KH do dung vat ly 9 doc

5 73 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 22:08

TuÇ n TiÕt 1 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN VẬT HỌC KYỉ I Tên Teõn ủo duứng SL Mửụùn Ngaứ kí y Sù phơ thc I vµo U Biến nguon,voõn keỏ,ampe hai đầu dây dẫn keỏ,daõy coõnstantan(0,3;1800),coõng taộc,daõy noỏi,baỷng ủieọn Điện trở dây dẫn - Định Baỷng phuù luật Ôm TH+ KTTH: Xác định Bieỏn theỏ nguon,voõn keỏ,ampe điện trở dây dẫn keỏ,daõy (A) (V) coõnstantan(0,6;1800),coõng taộc, daõy noỏi,baỷng ủieọn Đoạn mạch mắc nèi tiÕp Biến nguồn,vôn kế,ampe kế,điện trở mẫu( 6,10,16 Om) coõng taộc,daõy noỏi,baỷng ủieọn Đoạn mạch song song Biến nguồn,vôn kế,ampe kế,điện trở mẫu( 6,10,15 Ôm) coõng taộc,daõy noỏi,baỷng ủieọn Bài tập vận dụng định luật ¤m Sù phơ thc R vµo Biến nguồn,vôn kế,ampe chiều dài dây dẫn keỏ,daõy coõnstantan(d=0,3;1800,900,2700),c oõng taộc,daõy noỏi,baỷng điện Sù phơ thc R vµo S Biến nguồn,vôn kế,ampe d©y dÉn kế,dây cônstantan(d=0,3;0,6; l=1800),công tắc,dây nối,bảng điện Sù phơ thc R vµo vËt Biến nguồn,vôn kế,ampe liệu làm dây dẫn keỏ,daõy coõnstantan(d=0,3; l=1800), daõy Nicrom (d=0,3;l= 1800) ,công tắc,dây nối,bảng điện Trả Nga kí øy 10 11 BiÕn trë - §iƯn trë dïng KT Bài tập vận dụng định luật Ôm - Công thức tính R dây dẫn Công suất điện 12 13 14 15 16 17 18 19 10 20 11 21 22 Điện - Công dòng điện BT công suất điện điện sử dụng TH+KTTH: Xác định công suất dụng cụ điện Định luật Jun - Len xơ Bài tập Bài tập vận dụng định luật Jun - Len xơ Sử dụng an tiết kiệm điện Tổng kết chơng I : Điện Học Kiểm Tra 45/ Nam châm vĩnh cửu Tác dụng từ dòng điện - Từ trờng 23 12 Tõ phỉ - §êng søc tõ 24 13 25 Từ trờng ống dây có dòng điện chạy qua Biến nguồn,biến trở 20 Ôm,công tắc ,dây dẫn,bóng đèn,bảng điện, biến trở than, điện trở vòng màu Bảng phụ Biến nguồn,biến trở 20 Ôm,công tắc ,dây dẫn,bóng đèn,bảng điện,vôn kế ,ampe kế,dây dẫn Công tơ điện, tranh ảnh Bảng phụ Biến nguồn, ampe kế, vôn kế, dây dẫn, bảng lắp điện, công tắc, bóng đèn,quạt điện Bảng phụ Bảng phụ Nam châm, la bàn Biến nguồn ,nhiệt kế ,công tắc ,dây dẫn,bóng đèn,bảng điện, ,ampe kế,biến trở 20 Ôm,cốc,nhiệt lượng kế TN Ơxtet Nam châm thẳng,hộp TN từ phổ – đường sức,la bàn loại nhỏ Bộ TN từ phổ ống dây, biến nguồn, dây dẫn 4 4 26 27 14 28 29 Tõ trêng cđa èng d©y cã dòng điện chạy qua Sự nhiễm từ Sắt , Thép - Nam châm điện ứng dụng nam châm ®iƯn Lùc ®iƯn tõ Bộ TN từ phổ ống dây, biến nguồn, dây dẫn Cuộn dây200-400 vòng, biến nguồn, dây dẫn,biến trở,công tắc, la bàn giá đỡ, bảng điện, lõi sắt,ampe kế Cuộn dây 300 vòng, biến nguồn, dây dẫn,biến trở,công tắc, giá đỡ, bảng điện, nam châm chữ U,ampe kế Thanh đồng+ đế, biến nguồn, nam châm chữ U, công tắc, dây dẫn, bảng lắp điện Biến nguồn, động điện chiều B¶ng phơ Bộ TN phát dòng điện xoay chiều Công tắc, biến nguồn, nam châm điện, bảng lắp điện Tranh vẽ,bảng phụ 4 4 30 15 31 16 32 17 18 33 34 35 36 19 37 20 38 Động điện chiều BT vận dụng quy tắc nắm tay phải quy tắc bàn tay trái Hiện tợng cảm ứng điện từ Điều kiện xuất dòng điện cảm ứng Ôn tập HK I Ôn tập HK I Kiểm tra học kì I Ôn tập On taọp HOẽC KYỉ II Dòng điện xoay chiỊu Bộ TN phát dòng điện xoay chiều Coõng taộc, bieỏn theỏ nguon, nam chaõm Máy phát điện xoay Máy phát điện xoay chiều chiều 4 21 39 40 41 Các tác dụng dòng điện xoay chiều I U xoay chiều Truyền tải điện xa Máy biến 22 42 43 Tổng kết chơng II: Điện từ học Hiện tợng khúc xạ ¸nh s¸ng 23 24 44 ThÊu kÝnh héi tô 45 ảnh vật tạo TKHT Thấu kính phân k× 46 47 25 26 48 49 50 51 27 28 29 52 53 54 55 ¶nh cđa mét vËt tạo TKPK TH : Đo tiêu cự TKHT Ôn tập Kiểm Tra 45 phút Sự tạo ảnh phim treõn máy ảnh Mắt Mắt cận Mắt lão Kính lúp Bài tập quang hình Boọ TN phaựt hieọn dòng điện xoay chiều chiều, biến trở, ampe kế, vôn kế, bảng điện, bóng đèn, dây dẫn Công tắc, biến nguồn, nam châm Tranh vẽ Biến thực hành, biến nguồn, công tắc, dây dẫn, bảng điện,bóng đèn Bình nhựa không màu, nhựa chia độ, nguồn sáng chắn sáng khe, bảng tôn, biến nguồn, Đèn Laser, giá QH, TKHT, hộp chứa khói, dây nối, biến nguồn Giá QH, TKHT, ảnh,nến Đèn Laser, giá QH, TKPK, hộp chứa khói, dây nối, biến nguồn Giá QH, TKPK, ảnh,nến Nguồn sáng, giá QH, TKHT, hộp chứa khói, dây nối, biến nguồn, chắn sáng chữ F, ảnh Mô hình máy ảnh Tranh Tranh Kính lúp 1,5x; 3x; 5x 4 56 57 30 58 59 31 60 61 32 62 63 33 34 35 36 37 64 65 66 67 68 69 70 ¸nh s¸ng trắng - ánh sáng màu Sự phân tích ánh sáng trắng Mầu sắc vật Các tác dụng ánh sáng dới a/s trắng a/s mầu TH : Nhận biết a/s đơn sắc a/s không đơn sắc ®Üa CD Tỉng kÕt ch¬ng III : Quang häc Tỉng kết chơng III : Quang học Năng lợng chuyển hoá lợng Bài 27: (Lớp 8) Sự bảo toàn lợng ĐL bảo toàn lợng Năng suất tỏa nhiệt nhiên liệu Động nhiệt Ôn tập Ôn tập Kiểm Tra HK II Ôn tập Ôn tËp Các lọc màu,nguồn sáng, biến nguồn Biến nguồn, dây nối, lăng kính Hộp nghiên cứu tán xạ ánh sáng màu vật Bộ TN tác dụng nhiệt ánh sáng, hai nhiệt kế, biến nguồn Đèn trộn màu ánh sáng, dây nối, biến nguồn, đóa CD Bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ Tranh (ST) TN 1 4 4 ... nhựa kh ng màu, nhựa chia độ, nguồn sáng chắn sáng khe, bảng tôn, biến nguồn, Đèn Laser, giá QH, TKHT, hộp chứa kh i, dây nối, biến nguồn Giá QH, TKHT, ảnh,nến Đèn Laser, giá QH, TKPK, hộp chứa kh i,... 23 24 44 ThÊu kÝnh héi tô 45 ảnh vật tạo TKHT Thấu kính phân k× 46 47 25 26 48 49 50 51 27 28 29 52 53 54 55 ¶nh cđa mét vËt tạo TKPK TH : Đo tiêu cự TKHT Ôn tập Kiểm Tra 45 phút Sự tạo ảnh phim... giá QH, TKHT, hộp chứa kh i, dây nối, biến nguồn, chắn sáng chữ F, ảnh Mô hình máy ảnh Tranh Tranh Kính lúp 1,5x; 3x; 5x 4 56 57 30 58 59 31 60 61 32 62 63 33 34 35 36 37 64 65 66 67 68 69 70 ¸nh
- Xem thêm -

Xem thêm: KH do dung vat ly 9 doc, KH do dung vat ly 9 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn