Kế toán bán mặt hàng vật liệu, đồ gia dụng và nội thất tại công ty cp đại siêu thị mê

93 59 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Kế tốn bán mặt hàng vật liệu, đồ gia dụng nội thất công ty cp đại siêu thị linh Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Doãn Thị Rượu Khánh Lớp : K48D2 Mã sinh viên : HÀ NỘI – 2016 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn TĨM LƯỢC Trong q trình thực tập nghiên cứu công ty CP Đại siêu thị Linh, với nhận thức thân sở kiến thức kế toán học em lựa chọn đề tài “kế toán bán hàng Công ty CP Đại siêu thị Linh” để nghiên cứu làm khóa luận với mục đích góp phần hồn thiện cơng tác toan bán hàng Cơng ty CP Đại siêu thị Linh Trước đưa giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty, đề tài đưa sở lý luận liên quan đến kế toán bán hàng Doanh nghiệp sản xuất thương mại từ lấy làm tảng cho việc nghiên cứu đề xuất giải pháp Bài khóa luận kết trình nghiên cứu thực trạng Công ty CP Đại siêu thị Linh nghiên cứu sở lý luận liên quan Từ thông tin, số liệu thu thập Kế tốn bán hàng cơng ty CP Đại siêu thị Linh, qua nghiên cứu, phân tích kết hợp lý luận kế tốn bán hàng, khóa luận đưa phát ưu điểm, mặt hạn chế tồn Kế tốn bán hàng Cơng ty CP Đại siêu thị Linh, đưa đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác Kế tốn bán hàng Cơng ty CP Đại siêu thị Linh GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 i SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán-Kiểm toán LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận em nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình thầy giáo Trường Đại học Thương Mại, cô chú, anh chị cán nhân viên Công ty CP Đại siêu thị Linh Trước tiên em xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới cô PGS.TS Nguyễn Phú Giang – giảng viên Bộ mơn Kiểm tốn Khoa Kế tốn – Kiểm toán Trường đại học Thương Mại tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ bảo em hoàn thành khóa luận Em xin cám Ơng Phạm Viết Long – Tổng giám đốc, anh chị phòng kế tốn tận tình giúp đỡ, bảo hướng dẫn em hồn thành khóa luận cuối khóa Em xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Thương Mại, thầy giáo khoa Kế Tốn- Kiểm Tốn truyền đạt kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ em nhiều thời gian thực tập hồn thành khóa luận Do hạn chế mặt thời gian kiến thức làm em chắn nhiều sai sót, em mong nhận giúp đỡ ý kiến đánh giá từ thầy cô giáo để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Doãn Thị Rượu Khánh GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 ii SV: Doãn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC SƠ ĐỒ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .v PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài Mục tiêu phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài 3.1 Phương pháp thu thập liệu 3.1.2 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 3.2 Phương pháp phân tích liệu 3.3 Phương pháp tổng hợp liệu Kết cấu khóa luận CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DN THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng 1.1.2 Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến kế toán bán hàng: 1.1.3 Phương thức toán 1.1.4 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán bán hàng 1.2 Nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.1Kế toán bán hàng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam .9 1.2.2 Kế toán bán hàng theo chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ vừa (ban hành theo định 48/2006/QĐ-BTC) 15 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ĐỒ GIA DỤNG NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CP ĐẠI SIÊU THỊ LINH 24 2.1Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn bán hàng GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 iii SV: Doãn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn công ty Cp Đại siêu thị Linh 24 2.1.1 Tổng quan công ty CP Đại siêu thị Linh 24 2.1.2 Tổng quan tình hình kế tốn bán hàng doanh nghiệp thương mại Việt Nam công ty CP Đại siêu thị Linh 26 2.1.3 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế tốn bán hàng cơng ty CP Đại siêu thị Linh .27 2.2.Thực trạng kế toán bán hàng nguyên vật liệu xây dựng, đồ gia dụng nội thất công ty CP Đại siêu thị Linh 29 2.2.1 Đặc điểm kế toán bán mặt hàng gia dụng, thiết bị vệ sinh, nội thất công ty CP Đại siêu thị Linh 29 2.2.2 Phương pháp kế tốn bán hàng cơng ty CP Đại siêu thị Linh 31 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ĐỒ GIA DỤNG NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CP ĐẠI SIÊU THỊ LINH 47 3.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu .47 3.1.1 Những kết đạt 47 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân 49 3.2 Các đề xuất, kiến nghị kế toán bán hàng nguyên vật liệu xây dựng, đồ gia dụng nội thất công ty CP Đại siêu thị Linh 52 3.3 Điều kiện thực 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .65 PHỤ LỤC GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 iv SV: Doãn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Tên sơ đồđồ 1.1: trình tự ghi sổ theo hình thức kế tốn nhật ký chung Sơ đồ 1.2: trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn nhật ký sổ Sơ đồ 1.3: trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ Sơ đồ 1.4: trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần Đại Siêu Thị Linh GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 v SV: Doãn Thị Rượu Khánh Trang Phụ lục 01 Phụ lục 02 Phụ lục 03 Phụ lục 04 25 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán-Kiểm toán DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DNSXTM Doanh nghiệp sản xuất thương mại DNTM Doanh nghiệp thương mại DN Doanh nghiệp CP Cổ phần BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh GTGT Giá trị gia tăng DNTN Doanh nghiệp tư nhân HĐKT Hợp đồng kinh tế BCTC Báo cáo tài GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 vi SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài Đối với hoạt động kinh doanh DNSXTM, bán hàng giữ vai trò định đến hiệu sản xuất kinh doanh Đẩy mạnh bán hàng góp phần làm tăng doanh thu, qua làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp có điều kiện tích lũy mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động bán hàng thực tốt giúp doanh nghiệp hồn thành nghĩa vụ với Nhà nước xã hội, đồng thời cải thiện đời sống người lao động Đó lý nhà quản lý doanh nghiệp phải luôn nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp nhằm thúc đẩy q trình tiêu thụ hàng hóa Kế tốn với tư cách công cụ cung cấp thông tin cách kịp thời, hữu hiệu khoa học phương pháp thiếu nhà quản lý doanh nghiệp Việc nghiên cứu giải pháp hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng yêu cầu khách quan doanh nghiệp Khi Việt Nam mở cửa hội nhập với kinh thế giới, việc bán hàng Công ty CP Đại siêu thị Linh có nhiều hội đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách Do vậy, để đứng vững thị trường Cơng ty phải tổ chức tốt cơng tác bán hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp cho phép Cơng ty chủ động thích ứng với mơi trường, nắm bắt hội, huy động có hiệu nguồn lực có để bảo tồn phát triển vốn nâng cao hiệu kinh doanh Qua trình thực tập Cơng ty CP Đại siêu thị Linh, em nghiên cứu cơng tác kế tốn Công ty Trên sở kiến thức, lý luận hiểu biết kế toán bán hàng, em nhận thấy tầm quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng Công ty, bên cạnh ưu điểm đạt có hạn chế cần khắc phục hồn thiện như: cơng tác lưu trữ, sử dụng chứng từ bán hàng chưa thực hợp lý, phương thức bán hàng chưa mở rộng, chưa đa dạng hình thức bán hàng gây giảm hiệu kinh doanh cơng ty, có nhiều khoản nợ khó đòi phải xóa bỏ gây nên nhiều tổn thất cho cơng ty,…Vì em xin chọn đề tài “Kế tốn bán mặt hàng Vật liệu, đồ gia dụng nội thất công ty CP Đại siêu thị Linh” Mục tiêu phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Khái quát sở lí luận cơng tác kế tốn bán hàng Dựa vào nghiên cứu GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Doãn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn thực tiễn thuận lợi khó khăn để đề xuất biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty, từ nâng cao lợi nhuận cho công ty 2.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: kế toán bán hàng DNTM thực trạng kế tốn bán hàng Cơng ty CP Đại siêu thị Linh -Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu qua trình bán hàng, nghiệp vụ bán hàng tịa công ty CP Đại siêu thị Linh Về thời gian: Em Thực khảo sát nghiên cứu từ ngày 4/1/2016-29/2/2016 công ty CP Đại siêu thị Linh, em nghiên cứu tình hình bán hàng cơng ty năm qua (2014, 2015) để biết tình hình bán hàng lấy số liệu kế toán bán hàng đầu năm 2016 để phân tích góp ý, đưa ý kiến để công tác bán hàng nâng cao Về không gian: Em thực khảo sát nghiên cứu phòng kế tốn Cơng ty CP Đại siêu thị Linh Phương pháp nghiên cứu đề tài 3.1 Phương pháp thu thập liệu 3.1.1 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp - Phương pháp quan sát: Quan sát phương pháp thu thập liệu đơn giản, dễ thực hữu ích, dù phương pháp điều tra khơng có câu hỏi hay câu trả lời Mục tiêu việc quan sát nhằm đảm bảo tính xác khơng phức tạp cho q trình nghiên cứu - Phương pháp vấn cá nhân trực tiếp: Không giống hội thoại hàng ngày, vấn nghiên cứu thường thực theo mục đích người nghiên cứu Phỏng vấn kết hợp với sử dụng bảng câu hỏi người nghiên cứu chuẩn bị trước bảng câu hỏi, q trình vấn đưa mở rộng thêm phạm vi vấn 3.1.2 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp thu thập phương pháp nghiên cứu tài liệu Các tài liệu dùng để nghiên cứu như: báo cáo tài chính, hồ sơ lực cơng ty, báo,tạp chí tìm hiểu mạng internet… 3.2 Phương pháp phân tích liệu GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Doãn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm toán So sánh phương pháp nghiên cứu để nhận thức vật, tượng thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ vật tượng với vật tượng khác Sử dụng phương pháp so sánh để so sánh tiêu kì với Phương pháp phân tích kinh doanh: Phương pháp dựa số liệu có sẵn để phân tích ưu, nhược điểm tỏng cơng tác kinh doanh nhằm hiểu rõ vấn đề nghiên cứu Từ tìm ngun nhân giải pháp khắc phục 3.3 Phương pháp tổng hợp liệu Các số liệu tổng hợp từ báo cáo tài công ty năm 2014, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC Dựa vào việc vấn thu về, qua số liệu bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh số tài liệu khác tiến hành tập hợp, tính tốn tổng hợp số liệu làm sở cho việc phân tích cơng tác kế bán hàng cơng ty Kết cấu khóa luận Ngồi phần tóm lược, mở đầu kết luận, kết cấu khóa luận gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận kế tốn bán hàng DNTM Nội dung chương nêu khái niệm kế toán bán hàng DN, nội dung phương pháp kế toán bán hàng theo quy định chuẩn mực hành Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng nguyên vật liệu, đồ gia dụng nội thất Công ty CP Đại siêu thị Linh Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu kế tốn bán hàng nhân tố ảnh hưởng tới môi trường kế tốn bán hàng cơng ty CP Đại siêu thị Linh Khảo sát thực trạng kế toán bán hàng, sách bán hàng trình bày số nghiệp vụ phát sinh bán hàng công ty Chương 3: Các kết luận đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty CP Đại siêu thị Linh Qua tìm hiểu, nghiên cứu phát từ em đưa kết luận, giải pháp để ý kiến cá nhân nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng công ty CP Đại siêu thị Linh GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán-Kiểm toán Phụ lục số 05 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG KINH TẾ Số 6290/410699/NR (V/v: cung cấp hàng hóa) -Căn vào pháp lệnh HĐKT ngày 25/09/1989 hội đồng nhà nước Việt Nam -Căn nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành pháp lệnh HĐKT Hôm nay, ngày 06/05/2015, Công ty cổ phần Đại siêu thị Linh, gồm: Bên mua (gọi tắt bên A): DNTN Duy Hùng Đại diện: Ông Nguyễn Đức Hồng Chức vụ: P.giám đốc Kinh doanh Văn phòng giao dịch: 25 Bà Triệu, Hồn Kiếm, Hà Nội Địa trụ sở chính: 25 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 0989533998 MST: 0100104563 –1 Bên cung cấp (gọi tắt bên B): Công ty cổ phần Đại Siêu thị Linh Đại diện: Ông Cao Chiến Thắng Chức vụ: TP kinh doanh Địa chỉ: KM 8, đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, TT Quang Minh, huyện Linh, TP Hà Nội Điện thoại : 04.3886.9996 Fax: 04.3886.9986 Tài khoản : 102010000463658 Tại NH: Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN Quang Minh MST: 0101981912 Sau thoả thuận, hai bên trí ký kết hợp đồng kinh tế với điều khoản đây: ĐIỀU 1: QUY CÁCH, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: 1.1 Bên A đồng ý mua cửa sổ, cửa vách ngăn Bên B để trang bị cho GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn cơng trình: Biệt thự B25, Trung Hồ, Nhân Chính, Hà Nội Phần nguyên liệu PVC dùng sản xuất sản phẩm cung cấp cho Bên A Bên B nhập từ hãng Komerling SDG Phần phụ kiện kim khí (khố, lề, tay nắm,…) dùng lắp đặt cho sản phẩm nhập từ hãng GU, ROTO, 1.2 Thông số kỹ thuật loại cửa, vách ngăn Bên A yêu cầu giá loại sản phẩm hai bên thoả thuận nêu rõ vẽ, báo giá số 012/510816 ngày 20 tháng 04 năm 2015 đại diện khách hàng duyệt, đính kèm theo hợp đồng phận không tách rời hợp đồng ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG, GIÁ CẢ PHƯƠNG THỨC THANH TỐN: 2.1 Số lượng: Tổng diện tích sản phẩm loại là: 400 (m2) 2.2 Giá cả: d Giá trị hợp đồng trước thuế VAT: e Thuế VAT (10%): 276.000.000 VNĐ 27.600.000 VNĐ f Tổng giá trị phải toán (bao gồm 10% thuế GTGT): 303.600.000 Bằng chữ: Ba trăm lẻ ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn 2.3 Phương thức toán: a.Thời hạn toán: Bên A toán cho Bên B thành đợt: + Đợt 1: Ngay sau ký hợp đồng Bên A toán cho Bên B số tiền: Bằng số: 150,000,000 VNĐ Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn + Đợt 2: Trong thời hạn ngày kể từ ngày Bên A ký biên bàn giao nghiệm thu hàng hoá Bên A phải toán nốt giá trị lại theo khối lượng thực tế ghi biên tổng nghiệm thu Nếu trường hợp Bên A không thực đầy đủ nội dung điều 4, khoản 4.1, mục c, làm kéo dài thời gian lắp đặt, nghiệm thu Bên A phải tốn cho Bên B chậm 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực việc lắp đặt b.Phương thức toán: Bên A toán cho Bên B tiền chuyển khoản Nếu giá trị hợp đồng tính ngoại tệ tốn tiền Việt phải quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng ngày toán c.Qui định trường hợp Bên A toán tiền mặt: khách hàng GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn khơng tới nộp tiền phòng Kế tốn Bên B nhân viên đến thu tiền Bên B phải xuất trình giấy tờ sau: - Giấy giới thiệu đến thu tiền có dấu Công ty; - Chứng minh nhân dân, hộ chiếu lái xe nêu Giấy giới thiệu; - Phiếu thu có dấu Công ty Khách hàng ký đủ 02 liên, giữ lại 01 liên Nhân viên thu tiền có trách nhiệm nộp 01 liên có chữ ký khách hàng xác nhận ngày nộp tiền chuyển Công ty Trong trường hợp người thu tiền không cung cấp đủ giấy tờ mà khách hàng toán khách hàng phải chịu trách nhiệm hồn tồn thất (nếu có) ĐIỀU 3: THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG, PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN: 3.1 Thời hạn giao hàng: Bên B cung cấp hàng cho Bên A vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B nhận tiền toán đợt Bên A Trong trường hợp hàng giao thành nhiều đợt, hai bên thống số lượng, chủng loại sản phẩm thời hạn giao hàng cho đợt giao hàng Đơn đặt hàng Đơn đặt hàng phụ lục tách rời hợp đồng 3.2 Địa điểm giao hàng: Tại công trình biệt thự Địa chỉ: B25, Trung Hồ, Nhân Chính, Hà Nội 3.3 Phương thức Giao nhận Vận chuyển: a Nhân viên Bên B đại diện giao nhận Bên A (là người uỷ quyền hợp pháp Bên A) thực công tác giao nhận, kiểm tra hàng hoá, ký kết phiếu xuất kho biên giao nhận theo mẫu giao nhận Bên B để làm sở cho việc toán b Bên B có trách nhiệm vận chuyển đảm bảo an tồn cho hàng hố suốt q trình vận chuyển Các hư hỏng trình vận chuyển Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm c Trường hợp xảy thiếu hụt hàng so với phiếu giao hàng hư hỏng Bên B vận chuyển đại diện hai bên phải tiến hành lập biên số hàng thiếu hụt hay hư hỏng để làm sở cho Bên B cung cấp bổ sung Còn hỏng hóc, thiếu hụt phát sinh q trình Bên A vận chuyển sau giao nhận hàng xong GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm toán Bên A phải chịu trách nhiệm ĐIỀU 4: LẮP ĐẶT NGHIỆM THU: 4.1 Lắp đặt sản phẩm: a Số lượng sản phẩm lắp đặt: nêu Điều khoản 2.1 b Thời gian lắp đặt: Bên A phải thơng báo trước cho Bên B ngày thời điểm tiến hành lắp đặt Thời gian lắp đặt vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu việc lắp đặt c Mặt lắp đặt, nguồn điện, phương tiện hỗ trợ lắp đặt: Bên A phải đảm bảo phần nề cho ô cửa đạt độ xác cao, vng góc phải chịu trách nhiệm chuẩn bị mặt lắp đặt, nguồn điện, phương tiện hỗ trợ vận chuyển lắp đặt cho Bên B thi công cách liên tục thời hạn lắp đặt kể Bên A phải chịu tồn chi phí phát sinh kéo dài thời gian lắp đặt (như chi phí ăn, ở, lại…) cho đội thợ, kỹ thuật lắp đặt Bên B Bên A không đảm bảo mặt bằng, nguồn điện, phương tiện hỗ trợ lắp đặt Bên B có trách nhiệm làm kính bên ngồi nhà trước lắp đặt Việc vệ sinh kính bên ngồi nhà trước bàn giao Bên A thực d Nhân công lắp đặt: Bên A chuẩn bị 01 người (tuỳ theo yêu cầu thực tế Bên B đưa ra) để hỗ trợ đội thợ lắp đặt Bên B tiến hành lắp đặt sản phẩm e Xếp dỡ hàng hố: Bên B có trách nhiệm bốc dỡ hàng chuyển đến vị trí lắp đặt cho Bên A vị trí lắp đặt cơng trình 4.2 Nghiệm thu bàn giao sản phẩm: a Hàng ngày, bảo vệ Bên A người phụ trách lắp đặt Bên B có trách nhiệm bàn giao cửa lắp đặt ngày văn Bên A có trách nhiệm bảo quản cửa lắp đặt, khơng để mát, bám bẩn, vỡ kính, xây xước phần u-PVC hư hỏng phụ kiện kim khí b Trong vòng ngày kể từ ngày Bên B thơng báo hồn thành việc lắp đặt văn có chữ ký người đại diện đội lắp đặt Bên B, Bên A phải có trách nhiệm bố trí người nghiệm thu cơng trình Nếu q thời hạn mà Bên A khơng bố trí nghiệm thu việc nghiệm thu đương nhiên xem hoàn thành Bên A phải chấp nhận Biên nghiệm thu Bên B lập GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn c Cơng việc nghiệm thu thực người phụ trách lắp đặt Bên B đại diện giao nhận Bên A d Nội dung nghiệm thu: Về số lượng thực tế chất lượng lắp đặt đối chiếu theo đơn đặt hàng, hợp đồng văn liên quan (nếu có) ĐIỀU 5: BẢO HÀNH SẢN PHẨM: 5.1 Thời hạn bảo hành quy định bảo hành: a Thời gian bảo hành: Phần nhựa 05 (năm) năm, phụ kiện kim khí 03 (ba) năm cho sản phẩm MELINHYPERMARKET JSC kể từ ngày Bên B bàn giao sản phẩm cho Bên A sau lắp đặt xong Phần nhựa 03 (ba) năm, phụ kiện kim khí 01 (một) năm cho sản phẩm ASIANWINDOW kể từ ngày Bên B bàn giao sản phẩm cho Bên A sau lắp đặt xong b.Phạm vi bảo hành: - Các hỏng hóc chất lượng phần nhựa, phụ kiện kim khí gây thời hạn bảo hành phận theo quy định Công ty - Sản phẩm Công ty cổ phần Đại siêu thị Linh (MELINHYPERMARKET JSC) sử dụng điều kiện mơi trường bình thường - Phần nhựa bị cong, vênh co ngót, bị rạn nứt mối hàn - Phụ kiện kim khí bị trục trặc chức hoạt động lỗi nhà sản xuất lắp đặt c Phạm vi không bảo hành sản phẩm Melinhhypermarket Cửa lắp gần nguồn nhiệt có nhiệt độ mơi trường cao 60 độ C, mơi trường có khí sulfur Phần nhựa, phụ kiện kim khí hộp kính bị hỏng hóc lỗi người sử dụng bên thứ ba cố tình hay vơ tình gây hỏng, sử dụng hố chất khơng với hướng dẫn nhà sản xuất, vận hành sai quy tắc hướng dẫn, người sử dụng tự ý chỉnh sửa lấy, cửa lắp mơi trường ăn mòn sử dụng phụ kiện kim khí khơng thích hợp phía Melinhhypermarket khuyến cáo không nên sử dụng hư hại xảy trường hợp bất khả kháng thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, động đất v.v… GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Doãn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn 5.2 Địa điểm bảo hành: Sản phẩm Melinhhypermarket bảo hành địa điểm lắp đặt Căn theo hợp đồng địa điểm bảo hành quy định là: B25, Trung Hồ, Nhân Chính, Hà Nội ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN: 6.1 Trách nhiệm Bên B: a Cung cấp hàng lắp đặt tiến độ, chất lượng, số lượng theo đơn đặt hàng Bên A Bên B chấp thuận theo điều kiện điều khoản ghi hợp đồng b Bảo hành sản phẩm theo điều khoản bảo hành nêu Điều Hợp đồng c Cung cấp Hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho Bên A 6.2 Trách nhiệm Bên A: a Thanh toán theo điều khoản toán ghi Điều hợp đồng b.Bố trí kho để chứa bảo quản sản phẩm thời gian Bên B chưa tiến hành lắp đặt suốt trình Bên B lắp đặt c.Bên A phải đảm bảo phần nề có độ xác cao, vng góc chuẩn bị mặt bằng, nguồn điện, phương tiện hỗ trợ cho Bên B lắp đặt sản phẩm sau Bên B lắp đặt sản phẩm xong Bên A có trách nhiệm hồn thiện phần nề Chi phí điện, nước phục vụ cho q trình lắp đặt Bên A chịu d.Hỗ trợ nhân công theo điều 4.1.d q trình lắp đặt cơng trình e.Thông báo văn cho Bên B thay đổi, bổ sung thiết kế số lượng sản phẩm trước Bên B tiến hành sản xuất; yêu cầu thay đổi, bổ sung phải Bên B chấp thuận văn ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN VI PHẠM CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG: 7.1 Sau ký hợp đồng, Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng không nhận hàng Bên A phải có trách nhiệm bồi thường cho Bên B khoản tiền tương đương với 10% (mười phần trăm) tổng giá trị hợp đồng (có tính 10% thuế VAT) Ngồi ra, Bên A có trách nhiệm bồi thường cho Bên B khoản tiền GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Doãn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn tương đương với 100% ( Một trăm phần trăm) giá trị số lượng hàng thực tế mà Bên B sản xuất (có tính 10% VAT) cho Bên A Tuy nhiên Bên A khơng có trách nhiệm bồi thường sản phẩm sản xuất không với quy cách quy định Hợp đồng 7.2 Nếu Bên A toán chậm so với điều khoản tốn ghi hợp đồng phải chịu lãi suất theo mức 0,05%/ ngày cho số tiền chậm trả Bên B có quyền ngừng cung cấp thu hồi lại số hàng cung cấp cho Bên A 7.3 Nếu Bên B không thực giao hàng tiến độ cho Bên A (do lỗi Bên B) Bên B phải chịu mức phạt 0,05%/ ngày tổng giá trị giao hàng chậm (trừ trường hợp bất khả kháng chiến tranh, thiên tai, bão lụt, tai nạn giao thông, v.v… ) ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG: 8.1 Các tranh chấp khiếu nại liên quan tới hợp đồng đại diện hai Bên giải thông qua thương lượng 8.2 Nếu tranh chấp giải thơng qua thương lượng theo điều 8.1 vòng 30 ngày kể từ ngày bên đưa thông báo yêu cầu giải tranh chấp tranh chấp đưa Tồ án kinh tế Thành phố Hà Nội để giải quyết, định Toà án định sau ràng buộc hai Bên 8.3 Các chi phí liên quan đến giải tranh chấp Toà án định 8.4 Trong trình giải tranh chấp nêu trên, hai Bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hợp đồng khơng có thoả thuận khác tạm ngừng chấm dứt hợp đồng Bên ĐIỀU 9: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG: 9.1 Hai bên cam kết thực nghiêm túc điều khoản hợp đồng Trong trường hợp dịch vụ nhân viên kinh doanh nhân viên lắp đặt không đáp ứng điều khoản thoả thuận hợp đồng này, khách hàng gọi điện cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng theo đường dây nóng: 0988 777 666 9.2 Bất kỳ thay đổi, sửa chữa bổ sung hợp đồng khơng có hiệu lực trừ chúng lập thành văn có chữ ký đóng dấu hai bên 9.3 Khơng bên có quyền chuyển nhượng quyền lợi nghĩa vụ hợp đồng cho bên thứ ba mà đồng ý trước văn bên GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Doãn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn 9.4 Hợp đồng hai bên cam kết bảo mật Nếu bên vi phạm chịu trách nhiệm trước pháp luật 9.5 Hợp đồng lập thành 06 (sáu) bản, có giá trị pháp lý bên giữ 03 (ba) Phụ lục số 06 GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán-Kiểm toán Phụ lục số GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Doãn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn *Các sổ tài khoản công ty sử dụng: GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán-Kiểm toán Sổ tài khoản 156: hàng hóa Đại siêu thị GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán-Kiểm toán Sổ tài khoản 131: phải thu khách hàng GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán-Kiểm toán Sổ tài khoản 331: phải trả nhà cung cấp GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Doãn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn Sổ tài khoản 632: giá vốn bán hàng *Bản mô tả câu hỏi kết vấn Người vấn: Dương Thị Hương Chức vụ: Phó phòng Kế tốn Người vấn: Sinh viên Dỗn Thị Rượu Khánh Lớp: K48D2 Trường: Đại Học Thương Mại Đề tài: “Kế toán bán mặt hàng thiết bị vệ sinh, đồ gia dụng, nội thất công ty CP Đại siêu thị Linh” Câu 1: Chế độ kế toáncông ty áp dụng theo định nào? Chế độ kế tốn cơng ty áp dụng theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài Câu 2: Cơng ty áp dụng mơ hình kế tốn nào? Cơng ty áp dụng mơ hình kế tốn tập trung Câu 3: Hiện máy kế tốn có phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Dỗn Thị Rượu Khánh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế tốn-Kiểm tốn khơng? Cơng ty CP Đại siêu thị Linh công ty lớn nên máy kế toán phức tạp, nhiên với phân cơng xếp hợp lý cơng việc kế tốn nên khơng có khó khăn phức tạp với cơng ty Câu 4: Cơng ty có sử dụng phần mềm kế tốn khơng? vận dụng hình thức sổ kế tốn nào? Cơng ty sử dụng hình thức kế tốn máy, phần mềm kế toán EXACT sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Câu 5: Phương pháp tính thuế GTGT? Cơng ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Câu 6: Cơng ty sử dụng hình thức bán hàng nào? Cơng ty sử dụng hình thức bán buôn bán lẻ Câu 7: Công ty hạch tốn hàng tổn kho theo phương pháp nào? Cơng ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên thể hệ thống kế tốn Câu 8: Phương pháp tính giá giá vốn hàng xuất cơng ty gì? Cơng ty tính giá vốn hàng xuất theo phương pháp bình quân gia quyền kỳ dự trữ Câu 9: Khi bán hàng chị ghi nhận doanh thu nào? Cơng ty ghi nhận doanh thu xuất hóa đơn, chuyển giao rủi ro hàng hóa cho khách hàng khách hàng chấp nhận toán Câu 10: Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trình hoạt động kinh doanh năm 2015 cơng ty? Tính tới thời điểm Cơng ty chưa có khoản giảm trừ doanh thu phát sinh Câu 11: Công ty áp dụng phương thức tốn nào? Cơng ty áp dụng phương thức toán trả toán trả chậm Câu 12: Chứng từ kế toáncơng ty sử dụng để hạch tốn kế tốn bán hàng? Cơng ty sử dụng Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho, phiếu thu, giấy báo có ngân hàng GVHD:PGS.TS Nguyễn Phú Giang Lớp:K48D2 SV: Doãn Thị Rượu Khánh ... trạng kế toán bán hàng nguyên vật liệu xây dựng, đồ gia dụng nội thất công ty CP Đại siêu thị Mê Linh 29 2.2.1 Đặc điểm kế toán bán mặt hàng gia dụng, thiết bị vệ sinh, nội thất công ty CP. .. toán bán hàng DN, nội dung phương pháp kế toán bán hàng theo quy định chuẩn mực hành Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng nguyên vật liệu, đồ gia dụng nội thất Công ty CP Đại siêu thị Mê Linh... CP Đại siêu thị Mê Linh 29 2.2.2 Phương pháp kế toán bán hàng công ty CP Đại siêu thị Mê Linh 31 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ĐỒ GIA
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán mặt hàng vật liệu, đồ gia dụng và nội thất tại công ty cp đại siêu thị mê, Kế toán bán mặt hàng vật liệu, đồ gia dụng và nội thất tại công ty cp đại siêu thị mê, Kết cấu khóa luận, Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DN THƯƠNG MẠI, 2 . Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, Chương II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ĐỒ GIA DỤNG VÀ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CP ĐẠI SIÊU THỊ MÊ LINH, 1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng tại công ty Cp Đại siêu thị Mê Linh, Chương 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ĐỒ GIA DỤNG VÀ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CP ĐẠI SIÊU THỊ MÊ LINH, 1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, 2 Các đề xuất, kiến nghị về kế toán bán hàng nguyên vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và nội thất tại công ty CP Đại siêu thị Mê Linh, 3 Điều kiện thực hiện, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn