Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

7 59,735 1,648
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 09:13

Hướng dẫn,và các phương pháp vẽ biểu đồ nội lực , cách xác định chính xác biểu đồ. SƠ ĐỒ A :ĐỀ SỐ 6 :a = 1mk0 = 2,2q = 3 kN/mP2 = 1,25.k0qa = 1,25.2,2.3.1 = 8,25 kN M = k0qa2 = 6,6 kNm Xác định các phản lực:∑X = 0 → HA = 0 ∑Y = 0 → VA – qAB + VB – P2 = 0  VA + VB= 2,2q + P2  VA + VB = 2,2.3 + 8,25  = 14,85 (kN)∑mA = 0 → M – qAB2AB + VBAB – P2AD = 0  VB = 2,26,62,3.25,822,2 3.2,2 −+ = 12,3 (kNm)  VA = 2,55 (kN)Xác định biểu đồ nội lực :Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z1 (0≤ z1 ≤ 1). Xét phần bên trái:∑Z = 0 → Nz1 = 0∑Y = 0 → Qy1 = 0∑mO1 = 0 → Mx1 + M = 0  Mx1 = -M = -6,6 (kNm)Dùng mặt cắt 2-2 đi qua đoạn AB cách A z2 (0≤ z2 ≤ 2,2). Xét phần bên trái:∑Z = 0 → VA = 0∑Y = 0 → -VA + Qy2 + qz2= 0  Qy2 = VA – qz2  = 2,55 – 3z2 • z2 = 0 → Qy2 = 2,55 (kN)• z2 = 2,2 → Qy2 = -4,05 (kN)∑mO2 = 0 → Mx2 – VAz2 + M + q222z = 0  Mx2 = VAz2 – M - q222z  Mx2 = 2,55z2 – 6,6 – 3222z• z2 = 0 → Mx2 = -6,6 (kNm)• z2 = 2,2 m → Mx2 = -8,25 (kNm)Cực trị:M’x2 = -3z2 +2,55 = 0 z2 = 0,85 (m)=> Mx2 = -5,516 (kNm)Dùng mặt cắt 3-3 qua đoạn BD cách D z3 (0≤ z3 ≤ 1). Xét phần bên phải:∑Z = 0 → Nz3 = 0∑Y = 0 → Qy3 = P2 = 8,25 (kN)∑mO3 = 0 → Mx3 + P2z3 = 0  Mx1 = -8,25z3 • z3 = 0 → Mx3 = 0• z3 = 1 → Mx3 = -8,25 (kNm)Kiểm tra kết quả bằng liên hệ vi phân :Xét thanh CA : không có lực phân bố q :• Điểm C :z1z2z3)Ν( −=− =Μ = mkMxQyCC6,60• Điểm A :)Ν(−= =Μ = mkMxxQyCAA6,60Xét thanh AB : q bậc 0 (const) → Qy bậc 1 → Mx bậc 2 :• Điểm A :)Ν(−= =Μ= = mkMxxkNVQybêntráiAAAA6,6)(55,2)(• Điểm B :−+−=+ =Μ−=−=−=− = KBQyAKQyMSMxxkNqABVSQyQyBBAABQyACAABqA2121)(05,42,2.355,2Ta có : 271705,455,2===BAQyQyKBAK AK + KB = AB = 2,2 AK = 0,85 (m) ; KB = 1,35 (m) MxB = -6,6 + 35,1.05,42185,0.55,221− = - 8,25 (kNm)Xét thanh BD : không có lực phân bố q :• Điểm B :)Ν( −=− =Μ =+−=+= mkMxxkNVQyQybêntráiBBBbêntráiBB25,8)(25,83,1205,4)()(• Điểm D :)Ν(=+−=+ =Μ== mkSMxxQyQyBDQyBDBD025,825,825,8Kết quả kiểm tra bằng vi phân hoàn toàn phù hợp với kết quả đã tínhSƠ ĐỒ B : ĐỀ SỐ 6 : a = 3mk0 = 2,2q0 = 3 kN/mP1 = k0q0a = 2,2.3.3 = 19,8 kN M = k0q0a2 = 2,2.3.32 = 59,4 kNmXác định các phản lực:∑X = 0 → HA = 0 ∑Y = 0 → VA – q02BC + P1 = 0  VA = q02BC - P1  VA = 1,35 – 19,8  = -18,45 (kN)∑mA = 0 → mA + M + P1AC – q0)3(2BCABBC+= 0  mA = -M - P1AC + q0)3(2BCABBC+  mA = -59,4 – 19,8.2,4 + 3.)39,05,1(29,0+  = -104,49 (kNm)Xác định biểu đồ nội lực :Xét mặt cắt 1-1 trên đoạn DC cách D z1 (0≤ z1 ≤ 0,6). Xét phần bên phải:∑Z = 0 → Nz1 = 0∑Y = 0 → Qy1 = 0∑mO1 = 0 → Mx1 - M = 0  Mx1 = M = 59,4 (kNm)Xét mặt cắt 2-2 trên đoạn CB cách C z2 (0≤ z2 ≤ 0,9). Xét phần bên phải:∑Z = 0 → Nz2 = 0∑Y = 0 → Qy2 –q0BCzz222 + P1= 0  Qy2 = q0BCz222 - P1  Qy2 = 9,0.2322z - 19,8 = 6,022z - 19,8• z2 = 0 → Qy2 = -19,8 (kN)• z2 = 0,9 → Qy2 = -18,45 (kN)Cực trị:Q’y2 = 6,022z= 0  z2 = 0 → Qy2 = -19,8 (kN)∑mO2 = 0 → Mx2 - M + 6,022z32z - P1z2 = 0  Mx1 = M - 8,132z + P1z2  Mx1 = -8,132z + 19,8z2 + 59,4• z2 = 0 → Mx2 = 59,4 (kNm)• z2 = 0,9 → Mx2 = 76,815 (kNm)• z2 = 0,6 → Mx2 = 71,16 (kNm)Cực trị:M’x2 = -8,1322z + 19,8 = 0  z2 = ± 3,446 (m) → Loại z1z2Xét mặt cắt 3-3 trên đoạn AB cách A z1 (0≤ z3 ≤ 1,5). Xét phần bên trái:∑Z = 0 → Nz3 – HA = 0  Nz3 = HA = 0∑Y = 0 → Qy3 – VA = 0  Qy3 = VA = -18,45 (kN)∑mO3 = 0 → Mx3 + mA = 0  Mx3 = -mA = 104,49 (kNm)Kiểm tra bằng phương pháp liên hệ vi phân:Xét đoạn AB : không có lực phân bố q → Qy bậc 0 (const) → Mx bậc 1:• Điểm A :)Ν( =− =Μ −== mkmxkNVQyAAAA49,104)(45,18• Điểm B :)Ν(=−+=+=+ =Μ−== mkABQyMxSMxxkNQyQyAAABQyABAB815,765,1).45,18(49,104)(45,18Xét đoạn BC : lực phân bố q bậc 1→ Qy bậc 2 → Mx bậc 3:• Điểm B :)Ν( = =Μ −== mkMxxkNQyQybêntráiBBbêntráiBB815,76)(45,18)()(• Điểm C :=−−=−−=⇔−−=−=+ =Μ−=−−=−=±= ∫∫)(4,59415,17815,76)8,196,0.3(815,76)8,196,0()(8,1929,0345,1829,0039,0029,002kNmzzMxdzzMxdzQyMxSMxxkNBCqQySQyQyCBBBCQyBCBBCqBCXét đoạn CD : không có lực phân bố q , không có Qy → Mx bậc 1:• Điểm C :)Ν( = =Μ =+−=+= mkMxxkNPQyQybêntráiCCbêntráiCC4,59)(08,198,19)(1)(• Điểm D :z3)Ν( = =Μ == mkMxxkNQyQyCBCD4,59)(0Kết quả kiểm tra bằng vi phân hoàn toàn phù hợp với kết quả đã tính . 2,26,62,3.25,822,2 3.2,2 −+ = 12,3 (kNm)  VA = 2,55 (kN)Xác định biểu đồ nội lực :Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z1 (0≤ z1 ≤ 1). Xét phần bên. 3.)39,05,1(29,0+  = -104,49 (kNm)Xác định biểu đồ nội lực :Xét mặt cắt 1-1 trên đoạn DC cách D z1 (0≤ z1 ≤ 0,6). Xét phần bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu, Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu, Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn