XUẤT KHẨU DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA AUSTRALIA - KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

94 75 0
  • Loading ...
1/94 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2019, 16:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ =============== UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành : Kinh tế đối ngoại XUẤT KHẨU DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA AUSTRALIA - KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Họ tên sinh viên : Đặng Phương Anh Mã sinh viên : 1111110158 Lớp : Anh 17 Khóa : 50 Người hướng dẫn khoa học : TS Phan Thị Thu Hiền Hà Nội, tháng năm 2015 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Tổng quan xuất dịch vụ giáo dục đại học .4 1.1 Những vấn đề lý luận dịch vụ giáo dục đại học 1.1.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 1.1.2 Thương mại dịch vụ theo quy định WTO 1.1.3 Các phương thức cung cấp dịch vụ 1.2 Dịch vụ giáo dục đại học .10 1.2.1 Dịch vụ giáo dục .10 1.2.2 Dịch vụ giáo dục đại học 11 1.3 Xuất dịch vụ giáo dục đại học 15 1.3.1 Khái niệm xuất dịch vụ giáo dục đại học 15 1.3.2 Các phương thức xuất dịch vụ giáo dục đại học 16 1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến xuất dịch vụ giáo dục đại học 20 1.4 Vai trò xuất giáo dục đại học 22 1.4.1 Đối với quốc gia xuất 22 1.4.2 Đối với quốc gia nhập .23 1.5 Xu hướng chung thị trường xuất dịch vụ giáo dục đại học giới 25 Chương 2: Tình hình hoạt động xuất giáo dục đại học Australia .28 2.1 Tổng quan giáo dục đại học Australia .28 2.1.1 Hệ thống giáo dục đại học Australia 28 2.1.2 Hệ thống văn giáo dục đại học Australia 29 2.1.3 Nguồn tài cho giáo dục đại học 32 2.2 Hoạt động xuất giáo dục đại học Australia 35 2.2.1 Một số phương thức xuất dịch vụ giáo dục đại học phổ biển Australia .35 2.2.2 Thực trạng xuất giáo dục đại học Australia 41 2.3 Đóng góp hoạt động xuất giáo dục đại học cho kinh tế Australia 52 2.4 Đánh giá 54 2.4.1 Thành công 54 2.4.2 Hạn chế 55 Chương III: Đề xuất phát triển hoạt động xuất giáo dục đại học Việt Nam từ kinh nghiệm Australia .57 3.1 Tổng quan giáo dục đại học Việt Nam 57 3.1.1 Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam 57 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 3.1.2 Quy mô giáo dục đại học Việt Nam 58 3.1.3 Tài 59 3.2 Tình hình xuất dịch vụ giáo dục đại học Việt Nam 60 3.3 Những vấn đề đặt xuất giáo dục đại học Việt Nam 62 3.3.1 Phương pháp giảng dạy mang tính thụ động 63 3.3.2 Chất lượng đầu chưa đáp ứng yêu cầu thực ti n 63 3.3.3 Chương trình đào tạo bậc Đại học tương đối nặng 64 3.3.4 Đội ngũ giảng viên thiếu số lượng chưa cao chất lượng 65 3.4 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất giáo dục Việt Nam từ kinh nghiệm Australia 66 3.4.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 66 3.4.3 Nhóm giải pháp mở rơng thị trường xuất 70 KẾT LUẬN 73 PHỤ LỤC 85 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Giáo dục đại học Hệ thống phân loại dịch vụ WTO 11 Bảng 1.2: Các phương thức cung cấp dịch vụ giáo dục đại học 19 Bảng 2.1: Sinh viên quốc tế theo khu vực .37 UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Bảng 2.2: Sinh viên quốc tế đăng ký tốt nghiệp theo bậc học năm 2008 38 Bảng 2.4: Chính phủ Australia hỗ trợ cho sinh viên quốc tế năm 2013 49 Bảng 3.1: Quy mô giáo dục đại học Việt Nam qua năm 58 Hình 1.1: Phân phối sinh viên quốc tế giáo dục đại học theo quốc tịch 20 Hình 1.2: Phân phối sinh viên quốc tế giáo dục đại học theo quốc gia xuất (năm 2010) .26 Hình 2.1: Văn cấp hệ thống giáo dục đại học Australia 30 Hình 2.2: Nguồn vốn đầu tư vào giáo dục đại học Australia từ 2008-2013 .33 Hình 2.3: Nguồn tài trường đại học Australia .35 Hình 2.4: Trang web hướng dẫn đào tạo trực tuyến Online Study Australia 36 Hình 2.5: Sinh viên quốc tế đăng ký học Australia giai đoạn 1994-2014 .38 Hình 2.6: Thành phần sinh viên quốc tế năm 2013 .39 Hình 2.7: Doanh thu từ học phí giáo dục đại học qua năm 52 Hình 2.8: Chi phí sinh hoạt sinh viên quốc tế qua năm 53 DANH MỤC VIẾT TẮT Tên viết tắt AAS AHEGS AIEC AQF ARC ASEAN CPC CRICOS DEEWR ERA FDI Australia Awards Scholarships Học bổng Chính phủ Australia Australian Education International Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia Australian Higher Education Graduation Statement Tuyên bố Tốt nghiệp Giáo dục Đại học Australia Australian International Education Conference Hội nghị Giáo dục Quốc tế Australia Australian Qualifications Framework Hệ thống Văn Australia Australian Research Council Hội đồng Nghiên cứu Australia Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á Central Product Classification Phân loại sản phẩm chủ yếu UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo AEI Giải thích GATS HECS HELP HESA IMF IPRS Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students Cục Đăng kiểm Tổ chức đào tạo Khóa học cho sinh viên nước Department of Education, Employment and Workplace Relations Bộ Giáo dục, Nhân dụng Quan hệ công sở Australia Excellence in Research for Australia Nghiên cứu Xuất sắc Australia Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước General Agreement on Trade in Services Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ Higher education contribution scheme Kế hoạch Đóng góp cho Giáo dục Đại học Higher Education Loan Program Chương trình Cho vay cho Giáo dục Đại học Higher Education Support Act 2003 Đạo luật Hỗ trợ Giáo dục Đại học năm 2003 International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế The International Postgraduate Research Scholarships Học bổng Nghiên cứu Quốc tế Sau đại học ISCED NCGP OECD UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo RMIT TAFE TEQSA UNDP UNESCO UTS VET International Standard Classification of Education Phân loại Giáo dục chuẩn quốc tế National Competitive Grants Program Chương trình Tài trợ Cạnh tranh Quốc gia Organization for Economic Co-operation and Development Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế The Royal Melbourne Institute of Technology Viện Cơng nghệ Hồng gia Melbourne Technical and Further Education Đào tạo Kỹ thuật Thực hành Tertiary Education Quality and Standards Cơ quan Chất lượng Tiêu chuẩn Giáo dục Đại học United Nations Development Programme Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc University of Technology, Sydney Trường đại học công nghệ Sydney Vocational Education and Training Đào tạo Hướng nghiệp Dạy nghề World Trade Oranization Tổ chức Thương mại Thế giới WTO LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong q trình phát triển quốc gia, giáo dục nói chung giáo dục đại học nói riêng có vị trí ngày quan trọng Giáo dục đại học đóng vai trò chủ chốt UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo lĩnh vực đào tạo nhân lực khoa học cơng nghệ trình độ cao, trở thành nguồn sản xuất tri thức thiếu cho xã hội “Dịch vụ giáo dục đại học” đem lại nhiều lợi ích cho nước cung cấp nước tiếp nhận, đóng góp đáng kể vào thu nhập quốc dân Rất nhiều quốc gia đầu tư phát triển hệ thống giáo dục đại học đầu tư phát triển thương mại ngành dịch vụ Hiệp định chung thương mại dịch vụ GATS đời tạo sở thúc đẩy cung cấp dịch vụ giáo dục đại học khỏi biên giới quốc gia, hay nói cách khác “xuất giáo dục đại học” “Xuất giáo dục đại học” trở thành lời giải cho nhiều khó khăn mặt tài giáo dục đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao nhiều nước Nhóm nước thành công lĩnh vực xuất dịch vụ giáo dục đại học không kể tới Australia Với giáo dục chất lượng, tân tiến, điều kiện văn hóa xã hội thuận lợi mà Australia thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế đến với trường đại học Xuất dịch vụ giáo dục đóng vai trò vơ quan trọng cấu kinh tế Australia Năm 2014, ngành dịch vụ “15 tỷ USD” đứng thứ hạng mục xuất lớn Australia, sau sắt, than vàng Ảnh hưởng kinh tế lĩnh vực không nhờ học phí sinh viên quốc tế, mà nhiều hội việc làm phát triển du lịch Trong dài hạn, nguồn nhập cư tiềm chất lượng cho đất nước Là nước phát triển, sau nhiều mặt Việt Nam lại có hội học hỏi nhiều kinh nghiệm từ nước trước Australia để hồn thiện xuất loại hình dịch vụ mẻ Ở Việt Nam, xuất giáo dục đại học thuật ngữ xa lạ Cùng với nhiều nước khu vực ASEAN Thái lan, Malaisia, Philipin Việt Nam thực đổi mới, cải cách giáo dục đại học theo hướng chuẩn hố, hình thành hệ thống bảo đảm chất lượng đại học với nhiều tiêu chí chuẩn mực đánh Tuy mặt chung giáo dục Việt Nam chưa cao, song tiềm phát triển loại hình dịch vụ lớn Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Xuất dịch vụ giáo dục đại học Australia – kinh nghiệm phát triển học cho Việt Nam” cần thiết bối cảnh UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu:  Mục đích nghiên cứu: Từ kinh nghiệm xuất dịch vụ giáo dục đại học Australia đưa đề xuất giải pháp để Việt Nam phát triển xuất dịch vụ đặc biệt  Nhiệm vụ nghiên cứu: Từ mục tiêu trên, nhiệm vụ cụ thể khóa luận là: - Phân tích, đánh giá hoạt động xuất dịch vụ giáo dục đại học Australia - Đánh giá thành công hạn chế hoạt động Australia - Phân tích vấn đề đặt xuất dịch vụ giáo dục đại học Việt Nam, đưa giải pháp dựa kinh nghiệm Australia Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động xuất dịch vụ giáo dục đại học Australia Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu: Về thời gian: Bài viết chủ yếu phân tích đánh giá hoạt động xuất dịch vụ giáo dục đại học dựa nghiên cứu số liệu từ năm 2000 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính dựa sở liệu thơng tin liên quan đến thương mại dịch vụ xuất giáo dục đại học Australia Việt Nam Nguồn thông tin, liệu thu thập từ điều tra, chủ yếu thông tin thứ cấp Người viết dùng công cụ di n giải, so sánh thống kê…để đưa nhận định kết luận có giá trì khoa học Bố cục viết: Bài viết gồm có phần: Chương I: Tổng quan xuất dịch vụ giáo dục đại học Chương 2: Tình hình hoạt động xuất giáo dục đại học Australia Chương 3: Đề xuất phát triển hoạt động xuất giáo dục đại học Việt Nam từ kinh nghiệm Australia UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Do thời gian nghiên cứu kiến thức có hạn, khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp từ thầy bạn đọc để người viết hồn thiện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Phan Thị Thu Hiền tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Chương 1: Tổng quan xuất dịch vụ giáo dục đại học 1.1 Những vấn đề lý luận dịch vụ giáo dục đại học 1.1.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ 1.1.1.1 Khái niệm Trong cấu kinh tế đại, ngành dịch vụ ngày UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo đóng vai trò quan trọng Khu vực dịch vụ trở thành trọng tâm chiến lược đầu tư phát triển hầu hết quốc gia Theo đó, dịch vụ vấn đề liên quan thu hút ý nhà hoạch định sách, học giả hay nhà kinh doanh, mà gần tất người Cụm từ “dịch vụ” xuất nhiều vô quen thuộc sống thường ngày, nay, chưa có khái niệm chung thống dịch vụ phạm vi toàn cầu Mỗi quốc gia với trình độ phát triển kinh tế khác có cách tiếp cận khác nhau, nguồn nghiên cứu khác lại có cách hiểu phân loại khác Theo quan điểm nhà kinh tế Allan Fisher Colia Clark dịch vụ coi ngành kinh tế thứ ba, tức hoạt động kinh tế nằm ngồi hai ngành cơng nghiệp nơng nghiệp Clark đưa khái niệm dịch vụ “các dạng hoạt động kinh tế không liệt kê vào ngành thứ ngành thứ hai (công nghiệp nông nghiệp)” Tuy nhiên khái niệm khơng có phân biệt rõ ràng ngành nên có hoạt động không thống phải xếp vào ngành nào, ví dụ hoạt động xây dựng từ trước người ta liệt vào ngành công nghiệp đến người ta lại chuyển chúng sang ngành dịch vụ Một số nhà nghiên cứu Việt Nam lại vào đặc điểm bật khác biệt dịch vụ với hàng hoá để đưa khái niệm dịch vụ sau: “Dịch vụ hoạt động người kết tinh thành loại sản phẩm vơ hình khơng thể cầm nắm được” (Nguy n Thị Mơ, 2005) Theo cách tiếp cận tương tự, Hồ Văn Vĩnh (2006) cho rằng: “Dịch vụ toàn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu người mà sản phẩm tồn hình thái phi vật thể” Hai cách hiểu giống nhau, hai đưa đặc điểm dịch vụ Thứ nhất, dịch vụ “sản phẩm”, kết trình lao động sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Giáo dục Đào tạo, 2010, Đổi hệ thống quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, NXB giáo dục Việt Nam, HN Bộ Giáo dục Đào tạo, 2009 A, Sự phát triển hệ thống giáo dục đại học, UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo biện pháp đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo, 2009 B, Đề án đổi chế tài 2009-2014 Bộ Giáo dục Đào tạo, 2013, Thông tư ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học trung cấp chuyên nghiệp, Thơng tư số 18/2013/TT-BGDĐT Bộ Tài chính, 2013, Ngân sách Việt Nam 2012 - 2013 Hoàng Văn Châu, 2011, Xuất nhập dịch vụ giáo dục đại học Việt Nam, NXB Thông tin Truyền thông Lê Quỳnh Chi, 2007, Thư viện đại học góp phần đổi phương pháp giảng dạy học tập, Kỷ yếu hội thảo Thư viện với việc đổi phương pháp dạy học bậc đại học cao đẳng, tr.26 Lê Quỳnh Chi, 2008, Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, Tạp chí Thư viện Việt Nam, Số (14), tr.18 Hà Văn Hội, 2009, Xuất dịch vụ Việt Nam bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, số 25, tr.176-184 10 Nguy n Thu Hồng, 2012, Vài nét hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, Tạp chí giáo dục, số 283, tr 4-5 11 Nguy n Thị Mơ, 2005, Lựa chọn bước giải pháp để Việt Nam mở cửa dịch vụ thương mại, NXB Lý Luận Chính trị 12 Đỗ Hương Lan, 2013, Thị trường dịch vụ du lịch giới & hoạt động xuất dịch vụ du lịch Việt Nam, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 13 Nghị định số 75/CP ngày 27/10/1993 Chính phủ 14 Nguy n Thị Mai Phương, 2014, Giảng dạy dựa cơng nghệ thơng tin từ góc nhìn giảng viên, Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 62, tháng 7/ 2014, tr.26-28 75 15 Stephen W Director, Philip Doughty, Peter J Gray, John E Hopcroft & Isaac F Silvera, 2006, Những quan sát Giáo dục đại học Ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện-Điện tử-Viễn thông Vật lý số Trường Đại học Việt Nam, Báo cáo Đoàn Khảo sát Thực địa thuộc Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ đệ trình cho Quỹ Giáo dục Việt Nam 16 Phạm Xuân Thanh, 2008, Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: vận dụng UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo vào thực tiễn Việt Nam, Phòng kiểm định chất lượng giáo dục, Cục khảo thí kiểm định CLGD – Bộ Giáo dục Đào tạo, tr.8-13 B TÀI LIỆU TIẾNG ANH 17 Australian Qualification Framework council, 2012, Graduate and Vocational Graduate Certificates and Diplomas in the Australian Qualifications Framework 18 Australian Education International, Market information – International students data 2005-2009 19 Australian Education International, 2008, Export Income to Australia from Education Services, Research snapshot 20 Australian Education International, 2011, Transnational education in the higher education sector 21 Australian Department of Education, 2008-2013, Financial Report of Higher Education Prividers 22 Australian Department of Education and Training, 2015, International student numbers 2014 23 Australian Research Council, 2013, Annual Report 2011- 2012, 24 Australian Research Council, 2012, Annual Report 2010- 2011 25 Careers Research & Advisory Centre Ltd., 2013, The wider benefits of International Higher Education in the UK 26 Commonwealth of Australia, 2009, Transforming Australia’s Higher Education System 76 27 Commonwealth of Australia, 1994, Eligible education providers and educational business partners, Migration Regulations 1994 (Clauses 572.112, 573.112, 574.112 and 575.112) 28 DEEWR, 2008, Selected Higher education statistics – Statement of financial performance for each HEP 2007 29 DEEWR, Students 2003-2008: Selected Higher Education Statistics – Broad UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo field of education 30 Gai Sheridan, 2010, Vietnam: Preparing the Higher Education Sector Development Project (HESDP), Asian Development Bank 31 Geraint Johnes, 2004, The Global Value of Education and Training Exports to the UK Economy, The British Council, Manchester 32 Grant Harman, 2004, New Directions in Internationalizing Higher Education: Australia’s Development as an Exporter of Higher Education Services, Higher Education Policy, số 17, tr.101–120 33 Group of eight Australia, 2014, Policy Note-International students in higher education and their role in Australian economy 34 Jane Knight, 2002, The impact of Trade Liberalization on Higher Education: Policy Implications, University of Toronto 35 Jane Knight, 2003, GATS, Trade and Higher Education Perspective 2003 – Where are we?, The observatory on borderless higher education 36 Jane Knight, 2005, Crossborder Education: Programs and Providers on the Move, CBIE Research Millennium Series No 10, Canadian Bureau for International Education 37 Jane Knight, 2006, A guide to the implications of the GATS for Cross-border Education, Commonwealth of learning, Canada 38 Kurt Larsen, John P Martin and Rosemary Morris, 2002, Trade in Educational Services: Trends and Emerging Issues, The World Economy, Số 25, tr 849– 868 39 Maria Vu, 2013, Beneficiaries of cross-border provision of education: students, professional bodies, economic growth, government, institutions, Australian Department of Foreign Affairs and Trade 77 40 Marijk C van der Wende, 2003, Globalisation and Acess to Higher Education, Journal of Studies in International Education, Vol No 2, tr.193-206 41 Mary M Kritz, 2012, Globalization of Higher Education and International Student Mobility, Department of Development Sociology, Cornell University, Ithaca, NewYork 42 OECD, 2002, Current Commitments under the GATS in Educational Services, UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Washington D.C, USA 43 OECD, 2004, Quality Assurance and Recognition of Qualifications in Higher Education: Australia, Quality and Recognition in Higher Education: The Crossborder Challenge, Chương 6, tr.107-116 44 OECD, 2013, Education Indicators in focus, tr.1-3 45 Tertiary Education Quality and Standards Agency, 2014, Quality Assurance of Cross-border Higher Education, Australia Country Report 46 Tim Mazzarol & Geoffrey N Soutar, 2012, Revisiting the global market for higher education, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Emerald Group Publishing Limited, số (24), tr.717-737 47 Tony Adams, 2007, The Development of International Education in Australia: A Framework for the Future, Journal of Studies in International Education, Số ¾ (11), tr 410-420 48 UNESCO, 2011, International Standard Classification of Education 2011 49 Universities Australia, 2012, Offshore Programs of Australian Universities C WEBSITE  Website tiếng Việt 50 Australia plus, 2012, Úc đánh giá lại lĩnh vực giáo dục quốc tế, http://www.australiaplus.com/vietnamese/2010-03-10/%C3%BAc%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-l%E1%BA%A1i-l%C4%A9nhv%E1%BB%B1c-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-qu%E1%BB%91ct%E1%BA%BF/277810 78 51 Bộ tài chính, Báo cáo Ngân sách Nhà nước hàng năm 2006-2005, truy cập ngày 17/4/2015, http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1351583/2126549/2117088 52 Nguy n Văn Đạo, 2015, Cần đổi công tác quản lý giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, truy cập ngày 04/05/2015 https://www.vnu.edu.vn/btdhqghn/?C2136/N12627/Can-doi-moi-co-ban-cong- UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo tac-quan-ly-giao-duc.htm 53 Trần Khánh Đức, Chuẩn Phân loại Giáo dục Quốc tế ISCED 2011 vấn đề tái cấu trúc hệ thống Giáo dục Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa – đại hóa, hội nhập quốc tế, truy cập ngày 11/4/2015, http://ebooks.vnu.edu.vn/iii/cpro/app?id=5944166876979195&itemId=1047257 &lang=vie&service=blob&suite=def 54 Đại học FPT, 2014, Trường ĐH FPT xuất giáo dục, truy cập ngày 10/5/2015, http://oldnews.fpt.edu.vn/story/truong-dh-fpt-xuat-khau-giao-duc 55 Thanh Giang, 2013, 41 sinh viên quốc tế lấy Đại học FPT, báo Tiền Phong, truy cập ngày 10/5/2015, http://www.tienphong.vn/giao-duc/41sinh-vien-quoc-te-se-lay-bang-cua-dai-hoc-fpt-647078.tpo 56 Ngơ Kim Khơi, 2013, Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo, truy cập ngày 1/5/2015, http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=5027&opt=brpage 57 Ngọc Hà, 2014, Hơn 10.000 sinh viên nước du học Việt Nam, Hệ thống Mạng du học, truy cập ngày 10/5/2015, http://mangduhoc.com.vn/du-hoc-hoc-bong/du-hoc-hoc-bong/Du-hoc-VietNam-Du-hoc-tai-cho-Du-hoc-Ban-phan/Hon-10-000-sinh-vien-nuoc-ngoaidang-du-hoc-tai-Viet-Nam-9076/ 58 Nguyệt Hà, 2015, Cần đẩy nhanh trao quyền tự chủ cho đại học, Báo Điện tử Chính phủ, truy cập ngày 15/5/2015, http://baodientu.chinhphu.vn/Doi-song/Can-day-nhanh-trao-quyen-tu-chu-chocac-dai-hoc/224018.vgp 79 59 Trịnh Vĩnh Hà, 2014, Trường cơng, thiếu, báo Tuổi trẻ Online, truy cập ngày 1/5/2010, http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20101026/truong-cong-cai-gicung-thieu/407600.html 60 Lê Văn Hảo, 2009, GATS Giáo dục Đại học Việt Nam: Vấn đề giải pháp, Tạp chí tia sáng, truy cập ngày 10/4/2015, http://tiasang.com.vn/DesktopModules/VietTotal.Articles/PrintView.aspx?ItemI UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo D=2997 61 Hồng Hạnh, 2010, Hàng trăm trường ĐH, CĐ thiếu yếu sở vật chất, Dân trí, truy cập ngày 12/04/2015, http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hang-tram-truong-dh-cd-thieu-vayeu-ve-co-so-vat-chat-432088.htm 62 Nguy n Thị Mỹ Hạnh, 2009, Thực trạng giáo dục đào tạo đại học Việt Nam, Trung tâm Đánh giá Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, truy cập ngày 04/04/2015, http://www.ier.edu.vn/content/view/291/161/ 63 Gia Hân – Hiếu Nguy n, 2014, giải pháp then chốt giúp giáo dục đại học khẳng định chất lượng, Báo Giáo dục Thời đại, truy cập ngày 10/5/2015, http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/7-giai-phap-then-chot-giup-giao-duc-dai-hockhang-dinh-chat-luong-241162-v.html 64 Bùi Hiền, 2007, WTO với vấn đề giáo dục nước ta, Tạp chí Cộng sản, truy cập ngày 20/4/2015, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu- Traodoi/2007/1643/WTO-voi-van-de-giao-duc-o-nuoc-ta.aspx 65 Hiếu Nguy n, 2015, Sức lan tỏa từ giải pháp đổi giáo dục đại học, Báo Giáo dục Thời đại, truy cập ngày 10/5/2015, http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/suc-lan-toa-tu-cac-giai-phap-doi-moi-giaoduc-dai-hoc-709265-v.html 66 Lê Huyền, 2014, Xây dựng đội ngũ giảng dạy nghiên cứu trường đại học, báo Tia Sáng, truy cập ngày 1/5/2015, http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=6&News=7789 67 Nguy n Ngọc Hùng, 2007, Cuộc cạnh tranh giáo dục tồn cầu, Tạp chí Tia sáng, truy cập ngày 25/04/2015, 80 http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&News=1553&CategoryID=6 68 Tổ chức Giáo dục IDP, Sinh viên Việt Nam đại học Melbourne, truy cập ngày 1/5/2015, https://www.idp.com/vietnam/studyabroad/news/new/2015/sinh-vien-viet-namtai-dai-hoc-melbourne 69 Vũ Thị Ngọc Liên, 2011, Tình hình phát triển thư viện số trường đại học UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Australia Việt Nam, Tạp chí Thư viện Việt Nam số 1(27) (tr.24-28), truy cập ngày 01/04/2015, http://nlv.gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/tong-quan-tinh-hinh-phat-trien-thu-vienso-cac-truong-dai-hoc-australia-va-viet-nam.html 70 Đặng Huỳnh Mai, 2010, Giáo dục Việt Nam kinh tế thị trường, Báo Dân trí, truy cập ngày 1/5/2015, http://dantri.com.vn/su-kien/giao-duc-viet-nam-trong-kinh-te-thi-truong427001.htm 71 Vũ Thị Phương Mai, 2009, Suy nghĩ định hướng phát triển giáo dục đại học Việt Nam đầu kỷ XXI, Tạp chí Cộng sản, truy cập ngày 15/04/2015, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2009/3343/Suynghi-ve-dinh-huong-phat-trien-giao-duc-dai-hoc-Viet.aspx 72 Mai Minh, 2008, Hơn 50% sinh viên khơng hứng thú học tập, Báo Dân trí, truy cập ngày 1/5/2015, http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hon-50-sinh-vienkhong-hung-thu-hoc-tap-252276.htm 73 Tôn Quang Minh, 2014, Về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, truy cập ngày 04/04/2015, http://bvu.edu.vn/web/dbcl-ttgd/-/ve-cong-tac-am-bao-chat-luong-giao-duc 74 Đình Nam, 2015, Tăng cường đào tạo liên kết quốc tế chất lượng cao, Báo Điện tử Chính phủ, truy cập ngày 15/5/2015, http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Tangcuong-dao-tao-lien-ket-quoc-te-chat-luong-cao/226962.vgp 75 Phạm Công Nhất, 2014, Đổi giáo dục đại học theo hướng hội nhập quốc tế nước ta nay, Tạp chí Cộng sản, truy cập ngày 15/04/2015, 81 http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2014/30373/Doimoi-giao-duc-dai-hoc-theo-huong-hoi-nhap-quoc-te.aspx 76 Lập Phương, 2015, Sẽ ban hành quy định chuẩn quốc gia sở giáo dục đại học, Báo Giáo dục Thời đại, truy cập ngày 1/5/2015, http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/se-ban-hanh-quy-dinh-chuan-quoc-gia-doivoi-co-so-giao-duc-dai-hoc-846697-v.html UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 77 Mỹ Qun, 2013, Khơng tuyển giảng viên lương thấp, Thanh niên Online, truy cập ngày 15/042015, http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/khong-tuyen-duoc-giang-vien-vi-luongthap-19875.html 78 Nguy n Minh Thuyết, 2008, Những vấn đề cấp bách giáo dục đại học Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, truy cập ngày 15/04/2015, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2008/2764/Nhung-van-decap-bach-cua-giao-duc-dai-hoc-Viet-Nam.aspx 79 Thùy Trang, 2013, Hơn 200 chương trình liên kết đào tạo với nước phê duyệt, Vietbao.vn, truy cập ngày 20/03/2015, http://vietbao.vn/Xa-hoi/Hon200-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-voi-nuoc-ngoai-duoc-pheduyet/320164435/157/ 80 Bùi Anh Tuấn, 2010, Góp phần bàn cải cách giáo dục đại học Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, truy cập ngày 15/04/2015, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2010/153/Gopphan-ban-ve-cai-cach-giao-duc-dai-hoc-o-Viet.aspx 81 Tú Uyên, 2010, Cá nhân tham gia kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, truy cập ngày 16/04/2015, http://vnies.edu.vn/detail-news-view-1-22-138_ca-nhan-duoc-tham-gia-kiemdinh-chat-luong-giao-duc-dh.html 82 Hồ Văn Vĩnh, 2006, Thương mại dịch vụ - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Cộng sản, số 108, truy cập ngày 10/5/2015, viết thứ 20, http://tapchicongsan.org.vn/data/tcc/Html_Data/So_108.html 82 83 Trung tâm WTO - Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 2009, Hiệp định GATS biểu cam kết dịch vụ, truy cập ngày 04/05/2015, http://www.trungtamwto.vn/an-pham/hiep-dinh-gats-va-bieu-cam-ket-dich-vu  Website Tiếng Anh 84 Australian Bureau of Statistics, 2013, International Trade in Services by UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Country, by State and by Detailed Services Category, Calendar Year, 2012, truy cập ngày 1/5/2015, http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/5368.0.55.004 85 Australian Bureau of Statistics, 2011, Australian Social Trends, Dec 2011, truy cập ngày 1/5/2015, http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features20 Dec+2011#WHEREENROLMENT 86 Australian Bureau of Statistics, International Trade in Services by Country, by State and by Detailed Services Category, Calendar Year 2012-2013 87 Australian Government – Department of Education and Training, https://education.gov.au/ 88 Australian Department of Immigration and Border Protection, 2015, Streamlined student visa processing, truy cập ngày 1/4/2015, http://www.immi.gov.au/Study/Pages/Streamlined-student-visa-processing.aspx 89 A J Calderon and J Tangas, 2004, Trade Liberalisation and Higher Education, RMIT University, truy cập ngày 18/03/2015, http://www2.rmit.edu.au/departments/planning/ircu/docs/gats/IMHE-CalderonEAIRpresentation.ppt 90 Australian National Audit Office, Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education, truy cập ngày 01/04/2015, http://www.anao.gov.au/html/Files/Audit%20Work%20Programs/2013AWP/co ntent/section2/iisrt-education/index.html 91 Australian Universities, Mega List of Australian Universities, truy cập ngày 24/04/2015, http://australianuniversities.co/lists.html#listbyonlinestudy 92 Derrick A Paulo, 2007, Lack of demand forces UNSW campus here to end operations, truy cập ngày 1/4/2015, 83 http://findsingapore.net/fmebb2/viewtopic.php?t=5184&sid=c8b87e0f9b51374 7bfa90589878b6bee 93 Department of Education and Training, Quality and Legislative Frameworks, truy cập ngày 10/4/2015, https://education.gov.au/quality-and-legislativeframeworks 94 International Education Association of Australia, Australian International UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Education Conference, truy cập ngày 01/04/2015, https://www.ieaa.org.au/what-we-do/australian-international-educationconference 95 Mahsood Shah, Chenicheri Sid Nair and Mark Wilson, Quality assurance in Australian higher education: historical and future development, truy cập ngày 15/4/2015, http://www.academia.edu/566941/Quality_assurance_in_Australian_higher_edu cation_historical_and_future_development 96 Parliament of Australia, Social and Cultural Link between Australia and the Middle East, truy cập ngày 1/5/2015, http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representa tives_committees?url=jfadt/mideast/mechapter_8.pdf 97 Study portals, 2013, Rapid Growth in Online and Distance Education Worldwide, truy cập ngày 1/4/2015, http://www.mastersportal.eu/articles/393/rapid-growth-in-online-and-distanceeducation-worldwide.html 98 TAFE Directors Australia, 2009, Setting the record straight on international students studying at TAFE institutes in Australia, truy cập ngày 20/03/2015, www.tda.edu.au 99 TAFE Directors Australia, 2015, More than 5,000 students at risk in Victorian qualifications recall, truy cập ngày 10/5/2015, http://www.tda.edu.au/cb_pages/newsletter_23_february_2015.php 100 StudyinAustralia.gov.au, Education costs in Australia, Australian Government, truy cập ngày 1/3/2015, http://www.studyinaustralia.gov.au/global/australian-education/education-costs, 84 101 StudyinAustralia.gov.au, Student living costs in Australia, Australian Government, truy cập ngày 1/3/2015, http://www.studyinaustralia.gov.au/news/-student-living-costs-in-australia 102 The university of Adelaide libarary, 2005, The digital library : current perspectives and future directions, truy cập ngày 1/3/2015, https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/10708/3/Digital_ UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Library_2005.pdf 103 TEQSA, , http://www.teqsa.gov.au/ 104 The World's Trusted Currency Authority, XE Currency Charts, truy cập ngày 10/5/2015, http://www.xe.com/currencycharts 105 Universities Australia - The voice of Australia's Universities, https://www.universitiesaustralia.edu.au/ 85 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách trường đại học dựa số sinh viên học trực tuyến Trường Đại học Sinh viên trực tuyến Số lượng % 22,184 60% USQ New England 17,703 14,933 73% 77% Deakin CQU 11,591 8,163 27% 48% Curtin Monash South Australia 6,186 5,839 5,380 14% 9% 17% SCU Charles Darwin 5,096 4,930 37% 58% Edith Cowan Tasmania Newcastle Macquarie Murdoch QUT Flinders Swinburne Griffith 4,786 4,630 4,461 3,296 3,284 3,282 2,964 2,621 2,075 19% 19% 14% 9% 15% 8% 14% 10% 5% James Cook 1,842 9% Queensland New South Wales Sydney La Trobe RMIT ACU Western Sydney Wollongong Melbourne 1,721 1,554 1,499 1,315 1,255 1,151 1,025 926 697 4% 3% 3% 4% 2% 5% 3% 3% 1% UTS 680 2% Adelaide 544 2% UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo Charles Sturt 86 339 2% 255 1% 141 1% 141 9% 129 2% 84 0% 56 1% 0% 0% (Nguồn: http://australianuniversities.co/) UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo ANU Victoria FedUni Divinity Sunshine Coast Western Australia Notre Dame Bond Canberr 87 PHỤ LỤC 2: Offshore Campuses 2012 FDAFDA International Campus Ngee Ann-Adelaide Education Centre Australian Institution Country The University of Adelaide Singapore UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo ACU Study Centre Australian Catholic University Thailand International Study Centre, Dubai Murdoch University UAE Charles Sturt University (Ontario) Charles Sturt University Canada Curtin in Singapore Curtin in Sarawak Curtin University Singapore Malaysia HK Management Association (HKMA) University of Technology, Sydney Hong Kong SEG International Penang SEG International Sarawak 10 SEG International Kuala Lumpur 11 SEG International Subang Jaya 12 SEG International Kota Damansara University of Southern Queensland Malaysia 13 AGSM University of New South Wales Hong Kong 14 Swinburne University of Technology, Sarawak Campus Swinburne University of Technology Malaysia 15 RMIT International University RMIT University Vietnam University of Newcastle Singapore 16 University of Newcastle, 88 Singapore 17 Monash University South Africa 18 Monash University Malaysia Monash University South Africa Malaysia 19 JCU Singapore James Cook University Singapore UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo UU FFTT SSuu aann i iCC HHoo 20 Melior Education Group Central Queensland University Singapore 21 INTI Laureate 22 UOW Dubai Campus University of Wollongong Malaysia UAE (Nguồn: Offshore Programs of Australian Universities, universitiesaustralia.edu.au)
- Xem thêm -

Xem thêm: XUẤT KHẨU DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA AUSTRALIA - KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM, XUẤT KHẨU DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA AUSTRALIA - KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn