BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG GDKN hợp tác CHO học SINH ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN núi đối, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

49 53 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:46

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDKN HỢP TÁC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN NÚI ĐỐI, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Các nguyên tắc đề xuất giải pháp Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với mục tiêu giáo dục THCS Mục tiêu yếu tố quan trọng tất hoạt động đặc biệt hoạt động giáo dục Nó bảo đảm cho trình hoạt động hướng, khơng có bước sai lầm thừa Xác định mục tiêu cho hoạt động quan trọng việc dùng mục tiêu để định hướng xuyên suốt trình hoạt động giáo dục diễn quan trọng không Bởi lẽ dù mục tiêu có hay đến bao nhiêu, hợp lý đến mức mà khơng dùng để định hướng, để điều chỉnh q trình hoạt động mơ hình nhân cách mà giáo dục kỹ hợp tác hướng tới khơng đạt Ngun tắc đòi hỏi giải pháp đề xuất biện pháp phải hướng vào việc giáo dục kỹ hợp tác cho học sinh để thiết kế nội dung chương trình yêu cầu đạt cho biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo sát hợp với thực tiễn Nguyên tắc xuất phát từ thực tiễn hoạt động giáo dục kỹ hợp tác trường THCS Thị Trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Các biện pháp phải thể cụ thể hoá phù hợp với chế định giáo dục tình hình thực tiễn Muốn phải xác định định hướng chiến lược phát triển giáo dục nay, biện pháp phải cụ thể để thực chiến lược giáo dục việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường yếu tố bản, trọng tâm cần tập trung giải Các biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS đòi hỏi nhà trường phải tìm biện pháp hữu hiệu phù hợp với tình hình thực tiễn Tính thực tiễn biện pháp đòi hỏi phải tìm biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực), môi trường nhà trường THCS lực lượng xã hội, sở đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh - Nguyên tắc đảm bảo kế thừa phát triển Trong mục tiêu giáo dục cho học sinh, hoạt động GDKN hợp tác triển khai bước đầu đạt kết định Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động có chất lượng tốt cần xây dựng biện pháp quản lý hiệu trưởng sở kế thừa biện pháp thực song song phù hợp Các biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác mang tính kế thừa phát triển triển khai theo hướng: đảm bảo liên tục trình tổ chức dạy giáo dục kỹ hợp tác phát huy mặt tích cực biện pháp quản lý có Đồng thời bổ sung thêm biện pháp phù hợp với tình hình hướng phát triển năm tới nhà trường - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Tính khả thi yếu tố quan trọng để đánh giá tính hiệu biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác trường THCS Thị Trấn Núi Đối huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đưa Để đảm bảo tính khả thi đòi hỏi sáng tạo khơng ngừng, giúp cho việc áp dụng biện pháp vào thực tiễn cách thuận lợi, có hiệu thiết thực Các biện pháp đề xuất cần dựa sở thực tiễn, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn quản lý hoạt động GDKN hợp tác trường THCS Thị Trấn Núi Đối huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Tính khả thi yêu cầu biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác trường THCS Thị Trấn Núi Đối huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng phải xây dựng theo quy trình, đảm bảo tính xác, khoa học, phù hợp đối tượng, điều kiện thực tế địa phương để chắn thực thực thành cơng Để đảm bảo tính khả thi biện pháp cần tránh đưa biện pháp xa rời thực tiễn, tránh áp đặt ý kiến chủ quan, phải vào tình hình cụ thể, vào mục tiêu cụ thể nhà trường để tiến hành đề xuất biện pháp - Các biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác cho học sinh trường THCS Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Tổ chức nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh - Mục đích biện pháp Đổi mới, nâng cao nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể nhà trường thấy tầm quan trọng cần thiết việc quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh giai đoạn Nâng cao nhận thức cho giáo viên nhằm thống quan niệm giáo dục KNHT, đặc biệt thống mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục KNHT Nâng cao ý thức trách nhiệm họ việc giáo dục KNHT cho học sinh thông qua giảng lớp cá hoạt động tập thể Nâng cao nhận thức cha mẹ học sinh nhằm giúp cho cha mẹ học sinh hiểu việc giáo dục cho học sinh nói chung giáo dục KNHT nói riêng trách nhiệm nhà trường thầy mà cha mẹ đóng vai trò quan trọng việc giáo dục em - Nội dung biện pháp Hiệu trưởng nhà trường thường xuyên nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục nhà trường Nội dung biện pháp cần làm cho người hiểu vai trò giáo dục KNHT việc giáo dục em Thứ nhất, xác định tầm quan trọng hoạt động giáo dục KNHT Thành công hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh làm cho lực lượng giáo dục tham gia nhận thức rõ tầm quan trọng hoạt động này, nắm vững nội dung, phương pháp giáo dục KNHT cho học sinh THCS Chỉ đạo lực lượng giáo dục thực nhiệm vụ giáo dục KNHT cách hệ thống, đồng thời làm cho học sinh ý thức hoạt động giáo dục KNHT hoạt động thiết thực đáp ứng tốt nhu cầu thân nhu cầu xã hội Từ đó, học sinh tự nguyện tham gia tích cực hoạt động tự nguyện thực theo yêu cầu nhà giáo dục để bước lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ Người thực nhiệm vụ giáo dục cần hiểu rõ việc thực công tác giáo dục rèn luyện cho học sinh kỹ năng, nhiệm vụ cần thiết để người học sinh bước hồn thiện hướng tới việc thực hoạt động giáo dục KNHT đạt hiệu Thứ hai, xác định rõ hoạt động giáo dục KNHT nội dung giáo dục toàn diện nhà trường, lực lượng giáo dục Hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh thực từ nhiều năm, hoạt động bị phai mờ nhà trường Do vậy, người hiệu trưởng cần phải thực có biện pháp đảm bảo trí cao, đồng thuận yêu cầu giáo dục KNHT cho học sinh lực lượng nhà trường Thứ ba, làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh tổ chức xã hội giáo dục KNHT - Cách thức tiến hành Có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên bậc phụ huynh nhận thức trách nhiệm hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh không cung cấp cho học sinh tri thức, chuẩn mực hành vi ứng xử, hình thành tình cảm giúp em rèn luyện thói quen đắn thông qua sách vở, tài liệu Tổ chức hội thảo, chuyên đề, lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức hoạt động giáo dục KNHT cho cán quản lý, giáo viên Tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghe nói chuyện, tìm hiểu tầm quan trọng, cần thiết hoạt động giáo dục KNHT Mời chuyên gia đến trường bồi dưỡng cho lực lượng giáo dục KNHT kỹ thuật, phương pháp, kinh nghiệm thực hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh Tổ chức cho thầy cô, học sinh đại diện tổ chức tham quan, gio lưu, học tập tập thể, cá nhân điển hình hoạt động giáo dục KNHT trường bạn thành phố Tăng cường biện pháp kích thích, động viên tinh thần để lực lượng tích cực tìm hiểu có hoạt động nhằm giáo dục KNHT cho học sinh - Điều kiện tiến hành Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, trọng mực tới việc giáo dục KNHT cho học sinh Có nhiệt tình, ủng hộ, cố gắng nỗ lực tập thể nhà trường, đặc biệt đội ngũ giáo viên Có văn hướng dẫn tổ chức thực giáo dục KNHT cho học sinh chi tiết, cụ thể đạo sát sao, quan tâm tạo điều kiện cấp lãnh đạo, ban, ngành, đoàn thể - Lập kế hoạch hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh phù hợp với đặc điểm nhà trường đặc điểm học sinh - Mục đích biện pháp Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh từ đầu năm học với mục đích, nội dung thống tồn trường, mang tính khả thi hiệu cao Chú ý đặc điểm, điều kiện nhà trường, đặc điểm khối lớp Đồng thời ý lồng ghép kế hoạch giáo dục KNHT vào kế hoạch chung nhà trường đảm bảo tính hài hòa chương trình hoạt động nhà trường theo đạo Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Sở, phòng GD&ĐT - Nội dung biện pháp Mức độ cần thiết K Cần T Biện pháp T Bìn thiết Đ hông h thường TB cần % L giáo viên giáo dục kĩ S % L S L bậc thiết S T % hợp tác Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động 8.6 1 1.4 0 69 giáo dục KNHT cho học sinh Tổng = 35 Kết tham gia ý kiến cán quản lý, giáo viên chuyên gia cho thấy việc đánh giá tính cần thiết biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh THCS có mức độ cần thiết cao Điểm trung bình bình quân biện pháp 2,8 đạt mức phù hợp hiệu Có biện pháp biện pháp đánh giá có tính cần thiết cao X = 2,91, X = 2,86 biện pháp khảo sát Tuy nhiên biện pháp không chênh lệch nhiều, mức độ đánh giá tốt, điều cho thấy khách thể khảo sát nhận thức cần thiết biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh trường THCS Thị Trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Kết nghiên cứu bảng minh họa qua biểu đồ sau: - Mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh THCS - Tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác trường THCS Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng -ính khả thi biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác trường THCS Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Tính khả thi T T Khả Biện pháp Tổ nâng cao Bìn thi h thường S S % L K hông TB khả thi % L L Đ S T bậc % chức nhận thức cho lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt 8.6 0 1.4 2 89 động giáo dục KNHT cho học sinh Lập kế hoạch hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh phù hợp với đặc điểm nhà trường đặc 3 4.3 0 94 Qua bảng tổng hợp kết đánh giá khách thể tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh trường THCS Thị Trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng bảng 3.2 cho thấy: Các biện pháp đánh giá có tính khả thi cao “Biện pháp: Lập kế hoạch hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh phù hợp với đặc điểm nhà trường đặc điểm học sinh THCS.” có điểm trung bình X= 2,94 “Biện pháp: Tổ chức nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh” có điểm trung bình X= 2,89 Biện pháp “Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh” có điểm trung bình X = 2,6 đánh giá mức độ khả thi thấp biện pháp đưa Như vậy, qua khảo sát thăm dò ý kiến ta thấy tất biện pháp tán thành nhận định có tính khả thi, mức độ trung bình đánh giá cao từ 2,6 đến 2,94, chứng tỏ biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh trường THCS đề xuất có tính khả thi tương đối cao Kết nghiên cứu bảng minh họa qua biểu đồ sau: - Mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh THCS - Mối tương quan mức độ tính cần thiết tính khả thi biện pháp - Bảng tương quan mức độ tính cần thiết tính khả thi biện pháp Tín Tính h khả cần thiết T T Hiệu số thi Các biện pháp X X Y Y i i d = Xi - d Yi Tổ chức nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động ,91 2 ,89 - 1 1 giáo dục KNHT cho học sinh Lập kế hoạch hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh phù hợp với đặc điểm nhà trường đặc điểm học sinh ,86 2 ,94 Chỉ đạo giáo viên đổi phương pháp dạy học theo hướng vào giáo ,8 ,71 - 1 dục kỹ hợp tác cho học sinh Chỉ đạo giáo viên tổ chức thực đa dạng phương pháp hình thức hoạt động ,77 1 0 0 ,83 trải nghiệm lên lớp đến GDKN hợp tác cho học sinh Tổ chức bồi dưỡng kiến thức nâng cao lực cho giáo viên giáo ,71 ,69 dục kĩ hợp tác Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh ,69 ,6 Tổng Áp dụng cơng thức tính tương quan spearman để tính tương quan tính cần thiết tính khả thi cho kết sau: R = 1− Áp dụng công thức: 6∑ D2 N(N − 1) Ta có R = 0,9 Điều có nghĩa tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất có tương quan thuận chặt chẽ - Tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh THCS Từ biểu đồ cho thấy tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đánh giá cao Các cán quản lý, giáo viên chuyên gia đánh giá cao tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT trường THCS Thị Trấn Núi Đơi, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp mức cao có tương quan chặt chẽ Điều chứng tỏ biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh trường THCS Thị Trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vận dụng có kết thực tiễn Dựa kết nghiên cứu lí luận thực tiễn đề tài, tác giả đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh trường THCS Thị Trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng Các biện pháp trình bày theo logic thống nhất: mục đích, nội dung, cách thức thực điều kiện thực biện pháp Đề tài tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất thu kết khảo nghiệm khẳng định tính đắn biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh trường THCS Thị Trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Các biện pháp triển khai thực triệt để, đồng từ nhận thức đến hành động, kế hoạch xây dựng cụ thể, rõ ràng, rõ mục tiêu việc quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh Hiệu trưởng trường THCS Thị Trấn Núi Đối huy vọng đạt hiệu cao góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Trên sở nghiên cứu lý luận, điều tra phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh THCS, tác giả rút kết luận sau: Đề tài nghiên cứu, tổng hợp cách hệ thống lý luận quản lý bao gồm quản lý trường học, quản lý hoạt động giáo dục đặc biệt quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh THCS, làm rõ mục tiêu, yêu cầu giáo dục hoạt động KNHT cho học sinh THCS, hệ thống hóa nội dung, phương pháp giáo dục KNHT trường THCS Thị Trấn Núi Đối Thực trạng quản lý hoạt động GDKN hợp tác cho học sinh trường THCS Thị Trấn Núi Đối huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đạt số kết định, giúp học sinh có chuyển biến tích cực nhận thức, kỹ hợp tác, bước góp phần thực mục tiêu giáo dục cách toàn diện cho học sinh Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu nguyên nhân hạn chế quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh THCS Tuy nhiên, hoạt động GDKN hợp tác cho học sinh trường THCS nhiều bất cập, kết hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu Tác đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh trường THCS Thị Trấn Núi Đối huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng: Tổ chức nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tầm quan trọng hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh Lập kế hoạch hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh phù hợp với đặc điểm nhà trường đặc điểm học sinh Chỉ đạo giáo viên đổi phương pháp dạy học theo hướng vào giáo dục kỹ hợp tác cho học sinh Chỉ đạo giáo viên tổ chức thực đa dạng phương pháp hình thức hoạt động trải nghiệm lên lớp đến GDKN hợp tác cho học sinh Tổ chức bồi dưỡng kiến thức nâng cao lực cho giáo viên giáo dục kĩ hợp tác Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh Đề tài tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp đề xuất thu kết tốt Các biện pháp có tác dụng tích cực công tác quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh THCS Đối với Sở Giáo dục Đào tạo thành phốHải Phòng Ban hành khung nội dung, chương trình hoạt động quản lý giáo dục KNHT cho học sinh Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tập huấn quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho cán quản lý tham dự học tập Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Kiến Thụy Tích cực tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tập huấn giáo dục KNHT giáo viên tham dự học tập Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát hoạt động giáo dục KNHT Làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên cốt cán trường Đối với trường THCS Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, học sinh hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh Đổi công tác kiểm tra, đánh giá, thi đua, khen thưởng để động viên, khích lệ Tăng cường cơng tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực tham gia vào hoạt động quản lý giáo dục KNHT cho học sinh ... tồn quản lý hoạt động GDKN hợp tác trường THCS Thị Trấn Núi Đối huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Tính khả thi u cầu biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác trường THCS Thị Trấn Núi Đối huyện. .. khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNHT cho học sinh - Mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác trường THCS Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Mức... thi biện pháp quản lý hoạt động GDKN hợp tác trường THCS Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng mà chúng tơi đề xuất - Nội dung khảo nghiệm Chúng tiến hành khảo nghiệm với biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG GDKN hợp tác CHO học SINH ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN núi đối, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG , BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG GDKN hợp tác CHO học SINH ở TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN núi đối, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn