạn chế, tồn như: Chưa thực quy trình giao dịch “một cửa” công tác KSC NSNN; chưa thực quy định thu hồi tạm ứng; tình trạng hồ sơ, chứng từ chi vượt so với dự toán UBND xã Ia Blứ, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân; chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức UBND xã Chư Don, phòng Giáo dục đào tạo huyện Chư Pưh; hồ sơ, chứng từ không hợp pháp, hợp lệ Phòng Tài ngun - Mơi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng Mặt khác, có nhiều văn bản, chế độ đời hướng dẫn công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN nên cần phải cập nhật sở lý luận thực trạng đề giải pháp cho phù hợp Cũng theo tìm hiểu tác giả chưa có nghiên cứu đưa giải pháp hồn thiện cơng tác KSC thường xun NSNN qua KBNN cấp huyện cách rõ ràng, cụ thể Xuất phát từ lý trên, học viên lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác KSC thường xun NSNN qua KBNN Chư Pưh, tỉnh Gia Lai” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tổng quát đề tài phân tích thực trạng cơng tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN huyện Chư Pưh, từ đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài sở lý luận liên quan đến công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai b Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu hệ thống KBNN huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Phạm vi thời gian: Số liệu phân tích thực trạng thu thập chủ yếu năm gần từ năm 2014 đến năm 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, kết hợp với phương pháp khảo sát thực tế chất lượng phục vụ KBNN thông qua đơn vị SDNS Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Nghiên cứu làm rõ thêm vấn đề lý luận chi thường xuyên NSNN qua KBNN - Phân tích, tổng hợp, đánh giá luận giải có sở lý luận khoa học thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN huyện Chư Pưh, rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Từ đó, đưa khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN huyện Chư Pưh Những khuyến nghị đưa luận văn vận dụng vào thực tiễn công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh, giúp cho việc quản lý chi NSNN huyện đạt hiệu thời gian tới Bố cục luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Chư Pưh Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Chư Pưh Tổng quan tài liệu nghiên cứu Về vấn đề công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN phân tích, nghiên cứu qua nhiều cơng trình, báo, làm sở tảng phục vụ cho đề tài nghiên cứu, học viên tham khảo tài liệu sau: - Bài báo “Sự cần thiết phải kiểm toán dự toán Ngân sách Nhà nước” tác giả Hoàng Quang Hàm (năm 2014), đăng tạp chí Tài số 592 - Bài báo “Chi Ngân sách Nhà nước số kiến nghị sách” tác giả TS Phạm Thái Hà (năm 2016), đăng tạp chí Tài số 645 - Bài báo “Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Lào Cai Một số vướng mắc kiến nghị” tác giả Vũ Trọng Cường (năm 2016), đăng tạp trí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 170 - Bài báo “Cải cách thủ tục hành cơng tác kiểm sốt chi Kho bạc Nhà nước sở” tác giả Th.S Hà Quốc Thái (năm 2016), đăng tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 170 - Bài báo “Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước cấp huyện - Vướng mắc số đề xuất”, tác giả Đỗ Thị Nhung (năm 2015), đăng tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 158 - Bài báo “Hồn thiện chế độ kế tốn áp dụng cho TabmisNhiệm vụ đặt giai đoạn nay” tác giả ThS Nguyễn Công Điều (năm 2015), đăng tạp trí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 157 - Luận văn thạc sĩ Kinh tế “Hồn thiện cơng tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” tác giả Hoàng Mạnh Hà (năm 2014), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ Tài - Ngân hàng “Phân tích tình hình kiểm sốt chi Ngân sách thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Thành phố Đà Nẵng” tác giả Phạm Thị Hạnh (năm 2016), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun Ngân sách Nhà nước qua KBNN Cẩm Lệ” tác giả Huỳnh Vũ (năm 2014), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ Kinh tế “Hồn thiện cơng tác quản lý chi Ngân sách xã phường địa bàn thành phố Quy Nhơn” tác giả Khúc Thừa Phụng (năm 2014), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh “Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Đăk Nông” tác giả Lê Xuân Tuấn (năm 2015), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ Kinh tế “Hoàn thiện công tác quản lý chi Ngân sách huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” tác giả Huỳnh Ngọc Hải (năm 2014), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ Kinh tế “Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk’’ tác giả Huỳnh Duy Trung (năm 2015), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ Kinh tế “Hồn thiện cơng tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình’’ tác giả Phạm Thị Đào (năm 2014), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Các đề tài tác giả đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác chi NSNN công tác KSC thường xuyên đề tài thực nhiều thời điểm khác mà đến văn chế độ công tác KSC NSNN ban hành nên giải pháp khơng phù hợp Các giải pháp hồn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN cấp huyện chưa đầy đủ, rõ ràng Hơn nữa, KBNN huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai chưa có đề tài nghiên cứu đề cập đến công tác KSC thường xuyên NSNN Cho nên học viên mạnh dạn nghiên cứu vấn đề hồn thiện cơng tác cần thiết hữu ích cho tương lai huyện CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN 1.1.1 Chi NSNN a Khái niệm NSNN b Khái niệm chi NSNN 1.1.2 Chi thƣờng xuyên NSNN a Khái niệm chi thường xuyên NSNN b Phân loại chi thường xuyên NSNN c Đặc điểm chi thường xuyên NSNN d Vai trò chi thường xuyên NSNN e Điều kiện chi khoản chi thường xuyên NSNN f Hình thức phương thức chi trả khoản chi thường xuyên NSNN 1.2 CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 1.2.1 Khái niệm KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN việc KBNN sử dụng cơng cụ nghiệp vụ thực thẩm định, kiểm tra, kiểm soát khoản chi thường xuyên NSNN nhằm đảm bảo khoản chi thực đối tượng, chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định nhà nước theo nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lý tài nhà nước quy định 1.2.2 Đặc điểm công tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN - Công tác KSC thường xuyên NSNN diễn đặn năm - Công tác KSC thường xuyên NSNN bị áp lực lớn mặt thời gian - Công tác KSC thường xuyên diễn nhiều lĩnh vực, có nhiều nội dung nên đa dạng phức tạp - Công tác KSC thường xuyên phải kiểm soát khoản chi nhỏ 1.2.3 Nguyên tắc kiểm soát khoản chi thƣờng xuyên NSNN qua KBNN - Các khoản chi phải có dự tốn NSNN duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan nhà nước có thẩm quyền quy định thủ trưởng đơn vị sử dụng kinh phí NSNN chuẩn chi - Mọi khoản chi NSNN phải hạch toán đồng Việt Nam theo niên độ ngân sách, cấp ngân sách theo Mục lục NSNN - Trong q trình quản lý, cấp phát, tốn chi NSNN, khoản chi sai phải thu hồi giảm chi - Việc toán khoản chi NSNN qua KBNN thực theo nguyên tắc trực tiếp từ KBNN cho người hưởng lương, trợ cấp xã hội người cung cấp hàng hóa dịch vụ 1.2.4 Nội dung cơng tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN a Kiểm soát lập dự tốn chi thường xun NSNN KBNN kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ dự toán năm cấp có thẩm quyền giao trước nhập vào chương trình b Kiểm soát chấp hành chi thường xuyên NSNN - Kiểm soát, đối chiếu khoản chi so với dự tốn NSNN, bảo đảm khoản chi phải có dự tốn NSNN cấp có thẩm quyền giao, số dư tài khoản dự tốn đơn vị đủ để chi - Kiểm tra, kiểm soát khoản chi bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN quan nhà nước có thẩm quyền quy định - Kiểm tra, kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ, chứng từ theo quy định khoản chi Kiểm tra, đối chiếu mẫu dấu, chữ ký đơn vị SDNS với mẫu dấu chữ ký đăng ký giao dịch KBNN Sau kiểm tra, kiểm soát hồ sơ đơn vị SDNS, hồ sơ, chứng từ đủ điều kiện theo nội dung KBNN thực chi trả trực tiếp cho người hưởng lương; người cung cấp hàng hóa, dịch vụ; chi trả qua đơn vị SDNS c Kiểm soát toán chi thường xun NSNN KBNN kiểm tra, kiểm sốt lại tính xác, đầy đủ, hợp pháp toàn khoản chi thường xuyên NSNN đối chiếu xác nhận số chi, số tạm ứng NSNN đơn vị SDNS qua KBNN kiểm sốt tính xác báo cáo toán NSNN đơn vị SDNS 1.2.5 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác KSC thƣờng xun NSNN qua KBNN a Doanh số chi thường xuyên NSNN qua KBNN - Doanh số chi thường xuyên NSNN theo cấp ngân sách qua KBNN so với dự toán chi thường xuyên NSNN - Doanh số chi thường xuyên NSNN theo nhóm mục chi qua KBNN chi so với tổng chi thường xuyên NSNN b Tỷ lệ hồ sơ KBNN giải hạn Tỷ lệ hồ sơ KBNN giải hạn, hạn xác định dựa số lượng hồ sơ KBNN giải hạn, hạn so 11 Ghi chú: Hướng hồ sơ, chứng từ KSC Hướng chứng từ toán Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ chứng từ Bước 2: Kiểm soát chi Bước 3: Kế toán trưởng (hoặc người ủy quyền) ký chứng từ Bước 4: Giám đốc (hoặc người ủy quyền) ký Bước 5: Thực toán Bước 6: Trả tài liệu, chứng từ cho khách hàng Bước 7: Chi tiền mặt quỹ 2.2.3 Nội dung công tác KSC thƣờng xuyên NSNN KBNN Chƣ Pƣh a Kiểm soát lập dự toán chi thường xuyên NSNN b Kiểm soát chấp hành chi thường xuyên NSNN c Kiểm soát toán chi thường xuyên NSNN 2.2.4 Kết công tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN Chƣ Pƣh a Doanh số chi thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh * Doanh số chi thường xuyên NSNN theo cấp ngân sách qua KBNN Chư Pưh so với dự toán chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2014-2016 Số liệu chi thường xun khơng có biến động bất thường tất cấp ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã mà có tổng chi thường xuyên năm 2015 tăng 33.842 triệu đồng so với năm 2014, năm 2016 giảm nhẹ 8.922 triệu đồng so với năm 2015 KBNN Chư Pưh kiểm soát tốt các khoản chi thường xuyên NSNN so với dự toán chi thường xuyên NSNN, KBNN Chư Pưh kiểm sốt khoản chi có vượt tổng mức dự tốn 12 hay khơng mà khơng thể kiểm tra nội dung chi thường xun có dự tốn hay không * Doanh số chi thường xuyên NSNN theo mục đích chi qua KBNN Chư Pưh giai đoạn 2014-2016 Cơ cấu khoản chi thường xuyên NSNN theo mục đích chi năm tương đối ổn định, chi toán cho cá nhân chiếm tỷ trọng cao nhất, số liệu qua ba năm 48,7%; 51,0% 52,1% tổng số chi thường xuyên NSNN Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao thứ hai qua ba năm 32,3%, 31,6% 32% tổng số chi thường xuyên NSNN, khoản chi KBNN khó kiểm sốt hiệu sử dụng Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn giảm dần qua năm 14,6%; 13,0% 11,5% tổng chi thường xuyên NSNN, sai phạm đơn vị SDNS thường rơi vào nhóm mục Chi thường xuyên khác chiếm tỷ trọng nhỏ qua ba năm 4,4%; 4,3% 4,4% tổng chi thường xuyên NSNN b Tỷ lệ hồ sơ KBNN Chư Pưh giải hạn Bảng 2.3 Tỷ lệ hồ sơ KBNN Chư Pưh giải Đơn vị tính: hồ sơ Năm Tổng số Số hồ sơ giải Số hồ sơ giải hồ sơ hạn hạn giải Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 2014 29.125 27.295 93,7 1.830 6,3 2015 33.854 32.108 94,8 1.746 5,2 2016 32.943 31.430 95,4 1.513 4,6 (Nguồn: Báo cáo KBNN Chư Pưh) 13 Số hồ sơ giải hạn qua năm chiếm tỷ lệ cao tăng dần qua năm 93,7%, 94,8% 95,4% tổng số hồ sơ giải năm, tình trạng hồ sơ giải hạn Nguyên nhân số cán KSC KBNN Chư Pưh công việc tải, số lực chun mơn kém, tình trạng gây phiền hà, chưa chấp hành thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định c Số lượng hồ sơ bị KBNN Chư Pưh từ chối toán Bảng 2.4 Số lượng hồ sơ bị KBNN Chư Pưh từ chối tốn Đơn vị tính: hồ sơ Tổng số tiền từ Năm chối tốn (triệu đồng) Trong Tổng số hồ sơ từ chối toán Số hồ sơ chi vượt dự tốn Số hồ sơ khơng hợp pháp, hợp lệ Số hồ sơ sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức 2014 1.142 318 89 94 135 2015 2.076 376 56 136 184 2016 2.824 412 67 147 198 (Nguồn: Báo cáo KBNN Chư Pưh) Tổng số tiền tổng số hồ sơ từ chối toán tăng qua năm chứng tỏ công tác KSC KBNN ngày chặt chẽ hơn, phát xử lý kịp thời trường hợp vi phạm Số lượng hồ sơ bị từ chối tốn khơng tăng nhiều qua năm mức cao Số hồ sơ chi vượt so với dự tốn còn, đầu năm giao dự toán cho đơn vị SDNS, cho thấy số đơn vị ý thức tn thủ chi dự tốn 14 d Tỷ lệ số dư tạm ứng chi thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh Qua năm tỷ lệ số dư tạm ứng chi thường xuyên NSNN hàng tháng so với tổng chi thường xuyên bình quân tháng thường cao vào tháng đầu năm, tháng đầu năm tháng chuẩn bị nghỉ tết Nguyên đán nên đơn vị SDNS thường có nhu cầu tạm ứng, tạm ứng xong số đơn vị SDNS chậm trễ toán tạm ứng nên số dư tạm ứng kéo dài qua tháng sau e Mức độ vi phạm khoản chi sai quy định Các khoản chi sai có số lượng hồ sơ số tiền tra phát chi sai quy định không nhiều so với tổng chi thường xuyên NSNN, sai sót chủ yếu đơn vị SDNS, trách nhiệm thuộc đơn vị SDNS nên tất khoản chi sai chế độ trên, Đoàn Thanh tra huyện Chư Pưh yêu cầu đơn vị SDNS thu hồi khoản sai phạm chi sai chế độ nộp vào Tài khoản tạm giữ Thanh tra huyện Chư Pưh chờ UBND huyện xử lý f Chất lượng phục vụ KBNN Chư Pưh Qua kết điều tra, khảo sát chất lượng phục vụ KBNN Chư Pưh, nhằm mục đích tìm hiểu vấn đề tồn tại, điểm mạnh, điểm yếu xung quanh việc giao dịch cán KSC đơn vị SDNS, để từ làm sở cho việc đưa giải pháp để hoàn thiện chất lượng phục vụ KBNN hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN KBNN Chư Pưh 15 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KSC THƢỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CHƢ PƢH 2.3.1 Những mặt đạt đƣợc công tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN Chƣ Pƣh KBNN Chư Pưh đảm bảo kịp thời kinh phí cho mục tiêu, nhiệm vụ trị Đảng Nhà nước Công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh giúp góp phần nâng cao nhiệm vụ, quyền hạn quan, đơn vị quy định rõ ràng KBNN Chư Pưh tổ chức tốt công tác KSC NSNN theo văn pháp luật hành, tạo sở cho việc tổng hợp số liệu, phân tích hoạt động chi thường xuyên cách xác, sát với thực tế giúp quản lý NSNN hiệu KBNN Chư Pưh kiểm soát tương đối chặt chẽ khoản chi thường xuyên NSNN Mọi khoản chi kiểm sốt quy trình, có dự toán, đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn định mức nhà nước Kết công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh đảm bảo tiến độ, phần lớn hồ sơ giải hạn, kịp thời phát trường hợp vi phạm để từ chối toán khoản chi thường xuyên năm lên tới hàng tỷ đồng Chất lượng phục vụ KBNN Chư Pưh đánh giá tương đối tốt, thái độ phục vụ cán KSC đánh giá mức cao có tinh thần trách nhiệm công việc, đảm bảo thời gian trả kết hồ sơ theo quy định 16 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác KSC thƣờng xuyên NSNN qua KBNN Chƣ Pƣh a Những hạn chế công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh - Chưa thực quy trình giao dịch “một cửa” theo Quyết định 1116/2009/QĐ-KBNN KBNN Theo định quy trình giao dịch “một cửa” cán KSC toán viên tách biệt Nhưng KBNN Chư Pưh cán KSC kiêm nhiệm ln tốn viên, dễ dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị SDNS đến giao dịch Mặt khác, nguồn vốn thường xuyên NSNN phận Kế toán kiểm soát, nguồn vốn chương trình mục tiêu phận Tổng hợp – hành kiểm sốt nên đơn vị SDNS có nguồn vốn đơn vị SDNS phải giao dịch hai cửa KBNN - Việc kiểm soát khoản chi cán KSC chưa tốt, cán KSC KBNN Chư Pưh chưa kiểm soát chặt chẽ điều kiện chi theo chế độ quy định, để đơn vị SDNS lợi dụng kẽ hở rút tiền từ NSNN chi phí tiếp khách; khoản chi tiền ăn cho hội nghị; khoản chi thuộc diện phải thực đấu thầu; khoản chi hỗ trợ, chi kỷ niệm ngày lễ lớn lễ hội, KBNN Chư Pưh kiểm soát khoản chi chưa đạt hiệu cao - KBNN KSC thường xuyên NSNN theo khoản mục đầu vào, chưa thực KSC theo kết đầu ra, kiểm soát khoản chi thường xuyên NSNN chế độ, tiêu chuẩn, định mức, lại không trọng đến kết đầu hiệu khoản chi - KBNN Chư Pưh chưa kiên xử phạt hành với hành vi vi phạm việc quản lý, sử dụng tài sản 17 nhà nước, mà KBNN Chư Pưh từ chối toán khoản chi vi phạm - KBNN Chư Pưh chưa kiểm soát quy định thu hồi tạm ứng chi thường xuyên NSNN, chưa thu hồi khoản tạm ứng chi thường xuyên tháng trước, không đôn đốc, nhắc nhở đơn vị SDNS tạm ứng chi thường xuyên NSNN làm thủ tục toán - KBNN Chư Pưh kiểm tra nội dung khoản chi có dự tốn NSNN, mà kiểm tra khoản chi có vượt tổng mức dự tốn NSNN hay khơng, dự tốn giao cho đơn vị SDNS chưa đảm bảo chất lượng, dự tốn mang tính tổng qt chưa chi tiết, cụ thể nên đơn vị SDNS tìm cách để sử dụng hết tổng số kinh phí dự toán cấp b Nguyên nhân hạn chế công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh Thứ nhất, khối lượng hồ sơ, chứng từ chi thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh ngày nhiều phải đảm bảo thời gian toán hẹn cho đơn vị SDNS nên cán KSC vừa KSC vừa kiêm nhiệm toán viên để toán cho đơn vị SDNS hẹn Thứ hai, cán trực tiếp làm công tác KSC lực trình độ chun mơn yếu lại ngại nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nên khả am hiểu quy định, chế độ, tiêu chuẩn áp dụng vào thực tế chậm Thứ ba, có Nghị định quy định xử phạt hành lĩnh vực lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trình KSC cán KSC giao dịch với đơn vị SDNS thường xuyên, quen biết nên ngại nể nang không đưa 18 định xử phạt hành khoản chi vi phạm tài sản nhà nước Thứ tư, cán KSC KBNN chưa kiên việc đôn đốc đơn vị SDNS toán tạm ứng tạm ứng nên số dư tạm ứng kéo dài từ tháng sang tháng khác tháng 12 chấm dứt số dư tạm ứng Thứ năm, dự toán chi thường xuyên NSNN giao cho đơn vị SDNS chất lượng chưa đảm bảo, dự toán duyệt không sát với thực tế chi tiêu đơn vị, thừa thiếu, chí vừa thừa vừa thiếu, thừa nội dung thiếu nội dung khác Thứ sáu, trình độ lực cán kế toán số đơn vị SDNS yếu Thứ bảy, ý thức, trách nhiệm chấp hành quy định chi thường xuyên NSNN đơn vị SDNS chưa cao Thứ tám, hệ thống văn công tác KSC thường xuyên chưa chặt chẽ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức sửa đổi liên tục chống chéo, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tế Thứ chín, thời gian qua, cơng tác kiểm tra, kiểm soát KBNN cấp KBNN Chư Pưh không thường xuyên, số đợt kiểm tra ít, phạm vi kiểm tra nhỏ, thời gian kiểm tra ngắn KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC CHƢ PƢH 3.1 MỤC TIÊU CÔNG TÁC KSC THƢỜNG XUYÊN NSNN TẠI KBNN CHƢ PƢH 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIẾM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CHƢ PƢH 3.2.1 Khuyến nghị liên quan đến KBNN huyện Chƣ Pƣh - Hoàn thiện quy trình KSC cửa KBNN Chư Pưh cần xây dựng mơ hình cửa giao dịch KSC gồm có ba phận chủ yếu tham gia KSC là: Bộ phận giao dịch phận mấu chốt dể hình thành chế cửa, phận đầu mối tiếp nhận tất hồ sơ, chứng từ nơi trả kết cho đơn vị SDNS Bộ phận KSC, phận kiểm soát hồ sơ, chứng từ đơn vị SDNS chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng chi chương trình mục tiêu Bộ phận kế toán toán chịu trách nhiệm hạch toán kế toán toán cho đối tượng thụ hưởng Lúc này, cơng tác KSC thực quy trình giao dịch cửa theo trình tự: Đầu vào - kiểm soát – toán – đầu - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán KSC KBNN Chư Pưh Cán KSC yếu tố định đến hiệu công tác KSC thường xuyên NSNN, nhiệm vụ quan trọng khả thi để hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN KBNN Chư Pưh 20 Cần phải tập huấn, bồi dưỡng có chế độ, văn để kịp thời áp dụng vào thực tiễn Thường xuyên giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phục vụ, rèn luyện tư cách, nâng cao ý thức trách nhiệm công việc Có kế hoạch ln chuyển cán làm cơng tác KSC định kỳ năm lần, đổi vị trí cơng tác KSC cán KSC thường xuyên NSNN cán KSC chương trình mục tiêu - Thực xử phạt hành hành vi vi phạm KBNN Chư Pưh cần áp dụng Nghị định phủ xử phạt hành lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản nhà nước trường hợp vi phạm Nhằm nâng cao tính tự giác tuân thủ chế độ chi thường xuyên NSNN đơn vị SDNS - Kiểm soát thu hồi tạm ứng chi thường xuyên NSNN quy định Cán KSC cần tăng cường đôn đốc, nhắc nhở đơn vị SDNS khẩn trương toán tạm ứng - Kết hợp với quan, ban, ngành KSC thường xuyên NSNN KBNN Chư Pưh kết hợp với Phòng Tài kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh phê duyệt dự toán đơn vị SDNS đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sát với thực tế chi tiêu NSNN đơn vị SDNS Cùng với Đoàn Thanh tra huyện Chư Pưh tiến hành kiểm tra trực tiếp đơn vị SDNS việc quản lý, sử dụng NSNN đơn vị SDNS Ta lấy ngẫu nhiên năm khoảng 10 đến 15 đơn vị SDNS để tiến hành kiểm tra việc quản lý sử dụng NSNN 21 - Cần có chế khen thưởng xử phạt nghiêm minh KBNN Chư Pưh cần thực chế độ khen thưởng hợp lý, linh hoạt với nhiều hình thức khác thưởng xuất sắc hàng quý, tháng đầu năm, hồn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều kiến kinh nghiệm cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đồng thời áp dụng biện pháp kỷ luật nghiêm minh cá nhân cố tình làm sai sách, chế độ, vi phạm quy định quản lý kinh tế tài chính, cá nhân gây nhũng nhiễu, phiền hà, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhận hối lộ từ đơn vị SDNS - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác KSC KBNN Chư Pưh cần hồn thiện chương trình ứng dụng chương trình hổ trợ quản lí dự tốn chi, xây dựng kênh truyền thơng mạng máy tính thơng suốt từ trung ương đến địa phương để qua triển khai nhanh chóng văn KSC, môi trường để cán KSC trao đổi kinh nghiệm với nhau, nêu lên vướng mắc, kiến nghị với KBNN cấp 3.2.2 Khuyến nghị liên quan đến KBNN tỉnh Gia Lai - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt KBNN cấp Việc kiểm tra, kiểm sốt cơng tác KSC thường xuyên KBNN cấp KBNN cấp phát kịp thời sai sót chấn chỉnh sai phạm đó, kịp thời hướng dẫn xử lý sai sót, vướng mắc, tránh để tình trạng kéo dài gây thiệt hại tài sản nhà nước - Chỉ đạo kịp thời thống mặt quy trình, nghiệp vụ KSC KBNN tỉnh Gia Lai cần phải tổ chức tập huấn kịp thời có thay đổi chế độ, sách để cán KSC Kho bạc 22 hệ thống KBNN cấp huyện thống chung cách thức kiểm soát quy trình nghiệp vụ 3.2.3 Khuyến nghị liên quan đến đơn vị SDNS - Nâng cao lực trình độ chun mơn cán kế toán Cử cán kế toán tham gia lớp đào tạo dài hạn Đại học, sau đại học, bên cạnh việc tham gia lớp đào tạo dài hạn cần tham gia lớp tập huấn ngắn hạn để đồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, cập nhật kiến thức - Nâng cao ý thức chấp hành chi NSNN đơn vị SDNS Phải nâng cao hiểu biết kế toán thủ trưởng đơn vị SDNS chế độ quản lý chi tiêu NSNN, tăng cường giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành đấu tranh bảo vệ sách, chế độ tài pháp luật nhà nước cơng tác kế tốn đơn vị - Thực công khai minh bạch việc quản lý sử dụng NSNN Biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng NSNN đơn cán bộ, công viên chức quan theo dõi, giám sát tài đơn vị Bằng hình thức cơng khai niêm yết công khai trụ sở làm việc công khai văn bản, công khai mạng thông tin điện tử… KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 KẾT LUẬN Hồn thiện cơng tác KSC thường xun NSNN vấn đề cần thiết quan trọng nay, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãnh phí, sử dụng NSNN đối tượng, mục đích có hiệu Đó khơng phải trách nhiệm riêng quan Tài hay KBNN mà trách nhiệm chung tất đơn vị SDNS Vì thế, hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh thời điểm nhiệm vụ quan trọng cấp thiết huyện Chư Pưh Trước hết hệ thống KBNN phải hồn thiện cơng tác KSC thường xun NSNN, từ nâng cao chất lượng, hiệu đơn vị sử dụng NSNN, đồng thời làm lành mạnh tài chính, nâng cao tính cơng khai, minh bạch, dân chủ việc sử dụng nguồn lực tài quốc gia, đáp ứng yêu cầu trình đổi sách tài đất nước hội nhập với tài giới Từ sở lý luận nội dung công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh, số liệu thu thập từ năm 2014 – 2016, khảo sát thực tế chất lượng phục vụ KBNN Chư Pưh, đề tài phân tích để làm rõ thêm cơng tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN, vai trò trách nhiệm KBNN Chư Pưh việc quản lý KSC thường xuyên NSNN, làm rõ trách nhiệm đơn vị sử dụng NSNN trình sử dụng NSNN Đồng thời đánh giá kết đạt được, tồn tại, hạn chế tìm nguyên nhân tồn tại, hạn chế công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh, từ đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh Với kết nghiên cứu trình bày luận văn, học viên 24 cố gắng để hoàn thành đề tài Tuy nhiên, thời gian thực hiệ luận văn, trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn học viên hạn chế mà cơng tác chi thường xun NSNN có tính chất phức tạp nên kết nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết Rất mong nhận ý kiến góp ý, bổ sung, dẫn giảng viên, nhà khoa học đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn./ Khoa Quản lý chuyên ngành Đã kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... nước qua Kho bạc Nhà nước Chư ng 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xun Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Chư Pưh Chư ng 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên. .. cơng tác kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước sở” tác giả Th.S Hà Quốc Thái (năm 2016), đăng tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 170 - Bài báo “Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước cấp... công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Pưh, giúp cho việc quản lý chi NSNN huyện đạt hiệu thời gian tới Bố cục luận văn Chư ng 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiể soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước chư pưh, tỉnh gia lai (tt), Hoàn thiện công tác kiể soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước chư pưh, tỉnh gia lai (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn