TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

41 65 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 14:09

“Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” DỰ THẢO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TỒN THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 Quảng Ngãi, năm 2017 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” MỤC LỤC THUYẾT MINH CÁC TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH TỪ NGỮ PHẦN I MỞ ĐẦU .8 I CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN .8 Căn pháp lý .8 1.1.1.1 Văn quan Trung ương 1.1.1.1 Văn quan Trung ương .8 1.1.1.2 Văn UBND tỉnh Quảng Ngãi 1.1.1.2 Văn UBND tỉnh Quảng Ngãi Căn thực tiễn II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 10 Mục tiêu chung 10 Mục tiêu cụ thể 10 PHẦN .11 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG .11 III PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 11 Hiện trạng tình hình an tồn, an ninh thơng tin nước Quảng Ngãi 11 1.1 Tình hình chung giới nước .11 1.1 Tình hình chung giới nước 11 1.1.1.1 Tình hình chung tỉnh Quãng Ngãi 11 1.1.1.1 Tình hình chung tỉnh Quãng Ngãi .11 Hiện trạng an toàn, an ninh thông tin đơn vị 12 2.1 Hạ tầng 12 2.2 Nguồn lực .13 2.3 Cơ chế sách An tồn an ninh thơng tin 13 Tồn hạnchế 14 3.1 Phần cứng .14 IV PHÂN TÍCH&ĐỊNH HƯỚNG CƠNG NGHỆ 16 Hệ thống tường lửa 16 1.1 Tổng quan 16 1.1 Tổng quan .16 1.2 Các tính bật 17 1.2 Các tính bật .17 1.3 Tính đáp ứng .17 1.3 Tính đáp ứng 17 Hệ thống chuyển mạch trung tâm nhánh .18 2.1 Tổng quan 18 2.1 Tổng quan .18 2.2.Tính đáp ứng 19 2.2.Tính đáp ứng 19 Hệ thống định tuyến tích hợp .19 Hệ thống định tuyến tích hợp 19 3.1 Tổng quan 19 3.1 Tổng quan .19 3.2 Tính đáp ứng .20 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” 3.2 Tính đáp ứng 20 Phần mềm Antivirus 20 4.1 Tổng quan 20 4.1 Tổng quan .20 4.2 Tính đáp ứng .20 4.2 Tính đáp ứng 20 4.3 Mô tả giải pháp 21 4.3 Mô tả giải pháp .21 License quyền Windows Server 21 PHẦN .22 NỘI DUNG ĐỀ ÁN 22 V QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 22 Tầm nhìn 22 Sứ mạng .22 Giá trị cốt lõi 22 VI NỘI DUNG ĐỀ ÁN 23 Mơ hình chuẩn hạ tầng CNTT đơn vị hành chính, nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 23 Mơ hình cho xã, phường, thị trấn: 29 Xây dựng hạ tầng kết nối phát triển hệ thống CNTT cho đơn vị 30 3.1 Mục tiêu .30 3.1 Mục tiêu 30 3.2 Mơ hình triển khai .30 3.2 Mơ hình triển khai 30 3.3 Nội dung phương án triển khai 31 3.3 Nội dung phương án triển khai 31 3.4.Thiết bị dùng cho đơn vị 31 3.4.Thiết bị dùng cho đơn vị 31 3.5 Kết dự kiến 32 3.5 Kết dự kiến 32 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức an tồn an ninh thơng tin tình hình 32 4.1 Mục tiêu .32 4.1 Mục tiêu 32 4.2 Nội dung phương án triển khai 33 4.2 Nội dung phương án triển khai 33 4.2.1.Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm an tồn thơng tin qua phương tiện thơng tin đại chúng, truyền thông xã hội 33 4.2.1.Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm an tồn thơng tin qua phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội 33 4.2.2 Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm an tồn thơng tin qua hệ thống thông tin sở 33 4.2.2 Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm an tồn thơng tin qua hệ thống thông tin sở 33 Đào tạo nâng cao trình độ CNTT an tồn thông tin 33 5.1 Mục tiêu .33 5.1 Mục tiêu 33 5.2 Nội dung phương án triển khai 33 5.2 Nội dung phương án triển khai 33 VII NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN .34 Tổng mức đầu tư thực đề án: 34 Phân kỳ kinh phí: .36 Nguồn kinh phí thực đề án: .36 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” VIII LỘ TRÌNH THỰC HIỆN .36 PHẦN .38 HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 38 Hiệu kỹ thuật 38 Hiệu kinh tế 38 Hiệu quả, tác động xã hội .39 PHẦN .40 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 40 Sở Thông tin Truyền thông 40 Sở Tài .40 Sở Kế hoạch Đầu tư .40 Thủ trưởng sở, ban ngành, đơn vị có liên quan Chủ tịch UBND huyện, thành phố 40 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” THUYẾT MINH CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải UBND Uỷ Ban Nhân Dân Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi CNTT Cơng nghệ thơng tin ATTT An Tồn Thông Tin TTTT Thông Tin Truyền Thông ANTT An Ninh Thông Tin TT TTDLĐT Trung tâm Thông tin liệu điện tử CPĐT Chính phủ điện tử CQĐT Chính quyền điện tử 10 CQNN Cơ quan nhà nước 11 CSDL Cơ sở liệu 12 CNTT-TT Công nghệ thông tin - Truyền thông 13 TT&TT Thông tin Truyền thông 14 VPN Mạng riêng ảo (Virtual Private Network) 15 WAN Mạng diện rộng (Wide Area Network) 16 LAN Mạng nội (Local Area Network) 17 MAN Mạng đô thị (Metropolitan Area Network) 18 SAN Vùng mạng lưu trữ liệu (Storage Area Network) “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” GIẢI THÍCH TỪ NGỮ  Mạng truyền số liệu chuyên dùng quan Đảng, Nhà nước (mạng TSLCD): mạng truyền dẫn tốc độ cao, sử dụng phương thức chuyển mạch nhãn đa giao thức giao thức liên mạng (IP/MPLS) sử dụng riêng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin quan Đảng Nhà nước Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam xây dựng, vận hành  Địa mạng (IP): Dùng để nhận dạng máy tính, thiết bị mơi trường mạng, giúp thiết bị trao đổi liệu Theo giá trị số, người ta chia địa chi mạng thành địa lớp A, địa lớp B, địa lớp C Theo phạm vi sử dụng, người ta phân biệt: - Địa Public (IP công cộng): địa dùng để gán cho thiết bị hoạt động môi trường Internet, địa xem - Địa Private (IP dành riêng): địa dùng để gán cho thiết bị hoạt động phạm vi mạng nội nhằm giao tiếp, trao đổi liệu  Routing/ Router: Routing kỹ thuật tìm đường chọn đường cho gói tin mạng, thực thiết bị lớp (OSI layer 3), thường Router Các Router xây dựng bảng định tuyến Khi qua Router, gói tin tra cứu địa bảng định tuyến chuyển cho Router khác gặp địa đích  NAT (Network Address Translation): kỹ thuật dùng để chuyển đổi dải địa phân vùng mạng thành (hoặc dải hẹp) địa phân vùng mạng khác Người ta thường dùng NAT để chia sẻ kết nối Internet cho nhiều máy tính mạng nội  Firewall (Tường lửa): thiết bị dùng ngăn chặn truy cập trái phép phân vùng mạng, thường phân thành 02 loại: tường lửa cứng mềm -Tường lửa cứng: thiết bị cài đặt phần mềm nhúng, thường tích hợp chức định tuyến đặt điểm giao tiếp vùng mạng vùng bên Chức phổ biến tường lửa cứng tập trung kiểm tra, lọc gói tin - Tường lửa mềm: máy chủ cài đặt phần mềm tường lửa, đặt phân vùng mạng khác Tường lửa mềm vừa kiểm tra lọc gói tin mức mạng vừa kiểm tra nội dung gói tin, có tính linh hoạt cao: Có thể thêm, bớt nhiều quy tắc, chức  IDS /IPS (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System): thiết bị phần mềm dùng để phát công xâm nhập môi trường mạng IDS /IPS hoạt động chủ yếu vào nhận dạng có sẵn hệ thống để phân biệt kết nối nguy hiểm với kết nối bình thường Trong trường hợp phát kết nối khơng an tồn cho hệ thống , IDS/IPS phát cảnh báo cho người quản trị ngắt kết nối  DMZ (Demilitarized Zone): phân vùng mạng dùng để đặt “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” máy chủ cung cấp dịch vụ: Web Server, Ftp Server, Mail Server môi trường Internet cho người dùng khai thác Phân vùng mạng DMZ đặt tách biệt với vùng mạng nội bộ, giúp cho vùng mạng nội bảo vệ an toàn  VPN (Virtual Private Network): mạng riêng ảo, thiết lập máy tính thiết bị mạng cách tạo kênh truyền riêng mã hóa mơi trường mạng diện rộng  VLAN (Virtual Local Area Network): kỹ thuật cho phép tạo lập phân vùng mạng độc lập, giúp giảm thiểu vùng quảng bá (broadcast domain), tiết kiệm băng thơng mạng, tăng khả bảo mật có tính linh động cao  SAN (Storage Area Network): thiết bị lưu trữ liệu ứng dụng tảng mạng mà trình truyền liệu mạng tương tự trình truyền liệu từ thiết bị máy chủ như: thiết bị lưu liệu chuẩn ATA, SATA, SCSI…  Log file: tập tin tạo phần mềm hay máy chủ (Web Server, DNS Server, DHCP Server.) chứa thông tin cần thiết hoạt động phần mềm hay máy chủ Một số dạng log file: log file hệ thống, log file truy cập mạng, log file truy cập tài nguyên đặc biệt, log file ứng dụng làm sở để phân tích, đánh giá hoạt động liên quan đến hệ thống thông tin “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” PHẦN I MỞ ĐẦU I CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Căn pháp lý 1.1.1.1 Văn quan Trung ương Căn Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006; Căn Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 Chính phủ việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động quan nhà nước; Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an tồn thơng tin số quốc gia đến năm 2020; Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin quan nhà nước; Nghị số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 01 tháng năm 2014 Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế; Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 Bộ Thông tin Truyền thơng ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên 1.0; Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sở liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo tảng phát triển phủ điện tử; Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17/8/2015 Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động CQNN giai đoạn 2016-2020; Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng cơng nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Chính phủ bảo đảm an tồn hệ thống thông tin theo cấp độ; Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/03/2017 Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an tồn thơng tin mạng quốc gia “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” 1.1.1.2 Văn UBND tỉnh Quảng Ngãi Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi việc phê duyệt Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007 - 2015 định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 việc phê duyệt điều chỉnh số nội dung Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 UBND tỉnh Ban hành Quy định tăng cường hoạt động ứng dụng phát triển công nghệ thông tin quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành kế hoạch thực Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 Thủ tướng Chính phủ tăng cường cơng tác bảo đảm an ninh an tồn thơng tin mạng tình hình mới; Kế hoạch số 1881/KH-UBND ngày 25/4/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi việc thực chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23/12/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 Căn thực tiễn Sự bùng nổ Internet Thương mại điện tử tạo hội to lớn công tác quản lý, điều hành quan phủ, doanh nghiệp tổ chức bên cạnh nguy rủi ro an tồn thơng tin, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế xã hội đại Công tác kiểm sốt an tồn, an ninh thơng tin chủ yếu lệ thuộc vào giải pháp kỹ thuật phần cứng phần mềm (do nhà cung ứng phần cứng, phần mềm khuyến cáo) mà chưa trọng đến yếu tố người, sách quy trình an tồn thơng tin áp dụng quan phải tuân thủ Con người tham gia vào hệ thống công nghệ thông tin hiểu tất phân liên quan tham gia sử dụng, vận hành hệ thống đối tác bên thứ ba cung cấp dịch vụ công nghệ thong tin cần gán trách nhiệm nghĩa vụ an tồn thơng tin Hiện trạng an tồn, an ninh thơng tin tỉnh Quảng Ngãi nói riêng yếu, nhận thức tầm quan trọng an tồn thơng tin tổ chức, doanh nghiệp chưa cao đa số không trọng đến lĩnh vực Hầu hết tổ chức, doanh nghiệp chưa có quy chế an tồn, an ninh thơng tin nội quy trình phản ứng có cố Nhìn chung kiến thức an tồn, an ninh thông tin quan, tổ chức, doanh nghiệp địa bàn hạn chế, chưa thấy thiệt hại kinh tế lẫn chưa “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” tiên lượng mát cố khơng đảm bảo an tồn, an ninh thông tin gây II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN Mục tiêu chung Xây dựng chuẩn hóa hạ tầng CNTT đồng từ cấp tỉnh đến cấp xã địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với giải pháp cơng nghệ, thiết bị tiên tiến Mục đích nhằm nâng cao khả bảo mật, an toàn cho hệ thống trước mối nguy nguy công mạng, đồng thời kiểm sốt máy tính cán cơng chức, viên chức truy cập internet, phần mềm ứng dụng, tăng cường hiệu công tác cải cách hành Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm an tồn thơng tin cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cac quan, tổ chức, doanh nghiệp tầng lớp nhân dân địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo phối hợp chặt chẽ cấp, ngành, quan, tổ chức việc thực nhiệm vụ Đề án Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm an tồn thơng tin phải thực thường xun, tần suất phù hợp; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung, hình thức phù hợp; gắn việc tuyên truyền an tồn thơng tin với tun truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa bàn tỉnh Mục tiêu cụ thể Thiết kế, xây dựng giải pháp ATTT hạ tầng CNTT mang tính đồng bộ, thống với khả bảo mật mạnh, khả sẵn sàng cao, nâng cấp mở rộng dễ dàng, phù hợp với tiêu chuẩn bảo mật giới Giải pháp có khả quản trị tập trung Trung tâm liệu tỉnh Quảng Ngãi phân cấp quản lý cho địa phương Đầu tư thay thế, bổ sung thiết bị triển khai mô hình bảo mật cho 40 Sở ban ngành 14 Huyện, Thành phố Đồng thời có hướng dẫn đến cấp đơn vị giải pháp mơ hình, kỹ thuật cơng nghệ nhằm đồng hạ tầng CNTT, bảo mật hệ thống từ cấp tỉnh đến cấp xã kiểm soát việc sử dụng máy tính cơng chức, viên chức cấp xã, huyện, tỉnh vào mạng internet, tăng cường cơng tác cải cách hành Đào tạo đội ngũ nhân lực phụ trách ATTT có kỹ chuyên sâu kiến trúc hạ tầng sở an ninh mạng kỹ thiết kế, triển khai, trì hoạt động phòng chống khắc phục cố ATTT hệ thống thông tin quan, đơn vị Nâng cao nhận thức ATTT cho cán bô công chức, viên chức quan, đơn vị địa bàn tỉnh 10 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” Các máy tính nằm khu vực khác đơn vị, quan không truy cập vào vùng mạng dành riêng Các máy chủ cục đặt vào VLAN riêng cung cấp dịch vụ cho máy tính cho VLAN phòng ban khác (các dịch vụ mà máy chủ nội cung cấp sử dụng nội bộ) Các máy chủ cung cấp dịch vụ cho bên Internet đặt vùng DMZ - Đường truyền, thiết bị sử dụng • Đường truyền Hệ thống public số dịch vụ bên nên yêu cầu tính liên tục đường truyền Do cần triển khai đường truyền Internet giúp nâng cao khả chịu tải tính dự phòng Tương tự Mơ hình 1, đơn vị, quan sử dụng đường truyền chuyên ngành triển khai theo hướng dẫn chuyên ngành • Tường lửa Thiết bị tường lửa tương tự Mơ hình 1, sử dụng dạng tường lửa sau: o Tường lửa mềm o Tường lửa cứng Thiết bị tường lửa phải có chức Load Balancing để cân tải đường truyền WAN • Hệ thống chuyển mạch Tương tự Mơ hình 1, sử dụng hệ thống chuyển mạch lớp: o Hệ thống chuyển mạch trung tâm (sử dụng Switch Core layer 3) đóng vai trò định tuyến phân vùng mạng cục phân quyền truy cập cho phân vùng mạng khác Cần trang bị Switch Core trở lên để làm nhiệm vụ cân tải dự phòng o Hệ thống chuyển mạch layer (sử dụng Access Switch) cung cấp kết nối từ máy tính mạng đến hệ thống chuyển mạch trung tâm phân chia phân vùng mạng • Các máy chủ Tùy nhu cầu sử dụng đơn vị, quan trang bị số lượng máy chủ phù hợp Các máy chủ nội đặt VLAN server cung cấp dịch vụ cho máy tính mạng nội bộ.Các máy chủ cung cấp dịch vụ Internet đặt vùng DMZ • Access Point (Wireless) 27 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” Hệ thống Wireless sử dụng nội sử dụng cho công chức, viên chức thuộc đơn vị, quan đặt bên mạng nội Nếu có nhu cầu cung cấp Wifi cho khách cần thiết lập hệ thống Wireless dành riêng đặt bên mạng nội để đảm bảo an tồn thơng tin - Cài đặt, cấu hình • Hệ thống chuyển mạch Tương tự Mơ hình 1, hệ thống chuyển mạch cấu hình chức sau: o Máy tính người dùng phân vùng mạng cục kết nối truy cập Internet o Các máy tính mạng nội truy suất dịch vụ cung cấp server nội o Chỉ cho phép máy tính nằm phân vùng mạng chuyên ngành nội liên lạc với vùng mạng chun ngành bên ngồi o Khơng cho phép máy tính phân vùng mạng nội khác liên lạc với o Có thể thiết lập tính phòng chống cơng mạng cục • Tường lửa Thiết bị tường lửa cấu hình định tuyến để máy tính mạng truy cập Internet máy tính bên ngồi Internet truy cập dịch vụ bên Tường lửakết nối trực tiếp đường truyền mạng Internet, kiểm sốt truy cập từ bên ngồi vào vùng DMZ o Cung cấp tính Load Balancing để cân tải đường chuyển WAN o Cho phép cấm truy cập tùy theo nhu cầu đơn vị, quan o Cung cấp tính ngăn chặn phát cơng (IDS, IPS).Cấu hình VPN để cung cấp kết nối cho công chức làm việc bên mạng nội 28 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” Mơ hình cho xã, phường, thị trấn: a Đường truyền, thiết bị sử dụng Đường truyền Sử dụng đường truyền kết nối Internet WAN Router tích hợp - WAN Router tích hợp cấu hình chức định tuyến (Route NAT) để máy tính bên mạng nội truy cập Internet Cấu hình tính tường lửa cho phép cấm truy cập tùy theo nhu cầu đơn vị, quan - Tính tường lửa cho phép lọc luồng truy cập từ ngược lại giúp dảm bảo an tòan cho hệ thống mạng LAN bên - Ngồi ra, thiết bị WAN Router tích hợp cung cấp nhiều cổng kết nối để thực tính chuyển mạch, nhằm kết nối truy cập thiết bị bên nội b Cài đặt, cấu hình WAN router tích hợp - WAN Router tích hợp cấu hình chức định tuyến (Route NAT) để máy tính bên mạng nội truy cập Internet cho phép kết nối VPN qua 29 “Đề án tăng cường an toàn an ninh thông tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” - Cấu hình luật (rule); dựa tính tường lửa tích hợp WAN Router, cho phép cấm truy cập tùy theo nhu cầu đơn vị, quan - Chỉ cho phép máy tính nằm nội liên lạc với vùng Mạng SLCD bên - Trên thiết bị WAN Router tích hợp, cấu hình VPN site to site để kết nối huyện để truy cập vào dịch vụ dùng chung cách bảo mật an toàn Xây dựng hạ tầng kết nối phát triển hệ thống CNTT cho đơn vị 3.1 Mục tiêu Xây dựng hạ tầng kết nối từ Trung tâm liệu đến đơn vị, đảm bảo an tồn thơng tin, tạo tảng phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Phát triển, xây dựng chuẩn hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin cho cấp Sở/ Ban/ Ngành Huyện/Thành phố nhằm đảm bảo an tồn thơng tin tạo tiền đề cho dự án Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi 3.2 Mơ hình triển khai Diễn giải mơ hình: - Mơ hình tổng thể bao gồm: Datacenter (DC) đặt Trung tâm liệu (TTDL) hệ thống kết nối Sở ban ngành, Huyện/Thành phố Xã/Phường 30 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” - Thiết bị tường lửa (firewall): thiết bị gateway, phòng vệ, quản lý, giám sát, phân luồng liệu tăng cưởng khả bảo mật cho hệ thống Giúp hạn chế ngăn ngừa công từ tin tặc bên - Thiết bị chuyển mạch trung tâm (coreswitch) TTDL: thiết bị định tuyến, phân luồng liệu liên kết Sở/ Ban/ Ngành, Huyện/Thành phố Xã với TTDL - Thiết bị chuyển mạch trung tâm (coreswitch) Sở/ Ban/ Ngành, Huyện/Thành phố: thiết bị định tuyến, phân luồng liệu liên kết phòng ban đơn vị 3.3 Nội dung phương án triển khai Nội dung triển khai chuẩn hóa hạ tầng kết nối từ tỉnh xuống xã triển khai chi tiết sau: - Triển khai thiết lập đường kết nối riêng trực tiếp với băng thông 4Mbps từ cấp xã Huyện/Thành phố - Triển khai thiết lập đường kết nối riêng trực tiếp với băng thông 100Mbps từ Sở/ Ban/ Ngành Huyện/Thành phố hệ thống chuyển mạch trung tâm (coreswitch) đặt TTDL - Triển khai xây dựng hệ thống tường lửa cho đơn vị Sở/ Ban/ Ngành Huyện/ Thành phố nhằm quản lý kết nối truy cập người dùng vào Internet hệ thống ứng dụng dùng chung Trung tâm liệu Ngoài ra, cấp Xã sử dụng thiết bị định tuyến (router) tích hợp để vừa đảm bảo an tồn thơng tin vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ kết nối đến người dùng đồng thời tối ưu hóa chi phí đầu tư - Triển khai thiết lập thiết bị chuyển mạch lớp (switch layer 3) cấp huyện, Thành phố sở ban ngành nhằm quản lý phân chia phân vùng mạng truy cập đến phòng ban cấp Ngồi thiết bị đáp ứng tính bảo mật phòng ban, phòng tránh trường hợp người dùng từ phòng ban truy cập trái phép vào liệu phòng ban khác 3.4.Thiết bị dùng cho đơn vị Thiết bị tường lửa Là thiết bị mạng đầu ngoài, bảo vệ tồn hệ thống kiểm sốt ATTT khỏi xâm nhập từ bên cho hạ tầng đầu tư phục vụ kiểm soát cho đơn vị bên nên đề xuất đầu tư 01 thiết bị tường lửa cho đơn vị Thiết bị chuyển mạch trung tâm nhánh Để triển khai mơ hình mạng dạng “phân cấp”, hệ thống chuyển mạch hệ thống phải trang bị 01 Switch Layer có phân chia VLAN để tách biệt hệ thống mạng hệ thống (hay nhóm người sử dụng mạng), chia VLAN tách biệt hệ 31 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” thống máy chủ với nhóm người dùng, đảm bảo tính suốt liệu phân quyền truy cập hệ thống mạng bên cạnh việc tách biệt hệ thống hay nhóm người dùng cần phải có 01 thiết bị chuyển mạch Switch layer để phục vụ nhu cầu phân chia Thiết bị định tuyến tích hợp Là thiết bị mạng đầu ngoài, quản lý, định tuyến phân chia luồng liệu, đồng thời vừa làm gateway internet vừacung cấp cổng kết nối đến người dùng bên hệ thống nên đề xuất đầu tư 01 thiết bị định tuyến tích hợp cho đơn vị xã 3.5 Kết dự kiến 100% đơn vị chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật kết nối với Trung tâm liệu Tỉnh, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho đơn vị địa bàn Tỉnh Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức an tồn an ninh thơng tin tình hình 4.1 Mục tiêu Đến năm 2020, cơng tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức an tồn thơng tin (ATTT) tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức ý thức chấp hành pháp luật an tồn thơng tin với kết cụ thể là: - Dưới 50% cố an tồn thơng tin xảy lý bắt nguồn từ nhận thức yếu nguy ATTT người - Trên 50% người sử dụng nói chung, 60% học sinh 80% sinh viên tuyên truyền, phổ biến nguy kỹ phòng tránh ATTT; chủ trương, đường lối, sách pháp luật Đảng Nhà nước ATTT - Trên 85% cán bộ, công nhân viên, người lao động doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý cố ATTT; trách nhiệm quy tắc đạo đức nghề nghiệp lĩnh vực ATTT - Trên 95% phóng viên hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin lãnh đạo quan, đơn vị phổ biến nguy cơ, hậu trách nhiệm vấn đề ATTT; xu hướng tình hình ATTT Việt Nam giới 32 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” 4.2 Nội dung phương án triển khai 4.2.1.Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm an tồn thơng tin qua phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội Mở chuyên mục, chuyên trang phương tiện thông tin đại chúng để thực nội dung tun truyền; Sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại an tồn thơng tin hệ thống phát thanh, truyền hình; Đưa tin, viết hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội; Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên nội dung đề án 4.2.2 Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm an toàn thông tin qua hệ thống thông tin sở Tuyên truyền hệ thống Đài truyền cấp huyện sở Tuyên truyền theo điểm, địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với khu vực có đơng người sử dụng mạng, điểm sử dụng máy tính cơng cộng, điểm phủ sóng mạng khơng dây truy nhập Internet công cộng Tuyên truyền cổng/trang thông tin điện tử quan, tổ chức nhà nước cấp Đào tạo nâng cao trình độ CNTT an tồn thơng tin 5.1 Mục tiêu - 100% lãnh đạo quan, đơn vị cấp đào tạo, tập huấn ứng dụng CNTT an toàn thơng tin - 100% quan khói Đảng, khối Nhà nước cấp tỉnh, huyện có cán chuyên trách/phụ trách CNTT, đào tao nâng cao trình độ nghiệp vụ quản trị hệ thống, đảm bảo an tồn thơng tin qua khóa đào tạo nâng cao, cấp chứng quốc tế - Tối thiểu 80% công chức cấp tỉnh; 50% công chức khối Đảng cấp huyện; 10% công chức khối quyền cấp huyện, xã đào tạo chuẩn kỹ CNTT 5.2 Nội dung phương án triển khai - Triển khai khóa đào tạo, tập huấn đội ngũ lãnh đạo quan, đơn vị cấp ứng dụng CNTT, quản lý hệ thống thơng tin - Chuẩn hóa đội ngũ cán chuyên trách CNTT: đảm bảo quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện có cán chuyên trách/phụ trách CNTT chuẩn hóa 33 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” theo Quy định chuẩn kỹ nhân lực CNTT chuyên nghiệp theo Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 5/5/2015 Bộ Thông tin Truyền thông - Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức an tồn thơng tin, khai thác, ứng dụng CNTT, ứng dụng chữ ký số giao dịch điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp - Đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 Bộ Nội vụ chuẩn hóa kỹ CNTT đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống trị đáp ứng chuẩn kỹ sử dụng CNTT nâng cao theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 Bộ Thông tin Truyền thơng VII NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Tổng mức đầu tư thực đề án: STT NỘI DUNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ THUẾ GTGT (VAT) THÀNH TIỀN Chi phí xây 0 lắp Chi phí thiết II 37,402,002,500 3,527,675,000 40,929,677,500 bị Chi phí quản III 653,412,984 65,341,298 718,754,282 lý dự án Chi phí tư vấn IV 872,063,317 87,206,332 959,269,648 đầu tư V Chi khác 70.000.000 7.000.000 77.000.000 VI Dự phòng 1.000.000.000 1.000.000.000 Tổng cộng 43,684,701,430 Làm tròn 43,684,701,400 Tổng dự tốn đầu tư:43,684,701,400 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi bốn triệu bảy trăm lẻ ngàn bốn trăm đồng) I Dự toán trang thiết bị Stt Hạng mục Đơn vị Số lượng Tường lửa cho Website Trung tâm tích hợp liệu Tỉnh Thiết bị Đơn giá 793,500, 000 Thành Tiền 793,500,00 Thuế VAT Tổng cộng 79,350,00 872,850,000 34 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” Phần mềm giám sát hoạt động mạng, thiết bị ứng dụng; đưa cảnh báo tức thời/ Hệ thống gửi tin nhắn cảnh báo -Network Monitoring Trung tâm tích hợp liệu Tỉnh Hệ thống quản lý nhật ký an ninh thông tin Log Management & SIEM Log Trung tâm tích hợp liệu Tỉnh Tường lửa cho hệ thống LAN Trung tâm(cơ quan cấp tỉnh, huyện, thành phố) Switch Layer 3(cơ quan cấp tỉnh, huyện, thành phố) Bộ định tuyến Router tích hợp Switch, Firewall (cho cấp xã, phường, thị trấn) Phần mềm chống mã độc máy trạm End point protection Phần mềm 132,652, 500 132,652,50 Thiết bị 1,932,000,0 00 1,932,000,00 193,200,00 2,125,200,000 Thiết bị 34 150,000, 000 5,100,000,00 510,000,00 5,610,000,000 Thiết bị 68 156,000, 000 10,608,000,00 1,060,800,00 11,668,800,000 Thiết bị 184 88,000, 000 16,192,000,00 1,619,200,00 17,811,200,000 Phần mềm 1620 1,230, 000 1,992,600,00 132,652,500 - 1,992,600,000 35 “Đề án tăng cường an toàn an ninh thông tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” UTP Cat6e Cable(cơ quan cấp tỉnh, Thùng huyện, thành phố) UTP Cat5e Cable(cho cấp Thùng xã, phường, thị trấn) UTP RJ45 Cat6e Connector(cơ 10 Hộp quan cấp tỉnh, huyện, thành phố) UTP RJ45 Cat5e Connector(cho 11 Hộp cấp xã, phường, thị trấn) 40 3,500, 000 140,000,00 14,000,00 154,000,000 184 2,500, 000 460,000,00 46,000,00 506,000,000 450, 18,000,00 1,800,00 19,800,000 350, 33,250,00 3,325,00 36,575,000 40 95 000 000 Tổng cộng 37,402,002,500 3,527,675,000 40,929,677,500 Trong đó: kinh phí đầu tư cho sở, ban ngành cấp tỉnh huyện, thành phố là: 23.460.507.400đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ bốn trăm sáu mươi triệu năm trăm lẽ bảy ngàn bốn trăm đồng); kinh phí thực đầu tư cho xã, phường, thị trấn là: 20.224.194.000đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu trăm chín mươi bốn ngàn đồng) Phân kỳ kinh phí: Kinh phí thực phân chia thực 03 kỳ bao gồm: Kỳ 1: Đầu tư cho sở, ban ngành cấp tỉnh huyện, thành phố địa bàn tỉnh Kỳ 2: Đầu tư cho 50% tổng số xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Kỳ 3: Đầu tư cho 50% tổng số xã, phường, thị trấn lại địa bàn tỉnh Nguồn kinh phí thực đề án: Ngân sách từ nguồn kinh phí : Dự án Khoa học cơng nghệ VIII LỘ TRÌNH THỰC HIỆN Tổng lộ trình đầu tư 02 năm từ năm 2018 đến năm 2020, lộ trình đầu tư chi làm 03 giai đoạn cụ thể sau: 36 “Đề án tăng cường an toàn an ninh thông tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” Giai đoạn 01 (năm 2018): triển khai đầu tư cho sở, ban ngành cấp tỉnh huyện, thành phố địa bàn tỉnh với mức đầu tư: 23.460.507.400đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ bốn trăm sáu mươi triệu năm trăm lẽ bảy ngàn bốn trăm đồng) Giai đoạn 02 (năm 2019): triển khai đầu tư cho 50% tổng số xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh với mức đầu tư: 10.112.097.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ trăm mười hai triệu khơng trăm chín mươi bảyngàn đồng) Giai đoạn 03 (năm 2020): triển khai đầu tư cho 50% tổng số xã, phường, thị trấn lại địa bàn tỉnh với mức đầu tư: 10.112.097.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ trăm mười hai triệu khơng trăm chín mươi bảyngàn đồng) 37 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” PHẦN HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN Hiệu kỹ thuật Mơ hình kết nối an tồn xây dựng hệ thống mạng kết nối liên thông từ tỉnh xuống xã, thuận tiện, dễ dàng việc quản lý, triển khai ứng dụng dùng chung, đồng thời tiết kiệm chi phí, đảm bảo an tồn thơng tin, đáp ứng nhu cầu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh theo Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh Hệ thống xây dựng đồng tạo tảng hạ tầng an toàn, bảo mật đảm bảo yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hệ thống hạ tầng CNTT sở ngành, huyện, thành phố phường, xã, thị trấn Tỉnh Quảng Ngãi xây dựng chuẩn hóa với giải pháp cơng nghệ, thiết bị tiên tiến Nâng cao khả bảo mật, an toàn cho hệ thống trước mối nguy hại nguy cơng từ bên ngồi đồng thời tăng khả sẵn sàng hệ thống trước cố bất ngờ Đặc biệt thiết bị điện tử, máy tính sử dụng truyền lưu trữ thơng tin bí mật nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Có thể nâng cấp mở rộng dễ dàng, phù hợp với tiêu chuẩn bảo mật giới khả quản trị tập trung Đảm bảo an tồn thơng tin mạng từ khâu thiết kế, lắp đặt, vận hành sử dụng Trang bị đầy đủ thiết bị mạng giúp dễ dàng phân hoạch lại khắc phục yếu điểm tổ chức hạ tầng hệ thống mạng Hệ thống tường lửa đầu tư đầy đủ, tương xứng với hạ tầng đơn vị diễn biến an toàn thơng tin mạng Việc kiểm sốt vào hệ thông mạng thực hiệu Nâng cao kỹ kiến thức chuyên sâu kiến trúc hạ tầng sở an tồn thơng tin mạng, kỹ thiết kế, triển khai, trì hoạt động hạ tầng CNTT cho đội ngũ nhân lực phụ trách ATTT quan, đơn vị Là tảng góp phần thúc đẩy đưa tỉnh Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Hiệu kinh tế Ứng dụng CNTT hệ thống trị tỉnh, giúp tiết giảm chi phí hành chính, chi phí hội họp, văn phòng phẩm,… giảm chi phí thực thủ tục hành chính, chi phi khơng thức cho người dân, doanh nghiệp Ứng dụng CNTT nâng cao lực cạnh tranh giúp thu hút đầu tư phát triển kính tế cho tỉnh 38 “Đề án tăng cường an toàn an ninh thông tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” Hiệu quả, tác động xã hội Ứng dụng CNTT giúp nâng cao hiệu hoạt động quan tồn hệ thống trị; thơng tin đạo, điều hành xác, kịp thời; tăng cường tính cơng khai, minh bạch việc cung cấp dịch vụ công đến người dân, thúc đẩy cải cách hành chính, giảm quan liêu, nhũng nhiễu, nâng cao ý thức trách nhiệm người thi hành công vụ, tạo điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày tốt hơn, rút ngắn khoảng cách quan cơng quyền với nhân dân, góp phần tạo hài lòng tổ chức, cá nhân xây dựng môi trường xã hội lành mạnh làm tiền đề cho phát triển trị, kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa bàn tỉnh 39 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thơng tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” PHẦN TỔ CHỨC THỰC HIỆN Sở Thông tin Truyền thông Chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan UBND huyện, thành phố tổ chức thực có hiệu mục tiêu, nhiệm vụ, dự án Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc quan, đơn vị triển khai thực kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cần thiết Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kịp thời chế, sách, văn QPPL tạo hành lang pháp lý phát triển CNTT, an tồn thơng tin Tổ chức thực hiệu sau ban hành Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp, ngành, doanh nghiệp người dân tăng cường ứng dụng CNTT, đảm bảo an tồn thơng tin Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài tham mưu triển khai thí điểm thuê dịch vụ CNTT phù hợp với quy định Chính phủ điều kiện địa phương Tiếp tục tham mưu tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT quan nhà nước tỉnh Phối hợp với Sở Nội vụ thực đồng bộ, gắn kết chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT với chương trình, kế hoạch CCHC Chủ trì, phối hợp, hợp tác vơi quan, tổ chức tỉnh triển khai hoạt động thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT, an tồn thơng tin địa bàn tỉnh Sở Tài Chủ trì, phối hợp với Sở Thơng tin Truyền thơng ưu tiên bố trí kinh phí nghiệp đảm bảo cho dự án, hoạt động ứng dụng CNTT đề kế hoạch Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thơng tin Truyền thơng xem xét, đề xuất lồng ghép, bố trí đảm bảo nguồn vốn đầu tư để triển khai đạt mục tiêu kế hoạch Thủ trưởng sở, ban ngành, đơn vị có liên quan Chủ tịch UBND huyện, thành phố Thủ trưởng quan, đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh kết ứng dụng CNTT, an tồn thơng tin quan, đơn vị Căn kế hoạch chung tỉnh, xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm quan, địa phương, gửi Sở Thông tin Truyền thơng theo dõi, 40 “Đề án tăng cường an tồn an ninh thông tin cho hệ thống CNTT tỉnh Quảng Ngãi” tổng hợp trước 15/12 năm Định kỳ tháng, năm đột xuất báo cáo kết triển khai thực kế hoạch công tác ứng dụng CNTT, đảm bảo an tồn thơng tin quan, địa phương gửi Sở Thơng tin Truyền thơng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Rà sốt, lập danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, ưu tiên lĩnh vực thiết, liên quan đến tổ chức, người dân doanh nghiệp; thống quy trình giải thủ tục hành chính, thủ tục liên thơng cấp, ngành gắn với ISO điện tử gửi Sở Thông tin Truyền thông tổng hợp Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông cơng tác triển khai chương trình dự án, tiếp nhận đưa vào sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT, phần mềm ứng dụng dùng chung tỉnh quan, địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu 41
- Xem thêm -

Xem thêm: TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025, TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn