ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 01

4 126 1
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 22:31

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ KIỂM TRA KSCL BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN Ngày thi: 14/07/2018 Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Mã đề thi 002 Câu 1: Chất nào sau là chất điện li yếu? A NaCl B LiOH C NaCN D HF Câu 2: Số oxi hóa N hợp chất NO2 là A +4 B +3 C +2 D +5 Câu 3: Cho anđêhit no, mạch hở, có cơng thức CnHmO2 Mối quan hệ n và m là A m = 2n + B m = 2n C m = 2n + D m = 2n – t Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3 )2   X  NO2  O2 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Chất X là A Fe3O4 B FeO C Fe(NO2)2 D Fe2O3 Câu 5: Chất nào sau có nhiệt độ sơi cao nhất? A C2H5OH B CH3CHO C CH3OH D C2H4 Câu 6: Dung dịch nào sau có pH >7? A KCl B NH4Cl C NaNO3 D Na3PO4 Câu 7: Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55g chứa 35,43% Ca(H 2PO4)2 còn lại là CaSO4 Độ dinh dưỡng loại phân bón là bao nhiêu? A 21,54% B 58,38% C 3,34% D 43% Câu 8: Chất nào sau có khả tham gia phản ứng cộng hợp với dung dịch brom? A CH3CHO B C2H4 C C2H6 D C6H6 Câu 9: Có đồng phân cấu tạo este mạch hở có cơng thức phân tử C4H8O2? A B C D Câu 10: Trường hợp nào sau khơng xảy phản ứng hóa học A Si + dung dịch HCl đặc B CO2 + dung dịch Na2SiO3 C Si +dung dịch NaOH D SiO2 + Mg (đun nóng) Câu 11: Chất nào sau là chất hữu cơ? A Na2CO3 B CHCl3 C CO D HCN Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đung nóng dung dịch NH4NO3 bão hòa Khí X A N2 B NO2 C N2O D NO Câu 13: Cho gam anđêhit no đơn chức X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu 86,4 gam Ag Công thức phân tử X là A C2H4O B C3H6O C C4H8O D CH2O Câu 14: Cho luồng khí H2 dư qua 16 gam CuO nung nóng sau phản ứng thu 13,6 g chất rắn Hiệu suất phản ứng là A 75% B 33,33% C 60% D 80% Câu 15: Hiđrat hóa hoàn toàn anken X tạo thành ancol nhất Anken X thỏa mãn điều kiện là o Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.shop Trang 1/4 - Mã đề thi 002 A propen B but-2-en C but-1-en D 2-metylpropen Câu 16: Công thức chung este no, đơn chức, mạch hở là A CnH2n-2O2 (n>1) B CnH2n+1O2 (n>1) C CnH2n-1O2 (n>1) D CnH2nO2 (n>1) Câu 17: Dung dịch axit acrylic không phản ứng với chất nào sau đây? A Na2CO3 B Mg(NO3)2 C Br2 D NaOH Câu 18: Công thức nào sau là cơng thức chất béo? A C15H31COOCH3 B (C17H33COO)2C2H4 C (C17H35COO)3C3H5 D.CH3COOCH2C6H5 Câu 19: Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) ancol etylic (C2H5OH), ta dùng thuốc thử A NaCl B Na C NaOH D Dung dịch Brom Câu 20: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu là A CH3COONa C2H5ONa B CH3COONa C2H5OH C CH3COOH C2H5ONa D CH3COOH C2H5OH Câu 21: Các ion nào sau tồn dung dịch? A Cl- ,Fe2+ ,H+ B NH4+ ,OH- ,HPO42- ,H+ C NO-3 ,Fe2+, H+ D OH- ,NO-3 , HPO42- , H+ Câu 22: Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết dung dịch chứa 300 ml dung dịch KOH 2M thu dung dịch X Cô cạn X thu a gam chất rắn khan Giá trị a là A 27,6 B 38,8 C 30,0 D 17,6 Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm HCHO, C3H5(OH)3, C2H4(OH)2, CH3OH bằng V lít O2 vừa đủ thu 74,8 gam CO2 và 58,24 lít H2O Giá trị V là?( Biết các khí đo đktc) A 48,16 B 67,20 C 35,84 D 42,56 Câu 24: Trộn 200 ml hỗn hợp dung dịch HCl 0,1M và H2SO4 0,1M với 200 ml dung dịch NaOH aM 400 ml dung dịch có pH=1 Giá trị a là (bỏ qua điện li nước dung dịch) A 0,15 B 0,20 C 0,30 D 0,10 Câu 25: Tro thực vật có chứa nhiều loại phân kali nào sau đây? A K2CO3 B K3PO4 C KCl D KNO3 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,32 mol hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở A và B ( MA>MB) thu 5,76 gam nước Biết rằng tỉ lệ n A : n B  :13 Tìm khối lượng hỗn hợp khí X? A 14,56 B 8,84 C 9,76 D 8,56 Câu 27: Kết thí nghiệm các hợp chất hữu A, B, C, D sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng A Dung dịch AgNO3/NH3 Kết tủa Ag trắng sáng B Cu(OH)2 nhiệt độ thường Dung dịch xanh lam C Nước Br2 Mất màu dung dịch Br2 D Qùy tím Hóa xanh Các chất A, B, C, D là: A Etanol, metyl axetat, phenol, amoniac Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.shop Trang 2/4 - Mã đề thi 002 B Metyl fomat, axit metanoic, metanal, amoniac C Metanal, axit metanoic,etanol, amoniac D Metanal, axit metanoic, amoniac, etanol Câu 28: Cho nước phản ứng hết với 3,6 gam than nóng đỏ thu 13,44 lít hỡn hợp khí (đo đktc) A gồm CO, CO2, H2 Hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với 32 gam CuO thu rắn Z Phần trăm khối lượng CO A là A 22,95% B 60,00% C 33,33% D 32,10% Câu 29: Hiđro hóa hoàn toàn m gam ancol đơn chức, mạch hở X cần 0,24 mol H 2(Ni, ) Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 10,752 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu a gam CO2 Giá trị a là A 17,60 B 21,12 C 13,2 D 14,08 Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic A và B( có số C và H, số nguyên tử C và H bằng nhau) bằng lượng O2 vừa đủ thì thu 23,04 lít khí CO2 Biết tởng số liên kết pi mạch cacbon hai phân tử là và số mol hai axit cacboxylic bằng nhau.Thể tích O dùng để đốt X là ( biết các khí đo điều kiện thường) A 24,192 lít B 20,160 lít C 25,920 lít D 21,504 lít Câu 31: Cho các phát biểu sau: (a) Tất anđehit tham gia phản ứng tráng bạc (b) Tất axit cacboxylic không tham gia phản ứng tráng bạc (c) Dung dịch phenol phản ứng với Br2 tạo kết tủa (d) Tất ancol đa chức phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức Số phát biểu sai là A B C D Câu 32: Cho các thí nghiệm sau: (1) Đốt cháy photpho lượng vừa đủ oxi (2) Đun nóng NaCl khan với axit sulfuric đặc nóng (3) Cho viên natri vào nước dư (4) Cho nhôm oxit vào bình dựng xút dư (5) Nhiệt phân muối amoni nirat Số thí nghiệm thu chất khí sau phản ứng là A B C D Câu 33: Cho lít N2 và 16 lít H2 vào bình phản ứng, hỡn hợp thu sau phản ứng tích 18,4 lít( thể tích các khí đo điều kiện) Hiệu suất phản ứng là A 30% B 20% C 40% D 50% Câu 34: Cho các thí nghiệm sau: (1) Khi cho Cu vào dung dịch FeCl3; (2) H2S vào dung dịch CuSO4; (3) KI vào dung dịch FeCl3; (4) Dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3; (5) Dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2; (6) CuS vào dung dịch HCl Số thí nghiệm xảy phản ứng là A B C D Câu 35: Cho sơ đồ phản ứng: X + 2NaOH → 2Y + H2O và Y + HCl → Z + NaCl Biết X chất hữu có cơng thức phân tử C8H14O5 Khi cho 1,0 mol Z tác dụng hết với Na (dư) thì số mol H2 thu là Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.shop Trang 3/4 - Mã đề thi 002 A 1,5 B 2,0 C 1,0 D 0,5 Câu 36: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Cu, Fe3O4 dung dịch chứa HNO3 vừa đủ thu dung dịch Y chứa 127,58 gam muối và 3,808 lít khí NO(đo đktc) thoát Cho lượng vừa đủ 1,6 lít KOH 1M vào dung dịch Y thu kết tủa Z Lọc kết tủa Z nung ngoài khơng khí đến khối lượng không đổi thu 40,4 gam chất rắn T Phần trăm khối lượng oxi hỡn hợp X có giá trị gần nhất với?( Giả sử khơng có phản ứng tạo phức với NH3 xảy ra) A 19% B 11% C 25% D 34% Câu 37: Cho X, Y là axit cacboxylic dãy đồng đẳng (số Cacbon phân tử X, Y không lớn 3), ancol Z và este T (X, Y, Z, T mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thu 18,816 lít CO2 (đktc) và 15,66 gam H2O Thủy phân hoàn toàn m gam E thu m1 gam ancol và a mol hỗn hợp N gồm hai muối Cho m1 ancol vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 9,62 gam và thoát 2,912 lít khí H2 (đktc) Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 2a mol N thu 26,5 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng este T E gần nhất với giá trị nào sau đây? A 36% B 37% C 38% D 39% Câu 38: Cho X là este đơn chức, mạch hở, Y là este không no, hai chức, mạch hở Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp T gồm X, Y cần vừa đủ 0,35 mol KOH, thu hỗn hợp Z gồm muối và 13,8 gam hỗn hợp T gồm ancol đơn chức Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu 0,425 mol CO (đktc) Tổng số nguyên tử Hidro X và Y là? A 14 B 15 C 16 D 17 Câu 39: Dẫn khí CO qua hỡn hợp gồm CuO và Fe2O3 sau phản ứng thu hỗn hợp A gồm Cu, Fe3O4, và 10,8 gam FeO Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch B Cho dung dịch Y tác dụng với dụng dịch AgNO3 lấy dư sau phản ứng thu m gam Ag Mặt khác sục khí H2S đến dư vào dung dịch Y ta thu 28,8 gam kết tủa Giá trị m là ? A 45 gam B 145,8 gam C 113,4 gam D 108 gam Câu 40: Hỗn hợp X gồm các chất hữu no, mạch hở chức không tác dụng với H2 ( Ni, t0) Đốt cháy 1mol X với tỉ lệ các chất bất kì cần 2mol O2, sản phẩm thu có tởng khối lượng a gam gồm H2O CO2 Đem a gam H2O CO2 này vào dung dịch nước vôi dư đến phản ứng xảy hoàn toàn thì thấy khối lượng dung dịch giảm m gam Nếu m=100 gam a gần nhất với giá trị nào ? A 141 B 142 C 143 D 144 - HẾT - Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.shop Trang 4/4 - Mã đề thi 002 ... dung dịch Br2 D Qùy tím Hóa xanh Các chất A, B, C, D là: A Etanol, metyl axetat, phenol, amoniac Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.shop Trang 2/4 - Mã đề thi 002 B Metyl fomat, axit... C8H14O5 Khi cho 1,0 mol Z tác dụng hết với Na (dư) thi số mol H2 thu là Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.shop Trang 3/4 - Mã đề thi 002 A 1,5 B 2,0 C 1,0 D 0,5 Câu 36: Hòa tan hoàn... thi thấy khối lượng dung dịch giảm m gam Nếu m=100 gam a gần nhất với giá trị nào ? A 141 B 142 C 143 D 144 - HẾT - Cộng đồng Bookgol: Hoá Học Bookgol - bookgol.shop Trang 4/4 - Mã đề
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 01 , ĐỀ THI KSCL hóa BG lần 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn