Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình

132 23 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 16:40

KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VIỆT VƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ĐẠ IH ỌC XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VIỆT VƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN ỌC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẠ IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 34 04 10 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG TẤN QUÂN HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu thân chưa công bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn đề tài nghiên cứu trung thực rõ nguồn gốc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Học viên TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Nguyễn Việt Vương i KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa Cơng hòa xã hội chủ nghĩa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐTXD Đầu tư xây dựng GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế - Xã hội NSTW Ngân sách Trung ương PNKB Phong Nha – Kẻ Bàng QLNN Quản lý nhà nước IH ỌC CHXHCN TSCĐ Tài sản cố định TPCP XD NG VĐTTXH Ủy ban nhân dân ĐẠ UBND Vốn đầu tư toàn xã hội Xây dựng Xây dựng TR ƯỜ XDCB Trái phiếu Chính phủ ii MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn .3 ỌC Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .6 IH Kết cấu luận văn .8 Chương 1:CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẠ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 1.1 Tổng quan đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 10 1.1.1 Các khái niệm 10 NG 1.1.2 Đặc điểm vai trò đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 13 1.1.3 Ý nghĩa đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 ƯỜ 1.2 Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 18 1.2.1 Nguyên tắc quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN TR .18 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 19 iii 1.2.3 Sự cần thiết quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn KIN HT ẾH UẾ NSNN 25 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 26 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 26 1.4.2 Nhân tố khách quan .28 1.5 Một số kinh nghiệm quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN nước quốc tế 30 1.5.1 Kinh nghiệm từ nước: 30 1.5.2 Kinh nghiệm từ quốc tế 32 Tóm tắt chương 35 Chương 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 36 ỌC 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình ảnh hưởng tới đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 36 IH 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 39 ĐẠ 2.2 Tình hình quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Bình 43 2.2.1 Khái quát tình hình đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Bình 43 NG 2.2.2 Thực trạng Hệ thống văn quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 47 2.2.3 Thực trạng lập giao kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn ƯỜ NSNN 50 2.2.4 Thực trạng Tổ chức thực dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 52 TR 2.2.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 63 iv 2.3 Đánh giá cán bộ, công chức công tác quản lý đầu tư xây dựng KIN HT ẾH UẾ nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Quảng Bình .67 2.3.1 Thông tin chung cán tham gia khảo sát .67 2.3.2 Đánh giá cán bộ, công chức 69 2.4 Đánh giá chung tình hình quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Quảng Bình 75 2.4.1 Những thành tựu 75 2.4.2 Những hạn chế 76 Chương 3:GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 83 3.1 Căn để đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 83 ỌC 3.1.1 Môi trường nước quốc tế 83 3.1.2 Chiến lược định hướng phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình 85 IH 3.1.3 Các nguyên tắc quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 86 ĐẠ 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Bình 87 3.2.1 Nâng cao chất lượng hệ thống văn bản, chế quản lý đầu tư xây dựng NG nguồn vốn NSNN 87 3.2.2 Hoàn thiện quản lý nhà nước công tác lập, giao quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 88 ƯỜ 3.2.3 Hoàn thiện quản lý nhà nước công tác tổ chức thực dự án đầu tư xây dựng vốn NSNN 89 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng TR nguồn vốn NSNN 95 3.2.5 Một số giải pháp khác .96 Tóm tắt chương 98 v KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 KIN HT ẾH UẾ Kết luận 99 Kiến nghị .99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vi KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng sản phẩm địa bàn (theo giá thực tế) 39 Bảng 2.2 Cơ cấu kinh tế 40 Bảng 2.3 Tình hình dân số Quảng Bình từ 2013-2017 .43 Bảng 2.4 Vốn đầu tư phát triển Nhà nước năm 2013-2017 45 Bảng 2.5 Kết thực nguồn vốn qua năm (tỷ lệ giải ngân %) 46 Bảng 2.6 Tình hình thực dự án đầu tư 46 Bảng 2.7 Thống kê số văn pháp quy quản lý đầu tư xây dựng vốn NSNN giai đoạn từ năm 2017 trở trước 48 Bố trí kế hoạch đầu tư XDCB tập trung hàng năm 2013-2017 51 Bảng 2.9 Số vốn đầu tư XDCB chuyển toán năm sau 52 Bảng 2.10 Dự án lập năm 2013 – 2017 .53 Bảng 2.11 Tổng hợp kết đấu thầu 2013-2017 57 Bảng 2.12 Số dự án giám sát 2013-2017 59 Bảng 2.13 Kết đánh giá cán bộ, công chức hệ thống văn quản lý IH ỌC Bảng 2.8 đầu tư xây dựng 69 Kết đánh giá cán bộ, công chức công tác lập giao kế ĐẠ Bảng 2.14 hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 70 Bảng 2.15 Kết đánh giá cán bộ, công chức công tác tổ chức thực Bảng 2.16 Kết đánh giá cán bộ, công chức công tác tra, kiểm tra 73 Kết đánh giá cán bộ, công chức Cán quản lý .74 TR ƯỜ Bảng 2.17 NG dự án 72 vii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tổng sản phẩm từ năm 2013-2017 39 Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 40 Biểu đồ 2.3 Dự án giám sát đánh giá tăng từ năm 2013-2017 58 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ vị trí địa lý tỉnh Quảng Bình .37 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Quy trình xây dựng kế hoạch 50 Sơ đồ 2.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư 54 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Sơ đồ 2.3 Quy trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu .56 viii 16 Nội dung tra rõ ràng 17 Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực dự án 18 Công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng diễn liên tục có hệ thống KIN HT ẾH UẾ 15 Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm tra từ khâu lập dự toán đến toán vốn đầu tư Cán quản lý vốn đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng giỏi chuyên môn 20 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng có tin thần trách nhiệm cao 21 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln hồn thành tốt nhiêm vụ giao 22 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln tận tình hướng dẫn chủ đầu tư TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC 19 108 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 940 22 KIN HT ẾH UẾ Phụ lục 2: Cronbach’s Alpha Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Các văn quản lý đầu tư xây dựng có chế sách lĩnh vực đầu tư 69.07 109.693 701 936 113.139 757 936 69.16 109.268 717 936 69.10 108.168 724 935 69.38 107.942 776 934 69.07 115.615 551 938 69.19 112.265 604 937 69.26 110.133 745 935 ổn định dựng cấp quản lý nhanh chóng Các văn quản lý đầu tư xây dựng dễ hiểu Các văn quản lý đầu tư rõ ràng Kế hoạch bố trí vốn tập ĐẠ xây dựng hướng dẫn cụ thể, 69.98 IH văn quản lý đầu tư xây ỌC Việc ban hành triển khai trung vào mục đích NG đối tượng Lập kế hoạch quy trình luật NSNN Việc lập kế hoạch bố trí vốn ƯỜ phù hợp với điều kiện cụ thể dự án Có ưu tiên cơng trình trọng điểm, quan TR trọng địa bàn tỉnh 109 Việc giao kế hoạch cho UBND tỉnh UBND huyện, thành phố, chủ 69.65 109.732 781 934 112.283 696 936 112.608 792 935 107.548 813 934 112.600 683 936 116.531 448 940 113.352 611 937 69.42 112.742 585 938 69.48 113.430 530 939 69.35 116.323 463 939 69.24 115.656 506 939 69.17 116.731 422 940 đầu tư thời gian quy định Có phối hợp chặt chẽ quan chức 69.38 chủ đầu tư Thủ tục hành liên quan đến đầu tư xây dựng đơn giản, nhanh 69.68 chóng Các dự án thực tiến độ giao Việc thẩm định dự án thực xác 69.90 69.41 69.52 tiến độ thực dự án chủ đầu tư Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm toán vốn đầu tư 69.47 ĐẠ tra từ khâu lập dự tốn đến IH xun đơn đốc, giám sát ỌC UBND tỉnh ngành quản lý đầu tư thường KIN HT ẾH UẾ Sở, quan trực thuộc Nội dung tra rõ ràng Thường xuyên kiểm tra tiến NG độ thực dự án Công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng diễn liên tục có hệ ƯỜ thống Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng giỏi chuyên môn TR Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng có tin thần trách nhiệm cao 110 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng vụ giao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng 69.47 tận tình hướng dẫn chủ đầu tư 117.998 415 940 KIN HT ẾH UẾ 69.35 ln hồn thành tốt nhiêm 120.173 346 940 Phụ lục 3: thống kê mô tả Statistics N Valid Mean Missing Các văn quản lý đầu tư 3.63 130 2.72 130 3.54 130 3.60 sách lĩnh vực đầu tư 130 ỌC ĐẠ xây dựng có chế ổn định văn quản lý đầu tư xây dựng cấp quản lý nhanh chóng Các văn quản lý đầu tư xây dựng dễ hiểu IH Việc ban hành triển khai Các văn quản lý đầu tư rõ ràng NG xây dựng hướng dẫn cụ thể, ƯỜ Các văn quản lý đầu tư xây dựng có chế sách lĩnh vực đầu tư ổn định Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý 16 36 58 20 130 Percent 12.3 27.7 44.6 15.4 100.0 Valid Percent 12.3 27.7 44.6 15.4 100.0 Cumulative Percent 12.3 40.0 84.6 100.0 TR Frequency Valid 111 KIN HT ẾH UẾ Việc ban hành triển khai văn quản lý đầu tư xây dựng cấp quản lý nhanh chóng Valid Khơng đồng ý Frequency Bình thường 48 Percent 36.9 Valid Percent 36.9 Cumulative Percent 36.9 Đồng ý Total 70 12 130 53.8 9.2 100.0 53.8 9.2 100.0 90.8 100.0 Các văn quản lý đầu tư xây dựng dễ hiểu Valid Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý 20 15.4 Valid Percent 15.4 Cumulative Percent 15.4 58 16 130 27.7 44.6 12.3 100.0 27.7 44.6 12.3 100.0 43.1 87.7 100.0 IH Percent 36 ỌC Frequency ĐẠ Các văn quản lý đầu tư xây dựng hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Frequency Percent Valid Percent NG Không đồng ý TR ƯỜ Cumulative Percent Valid Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý 24 24 62 20 130 18.5 18.5 47.7 15.4 100.0 18.5 18.5 47.7 15.4 100.0 18.5 36.9 84.6 100.0 Statistics N Valid Mean Missing 112 Kế hoạch bố trí vốn tập 130 đối tượng Lập kế hoạch quy trình 130 luật NSNN Việc lập kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện cụ thể 130 dự án Có ưu tiên cơng trình trọng điểm, quan 130 trọng địa bàn tỉnh Việc giao kế hoạch cho Sở, quan trực thuộc UBND tỉnh UBND 130 huyện, thành phố, chủ 3.32 KIN HT ẾH UẾ trung vào mục đích đầu tư thời gian quy 3.63 3.51 3.44 3.05 ỌC định IH Kế hoạch bố trí vốn tập trung vào mục đích đối tượng Không đồng ý 24 Percent Valid Percent Hoàn toàn đồng 34 16 130 18.5 43.1 26.2 12.3 100.0 18.5 43.1 26.2 12.3 100.0 18.5 61.5 87.7 100.0 ƯỜ Lập kế hoạch quy trình luật NSNN Frequency Valid Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý 59 60 11 130 45.4 46.2 8.5 100.0 Valid Percent 45.4 46.2 8.5 100.0 Cumulative Percent 45.4 91.5 100.0 TR Percent Total 56 NG Cumulative Percent Đồng ý ý ĐẠ Frequency Bình thường Valid 113 KIN HT ẾH UẾ Việc lập kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện cụ thể dự án Valid Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Frequency 16 Percent 12.3 Valid Percent 12.3 Cumulative Percent 12.3 44 58 12 130 33.8 44.6 9.2 100.0 33.8 44.6 9.2 100.0 46.2 90.8 100.0 Có ưu tiên cơng trình trọng điểm, quan trọng địa bàn tỉnh Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý 20 15.4 Valid Percent 15.4 Cumulative Percent 15.4 63 130 30.8 48.5 5.4 100.0 30.8 48.5 5.4 100.0 46.2 94.6 100.0 IH Percent 40 ỌC Frequency Việc giao kế hoạch cho Sở, quan trực thuộc UBND tỉnh UBND huyện, thành ĐẠ phố, chủ đầu tư thời gian quy định Frequency Percent Valid Percent NG Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý 32 67 24 130 24.6 51.5 18.5 5.4 100.0 24.6 51.5 18.5 5.4 100.0 24.6 76.2 94.6 100.0 TR ƯỜ Cumulative Percent Valid 114 Statistics Mean KIN HT ẾH UẾ N Valid Missing Có phối hợp chặt chẽ quan chức 130 chủ đầu tư Thủ tục hành liên quan đến đầu tư xây dựng đơn giản, nhanh 130 chóng Các dự án thực tiến độ giao Việc thẩm định dự án thực xác 130 130 UBND tỉnh ngành quản lý đầu tư thường xuyên đôn đốc, giám sát 130 3.32 3.02 2.80 3.29 3.18 ỌC tiến độ thực dự án chủ đầu tư IH Có phối hợp chặt chẽ quan chức chủ đầu tư Frequency Percent Valid Percent Đồng ý Hoàn toàn đồng 84 26 12 130 6.2 64.6 20.0 9.2 100.0 6.2 64.6 20.0 9.2 100.0 6.2 70.8 90.8 100.0 ƯỜ Thủ tục hành liên quan đến đầu tư xây dựng đơn giản, nhanh chóng Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Total 24 79 27 130 Percent 18.5 60.8 20.8 100.0 Valid Percent 18.5 60.8 20.8 100.0 Cumulative Percent 18.5 79.2 100.0 TR Frequency Total ý NG Cumulative Percent Bình thường ĐẠ Khơng đồng ý Valid 115 KIN HT ẾH UẾ Các dự án thực tiến độ giao Valid Hoàn tồn Khơng đồng ý khơng đồng ý Frequency 12 Percent 9.2 Valid Percent 9.2 Cumulative Percent 9.2 Bình thường Đồng ý Total 32 56 30 130 24.6 43.1 23.1 100.0 24.6 43.1 23.1 100.0 33.8 76.9 100.0 Việc thẩm định dự án thực xác Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý Percent 9.2 Valid Percent 9.2 Cumulative Percent 9.2 76 34 130 58.5 26.2 6.2 100.0 58.5 26.2 6.2 100.0 67.7 93.8 100.0 ỌC 12 IH Frequency UBND tỉnh ngành quản lý đầu tư thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ thực ĐẠ dự án chủ đầu tư Frequency Percent Valid Percent NG Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý 16 78 32 130 12.3 60.0 24.6 3.1 100.0 12.3 60.0 24.6 3.1 100.0 12.3 72.3 96.9 100.0 TR ƯỜ Cumulative Percent Valid 116 Statistics Mean KIN HT ẾH UẾ N Valid Missing Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm tra từ khâu lập dự toán đến 130 toán vốn đầu tư Nội dung tra rõ ràng Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực dự án 130 130 Công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng 130 diễn liên tục có hệ thống 3.23 3.28 3.22 3.35 Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm tra từ khâu lập dự tốn đến Bình thường IH Khơng đồng ý ỌC tốn vốn đầu tư Frequency Percent NG Cumulative Percent ƯỜ Hoàn toàn đồng Total ý 64 42 130 15.4 49.2 32.3 3.1 100.0 15.4 49.2 32.3 3.1 100.0 15.4 64.6 96.9 100.0 Nội dung tra rõ ràng Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý 20 64 36 10 130 Percent 15.4 49.2 27.7 7.7 100.0 Valid Percent 15.4 49.2 27.7 7.7 100.0 Cumulative Percent 15.4 64.6 92.3 100.0 TR Frequency Đồng ý 20 ĐẠ Valid Percent Valid Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực dự án 117 Valid Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total KIN HT ẾH UẾ Không đồng ý ý Frequency 24 Percent 18.5 Valid Percent 18.5 Cumulative Percent 18.5 64 32 10 130 49.2 24.6 7.7 100.0 49.2 24.6 7.7 100.0 67.7 92.3 100.0 Công tác tra, kiểm tra đầu tư xây dựng diễn liên tục có hệ thống Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý Percent 6.2 Valid Percent 6.2 Cumulative Percent 6.2 Statistics 76 39 130 58.5 30.0 5.4 100.0 58.5 30.0 5.4 100.0 64.6 94.6 100.0 ỌC Frequency IH N Valid Đội ngũ quản lý quản lý vốn chuyên môn 130 Missing 3.46 130 3.53 130 3.35 130 3.23 ĐẠ đầu tư xây dựng giỏi Mean Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng có NG tin thần trách nhiệm cao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln hồn thành tốt nhiêm ƯỜ vụ giao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln tận tình hướng dẫn chủ TR đầu tư Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng giỏi chuyên môn 118 Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng Total KIN HT ẾH UẾ Bình thường ý Frequency 84 32 14 130 Percent 64.6 24.6 10.8 100.0 Valid Percent 64.6 24.6 10.8 100.0 Cumulative Percent 64.6 89.2 100.0 Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng có tin thần trách nhiệm cao Valid Bình thường Đồng ý Hồn toàn đồng Total 76 39 15 130 Percent 58.5 30.0 11.5 100.0 Valid Percent 58.5 30.0 11.5 100.0 Cumulative Percent 58.5 ỌC ý 100.0 88.5 IH Frequency Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln hồn thành tốt ĐẠ nhiêm vụ giao Bình thường Frequency Valid Percent NG Percent Cumulative Percent Valid Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý 92 31 130 70.8 23.8 5.4 100.0 70.8 23.8 5.4 100.0 70.8 94.6 100.0 TR ƯỜ Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln tận tình hướng dẫn chủ đầu tư Valid Bình thường Đồng ý Total Frequency 100 30 130 Percent 76.9 23.1 100.0 Valid Percent 76.9 23.1 100.0 Cumulative Percent 76.9 100.0 119 KIN HT ẾH UẾ Phụ lục 4: T-test One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Các văn quản lý đầu tư xây dựng có 8.077 129 chế sách lĩnh vực đầu tư 000 631 48 79 129 000 -.277 -.38 -.17 6.828 129 000 538 38 69 7.117 129 000 600 43 77 ổn định Việc ban hành triển khai văn quản lý đầu tư xây dựng cấp quản lý 5.070 nhanh chóng Các văn quản lý đầu tư xây dựng dễ hiểu Các văn quản lý đầu tư xây dựng ỌC hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Upper ĐẠ IH One-Sample Test Kế hoạch bố trí vốn tập trung vào mục đích đối tượng NG Lập kế hoạch quy trình luật NSNN Việc lập kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện cụ thể dự án ƯỜ Có ưu tiên cơng trình trọng điểm, quan trọng địa bàn tỉnh t Test Value = df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper 4.018 129 000 323 16 48 11.297 129 000 631 52 74 6.989 129 000 508 36 65 6.123 129 000 438 30 58 653 129 515 046 -.09 19 Việc giao kế hoạch cho Sở, quan trực thuộc UBND tỉnh UBND huyện, thành TR phố, chủ đầu tư thời gian quy định 120 One-Sample Test KIN HT ẾH UẾ Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Có phối hợp chặt chẽ quan chức Upper 5.058 129 000 323 20 45 419 129 676 023 -.09 13 129 013 -.200 -.36 -.04 4.628 129 000 292 17 42 thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ thực 3.098 129 002 185 07 30 chủ đầu tư Thủ tục hành liên quan đến đầu tư xây dựng đơn giản, nhanh chóng Các dự án thực tiến độ - giao 2.530 Việc thẩm định dự án thực xác UBND tỉnh ngành quản lý đầu tư ỌC dự án chủ đầu tư ĐẠ IH One-Sample Test t df Test Value = Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm tra từ khâu lập dự toán đến 3.545 129 001 231 10 36 3.866 129 000 277 14 42 2.941 129 004 215 07 36 5.815 129 000 346 23 46 NG toán vốn đầu tư Nội dung tra rõ ràng Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực ƯỜ dự án Công tác tra, kiểm tra đầu tư xây TR dựng diễn liên tục có hệ thống 121 One-Sample Test t KIN HT ẾH UẾ Test Value = df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây Upper 7.696 129 000 462 34 58 8.703 129 000 531 41 65 dựng ln hồn thành tốt nhiêm vụ 6.803 129 000 346 25 45 000 231 16 30 dựng giỏi chuyên môn Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng có tin thần trách nhiệm cao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây giao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng tận tình hướng dẫn chủ 6.221 129 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC đầu tư 122 ... nghĩa đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 ƯỜ 1.2 Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 18 1.2.1 Nguyên tắc quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn. .. Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Bình; Đối tư ng phạm vi nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu luận văn: Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn. .. tự đầu tư xây dựng; phân định rõ trách nhiệm quyền hạn quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn nhà thầu trình đầu tư xây dựng Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình