Hoạt động đại diện cho thương nhân và môi giới thương mại môn luật thương mai 2

16 120 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 16:23

Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT KINH TẾ Tiểu luận: HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI MÔN HỌC: GIẢNG VIÊN: THỰC HIỆN: LỚP: LUẬT THƯƠNG MẠI (P2) TS LÊ VĂN HƯNG NHÓM VB15LA001 Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng THÁNG 10/2013 Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng DANH SÁCH NHÓM Đánh giá STT Họ và tên MSSV Phân định công việc mức độ hoàn thành - Phác thảo đề cương, phân công, tổ chức thực viết nhóm Phạm Đức Luận (Nhóm trưởng) 33121021734 - Thực toàn nội dung Phần I; thực phần định nghĩa hoạt động đại diện cho thương nhân (Phần II) - Đóng góp ý kiến hỗ trợ cho bạn nhóm hồn thiện phần việc 100% - Tập hợp viết bạn nhóm, hiệu chỉnh, hồn thiện nội dung báo cáo Chu Thị Quỳnh Anh 33121022193 - Thực phần đặc điểm đại diện cho thương nhân phần II 100% Hàng Mỹ Mai 33121024568 - Thực phần môi giới thương mại (mục phần II) 100% Trần Huỳnh Tố Tâm 33121022198 - Tìm kiếm phân tích tình hoạt động đại diện cho thương nhân 100% - Tìm kiếm phân tích tình hoạt động đại diện cho thương nhân Trần Xuân Tùng 33121022672 Trần Xuân Kiên 33121023719 - Tìm kiếm phân tích tình hoạt động mơi giới thương mại 100% 100% 100% - Thực phần phạm vi đại diện cho thương thương nhân (Phần II) Ngơ Hồng Vinh 33121022227 - Tìm kiếm phân tích tình hoạt động mơi giới thương mại Trần Hữu Ngọc 33121024370 - Tìm kiếm phân tích tình hoạt động mơi giới thương mại 100% Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng MUC LUC I II III PHẦN GIỚI THIỆU Giới thiệu chung chế định hoạt động trung gian thương mại .3 Giới hạn đề tài 3 Cấu trúc viết CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI Đại diện cho thương nhân Môi giới thương mại TÌNH HUỐNG & PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG .11 Hoạt động đại diện cho thương nhân 11 Hoạt động môi giới thương mại .12 IV KIẾN NGHỊ & ĐỀ XUẤT .13 V TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 Nhóm I LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng PHẦN GIỚI THIỆU Giới thiệu chung chế định hoạt động trung gian thương mại Hoạt động trung gian thương mại có ý nghĩa quan trọng đời sống kinh doanh thương nhân Với vai trò bên thứ ba hoạt động thương mại, bên trung gian giúp bên mua bên bán gặp nhau, qua hàng hố, dịch vụ trao đổi, mua bán Ngay từ Thế kỷ 19, luật pháp nhiều nước giới Pháp, Đức, Ý, Nhật quan tâm điều chỉnh hoạt động thương mại qua trung gian Ở Việt Nam, Luật Thương mại năm 2005 đưa định nghĩa hoạt động trung gian thương mại, đồng thời, hoạt động tập hợp thành chế định – Các hoạt động trung gian thương mại – Chương V, từ Điều 141 đến Điều 177 Theo đó, hoạt động trung gian thương mại hoạt động thương nhân để thực giao dịch thương mại cho thương nhân xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, mơi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hố đạithương mại (K11, Đ3, LTM 2005) Các hình thức pháp lý hoạt động trung gian thương mại gồm: 1) Đại diện cho thương nhân; 2) Môi giới thương mại; 3) Uỷ thác mua bán hàng hoá; 4) Đạithương mại Giới hạn đề tài Bài viết tập trung nghiên cứu hai bốn hoạt động trung gian nêu trên, đại diện cho thương nhân mơi giới thương mại, số lý sau Thứ nhất, quy định pháp luật hành liên quan đến hoạt động đại diện cho thương nhân môi giới thương mại có nhiều vấn đề cần làm rõ Thứ hai, khoảng cách lớn quy định luật thực tế áp dụng Thứ ba, nhiều hạn chế (đặc biệt thời gian) nên viết khó nghiên cứu sâu bốn hình thức trung gian lúc Hơn nữa, chủ đề đạithương mại tách riêng để nghiên cứu chuyên sâu (bởi Nhóm 6) Cấu trúc viết Bài viết, trước hết, trình bày tóm tắt sở lý luận hoạt động đại diện cho thương nhân môi giới thương mại, nêu bật điểm đặc trưng hoạt động trung gian thương mại Các phần đặt số tình huống, qua đặt vấn đề mức độ bao phủ pháp luật (chủ yếu LTM 2005) hoạt động đại diện cho thương nhân môi giới thương mại Việc sâu phân tích tình nhằm đưa kiến nghị cho việc hoàn thiện khung pháp lý hoạt động đại diện cho thương nhân mơi giới thương mại Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng II CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI Đại diện cho thương nhân a Định nghĩa Đại diện cho thương nhân việc thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi bên đại diện) thương nhân khác (gọi bên giao đại diện) để thực hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo dẫn thương nhân hưởng thù lao việc đại diện (K1, Đ141, LTM 2005) Luật thực định nhiều nước xem đại diện thương mại Thực ra, “đại diện thương mại” có nội hàm rộng “đại diện cho thương nhân” khơng phải có thương nhân (có đầy đủ kiện theo quy định Đ6, LTM 2005, nghĩa phải thành lập hợp pháp tổ chức kinh tế, cá nhân phải hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh) hoạt động thương mại, mà chủ thể thương nhân hoạt động thương mại Từ định nghĩa trên, có số khái niệm nghe qua giống cần phân biệt cách rõ ràng hiểu cho xác: Thứ nhất, khái niệm “bên giao đại diện” khác với khái niệm “bên đại diện” BLDS 2005 “bên đại diện” theo BLDS khơng phải thương nhân Ngồi ra, theo LTM 2005, “bên đại diện” “bên giao đại diện” phải có hợp đồng, “bên đại diện” bên đại diện” theo BLDS 2005 khơng thiết phải có hợp đồng Thứ hai, đại diện cho thương nhân khác so với đại diện theo uỷ quyền (còn gọi uỷ quyền đương nhiên) trường hợp Tổng giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty người đại diện theo pháp luật cơng ty? Có nhiều điểm khác biệt, rõ ràng thấy “đại diện cho thương nhân” việc nhận uỷ nhiệm thể dạng hợp đồng, “đại diện theo uỷ quyền” hình thức thể hoạt động pháp nhân theo quy định BLDS 2005 (pháp nhân thực giao dịch thông qua người đại diện) Cuối cùng, cần phân biệt hoạt động “đại diện cho thương nhân” với hoạt động “đại lý” Ở mức độ đó, hai hình thức thực “theo dẫn thương nhân hưởng thù lao” Tuy nhiên, “đại diện cho thương nhân” nhân danh thương nhân, “đại lý” hoạt động thương mại nhân danh b Đặc điểm đại diện cho thương nhân Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng  Bản chất hoạt động đại diện cho thương nhân bên giao đại diện ủy quyền cho bên đại diện thay mặt nhân danh bên giao đại diện thực số giao dịch thương mại bên đại diện hưởng thù lao sau hồn thành cơng việc giao  Mục đích việc thiết lập quan hệ đại diện thương mại để bên đại diện thay mặt nhân danh bên giao đại diện tìm kiếm, xác lập quan hệ mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại với bên thứ ba Bởi vậy, quan hệ đại diện thương mại thường không thực thương vụ hợp tác nhanh chóng mà tồn quan hệ hợp tác lâu dài hai bên Hơn nữa, hoạt động đại diện có lợi cho bên giao đại diện bên thứ ba, chỗ, bên giao đại diện mở rộng hoạt động kinh doanh với bên thứ ba mà khơng cần quan hệ trực tiếp với họ, bên thứ ba yên tâm tin tưởng quan hệ với bên giao đại diện (thường bên có uy tín kinh doanh) thơng qua bên đại diện (bên trung gian)  Chủ thể: Được hiểu người tổ chức thực (hành vi) nhận uỷ nhiệm thương nhân khác, trường hợp chủ thể bên đại diện Chủ thể phải thương nhân đáp ứng điều kiện theo quy định Đ6, LTM 2005, nghĩa phải thành lập hợp pháp tổ chức kinh tế, cá nhân phải hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh Rõ ràng, chủ thể quy định kết hợp K1, Đ141 Đ6, LTM 2005 làm hạn chế quyền làm đại diện nhiều đối tượng Một số nước quy định bên đại diện thương nhân, luật số nước khác không bắt buộc bên đại diện phải thương nhân LTM 2005 Việt Nam quy định bên đại diện bên giao đại diện phải thương nhân Điều có nghĩa là, khơng phải tổ chức Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng cá nhân uỷ quyền tham gia quan hệ đại diện cho thương nhân theo pháp luật Việt Nam mà tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập thường xuyên có đăng ký kinh doanh  Đối tượng hoạt động đại diện cho thương nhân: Đó hoạt động thương mại thương nhân đại diện “nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác” (K1, Đ3, LTM 2005)  Công việc đại diện cho thương nhân: 1) Trực tiếp tham gia thương thảo, ký kết, thực hợp đồng bên giao đại diện bên khác phạm vi đại diện; 2) Không nhân danh người thứ ba nhân danh phạm vi đại diện giao kết với người giao đại diện  Quyền nghĩa vụ bên đại diện: Được quy định Đ147, Đ147 điều khác LTM 2005 tương ứng nghĩa vụ quyền bên giao đại diện Có số điểm cần lưu ý: Thứ nhất, hoạt động đại diện cho thương nhân, đại diện yếu tố bản, bên đại diện (bên uỷ quyền) khơng hành động cho mình, khơng nhân danh mà nhân danh lợi ích bên uỷ quyền (bên giao đại diện) Trong phạm vi uỷ quyền, bên đại diện hành động danh nghĩa, vị trí bên giao đại diện, vậy, bên đại diện giao dịch với bên thứ ba (trong phạm vi uỷ quyền) mặt pháp lý xem bên giao đại diện giao dịch với bên thứ ba Thứ hai, hoạt động đại diện cho thương nhân, bên đại diện hoạt động hồn tồn độc lập tự khơng phải người lao động làm thuê cho bên giao đại diện thành viên, người bên giao đại diện Bên đại diện tự xác định kế hoạch, tổ chức hoạt động công việc kinh doanh Bởi vậy, thực hoạt động thương mại mà bên giao đại diện yêu cầu, bên đại diện cho thương nhân phải chịu rủi ro chi phí khoản tốn không hợp lý  Quyền nghĩa vụ bên giao đại diện: Được quy định Đ147 Đ145, LTM 2005 quyền nghĩa vụ khác tương ứng với nghĩa vụ quyền bên giao đại diện Có điểm cần lưu ý: Bên giao đại diện phải tốn chi phí hợp lý mà bên đại diện phải bỏ để thực công việc mà bên giao đại diện uỷ Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng quyền Đặc điểm làm cho bên đại diện cho thương nhân có chất pháp lý khác hẳn tư cách văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân Quan hệ thương nhân văn phòng đại diện, chi nhánh quan hệ đại diện theo uỷ quyền văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân đơn vị phụ thuộc thương nhân, hoạt động theo phân cấp thương nhân c Phạm vi đại diện Đại diện cho thương nhân đại diện theo ủy quyền người đại diện Điều 143 LTM không quy định cụ thể phạm vi đại diện mà đưa quy định tùy nghi, bên thỏa thuận việc người đại diện thực phần toàn hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động người đại diện Người đại diện có nhiều hình thức hoạt động thương mại nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, tùy theo yêu cầu vào khả người đại diện mà người đại diện người đại diện thỏa thuận việc ủy quyền cho người đại diện để họ thực tất hoạt động người đại diện Quy định xuất phát từ thực tế thương mại Về nguyên tắc, người đại diện nhân danh người đại diện để xác lập, thực giao dịch cho người đại diệnthường người đại diện phải người có chun môn tương ứng với lĩnh vực ngành hàng kinh doanh mà người đại diện thực Ví dụ nhà sản xuất ô tô ủy quyền cho nhà bn bán tơ làm đại diện cho để bán ô tô, nhà buôn bán xi măng thường ủy quyền cho nhà buôn bán vật liệu xây dựng để làm đại diện việc mua, bán xi măng, nhà sản xuất thuốc chữa bệnh thường ủy quyền cho sở buôn bán thuốc chữa bệnh làm đại diện cho Vì bên thỏa thuận thực phần toàn hoạt động nên việc ủy quyền phải rõ ràng để người đại diện không vượt phạm vi ủy quyền Mặc dù LTM quy định việc đại diện phải hành động “theo dẫn thương nhân đó” điều khơng có nghĩa người đại diện phải chịu dẫn công việc Nếu người đại diện phải chịu dẫn công việc ý nghĩa hoạt động đại diện khơng mà quan hệ đại diện trở thành quan hệ lao động bình thường Chính vậy, “sự dẫn” người đại diện cần hiểu làm rõ thêm số vấn đề phạm vi đại diện ủy Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng quyền Nói cách khác ủy quyền, người đại diện cần rõ người đại diện làm mức độ nào, dẫn trình đại diện hiểu làm rõ thêm vấn đề cụ thể phạm vi đại diện mà Người đại diện đại diện phạm vi thỏa thuận Điều 143 LTM khơng hạn chế thỏa thuận phạm vi ủy quyền cho người đại diện, hạn chế thỏa thuận giới hạn hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động người đại diện Ví dụ, người đại diện đăng ký kinh doanh vật liệu xây dựng họ khơng thỏa thuận để người đại diện thực giao dịch mua bán thực phẩm, mua bán thuốc chữa bệnh Môi giới thương mại a Định nghĩa Pháp luật thực định nhiều nước giới xem môi giới thương mại hoạt động thương mại, theo bên môi giới thương mại làm trung gian cho bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại hưởng thù lao hồn thành cơng việc Luật Thương mại Việt Nam theo hướng tiếp cận này, định nghĩa “môi giới thương mại hoạt động thương mại, theo thương nhân làm trung gian (gọi bên môi giới) cho bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi bên mơi giới) việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới” (Đ150, LTM 2005) b Đặc điểm mơi giới thương mại Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng  Bản chất hoạt động môi giới bên môi giới bên giúp bên môi giới tiếp xúc, hiểu biết nhau; đó, quan hệ bên mơi giới bên mơi giới quan hệ theo vụ việc quan hệ lâu dài theo nhu cầu tìm kiếm hội để giao kết hợp đồng thương mại bên môi giới Hiện nay, môi giới thương mại trở thành hoạt động thương mại tương đối phổ biến nhiều nước giới, đặc biệt lĩnh vực mua bán hàng hoá quốc tế, hoạt động hàng hải, kinh doanh chứng khoán kinh doanh bảo hiểm  Chủ thể: Được hiểu người tổ chức thực (hành vi) hoạt động môi giới, trường hợp bên môi giới Chủ thể phải thương nhân đáp ứng điều kiện theo quy định Đ6, LTM 2005, nghĩa phải thành lập hợp pháp tổ chức kinh tế, cá nhân phải hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh Theo đó, chủ thể thực hoạt động môi giới thương mại theo LTM 2005 hạn chế Anh A tình cờ biết anh B gần nhà muốn bán nhà, đồng thời từ lâu người bạn tên C nhờ tìm kiếm giùm nhà để mua Anh A sang nhà nói chuyện với anh B, có người bạn tên C muốn mua nhà giới thiệu cho anh anh trả tơi hoa hồng Hai bên đồng ý Cuối B C ký hợp đồng thực thủ tục mua bán nhà nhờ giới thiệu anh A Trong trường hợp này, chất công việc mà anh A làm cơng việc người mơi giới, theo LTM 2005 anh A khơng xem “bên môi giới” anh A thương nhân (không hoạt động thương mại thường xuyên khơng có đăng ký kinh doanh)  Đối tượng hoạt động mơi giới: Đó hàng hố, dịch vụ trao đổi, mua bán bên mua bên bán Hàng hố, dịch vụ phải khơng thuộc danh mục bị cấm kinh doanh theo pháp luật Việt Nam nước bên môi giới (bên mua bên bán) điều ước quốc tế mà Việt Nam nước bên mơi giới có tham gia ký kết Ví dụ Việt Nam cấm cá nhân kinh doanh vàng miếng, thương nhân ký hợp đồng đứng mơi giới chonhân mua vàng miếng từ cơng ty hay cá nhân khác hợp đồng bị xem vô hiệu Tương tự, giả sử thịt bò mặt hàng cấm nhập vào Ấn Độ, có thương nhân Việt Nam ký hợp đồng đứng môi giới cho công ty Việt Nam xuất thịt bò bán cho đối tác Ấn Độ hợp đồng mơi giới bị xem vơ hiệu 10 Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng  Công việc môi giới: 1) Kết nối mối quan hệ chủ thể nhằm thực hành vi thương mại; 2) Không trực tiếp tham gia việc ký kết, thực hợp đồng bên mơi giới, trừ trường hợp có thoả thuận khác; 3) Chịu trách nhiệm tư cách pháp lý bên  Quyền nghĩa vụ bên môi giới: Do bên tự thoả thuận, trường hợp khơng có thoả thuận khác áp dụng Đ153 Đ151, LTM 2005 Các quyền nghĩa vụ khác bên mơi giới nghĩa vụ quyền bên mơi giới Ở có số điểm cần lưu ý sau: Thứ nhất, bên môi giới bên đại diện cho bên môi giới Bên môi giới bên trung gian làm nhiệm vụ tìm kiếm hội kinh doanh, giới thiệu, tạo điều kiện để bên môi giới tiếp xúc giao dịch với sau bên mơi giới tự đến giao kết hợp đồng Thứ hai, bên môi giới nhân danh Mơi giới thương mại có điểm giống với đại diện cho thương nhân chỗ, hai hoạt động này, bên trung gian (bên đại diện bên mơi giới) mặt pháp luật khơng có quan hệ với bên thứ ba Do đó, quan hệ với bên thứ ba, bên trung gian hai hoạt động khơng có trách nhiệm Tuy nhiên, chất hoạt động môi giới thương mại hoàn toàn khác so với đại diện thương mại Trong hoạt động môi giới thương mại, bên môi giới không nhân danh bên môi giới để giao dịch với bên thứ ba thường không đứng để giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ với bên thứ ba, mà sau bên môi giới giới thiệu, bên môi giới trực tiếp giao kết hợp đồng với Còn hoạt động đại diện cho thương nhân, bên đại diện nhân danh bên giao đại diện để giao dịch với bên thứ ba giao kết hợp đồng với bên thứ ba nhân danh bên giao đại diện Trong thực tế, ranh giới đại diện thương mại môi giới thương mại thường không rõ rệt, nhiều bên môi giới uỷ quyền để giao kết hợp đồng với bên thứ ba quan hệ môi giới thương mại trở thành quan hệ đại diện thương mại Thứ ba, hoạt động môi giới thương mại chấm dứt bên môi giới gặp gỡ ký kết hợp đồng mua, bán hàng hố, dịch vụ Bên mơi giới khơng tham gia vào việc ký kết hợp đồng bên môi giới, trừ trường hợp bên môi giới ủy quyền cho bên môi giới làm việc Thứ tư, hoạt động môi giới thương mại, bên môi giới hưởng thù lao hồn tất việc mơi giới, tức bên 11 Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng môi giới giao kết hợp đồng với Trong trường hợp bên môi giới không giao kết hợp đồng với nhau, bên mơi giới khơng hưởng thù lao có quyền u cầu bên mơi giới tốn chi phí hợp lý liên quan đến việc mơi giới Mặt khác, bên môi giới không chịu trách nhiệm việc thực hợp đồng bên môi giới khả toán bên Thứ năm, bên môi giới nhu cầu mua, bán hàng hoá, dịch vụ họ có thật Khơng thể mơi giới cho thương nhân muốn mua xe với thương nhân xe để bán Cũng khơng thể mơi giới cho thương nhân mua bán đất mặt trăng  Quyền nghĩa vụ bên môi giới: Theo Đ153, LTM 2005, 1) Quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm bên môi giới ký hợp đồng với nhau; 2) Trường hợp thỏa thuận, mức thù lao mơi giới xác định theo quy định Điều 86 Luật K2, Đ153 dẫn chiếu Đ86 giá dịch vụ nội dung Đ86 lại không rõ ràng, chưa cụ thể khó hiểu Trong trường hợp này, sửa LTM 2005 thiết phải sửa Đ153 Đ86 Còn giải tranh chấp hợp đồng mơi giới, Tồ án nên mạnh dạn áp dụng tập quán thương mại mức thù lao cho việc môi giới Đối với bên tham gia ký kết hợp đồng môi giới, tốt nên thoả thuận khung giá rõ ràng III TÌNH HUỐNG & PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG Hoạt động đại diện cho thương nhân1 Công ty An Lợi TPHCM công ty kinh doanh lúa, gạo xuất Ngày 01/6/2010 An Lợi thuê Công ty Trường Giang Đồng Tháp làm đại diện cho cơng ty tham gia ký kết hợp đồng thương mại thời gian từ 01/6/2010-01/6/2011 An Lợi ấn định giá mua vào Đồng Tháp 4,6 triệu đồng/tấn Việc vận chuyển kho An Lợi thực (thuê chi phí vận chuyển 200.000 đồng/tấn) Ngày 01/7/2010, Trường Giang ký hợp đồng mua 500 lúa từ Công ty Thiên Phú (tại Đồng Tháp) với giá 4,75 triệu đồng/tấn, việc vận chuyển TPHCM công ty Thiên phú thực Thời điểm giao nhận hàng ngày 10/7/2010 Ngày 06/7/2010, giá lúa thị trường chỉnh giảm 500.000 đồng/tấn “Cẩm nang Hợp đồng thương mại” – Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) 2007 12 Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng Đến ngày 10/7/2010, An Lợi từ chối nhận hàng Thiên Phú với lý Trường Giang không thực theo dẫn An Lợi, mua đắt giá ấn định 150.000 đồng/tấn đề nghị Trường Giang bồi thường hợp đồng cho Thiên Phú Qua tình trên, nhóm nghiên cứu muốn làm rõ tính độc lập bên đại diện cho thương nhân phạm vi uỷ quyền Giả sử Trường Giang đánh giá giá lúa gạo tới chí cao 4,75 triệu đồng/tấn, khơng mua với giá 4,75 triệu đồng/tấn khơng thể mua hàng, định mua với giá 4,75 triệu đồng nghĩa định có lợi cho An Lợi Rõ ràng chủ động Trường Giang không chấp nhận theo quy định pháp luật hành Theo K1, Đ141, LTM 2005, người đại diện phải thực công việc theo dẫn người đại diện Luật khơng giải thích rõ dẫn có tính chất ủy nhiệm q trình thực cơng việc đại diện hay dẫn cần thiết định người đại diện Quy định không xác định người đại diện có độc lập thực công việc đại diện hay không mà cho phép bên thỏa thuận cụ thể phạm vi đại diện Tuy nhiên, vấn đề có hai mặt Nếu pháp luật trao chủ động cho người đại diện q lớn dẫn đến trường hợp người đại diện lợi dụng chủ động để thực hoạt động gây thiệt hại cho bên giao đại diện Hoạt động môi giới thương mại2 Công ty A chuyên kinh doanh bất động sản có đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, phân chia sạp thuê Tháng 12/2012, Công ty A ký hợp đồng môi giới với Công ty môi giới bất động sản B để tìm kiếm khách hàng cho thuê số sạp Tuy nhiên, sau ký hợp đồng môi giới với Cơng ty A, Cơng ty B lại tìm đến người có nhu cầu thuê sạp yêu cầu người phải ký hợp đồng môi giới để thuê sạp Công ty A chuyện Như vậy, Công ty B ký hợp đồng môi giới với bên cho thuê bên thuê, hợp đồng này, bên cho thuê bên th phải trả phí mơi giới cho Cơng ty B Trong hợp đồng môi giới Công ty A với Cơng ty B có điều khoản “Ngồi khoản phí mơi giới hợp đồng, bên cơng ty môi giới không nhân danh Công ty A để thu thêm khoản phí khác khách hàng thuê liên quan đến việc thuê sạp” http://danluat.thuvienphapluat.vn/ky-2-hop-dong-moi-gioi-cho-01-giao-dich-lieu-co-vi-pham-phap-luat-98111.aspx 13 Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng Sau này, tiểu thương phản ánh, Công ty A biết Cơng ty B có ký hợp đồng mơi giới với bên thuê Công ty A nghi ngờ Công ty môi giới B vi phạm hợp đồng ký với có dấu hiệu lừa đảo, làm uy tín Cơng ty A dự định khơng trả khoản phí mơi giới theo hợp đồng cho Công ty B với lý Tình đặt số vấn đề sau: Thứ nhất, Cơng ty B có hưởng thù lao môi giới theo hợp đồng ký với bên cho thuê bên cho thuê hay không? Đây trường hợp phổ biến thực tế tiếc LTM 2005 lại không quy định rõ ràng Theo nguyên tắc định dạng, tức tuý vào quy định pháp luật, hợp đồng Công ty B ký với bên cho thuê bên thuê có hiệu lực, đáp ứng tất điều kiện chủ thể, đối tượng hợp đồng… Tuy nhiên, theo nguyên tắc hợp lý rõ ràng người khơng thể nhận thù lao hai lần cho công việc thực hiện, Công ty B hưởng thù lao theo hợp đồng ký với Công ty A Thứ hai, Công ty B cho gây thiệt hại làm ảnh hưởng đến uy tín Cơng ty A hay khơng, có liệu có hưởng thù lao hay không, hay phải đền bù thiệt hại nào? Rõ ràng việc Công ty B ký hợp đồng môi giới với bên thuê khiến giá thuê sạp tăng lên, làm cho tiến độ cho thuê Công ty A chậm lại Cơng ty A bị thiệt hại Do luật khơng quy định rõ nên có nhiều ý kiến khác vấn đề Có ý kiến cho bên môi giới gây thiệt hại cho bên mơi giới cho dù bên mơi giới có giao kết hợp đồng theo quy định mơi giới bên mơi giới khơng hưởng thù lao họ vi phạm nghĩa vụ hợp đồng Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng, pháp luật quy định bên môi giới hưởng thù lao từ thời điểm bên môi giới ký kết hợp đồng với Vì trường hợp bên khơng có thỏa thuận khác, việc bên bên môi giới tạo cầu nối để ký kết hợp đồng với làm phát sinh quyền hưởng thù lao bên môi giới, trước bên mơi giới gây thiệt hại cho bên mơi giới hay khơng Còn việc bên mơi giới gây thiệt hại cho bên mơi giới phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng Trên sở quy định luật thực định, nhóm nghiên cứu cho ý kiến thứ hai Tuy nhiên, để có sở pháp lý cần có quy định điều chỉnh pháp luật rõ vấn đề IV KIẾN NGHỊ & ĐỀ XUẤT Luật Thương mại 2005 có sửa đổi nên thay khái niệm “đại diện cho thương nhân” thành “đại diện thương mại” Điều có nghĩa phải sửa đổi Đ6 theo hướng “thương nhân tổ chức cá nhânhoạt động 14 Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng thương mại hợp pháp”, khơng thiết phải “thường xun có đăng ký kinh doanh” V Trường hợp khái niệm khơng sửa đổi định nghĩa K1, Đ141 Đ150 cần phải sửa đổi theo hướng không quy định “đại diện cho thương nhân”, “môi giới thương mại” “việc thương nhân”, thực tế thương nhân thực công việc Như đề cập trên, K2, Đ153 dẫn chiếu Đ86 giá dịch vụ nội dung Đ86 không rõ ràng, chưa cụ thể khó hiểu LTM 2005 thiết phải sửa Đ153 Đ86 Pháp luật cần quy định rõ bên mơi giới có phép ký hợp đồng môi giới lúc cho bên mua bên bán hay không, hai trường hợp khơng mức thù lao mơi giới mà bên không thoả thuận chi tiết hợp đồng LTM 2005 nên có quy định cụ thể việc độc lập phạm vi ủy quyền đại diện cho thương nhân, dẫn bên giao đại diện nên có tính chất ủy nhiệm trình thực Bên giao đại diện cần đưa mục đích chung cần đạt, khơng nên can thiệp chi tiết vào trình thương thảo, ký kết hợp đồng bên đại diện TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Thương mại 2005 Bài giảng TS Lê Văn Hưng Báo cáo rà soát văn pháp luậtLuật Thương mại 2005 (TS Vũ Đặng Hải Yến) Các hình thức pháp lý chủ yếu trung gian thương mại (TS Nguyễn Thị Vân Anh) Cẩm nang Hợp đồng thương mại” – Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI), 2007 15 ... thương nhân nhân danh thương nhân, đại lý” hoạt động thương mại nhân danh b Đặc điểm đại diện cho thương nhân Nhóm LTM2 GVHD: Lê Văn Hưng  Bản chất hoạt động đại diện cho thương nhân bên giao đại. .. THƯƠNG MẠI Đại diện cho thương nhân a Định nghĩa Đại diện cho thương nhân việc thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi bên đại diện) thương nhân khác (gọi bên giao đại diện) để thực hoạt động thương mại. .. tình hoạt động đại diện cho thương nhân 100% - Tìm kiếm phân tích tình hoạt động đại diện cho thương nhân Trần Xuân Tùng 33 121 022 6 72 Trần Xuân Kiên 33 121 023 719 - Tìm kiếm phân tích tình hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động đại diện cho thương nhân và môi giới thương mại môn luật thương mai 2 , Hoạt động đại diện cho thương nhân và môi giới thương mại môn luật thương mai 2 , ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH, Đại diện cho thương nhân, Môi giới thương mại

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn