ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT XÂY DỰNG CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN MỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND TỈNH VĨNH LONG

50 99 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 14:26

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG TRUNG TÂM TIN HỌC ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT XÂY DỰNG CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN MỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND TỈNH VĨNH LONG Lập dự toán GIÁM ĐỐC Lê Văn Hậu Hồ Văn Chính CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ UBND Ủy ban Nhân dân CSDL Cơ sở liệu CNTT Công nghệ thông tin LAN Mạng nội LĐ Lãnh đạo LDAP Hệ thống người dùng dùng chung PM Phần mềm VP Văn phòng ISO Tiêu chuẩn chất lượng ISO 10 CCVC Công chức viên chức 11 CPĐT Chính phủ điện tử MỤC LỤC Phần I: THƠNG TIN CHUNG Căn pháp lý: Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Tổng mức đầu tư Chủ đầu tư .5 Địa điểm thực Đơn vị tư vấn lập đề cương dự toán chi tiết Loại nguồn vốn: Ngân sách nhà nước Dự kiến hiệu đạt Phần II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Phân tích trạng .7 Mục tiêu đầu tư: 11 Phần III: THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ .12 Phần IV: DỰ TOÁN CHI TIẾT .39 Căn lập dự toán: .39 Tổng mức dự toán .39 Chi tiết dự toán 40 Phần V: DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 46 Phần VI: PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN, ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, KHAI THÁC 47 Kiến nghị hình thức quản lý dự án: 47 Kế hoạch đấu thầu: 48 Kết luận kiến nghị: 50 Phần I: THÔNG TIN CHUNG Căn pháp lý: Luật Công nghệ Thông tin số 67/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến Trang thông tin điện tử Cổng thông tin điện tử quan nhà nước; Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 21/7/2009 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định việc cung cấp thông tin đảm bảo khả truy cập thuận tiện trang thông tin điện tử quan nhà nước; Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08 tháng năm 2010 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định lập đề cương dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước không yêu cầu phải lập dự án; Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định lập quản lý chi phí đầu tư ứng dụng cơng nghệ thơng tin Quyết định số 367/QĐ-BTTTT ngày 18/03/2011 Bộ Thơng tin Truyền thơng việc đính thơng tư 06/2011/TT-BTTTT; Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực chương trình Quốc gia ứng dụng CNTT hoạt động quan Nhà nước; Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 Bộ Thông tin Truyền thông Công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước; Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014 Bộ Thông tin Truyền thông việc quy định chi tiết Quy định chi tiết ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài Chính quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Thông tin Truyền thông cơng bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng cơng nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27 tháng năm 2008 Bộ Thông tin Truyền thông Hướng dẫn yêu cầu chức năng, tính kỹ thuật cho dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg; Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24 tháng năm 2011 Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ; Công văn số 878/UBND-KTTH, ngày 13/3/2017 Chủ tịch UBND tỉnh việc phổ biến Chương trình, sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp; Công văn số 996/UBND-KTTH, ngày 17/3/2017 Chủ tịch UBND tỉnh việc thực công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước Cổng thông tin điện tử tỉnh; Quyết định số 291/QĐ-STC ngày 30/6/2017 Giám đốc Sở Tài việc bổ sung kinh phí dự tốn ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 80/QĐ-VPUBND ngày 28/7/2017 Văn phòng UBND tỉnh việc bổ sung dự toán năm 2017 cho Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long; Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng Chuyên mục Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyên mục Công bố thông tin Doanh nghiệp Nhà nước Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư: 289,763,000 đồng (Bằng chữ: hai trăm tám mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng.) Chủ đầu tư Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ: 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: 0703 825531 - Fax: 0703 823774 Địa điểm thực Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ: Số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: 0703 825531 - Fax: 0703 823774 Đơn vị tư vấn lập đề cương dự toán chi tiết Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ: 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: 0703 825531 - Fax: 0703 823774 Loại nguồn vốn: Ngân sách nhà nước Dự kiến hiệu đạt - Xây dựng Chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo cung cấp thông tin cho doanh nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo quy định pháp luật, dự kiến kết đạt sau: o Phổ biến thơng tin chương trình, sách hỗ trợ Doanh nghiệp o Cung cấp tư liệu, số liệu thống kê, thông báo liên quan đến Doanh nghiệp o Cung cấp tin tức nước nước kinh tế, sách có liên quan,… o Cung cấp kênh Hỏi - Đáp Doanh nghiệp quan có liên quan o Cung cấp cơng cụ thăm dò ý kiến Doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến doanh nghiệp - Xây dựng Chun mục Cơng bố thơng tin doanh nghiệp tích hợp vào Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long dự kiến đat kết sau: o Thông tin doanh nghiệp, kế hoạch báo cáo doanh nghiệp nhà nước địa bàn tỉnh Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long theo định kỳ o Người dân, đối tượng người dùng có quan tâm tra cứu, tìm hiểu thông tin doanh nghiệp nhà nước Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long Phần II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Phân tích trạng 1.1 Phạm vi nội dung khảo sát - Khảo sát trạng quy mô, hạ tầng kỹ thuật công nghệ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long - Khảo sát quy trình, nghiệp vụ, nội dung thông tin Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long 1.2 Phân tích trạng 1.2.1 Phân tích trạng phần mềm Cổng - Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long hoạt động mạng Internet nâng cấp mở rộng năm 2013 tảng công nghệ DNNSoftware (DotNetNuke Portal 7.2) bao gồm: 13 cổng, có huyện thị thành phố Cổng thông tin dịch vụ lĩnh vực: Thủ tục hành chính, Thơng tin đạo điều hành, Công báo tỉnh, Văn quy phạm pháp luật điều hành Cổng thông tin Văn phòng UBND tỉnh - Ngồi ra, có Cổng thông tin nội phục vụ điều hành bao gồm lĩnh vực: Khiếu nại tố cáo Công dân, quản lý chương trình viện trợ phi Chính phủ, Thi đua khen thưởng, Văn đạo điều hành UBND tỉnh cung cấp thông tin tra cứu hồ sơ lưu trữ, Chương trình làm việc UBND tỉnh • Mơ hình tổng thể tồn hệ thống Cổng thơng tin thời điểm khảo sát: Mơ hình tổng thể chức hệ thống Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh bao gồm: - Vĩnh Long Portal: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Internet Cổng thông tin điện tử điều hành nội - Các module chức Cổng thông tin: o Quản lý tin tức: cung cấp quản lý tin bài, biểu mẫu hiển thị tin tức, quy trình duyệt tin xuất tin… o Quản lý cổng con: cung cấp chức quản lý thông tin cổng thông tin o Quản lý người dùng: quản lý thông tin tất người dùng hệ thống o Quản lý trang: quản lý thông tin trang cho cổng thông tin o Quản lý giao diện: thay đổi giao diện cổng, giao diện module o Quản lý khảo sát: quản lý câu hỏi khảo sát, kết khảo sát… o Quản lý hỏi đáp: quản lý câu hỏi thông tin trả lời cho người dân o Quản lý liên kết: quản lý liên kết với trang thông tin khác o Quản lý phân quyền: quản lý phân quyền sử dụng module, trang, cổng thông tin o Quản lý files: quản lý hình ảnh, file đính kèm - Các module chức cung cấp dịch vụ thông tin: o Thủ tục hành chính: cung cấp thơng tin thủ tục hành chính, quản lý việc cập nhật thơng tin o Chương trình làm việc UBND tỉnh, lịch xe: cung cấp thơng tin chương trình làm việc UBND tỉnh hàng tuần, lịch – xăng xe o Khiếu nại tố cáo: trích xuất từ CSDL quản lý Hồ sơ Khiếu nại tố cáo hiển thị Cổng thông tin phục vụ tra cứu, báo cáo o Thi đua khen thưởng: trích xuất từ CSDL quản lý Hồ sơ Thi đua khen thưởng hiển thị Cổng thông tin phục vụ tra cứu, báo cáo o Tra cứu hồ sơ lưu trữ: trích xuất từ CSDL hồ sơ lưu trữ hiển thị cổng thông tin phục vụ tra cứu, báo cáo o Quy phạm pháp luật: Quản lý văn quy phạm pháp luật o Chương trình viện trợ phi Chính phủ o Văn điều hành: trích xuất từ CSDL quản lý Văn điều hành UBND tỉnh - Cơ sở liệu: bao gồm CSDL Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Cổng thông tin điều hành nội - Hệ thống khác: chứa CSDL từ hệ thống có sẵn phục vụ trích xuất liệu 1.2.2 Phân tích trạng hạ tầng kỹ thuật * Mơ hình kết nối hệ thống Mơ hình chuẩn để cài đặt hệ thống Cổng thông tin bao gồm: - Web Server: cài đặt HTTP Webserver vùng DMZ tiếp nhận request từ trình duyệt gửi đến - Database Server: cài đặt SQL Server 2012 vùng Application để lưu trữ liệu - Portal framework: Hiện vào hệ thống Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh vận hành sử dụng phiên DNNSoftware (NetNuke Portal) phiên 7.2 sử dụng CSDL Micrsoft SQL Server 2012 để lưu trữu liệu - Công dân: thông qua đường truyền Internet để truy cập vào Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Internet - Các đơn vị sở ban ngành huyện, thành phố: thông qua mạng tin học UBND tỉnh (WAN) để truy cập vào hệ thống Cổng thông tin điều hành nội để truy xuất thông tin 1.3 Đánh giá trạng Cổng thông tin điện tử Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long sau nâng cấp, mở rộng đã trở thành kênh thông tin kết nối hiệu quan nhà nước, cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; tảng để xây dựng phần mềm dịch vụ cơng trực tuyến bước tích hợp thêm vào ứng dụng chuyên ngành liên quan đến hoạt động quản lý, đạo điều hành Uỷ ban nhân dân tỉnh; tạo tảng sẵn sàng cho việc xây dựng “Chính quyền điện tử” Tỉnh Vĩnh Long 10 thức họat động Phức tạp (complex) Giao diện đồ họa Cộng (1+2+3) TAW 6 2.7.6 Bảng tính tốn điểm trường hợp sử dụng TT Loại B hợp sử dụng Loại Use-cases Đơn giản Trung bình Phức tạp Trọng số 5 0 Đơn giản Trung bình Phức tạp M Đơn giản Trung bình Phức tạp T Đơn giản Trung bình Phức tạp Cộng (1+2+3) TT Số trường Hệ số Điểm BMT loại Use-case 25 25 0 0 0 0 0 10 15 1.2 10 15 1.5 10 15 25 Mô tả 7 transactions >7 transactions Thiết kế dịch vụ kỹ thuật triển khai phần mềm: 3.1 Nội dung công việc triển khai kỹ thuật, vận hành mơ hình phần mềm: Nội dung: - Thiết lập cấu hình quy trình - Thiết lập cấu hình, phân quyền người sử dụng - Cập nhật, thiết lập danh mục - Hỗ trợ vận hành điều chỉnh kỹ thuật phận tiếp nhận - Hỗ trợ vận hành điều chỉnh kỹ thuật phận xử lý - Đưa mơ hình phần mềm áp dụng thực tế Yêu cầu: 36 - Hệ thống cài đặt - Quy trình nghiệp vụ chuẩn bị - Trang thiết bị, đường truyền đáp ứng yêu cầu Thời gian: - Thực sau triển khai chạy thử phần mềm 3.2 Nội dung công việc tập huấn kỹ thuật quản trị hệ thống: Nội dung: - Quy tắt cập nhật liệu, xử lý liệu - Quy tắt xử lý thông tin khai thác thơng tin - Tìm kiếm, báo cáo tổng hợp mẫu biểu - Cài đặt xử lý lỗi kỹ thuật - Mơ hình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển xử lý - Sơ đồ dòng lưu chuyển liệu - Các chức sử dụng phân hệ - Chức thiết lập mẫu báo cáo - Kết nối vận hành kỹ thuật phân hệ - Tài liệu phân tích thiết kế - Mơ hình cài đặt vật lý CSDL - Cách thức quản trị mã nguồn - Kỹ thuật quản trị hệ thống phần mềm Yêu cầu: - Nắm vững hồ sơ liên quan đến hệ thống phần mềm - Nắm vững tổ chức CSDL - Nắm vững qui trình quản lý, qui trình vận hành phần mềm - Có thể hỗ trợ cho người sử dụng cuối - Có thể quản trị yêu cầu thay đổi hay yêu cầu phân hệ hay tồn hệ thống - Trình độ Trung cấp tin học trở lên 37 Thời gian: - Thực sau triển khai chạy thử phần mềm 3.3 Bảo hành, bảo trì, nâng câp trì phần mềm: Nội dung: - Bảo hành kỹ thuật phần mềm: khắc phục cố kỹ thuật phát sinh trình sử dụng - Nâng cấp, trình: bổ sung tính theo u cầu u cầu: - Phần mềm đưa vào sử dụng Thời gian: - Thực sau triển khai chạy thử phần mềm Khối lượng đầu tư 4.1 Trang thiết bị: Do điều kiện kinh phí hoạt động ứng dụng CNTT không đáp ứng, đề xuất Chủ đầu tư cần phải tổ chức triển khai mua sắm bổ sung trang thiết bị theo yêu cầu thiết kế để bảo đảm khai thác vận hành phần mềm có hiệu 4.2 Phần mềm dịch vụ kỹ thuật phần mềm: STT NỘI DUNG/HẠNG MỤC ĐVT SỐ LƯỢNG Xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp chuyên mục công bố thông tin doanh nghiệp nhà HT Lớp dành cho quản trị Chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp quản trị Chuyên mục Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước Lớp Bảo hành, Bảo trì, trì vận hành hệ thống Năm nước Cổng thông tin UBND tỉnh Vĩnh Long Tập huấn kỹ thuật, quản trị hệ thống 38 Phần IV: DỰ TOÁN CHI TIẾT Căn lập dự toán: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08 tháng năm 2010 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định lập đề cương dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước không yêu cầu phải lập dự án; Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 Bộ Thông tin Truyền thông quy định lập quản lý chi phí đầu tư ứng dụng cơng nghệ thơng tin; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng năm 2010 Bộ Tài Quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng năm 2010 Bộ Tài Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài việc quy định tốn dự án hồn thành thuộc vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 Bộ Kế hoạch việc Quy định định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư; Thơng tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài Chính quy định tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Thông tin Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24 tháng năm 2011 Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn xác định giá trị phần mềm nội bộ; Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2011 Bộ Thông tin Truyền Thông Công bố định mức lắp đặt phần cứng cài đặt phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2013 Chính phủ quy định mức lương sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang; Tổng mức dự toán STT Nội dung Dự tốn kinh phí Kế hoạch phân bổ vốn 39 Tổng dự toán Chi phí xây lắp Chi phí thiết bị Chi phí quản lý Chi phí tư vấn Chi phí khác có liên quan Chi phí dự phòng TỔNG CHI PHÍ: Năm thứ Năm thứ hai 267,585,471 7,516,476 11,072,317 3,589,458 289,763,721 Vốn khác 267,585,471 7,516,476 11,072,317 3,589,458 289,763,721 Chi tiết dự toán STT A B C D E Nội dung chi phí CHI PHÍ XÂY LẮP (GXL) Chi phí thiết bị (GTB) Giá trị phần mềm Chi phí đào tạo Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án (GQLDA) Chi phí tư vấn đầu tư (GTV) Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Chi phí giám sát Chi phí khác (GK) Chi phí thẩm định giá Diễn giải Giá trị trước thuế (VNĐ) Thuế GTGT (VNĐ) Giá trị sau thuế (VNĐ) 0 267,585,471 267,585,471 Theo dự toán 265,355,471 265,355,471 Theo dự toán 2,230,000 2,230,000 7,516,476 7,516,476 7,516,476 7,516,476 10,065,743 1,006,574 11,072,317 - Chi phí lập hồ sơ mời thầu (0,405%xGTB*60%) -Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (0,405%xGTB*40%) 4,545,455 454,545 5,000,000 2,063% x (GTB + GXL) 5,520,288 552,029 6,072,317 3,263,143 144,496 3,589,458 1,444,962 144,496 1,589,458 2,809% x (GTB + GXL) 0,54% x GTB 40 F Chi phí thẩm định hồ sơ yêu cầu thẩm định kết lựa chọn nhà thầu - Chi phí thẩm định hồ sơ yêu cầu (0,05%xTMĐT) -Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu 0,05%xTMĐT Dự phòng phí (GDP) Tổng cộng (A +B+C+D+ E + F) 5% x (A+B+C+D+E) 1,818,182 181,818 2,000,000 0 288,430,833 1,151,070 289,763,721 Làm tròn 289,763,000  Bảng giá trị phần mềm o Chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp TT Hạng mục I Tính điểm trường hợp sử dụng II III IV V (Use-cases) Điểm actor (TAW) Điểm Use-cases (TBF) Tính điểm UUCP Hệ số phức tạp KT-CN (TCF) Hệ số phức tạp môi trường (EF) Tính điểm AUCP Nội suy thời gian lao động Giá trị nỗ lực thực tế (E) Mức lương lao động bình quân (H) Định giá phần mềm nội (G) Diễn giải Phụ lục III Phụ lục IV UUCP=TAW + TBF TCF=0.6+(0.01*TFW) EF=1.4+(-0.03*EFW) AUCP = UUCP*TCF*EF P=người/giờ/AUCP E=10/6*AUCP H=người/giờ G=1.4*E*P*H*1 Giá trị 12 60 72 0.895 1.07 68.9508 20 114.918 31,532 101,460,642.53 o Chuyên mục công bố thông tin doanh nghiệp TT Hạng mục I Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-cases) Điểm actor (TAW) Điểm Use-cases (TBF) Tính điểm UUCP Hệ số phức tạp KT-CN (TCF) Hệ số phức tạp mơi trường (EF) Tính điểm AUCP Diễn giải Phụ lục III Phụ lục IV UUCP=TAW + TBF TCF=0.6+(0.01*TFW) EF=1.4+(-0.03*EFW) AUCP = UUCP*TCF*EF Giá trị 25 31 0.975 1.13 34.15425 41 II III IV Nội suy thời gian lao động Giá trị nỗ lực thực tế (E) Mức lương lao động bình quân P=người/giờ/AUCP E=10/6*AUCP H=người/giờ V (H) Định giá phần mềm nội (G) G=1.4*E*P*H*1 20 56.92375 31,532 50,257,751.18  Bảng tổng hợp chi phí phần mềm o Chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp TT Khoản mục chi phí Giá trị phần mềm Chi phí chung Thu nhập chịu thuế tính trước Chi phí phần mềm Tổng cộng Ký Cách tính Giá trị 1.4 x E x P x H 101,460,643 hiệu G G*65% 65,949,418 C (G+C)x 6% 10,044,604 TL G+C+TL 177,454,664 177,454,664 GPM o Chuyên mục Công bố thông tin doanh nghiệp TT Khoản mục chi phí Giá trị phần mềm Chi phí chung Thu nhập chịu thuế tính trước Chi phí phần mềm Tổng cộng Ký Cách tính Giá trị 1.4 x E x P x H 50,257,751 hiệu G G*65% 32,667,538 C (G+C)x 6% 4,975,517 TL G+C+TL 87,900,807 87,900,807 GPM CP CP ngày  Diễn giải chi phí cơng Đơn giá ngày cơng áp dụng theo mức lương STT Bậc 1 2 3 Chú thích: Hệ Lương Lương PCSX+ số phụ CPKG BHXH KPCĐ Tổng BHYT công công 2,34 2.831.400 339.768 396.396 761.080 4.328.644 196.757 24.595 2,67 3.230.700 387.684 452.298 868.412 4.939.094 224.504 28.063 3,00 3.630.000 435.600 508.200 975.744 5.549.544 252.252 31.532 42 Tiền lương chế độ phụ cấp lương công nhân, kỹ sư đơn - Giá xây dựng cơng trình chun ngành Bưu Chính viễn thơng Phụ cấp khơng ổn định sản xuất (PCSX)= 10% x lương Lương phụ (tiền ngày lễ, tết, phép)= 12 %x lương Chi phí khốn gọn cho người lao động (CPKG) = 4% x lương Bảo hiểm xã hội = 18% x (tổng lương + phụ cấp lương); Bảo hiểm y tế = 3% x (tổng lương + phụ cấp lương); Bảo hiểm thất nghiệp = 1% (tổng lương + phụ cấp lương) Kinh phí cơng đồn = 2% x (tổng lương + phụ cấp lương) Lương 1.210.000 đồng 43 Diễn giải Chi phí đào tạo  Chi phí Đào tạo lớp Quản trị hệ thống STT Lớp Số lượng Đơn giá Thành tiền Quản trị chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp chuyên mục Công bố thông 2,230,000 tin doanh nghiệp Nhà nước Tổng 2,230,000  Diễn giải chi tiết chi phí Lớp dành cho quản trị chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước TT Khoản mục chi Đơn vị Số Số lượng ngày Đơn giá Thành tiền Ghi Hướng dẫn Chi phí đào tạo giảng viên số Người/ buổi 400.000 1.600.0 97/HDLN – 00 STC – SNV ngày 28/01/2015 Hướng dẫn số Chi phí lại giảng viên Lượt 70.000 140.000 97/HDLN – STC – SNV ngày 28/01/2015 Hướng dẫn Chi phí lưu trú cho giảng viên Chi số Giảng viên 1 250.000 250.000 97/HDLN – STC – SNV ngày phí uống giảng viên ăn cho Người 120.000 28/01/2015 240.000 Hướng dẫn số 97/HDLN – 44 STC – SNV ngày 28/01/2015 Tổng cộng 2.230.000 45 Phần V: DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TT Nội dung công việc A Lập Đề cương dự tốn chi tiết trình phê duyệt Thương thảo thỏa thuận đơn vị tư vấn Ra định chọn lựa tư vấn ký hợp đồng Khảo sát trạng Phân tích trạng lập Đề cương dự toán chi tiết Nghiệm thu hợp đồng Trình thẩm định phê duyệt Thanh toán hợp đồng lập dự án B Thực đầu tư Lập hồ sơ yêu cầu Phê duyệt hồ sơ yêu cầu Tổ chức chọn lựa nhà thầu Ra định chọn lựa nhà thầu ký hợp đồng Bắt đầu Kết thúc Quý Quý II/2017 III/2017 Quý Quý III/2017 IV/2017 Ra định chọn lựa đơn vị tư vấn Giám sát thi công dự án Triển khai phần mềm Đào tạo tập trung Triển khai thực tế Chuyển giao kỹ thuật 10 Theo dõi vận hành 11 Xây dựng CSDL đầu kỳ 12 Nghiệm thu, toán 46 Phần VI: PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN, ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, KHAI THÁC Kiến nghị hình thức quản lý dự án: Việc tổ chức triển khai cơng trình đóng vai trò quan trọng việc bảo đảm thành cơng Vì thế, chúng tơi đề xuất việc tổ chức triển khai qua giai đoạn sau: - Giai đoạn chuẩn bị triển khai - Giai đoạn triển khai - Giai đoạn vận hành thử nghiệm - Giai đoạn vận hành 1.1 Giai đoạn chuẩn bị triển khai: Sản phẩm phải đạt giai đoạn hồn thành thủ tục đầu tư xây dựng cơng trình Nội dung bao gồm cơng việc sau: - Giải pháp ứng dụng CNTT tổng dự toán - Chuẩn bị cấu tổ chức nhân sự, xây dựng quy trình làm việc - Thực việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị 1.2 Giai đoạn triển khai: Sản phẩm phải đạt giai đoạn hoàn thiện sở hạ tầng CNTT phục vụ tốt cho việc triển khai bước cơng trình Nội dung bao gồm cơng việc sau: - Phân cơng nhiệm vụ cho nhân - Giám sát, kiểm tra tiến độ thi công hạng mục công việc: trang thiết bị, xây dựng hiệu chỉnh phần mềm cho phù hợp với đặc thù đơn vị vận hành, thu thập, cập nhật liệu ban đầu - Chuẩn bị nội dung 1.3 Giai đoạn vận hành thử nghiệm: Sản phẩm đạt giai đoạn Chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp Trang 47/50 Chuyên mục Công bố thông tin doanh nghiệp Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long triển khai hoàn thiện hệ thống Hosting Văn phòng UBND tỉnh; đội ngũ cán đào tạo đủ khả vận hành hệ thống Nội dung bao gồm cơng việc sau: - Đào tạo đội ngũ quản trị chuyên mục - Triển khai mở rộng Chuyên mục dựa tảng công nghệ Cổng thông tin điện tử vận hành - Kiểm tra, chạy thử nghiệm hệ thống - Cập nhật liệu, - Xây dựng quy chế, quy trình vận hành hệ thống - Bàn giao, nghiệm thu, tốn hạng mục cơng việc 1.4 Giai đoạn vận hành: Sản phẩm đạt Chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp Chuyên mục công bố thông tin doanh nghiệp Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long cập nhật liệu ban đầu, chạy mạng Internet đạt yêu cầu hoạt động tốt Nội dung bao gồm cơng việc sau: - Khai thác, quản trị, vận hành hệ thống mạng nội môi trường Internet - Các kênh thông tin, chuyên mục, tin cập nhật thường xuyên, cán chuyên viên có liên quan làm chủ, tham gia vận hành, cập nhật thơng tin cho hệ thống - Hồn cơng cơng trình, đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế Kế hoạch đấu thầu: 48 2.1 Phần công việc phải tổ chức đấu thầu: TT Tên gói thầu Giá trị gói Hình thức lựa thầu (đồng) chọn nhà thầu Phương Thời gian thức đấu lựa chọn thầu nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hợp đồng Xây dựng Chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp Công bố thông tin doanh nghiệp Cổng 267,585,471 thông tin UBND tỉnh Vĩnh Chào hàng cạnh tranh Năm 2017 Trọn gói Năm 2017 Long Thẩm định giá Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất 1,589,458 Chỉ định thầu Năm 2017 Trọn gói Năm 2017 5,000,000 Chỉ định thầu Năm 2017 Trọn gói Năm 2017 2,000,000 Chỉ định thầu Năm 2017 Trọn gói Năm 2017 Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu thẩm định báo cáo đánh giá kết hồ sơ đề xuất Tư vấn giám sát 6,072,317 Chỉ định thầu Năm 2017 Trọn gói Năm 2017 Chi phí quản lý dự án 7,516,476 Chỉ định thầu Năm 2017 Trọn gói Năm 2017 Trang 49/50 Kết luận kiến nghị: - Theo chủ trương tỉnh Vĩnh Long triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quan quản lý nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Long hoạt động ứng dụng CNTT có mục tiêu cụ thể mang tính cấp thiết việc triển khai, thực ứng dụng năm 2017 Đây nhiệm vụ đầu tư có mục tiêu đầu tư rõ ràng, có đối tượng đầu tư cụ thể, có tính khả thi thực tiễn Kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi sớm định đầu tư, nhằm giúp Văn phòng UBND tỉnh hồn thành nhiệm vụ đầu tư - Cần có phối hợp đồng nhiệm vụ đầu tư hạng mục đầu tư - Cần đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để chuyển đổi, tạo liệu ban đầu cho hệ thống Cho phép Doanh nghiệp nước tìm hiểu thơng tin - Các quan tham gia trực tiếp quản lý thông tin phải trang bị tương đối đầy đủ công cụ CNTT tối thiểu nhằm nâng cao hiệu công tác, cụ thể máy tính, kết nối Internet, phần mềm hỗ trợ; Cán kỹ thuật chuyên trách có đủ trình độ để vận hành, bảo dưỡng hệ thống khắc phục có cố Đảm bảo có đầy đủ nguồn nhân lực vật lực để vận hành tồn hệ thống thơng tin - Tỉnh cần có quy định kinh phí bảo trì, vận hành hệ thống thông tin theo chế kinh phí hành nghiệp thường xuyên 50 ... database user data, system tables, indexes, user-defined tables backup Khi gặp cố CSDL phục hồi hoàn toàn nguyên vẹn liệu thời điểm trước lưu Tuy nhiên phương pháp chi m dung lượng lưu trữ lớn thực lâu,... số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2014 Bộ Thông tin Truyền thông việc quy định chi tiết Quy định chi tiết ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất nước sử... số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Thông tin Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng cơng nghệ thơng tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT XÂY DỰNG CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN MỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND TỈNH VĨNH LONG, ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT XÂY DỰNG CHUYÊN MỤC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN MỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND TỈNH VĨNH LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn