Giao an Vat li 9 THCS

92 497 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2013, 08:10

Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà Ngy son:4/11/2008 Tit:23 TC DNG T CA DềNG IN-T TRNG. A.MC TIấU: 1.Kin thc : -Mụ t c TN v tỏc dng t ca dũng in. -Tr li c cõu hi, t trng tn ti õu. -Bit cỏch nhn bit t trng. 2.K nng : - Lp t TN. - Nhn bit t trng. 3.Thỏi : -Ham thớch tỡm hiu hin tng vt lý. B.CHUN B. i vi mi nhúm HS : - 2 giỏ TN. - Bin tr A220 - Ngun in 3V hoc 4,5V. -1 Ampek, thang o A1 - 1 la bn. -Cỏc on dõy ni. C.PHNG PHP : Thc nghim, quan sát. D.Tổ CHC HOT NG DY HC. 1. ổn định lớp : */ Sĩ số : (1p) 2.Kiểm tra bài cũ : (5p) */ Câu hỏi : GV gi 1 HS lờn bng cha bi tp 21.2 ; 21.3 t kt qu ú nờu cỏc c im ca nam chõm. */ Đáp án-biểu điểm : Bi 21.2 : Nu 2 thanh thộp luụn hỳt nhau bt k a cỏc u no ca chỳng li gn nhau. Cú th kt lun c rng mt trong hai thanh ny khụng phi l nam chõm vỡ nu c hai u l nam chõm thỡ khi i u, chỳng phi y nhau. (5đ) Bi 21.3 : xỏc nh tờn cc ca mt thanh nam chõm khi mu sn ỏnh du cc ó b trúc ht cú th lm theo mt trong cỏc cỏch sau : + thanh nam chõm t doDa vo nh hng ca thanh nam chõm xỏc nh cc. +Dựng mt nam chõm khỏcó bit tờn ccDa vo tng tỏc gia hai nam chõm bit tờn cc ca thanh nam chõm.(5đ) */ Đối tợng : . . - 84 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà 3.Bài mới : hoạt động của gv hoạt động của hs ghi bảng *HOT NG 1 : T CHC TèNH HUNG HC TP.(3 phỳt) GV : + ĐVĐ vào bài nh phần mở bài SGK/T61 HS : + Theo dõi SGK, suy nghĩ về vấn đề đa ra. + Mở vở ra ghi bài. Tit:23 TC DNG T CA DềNG IN-T TRNG. *HOT NG 2 : PHT HIN TNH CHT T CA DềNG IN.(15 phỳt) GV : -Yờu cu HS nghiờn cu cỏch b trớ TN trong hỡnh 22.1 (tr.61-SGK). -Gi HS nờu mc ớch TN, cỏch b trớ, tin hnh TN. -Yờu cu cỏc nhúm quan sỏt TN tr li cõu hi C1. + - B A K K -GV b trớ TN sao cho on dõy dn AB song song vi trc ca kim nam chõm ( kim nam chõm nm di dõy dn), kim tra im tip xỳc trc khi úng HS :Hoạt động cá nhân -Cỏ nhõn HS nghiờn cu TN hỡnh 22.1, nờu mc ớch TN, cỏch b trớ v tin hnh TN. +Mc ớch TN : Kim tra xem dũng in chy qua dõy dn thng cú tỏc dng t hay khụng ? +B trớ TN : Nh hỡnh 22.1 (t dõy dn song song vi trc ca kim nam chõm) +Tin hnh TN : Cho dũng in chy qua dõy dn, quan sỏt hin tng xy ra. -Theo dõi kết quả TN do GV làm, sau ú tr li cõu hi C1. I.Lc t 1. Thớ nghim .( H22.1) - Dụng cụ : - Tiến hành : - Kết quả : C1 : Khi cho dũng in chy qua dõy dn kim nam chõm b lch i. - Lúc cân bằng kim nam châm không còn song song với dây dẫn nữa. - 85 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà cụng tc. -TN chng t iu gỡ ? -GV thụng bỏo : Dũng in chy qua dõy dn thng hay dõy dn cú hỡnh dng bt k u gõy tỏc dng lc ( gi l lc t) lờn kim nam chõm t gn nú. Ta núi rng dũng in cú tỏc dng t. -HS rỳt ra kt lun : HS ghi kt lun vo v. 2.Kt lun : (SGK/T61) *HOT NG 3 : TèM HIU T TRNG.( 7 phỳt) GV: *Chuyn ý : Trong TN trờn, nam chõm c b trớ nm di v song song vi dõy dn thỡ chu tỏc dng ca lc t. Cú phi ch cú v trớ ú mi cú lc t tỏc dng lờn kim nam chõm hay khụng ? Lm th no tr li c cõu hi ny ? -Gi HS nờu phng ỏn kim tra Thng nht cỏch tin hnh TN. -Yờu cu cỏc nhúm chia cỏc bn trong nhúm lm ụi, mt na tin hnh TN vi dõy dn cú dũng in, mt na tin hnh vi kim nam chõmthng nht tr li cõu C2, C3. -TN chng t khụng gian xung quanh nam chõm v xung quanh dũng in cú gỡ c bit ? -Yờu cu HS c kt lun phn 2 (SGK tr.61) tr li cõu hi : T trng tn ti õu ? HS :Hoạt động nhóm - nờu phng ỏn TN tr li cõu hi GV t ra. HS cú th a ra phng ỏn a kim nam chõm n cỏc v trớ khỏc nhau xung quanh thanh nam châm. -HS tin hnh TN theo nhúm tr li cõu hi C2, C3. -TN chng t khụng gian xung quanh nam chõm v xung quanh dũng in cú kh nng tỏc dng lc t lờn kim nam chõm t trong nú. - Đọc kết luận trong SGK.Trả lời câu hỏi của GV. II. T TRNG. 1.Thớ nghim.(H22.1b) - Dụng cụ : - Tiến hành : - Kết quả : C2 : Khi a kim nam chõm n cỏc v trớ khỏc nhau xung quanh dõy dn cú dũng in hoc xung quanh thanh nam chõmKim nam chõm lch khi hng Nam-Bc a lý. C3 : mi v trớ, sau khi nam chõm ó ng yờn, xoay cho nú lch khi hng va xỏc nh, buụng tay, kim nam chõm luụn ch mt hng xỏc nh. 2.Kt lun : Khụng gian xung quanh nam chõm, xung quanh dũng in tn ti mt t trng. - 86 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà *HOT NG 4 : TèM HIU CCH NHN BIT T TRNG. (7p) GV : - Ngi ta khụng nhn bit trc tip t trng bng giỏc quan Vy cú th nhn bit t trng bng cỏch no ? - cú th gi ý HS cỏch nhn bit t trng n gin nht : T cỏc Tn ó lm trờn, hóy rỳt ra cỏch dựng kim nam chõm (nam chõm th) phỏt hin t trng ? HS : Hoạt động cá nhân - Trả lời câu hỏi của GV - Nờu cỏch nhn bit t trng : Dựng kim nam chõm th a vo khụng gian cn kim tra. Nu cú lc t tỏc dng lờn kim nam chõm thỡ ni ú cú t trng. 3.Cỏch nhn bit t trng. (SGK/ T62) *HOT NG 5 : VN DNG (5 phỳt) GV: -Yờu cu cỏ nhõn HS hon thnh C4Cỏch nhn bit t trng. -Tng t vi cõu C5, C6. - Gọi một số em trình bày trớc lớp và nhận xét. HS: Hoạt động cá nhân -Cỏ nhõn HS hon thnh cõu C4, C5, C6. - Trình bày câu trả lời của mình. III. Vận dụng: C4 : HS tự ng. cứu C5 : t kim nam chõm trng thỏi t do, khi ó ng yờn, kim nam chõm luụn ch hng Nam-Bc chng t xung quanh Trỏi t cú t trng. C6 : Chng t khụng gian xung quanh nam chõm cú t trng. */ Ghi nhớ: (SGK/T62) 4. Củng cố: (2p) ? !"#$%&'()* 5. H ớng dẫn về nhà :( 1p) - +",# -%)%. /0123 !"#%4*5Từ phổ-Đờng sức từ. - 87 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà E.RT KINH NGHIM. . Ngy son : 6/11/2008 Tit :24 T PH-NG SC T. A. MC TIấU. 1.Kin thc : -Bit cỏch dựng mt st to ra t ph ca thanh nam chõm. -Bit cỏch v cỏc ng sc t v xỏc nh c chiu cỏc ng sc t ca thanh nam chõm. 2. K nng : Nhn bit cc ca nam chõm, v ng sc t ỳng cho nam chõm thng, nam chõm ch U. 3. Thỏi : Trung thc, cn thn, khộo lộo trong thao tỏc TN. B.CHUN B : i vi mi nhúm HS : -1 thanh nam chõm thng.-1 hp ng nha trong, cng, ng mt st. -1 bỳt d.-Mt s kim nam chõm nh c t trờn giỏ thng ng. C.PHNG PHP : Thc nghim, quan sát. D.T CHC HOT NG DY HOC . 1.ổn định lớp : */ Sĩ số : (1p) 2.Kiểm tra bài cũ : (5 p) */ Câu hỏi : +HS1 : Cha bi tp 22.1 ; 22.2 ? +HS2 : Cha bi tp 22.3 v 22.4. Nhc li cỏch nhn bit t trng ? */Đáp án-biểu điểm : HS 1 : Trả lời đúng cho 10đ Bi 22.1 : Chn B. Bi 22.2 : Cú mt s pin lõu ngy v mt on dõy dn. Nu khụng cú búng ốn pin th, ta cú th mc hai u dõy dn ln lt vo hai cc ca pin cho - 88 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà dũng in chy qua dõy dn. Nu kim nam chõm lch khi hng Nam Bc thỡ pin cũn in. ( lu ý : lm nhanh nu khụng s hng pin). HS 2 : Trả lời đúng cho 10đ Bi 22.3 : Chn C. Bi 22.4 : Gi s cú mt on dõy dn chy qua nh. Nu khụng dựng dng c o in cú th dựng nam chõm th phỏt hin trong dõy dn cú dũng in chy qua hay khụng. */ Đối tợng : . 3. Bài mới : hoạt động của gv hoạt động của hs ghi bảng *HOT NG 1 : T CHC TèNH HUNG HC TP.( 3 phỳt) GV : *V : Bng mt thng chỳng ta khụng th nhỡn thy t trng. Vy lm th no cú th hỡnh dung ra t trng v nghiờn cu t tớnh ca nú mt cỏch d dng, thun li ? Bi mi. HS : + Lắng nghe GV ĐVĐ vào bài. Suy nghĩ, mở vở ra ghi bài. Tit :24 T PH-NG SC T. *HOT NG 2 : TH NGHIM TO T PH CA THANH NAM CHM( 8 phỳt) GV : -Yờu cu HS t nghiờn cu phn TNGi 1, 2 HS nờu : Dng c TN, cỏch tin hnh TN. -GV giao dng c TN theo nhúm, yờu cu HS lm TN theo nhúm. Khụng c t nghiờng tm nha so vi b mt ca thanh nam chõm. -Yờu cu HS so sỏnh s sp xp ca mt st vi lỳc ban u cha t lờn nam chõm v nhn xột mau, HS :Hoạt động theo nhóm - Đc phn 1. Thớ nghimNờu dng c cn thit, cỏch tin hnh TN. -Lm TN theo nhúm, quan sỏt tr li C1. - Chú ý quan sát hình ảnh các mạt sắt xung quanh nam châm. I.T ph. 1. Thớ nghim : (H23.1/SGK) C1 : Cỏc mt st xung quanh nam chõm c sp xp thnh nhng ng cong ni t cc ny sang cc kia ca nam chõm. Cng ra xa nam chõm, cỏc ng ny cng tha. - 89 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà tha ca cỏc mt st cỏc v trớ khỏc nhau. -Gi i din cỏc nhúm tr li cõu hi C1. Gv lu ý HS nhn xột ỳng. -GV thụng bỏo kt lun SGK. *Chuyn ý : Da vo hỡnh nh t ph, ta cú th v ng sc t nghiờn cu t trng. Vy ng sc t c v nh th no ? - Đọc kết luận SGK 2. Kt lun. T ph cho ta mt hỡnh nh trc quan v t trng. *HOT NG 3 : V V XC NH CHIU NG SC T. ( 10 phỳt) GV : -Yờu cu HS lm vic theo nhúm nghiờn cu phn a, hng dn trong SGK. -GV thu bi v ca cỏc nhúm, hng dn tho lun chung c lp cú ng biu din ỳng : -GV lu ý : +Cỏc ng sc t khụng ct nhau. +Cỏc ng sc t khụng xut phỏt t mt im. + mau, tha ca ng sc t, -GV thụng bỏo : Cỏc ng lin nột m cỏc em va v c gi l ng sc t. -Tip tc hng dn HS lm TN nh hng dn phn b, v tr li cõu hi C2. -GV thụng bỏo chiu quy c ca ng sc tyờu cu HS dựng mi tờn ỏnh du chiu ca cỏc HS : Hoạt động nhúm - lm vic theo nhúm, da vo hỡnh nh cỏc ng mt st, v cỏc ng sc t ca nam chõm thng. -Tham gia tho lun chung c lpV ng biu din ỳng vo v. -HS lm vic theo nhúm xỏc nh chiu ng sc t v tr li cõu hi C2 -HS ghi nh quy c chiu ng sc t, dựng mi tờn ỏnh du chiu ng sc t vo hỡnh v trong v. 1 II. ng sc t. 1.V v xỏc nh chiu ng sc t . C2 : Trờn mi ng sc t, kim nam chõm nh hng theo mt chiu nht nh. */ Quy ớc chiều đờng sức từ : (SGK/T64) - 90 - N 2 N 2 N 2 Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà ng sc t va v c. -Da vo hỡnh v tr li cõu C3. -Gi HS nờu c im ng sc t ca thanh nam chõm, nờu chiu quy c ca ng sc t. -GV thụng bỏo cho HS bit quy c v mau, tha ca cỏc ng sc t biu th cho mnh, yu ca t trng ti mi im. HS lờn bng v v xỏc nh chiu ng sc t ca nam chõm. + Đọc kết luận SGK C3 : Bờn ngoi thanh nam chõm, cỏc ng sc t u cú chiu i ra t cc Bc, i vo cc Nam. 2.Kt lun. (SGK/T64) *HOT NG 4 : VN DNG (5 phỳt). GV : - Yờu cu HS lm TN quan sỏt t ph ca nam chõm ch U gia hai cc v bờn ngoi nam chõm. -Yờu cu HS v ng sc t ca nam chõm ch U vo v, dựng mi tờn ỏnh du chiu ca ng sc t. -GV kim tra v ca mt s HS nhn xột nhng sai sút HS sa cha nu sai. -Yờu cu cỏ nhõn hon thnh cõu C5, C6. Vi cõu C6, cho HS cỏc nhúm kim tra li hỡnh nh t ph bng thc nghim. HS :Hoạt động nhóm - lm TN quan sỏt t ph ca nam chõm ch U tng t nh TN vi nam chõm thng. T hỡnh nh t ph, cỏ nhõn HS tr li C4. -Cỏ nhõn HS hon thnh C5, C6 vo v. III. Vận dụng : C4 : C5 : - 91 - N 2 3 N S Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà */ Ghi nhớ: (SGK/T64) 4. Củng cố: (3p) ? Từ phổ là hình ảnh nh thế nào. ? Nêu cách vẽ và xác định chiều đờng sức từ. - Đọc ghi nhớ và có thể em cha biết. 5. H ớng dẫn về nhà: (2p) - Học thuộc ghi nhớ. - Làm bài tập: 23.1->23.5/SBT - Đọc trớc bài sau: Từ trờng của ống dây có dòng điện chạy qua. E. RT KINH NGHIM : . . . Ngy son:11/11/2008 Tit:25 T TRNG CA NG DY Cể DềNG IN CHY QUA. A.MC TIấU: 1.Kin thc: -So sỏnh c t ph ca ng dõy cú dũng in chy qua vi t ph ca thanh nam chõm thng. -V c ng sc t biu din t trng ca ng dõy. -Vn dng quy tc nm tay phi xỏc nh chiu ng sc t ca ng dõy cú dũng in chy qua khi bit chiu dũng in. 2.K nng: -Lm TN t ph ca t trng ng dõy cú dũng in chy qua. -V ng sc t ca t trng ng dõy cú dũng in i qua. 3.Thỏi : -Thn trng khộo lộo khi lm TN. B.CHUN B. - 92 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà i vi mi nhúm HS: -1 tm nha cú lun sn cỏc vũng dõy ca mt ng dõy dn. -Ngun in 3V n 6 V; -1 cụng tc; -3 on dõy ni; - 1 bỳt d. C. PHNG PHP : - Thc nhim, quan sát. D.T CHC HOT NG DY HC. 1,ổn định lớp: */Sĩ số: .(1p) 2,Kiểm tra bài cũ: (5p) */ Câu hỏi: -HS1: + Nờu cỏch to ra t ph v c im t ph ca nam chõm thng? +Nờu quy c v chiu ng sc t? V v xỏc nh chiu ng sc t biu din t trng ca nam chõm thng. -HS2: +Cha bi tp 23.1 */ Đáp án-biểu điểm: -HS1: Thực hiện đúng, đủ yêu cầu của câu hỏi. Cho 10đ. -HS2: Vẽ và xác định đúng nh hình. Cho 10 đ. B + Bi 23.1: Dựng mi tờn ỏnh du chiu ca cỏc ng sc t i qua cỏc im A, B, C. T ú v kim nam chõm qua cỏc im ú. */Đối tợng: 3,Bài mới: hoạt động của gv hoạt động của hs ghi bảng *HOT NG 1: T CHC TèNH HUNG HC TP. ( 3 phỳt) GV: - Chỳng ta bit t ph v cỏc ng sc t biu din t trng ca thanh nam chõm thng. Xung quanh dũng in cng cú t trng. T trng ca ng HS: +Chú ý lắng nghe GV ĐVĐ vào bài, suy nghĩ về vấn đề đặt ra. Tit:25 T TRNG CA NG DY Cể DềNG IN CHY QUA. - 93 - 2 2 6 [...]... cỏc nhúm (SGK/H24.1) -Yờu cu lm TN to t -HS lm TN theo nhúm, ph ca ng dõy cú dũng quan sỏt t ph v tho C1: in theo nhúm, quan sỏt t lun tr li C1 + Phn t ph bờn ngoi ph bờn trong v bờn ngoi ng dõy cú dũng in ng dõy tr li cõu hi chy qua v bờn ngoi C1 thanh nam chõm ging -Gi i din cỏc nhúm tr -i din cỏc nhúm bỏo nhau li cõu hi C1 Tho lun cỏo kt qu TN theo hng +Khỏc nhau: Trong lũng chung c lpYờu cu HS... trong lũng cun dõy, úng khoỏ K, gúc lch -Quan sỏt, so sỏnh gúc lch ca kim nam chõm ln -GV: yờu cu cỏc nhúm bỏo ca kim nam chõm trong hn so vi trng hp cỏo kt qu TN cỏc trng hp khụng cú lừi st hoc -Nu cú nhúm kt qu sai, -i din cỏc nhúm bỏo thộp GV yờu cu nhúm ú tin cỏo kt qu TN: Lừi st hoc thộp lm - 99 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà hnh TN li di s giỏm tng tỏc dng t ca ng sỏt ca GV... st non m khụng phi l thộp? Bi mi HS: + Chú ý lắng nghe GV ĐVĐ vào bài + Mở vở ra ghi bài - 98 - Tit 26: S NHIM T CA ST, THẫP-NAM CHM IN Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà *HOT NG 2: LM TN V S NHIM T CA ST V THẫP (8 phỳt) I.S NHIM T CA GV: HS:Hoạt động nhóm -Yờu cu cỏ nhõn HS quan -Cỏ nhõn HS quan sỏt hỡnh ST,THẫP sỏt hỡnh 25.1, c SGK mc 25.1 nghiờn cu mc 1 1.Thí nghiêm1: 1 TN- Tỡm hiu... mch in nh hỡnh 25.1 úng cụng tc K, quan sỏt gúc lch ca kim nam chõm so vi ban u t lừi st non hoc thộp vo trong lũng ng dõy, úng cụng tc K, quan sỏt v nhn xột gúc lch ca kim nam chõm so vi trng hp trc -Cỏc nhúm nhn dng c TN, tin hnh TN theo nhúm N AA A K 9 0 0 1 8 2 0 7 0 A A A A A A A +Tin hnh TN: +kt qu TN: - Khi úng cụng tc K, kim nam chõm b lch i so vi phng ban u -Khi t lừi st hoc thộp vo trong... :Thc hin an ton v in, yờu thớch mụn hc - 97 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà B.CHUN B: i vi mi nhúm HS: - 1 ng dõy cú s vũng khong 400 vũng - 1 giỏ TN -1 bin tr 20-2A -1 ngun in 3V-6V -1 ampek Cú GH c 1A -1 cụng tc in -Cỏc on dõy ni -Mt ớt inh st -1 lừi st non hoc mt lừi thộp cú th t va trong lũng ng dõy -1 la bn hoc kim nam chõm t trờn giỏ thng ng C PHNG PHP: Thc nghim, quan sát... thộp m -Cỏ nhõn HS nờu kt lun cỏc vt liu nh niken, rỳt ra qua 2 TN cụban, t trong t trng u b nhim t +Chớnh s nhim t ca st non v thộp khỏc nhau nờn ngi ta ó dựng st non ch to nam chõm in, cũn thộp ch to nam chõm -HS ghi kt lun vo v vnh cu - 100 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà *HOT NG 4: TèM HIU NAM CHM IN.(8 phỳt) GV: -Yờu cu HS lm vic vi SGK tr li cõu C2 -Hng dn HS tho lun cõu... hot ng ca r le in t ca r le in t li cõu hi: +R le in t l gỡ? -1,2 HS lờn bng ch trờn ( H26.3/ SGK/T71) +Ch ra b phn ch yu hỡnh v cỏc b phn ch yu ca r le in t Nờu tỏc ca r le in t v nờu tỏc dng ca mi b phn dng ca mi b phn -GV treo hỡnh phúng to 26.3 Gi 1,2 HS tr li cõu hi trờn, HS khỏc nờu nhn - 105 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà xột, b sung Thanh st Mch điện1 Mạch in 2 M -Yờu... (SGK-tr.73) N A N B A S I I F S C K -GV giao dng c TN cho cỏc nhúm, yờu cu HS lm TN theo nhúm -GV lu ý cỏch b trớ TN, on dõy dn AB phi t sõu vo trong lũng nam -Cỏc nhúm nhn dng c TN -HS tin hnh TN theo nhúm C nhúm quan sỏt hin tng xy ra khi úng cụng tc K - 1 09 - C1: Khi úng cụng tc K, on dõy dn AB b hỳt vo trong lũng nam chõm ch U (hoc b y Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà chõm ch U, khụng... TèNH HUNG HC TP.(3 phỳt) GV: HS: Tit 29: - V: Nu a li n tc dũng in vo trong + Lắng nghe GV ĐVĐ vào khung dõy thỡ khung dõy bài Suy nghĩ về vấn đề NG C IN s li n tc chuyn ng đó MT CHIU quay trong t trng ca nam chõm, nh th ta s + Mở vở ra ghi bài cú mt ng c inBi mi *HOT NG 2: TèM HIU NGUYấN TC CU TO CA NG C IN MT CHIU (5p) - 113 - Giáo án Vật 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà GV: - phỏt mụ hỡnh ng... tra li chiu ng -Yờu cu HS c lp gi nm sc t bng nm tay phi tay phi thc hin theo hng dn ca quy tc xỏc nh li chiu ng sc t trong ng dõy TN trờn, so -1,2 HS xỏc nh chiu sỏnh vi chiu ng sc t ng sc t bng quy tc ó c xỏc nh bng nam nm tay phi trờn hỡnh v chõm th trờn bng, va vn dng -Lu ý HS cỏch xỏc nh va phỏt biu li quy tc na vũng ng dõy bờn ngoi v bờn trong trờn mth phng ca hỡnh v th hin bng nột t, nột lin . chõmthng nht tr li cõu C2, C3. -TN chng t khụng gian xung quanh nam chõm v xung quanh dũng in cú gỡ c bit ? -Yờu cu HS c kt lun phn 2 (SGK tr.61) tr li cõu hi. nh. 2.Kt lun : Khụng gian xung quanh nam chõm, xung quanh dũng in tn ti mt t trng. - 86 - Giáo án Vật lí 9 Tô Hùng Cờng Trờng THCS xã Đầm Hà *HOT NG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Vat li 9 THCS, Giao an Vat li 9 THCS, Giao an Vat li 9 THCS