BIỆN PHÁP GIÁO dục ý THỨC bảo vệ môi TRƯỜNG BIỂN CHO học SINH các TRƯỜNG THCS, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG dựa vào CỘNG ĐỒNG

68 85 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:33

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THCS, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG - Định hướng nguyên tắc đề xuất biện pháp - Định hướng đề xuất biện pháp - Đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam bảo vệ mơi trường biển Biển đóng vai trò quan trọng tồn tại, phát triển đất nước Biển vùng biển có tiềm lớn chiến lược phát triển kinh tế biển Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế thu hàng hải, du lịch, dịch vụ, khai thác thủy hải sản, dầu khí , Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường biển, biển vùng ven biển có nguy nhiễm gia tăng Trước thực trạng đó, việc bảo tồn phát huy nguồn tài nguyên biển giàu có, bảo vệ mơi trường biển Việt Nam có ý nghĩa định Việt Nam xây dựng, phát triển hệ thống sách pháp luật bảo vệ mơi trường biển * Một số sách định hướng công tác bảo vệ môi trường biển: Quyền, nghĩa vụ công dân cộng đồng việc tham gia BVMTB nêu rõ văn qui phạm pháp luật nước ta Luật biển Việt Nam ngày 21 tháng năm 2012[29] rõ: Khi hoạt động vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam pháp luật quốc tế có liên quan đến việc gìn giữ, bảo vệ tài nguyên môi trường biển.[Khoản 1, điều 35]; Khi vận chuyển, bốc, dỡ loại hàng hóa, thiết bị có khả gây hại tài nguyên, đời sống người ô nhiễm môi trường biển, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân phải sử dụng thiết bị biện pháp chuyên dụng theo quy định để ngăn ngừa hạn chế tối đa thiệt hại xảy cho người, tài nguyên môi trường biển.[Khoản 1, điều 35]; Tàu thuyền, tổ chức, cá nhân khơng thải, nhấn chìm hay chơn lấp loại chất thải công nghiệp, chất thải hạt nhân loại chất thải độc hại khác vùng biển Việt Nam [Khoản 1, điều 35]; Nghị định Số: 25/2009/NĐ-CP,ngày 06 tháng 03 năm 2009 “Về quản lý tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển, hải đảo”[12] rõ: Các chủ sở sản xuất kinh doanh hải đảo, chủ phương tiện biển có trách nhiệm báo cáo lượng chất thải phương án xử lý chất thải cho quan quản lý nhà nước môi trường; chủ phương tiện vận tải, kho lưu giữ hàng hóa biển có nguy gây cố môi trường cao phải có phương án phòng tránh cố mơi trường phải thông báo cho quan quản lý nhà nước mơi trường, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn Cảnh sát biển biết.[Mục a, khoản 1, điều 17]; Nước thải từ dàn khoan thăm dò khai thác dầu khí, phương tiện nổi, nước dằn tàu tổ chức, cá nhân hoạt động vùng biển Việt Nam phép xả biển sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.[Mục b, khoản 1, điều 17]; Chất thải rắn phát sinh dàn khoan, phương tiện phải quản lý theo quy định pháp luật.[Mục c, khoản 1, điều 17]; Hoạt động nuôi trồng thủy sản vùng biển Việt Nam vùng ven biển phải tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường quy định pháp luật khác liên quan [Mục d, khoản 1, điều 17]; Nhà nước ưu tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia biển; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển, hải đảo; khuyến khích tổ chức, cá nhân chủ động, tích cực tham gia hình thức tun truyền cộng đồng việc thực sách, pháp luật quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường biển, hải đảo [Khoản 1, điều 23]; Tổ chức giải thưởng, hình thức khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc việc đưa sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên biển thực tốt việc bảo vệ môi trường biển, hải đảo; [Mục c, khoản 2, điều 23]; Quyết định số 1570/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 09 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ “Phê duyệt chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ mơi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”[14] rõ: Tài nguyên môi trường biển có ý nghĩa vai trò đặc biệt quan trọng, gắn liền với chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia, đặc quyền kinh tế an ninh quốc phòng biển, tảng vững để tiến biển, nguồn lực đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh biển, giàu lên từ biển; Biển Việt Nam phần không tách rời Biển Đông, biển đại dương giới; nỗ lực thúc đẩy khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường biển Việt Nam phần nỗ lực chung toàn nhân loại bảo vệ tài ngun, mơi trường biển mục tiêu phát triển bền vững Kết hợp chặt chẽ, hữu hoạt động điều tra, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển với quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia biển; Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường vùng ven biển, vùng biển ven bờ đảo; Hiểu biết tiềm tài nguyên - môi trường, lợi tác động bất lợi từ biển vùng biển Việt Nam vùng biển quốc tế liền kề phát triển bền vững kinh tế - xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm mơi trường, suy thối, cạn kiệt tài ngun, suy giảm đa dạng sinh học biển nhằm bảo đảm cân sinh thái biển mức ổn định; Kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây nhiễm, suy thối mơi trường vùng biển ven bờ, đặc biệt khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, sở nuôi trồng, chế biến thủy sản, hoạt động thương mại, dịch vụ dọc theo bờ biển, đảo, cụm đảo, bảo đảm nước thải phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước xả biển; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức biển, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Đẩy mạnh giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, từ hình thành ý thức bảo vệ môi trường, trồng, phục hồi bảo vệ rừng ngập mặn, ý thức chấp hành pháp luật biển xã hội Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cộng đồng dân cư ven biển, đảo biến đổi khí hậu kỹ thích nghi để sống chung với biến đổi khí hậu Vận động ngư dân không sử dụng biện pháp có tính hủy diệt, thiếu bền vững khai thác hải sản, không khai thác hải sản vùng cấm, khơng đánh bắt lồi thủy sinh thuộc danh mục cấm khai thác có trách nhiệm bảo vệ loài thủy sinh thuộc danh mục ưu tiên bảo vệ; Đưa nội dung giáo dục tài nguyên, môi trường, chủ quyền biển vào chương trình giảng dạy cấp học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học nhằm cung cấp thông tin, kiến thức biển, tài nguyên môi trường biển nước ta, sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển cho tầng lớp học sinh, sinh viên Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên tuyên truyền, giáo dục ý thức khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên BVMTB Hệ thống sách pháp luật mơi trường biển khái quát qua luật, sách sau: - Luật Bảo vệ Mơi trường 2005[28] có quy định quan trọng bảo vệ môi trường biển với luật khác có liên quan có quy định bảo vệ môi trường biển tạo khung pháp lý tồn diện bảo vệ mơi trường biển - Các quy định sách pháp luật góp phần nội luật hóa thực cam kết quốc tế bảo vệ môi trường biển mà Việt Nam tham gia Nhận thức tầm quan trọng phát triển kinh tế xã hội biển bảo vệ môi trường biển Nghị số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020[1] nêu rõ nội dung phải phấn đấu để nước ta trở thành quốc gia mạnh biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia biển, góp phần giữ vững ổn định phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh bảo vệ mơi trường; có sách hấp dẫn nhằm thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế biển; xây dựng trung tâm kinh tế lớn vùng duyên hải gắn với hoạt động kinh tế biển làm động lực quan trọng phát triển nước Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp khoảng 53 – 55% GDP, 55 – 60% kim ngạch xuất nước, giải tốt vấn đề xã hội, cải thiện bước đáng kể đời sống nhân dân vùng biển ven biển.” Nhằm triển khai chủ trương Đảng, Chính phủ thơng qua Nghị số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.[1] Tiếp đó, hầu hết tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển ban hành Nghị để triển khai Nghị 09NQ/TW ngày 09/02/2007 Chiến lược Biển 2020 Trong hầu hết, chương trình, kế hoạch đề cập đến việc thực bảo vệ môi trường biển Để xây dựng thực chiến lược nêu trên, loạt sách hỗ trợ ban hành trước như: Đề án tổng thể điều tra quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 phê duyệt Quyết định Số 47/2006/QĐ-TTg ngày 1/3/2006[8] Trong đề án vấn đề bảo vệ môi trường biển, ven biển hải đảo quan tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Đề án kết hợp, lồng ghép chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế biển theo quan điểm sử dụng tổng hợp, hợp lý đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường biển ven bờ Nghị định 101/2007/NĐ-CP ngày 13/ 6/2007 Về việc thu thập, quản lý, khai thác sử dụng liệu tài ngun, mơi trường biển[9], Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 phê duyệt Quyết định 158/2007/QĐ-TTg ngày 9/10/2007.[10] Luật Bảo vệ Mơi trường 2005 có quy định quan trọng bảo vệ môi trường biển với luật khác có liên quan có quy định bảo vệ môi trường biển tạo khung pháp lý toàn diện bảo vệ môi trường biển.[28] Luật bảo vệ Môi trường 2005 xác định hoạt động bảo vệ môi trường biển gồm ba nội dung là: - Bảo tồn sử dụng hợp lý tài nguyên biển - Kiểm soát, xử lý nhiễm mơi trường biển - Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường biển Đây điều luật Mục 1, Chương VII, Luật Bảo vệ môi trường 2005.[28] Để điều chỉnh đảm bảo hoạt động bảo vệ mơi trường biển, ngồi quy định chung mang tính định hướng Mục 1, Chương VII, Luật Bảo vệ mơi trường 2005 có văn pháp luật liên quan điều chỉnh cụ thể Luật Thủy sản 2003, Nghị định 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9 bảo vệ phát triển bền vững vùng đất ngập nước [6] văn hướng dẫn thi hành Bên cạnh đó, Luật đưa nguyên tắc bảo vệ môi trường biển Điều 55, cụ thể: - Tăng cường xuất ấn phẩm giáo dục, truyền thông thông tin mơi trường biển Đa dạng hố hình thức tuyên truyền, vận động phục vụ cho công tác truyền thông bảo vệ môi trường biển - Thành lập tổ chức tình nguyện bảo vệ mơi trường biển, thường xun có hoạt động tích cực lĩnh vực bảo vệ môi trường biển Xây dựng nhiều mô hình bảo vệ mơi trường biển phát huy hiệu hoạt động bảo vệ môi trường - Thường xun, tích cực đổi cơng tác kiểm tra đánh giá hoạt động GDYTBVMTB dựa vào cộng đồng, bám sát vào thực tiễn trường, địa phương Giải quyết, xử lí triệt để vấn đề tồn tại, yếu công tác giáo dục YTBVMTB cho học sinh trường THCS - Khảo sát mức độ cần thiết khả thi biện pháp đề xuất - Khái quát khảo sát mức độ cần thiếtvà khả thi biện pháp đề xuất - Mục đích khảo sát Khẳng định tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất - Khách thể khảo sát Ba trăm mười khách thể khảo sát trường THCS, gồm: cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh người dân địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Nội dung khảo sát Nội dung khảo nghiệm biện pháp đề xuất, nhằm đánh giá mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp, cụ thể: Biện pháp 1: Tổ chức tuyên truyền nâng caoý thức bảo vệ môi trường biển cho giáo viên, công nhân viên phụ huynh học sinh Biện pháp 2: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS Biện pháp 3: Tổ chức tư vấn, tham vấn vấn đề bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS Biện pháp 4: Thiết lập hệ thống thông tin nhà trường với gia đình lực lượng cộng đồng để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường biển Biện pháp 5: Tăng cường quản lý công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển, cho học sinh trường THCS dựa vào cộng đồng - Các bước tiến hành khảo sát Bước 1: Xây dựng nội dung khảo sát Bước 2: Chọn khách thể khảo sát Bước 3: Tiến hành khảo sát Bước 4: Xử lý kết khảo sát Bước 5: Đánh giá, phân tích kết khảo sát - Kết khảo sát Kết khảo sát thể qua bảng sau: Kết khảo sát nhận thức mức độ cần thiết biện pháp đề xuất T Các biện pháp đề xuất Kết X T Th ứ Cần Ít thiế cần Khơn t thiết g cần bậc thiết (1) (3) (2) trường biển cho giáo viên, 270 33 30 Tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi công nhân viên phụ 2,8 huynh học sinh Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ bảo vệ môi trường biển cho học sinh 278 2,8 trường THCS Tổ chức tư vấn, tham vấn 269 vấn đề bảo vệ môi trường biển cho học sinh 2,8 trường THCS Thiết lập hệ thống thơng tin nhà trường với gia đình lực lượng 2,8 cộng đồng để phòng 266 ngừa, ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường biển Tăng cường quản lý công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển cho học 260 sinh trường THCS dựa vào cộng đồng 42 2,8 Kết khảo sát nhận thức mức độ khả thi biện pháp đề xuất Kết T X Ít Khơn ả khả g khả ứ thi thi thi bậc (3) (2) (1) trường biển cho giáo viên, 238 60 12 58 T Tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi công nhân viên phụ 2,7 huynh học sinh Tập huấn, bồi dưỡng kiến Th Kh Các biện pháp đề xuất thức, kĩ bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS 244 2,7 Tổ chức tư vấn, tham vấn vấn đề bảo vệ môi trường biển cho học sinh 235 63 12 61 10 65 14 2,7 trường THCS Thiết lập hệ thống thông tin nhà trường với gia đình lực lượng cộng đồng để phòng ngừa, ngăn chặn hành 2,7 vi gây ô nhiễm môi trường biển Tăng cường quản lý công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS dựa vào cộng đồng Theo số liệu thống kê hai bảng cho thấy, kết nhận thức tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất cao kết mức độ tính cần thiết trội tính khả thi, cụ thể sau: Biện pháp “Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS” có kết trội với điểm trung bình 2,89 tính cần thiết 2,76 tính khả thi, xếp vị trí thứ nhất.Đây xem biện pháp có hiệu nhất, có tương đồng rõ nét tính cần thiết tính khả thi, có tác động trực tiếp việc nâng cao nhận thức, kĩ học sinh vấn đề bảo vệ môi trường biển Đây biện pháp phổ biến, thiết thực, hồn tồn có sở lí luận thực tiễn, có khả nhân rộng nhiều địa phương, đặc biệt địa phương tiếp giáp biển Biện pháp “Tổ chức tuyên truyền nâng caoý thức bảo vệ môi trường biển cho giáo viên, công nhân viên phụ huynh học sinh” xếp vị trí thứ tính cần thiết với ĐTB 2,85 xếp vị trí thứ tính khả thi với ĐTB 2,73 Có thể khẳng định việctổ chức tuyên truyền nâng caoYTBVMTB cho giáo viên, công nhân viên phụ huynh học sinh quan trọng, thực tế việc nhận thức rõ tầm quan trọng công tác GDYTBVMTB lực lượng có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến trình giáo dục YTBVMTB cho học sinh trường THCS, góp phần đặc biệt quan trọng để nâng cao hiệu quả, làm giảm thiểu hành vi gây ô nhiễm MTB học sinh gây nên “Tổ chức tư vấn, tham vấn vấn đề bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS” xếp vị trí thứ ba tính cần thiết với điểm trung bình 2,84 xếp vị trí thứ tư với ĐTB 2,72 tính khả thi Có tương đồng rõ tính cần thiết tính khả thi thực tế nhiều học sinh chưa nhận thức đầy đủ hành vi gây ô nhiễm môi trường biển Một số học sinh trường THCS Đại Hợp cho biết “ Ở nhà, em thường vứt vỏ ngao, sò sau ăn khu rừng ngập mặn gần nhà nghĩ điều khơng ảnh hưởng đến mơi trường biển, qua tư vấn thầy cô, em biết hành vi gây ô nhiễm môi trường biển” Biện pháp “Thiết lập hệ thống thông tin nhà trường với gia đình lực lượng cộng đồng để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường biển” xếp vị trí thứ tư tính cần thiết với điểm trung bình 2,83 xếp vị trí thứ hai tính khả thi với điểm trung bình 2,74 Tuy có chênh lệch thứ bậc, tỉ lệ chênh lệch ĐTB nhỏ, 0,09 Điều cho thấy việc thiết lập liên lạc, trao đổi thơng tin nhà trường với gia đình lực lượng cộng đồng để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường biển cách phù hợp, kịp thời cần thiết có tính khả thi cao với trợ giúp đắc lực internet phương tiện truyền thơng đại ngày Xếp vị trí thứ năm với điểm trung bình 2,81 tính cần thiết 2,7 tính khả thi biện pháp “Tăng cường quản lý công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS dựa vào cộng đồng” Với tỉ lệ mức cao trên, khẳng định việc quản lý công tác GDYTBVMTB dựa vào cộng đồng cần thiết Để nâng cao hiệu công việc cần phải biết đánh giá cao vị trí, vai trò cộng đồng phát huy sức mạnh cộng đồng quản lý cơng tác GDYTBVMTB Một lần ta khẳng định: tạo lan tỏa sâu rộng cộng đồngvềcông tác GDYTBVMTB cho học sinh trường THCS việc làm vô cần thiết cấp bách Qua tổng hợp, phân tích số liệu hai bảng trên, ta đánh giá kết khảo sát mức độ tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất qua biểu đồ sau: Tổng hợp kết khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Qua biểu đồ ta thấy, ĐTB tính cần thiết biện pháp đề xuất 2,84 tính khả thi 2,73 Đây mức điểm cao, điều có nghĩa biện pháp đề xuất thực cần thiết, có tính khả thi cao hồn tồn có khả áp dụng vào thực tiễn Để chứng minh kết luận hồn tồn có sở, ta xem xét tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất qua bảng sau: Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Tín T T Các biện pháp đề xuất h CT (X) Tính môi trường biển cho Th Hiệu Tươn ứ ứ số g KT quan (Y) bậc bậc X Y D D r Tổ chức tuyên truyền 2,8 2,73 nâng cao ý thức bảo vệ Th 0,75 giáo viên, công nhân viên phụ huynh học sinh Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ bảo vệ môi trường biển cho 2,8 2,76 1 2,72 Thiết lập hệ thống thông 2,8 2,74 học sinh trường THCS Tổ chức tư vấn, tham vấn vấn đề bảo vệ môi 2,8 trường biển cho học sinh trường THCS tin nhà trường với gia đình lực lượng cộng đồng để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường biển Tăng cường quản lý công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển, cho học 5 0 sinh trường THCS dựa vào cộng đồng Qua số liệu thống kê trên, khẳng định tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất có tương quan thuận mức độ cao 0,75, điều chứng tỏ tính hiệu triển khai vận dụng biện pháp đề xuất vào thực tiễn để nâng cao nhận thức hành vi học sinh trường THCS vấn đề BVMTB Từ học sinh có thái độ, cách ứng xử phù hợp trước vấn đề mơi trường biển, xây dựng cho quan niệm đắn ý thức trách nhiệm, cách đối xử thân thiện với môi trường biển, bảo vệ môi trường biển an tồn, lành, đẹp, đưa hình ảnh biển xanh, sạch, đẹp Việt Nam đến với toàn thể người dân bạn bè quốc tế, góp phần đảm bảo cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững nước ta Các biện pháp phải đảm bảo bốn nguyên tắc: Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý; Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu; Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn; Nguyên tắc đảm bảo tính đồng Trên sở kết nghiên cứu thực trạng, tác giả đề xuất biện pháp gồm: - Biện pháp 1: Tổ chức tuyên truyền nâng caoý thức bảo vệ môi trường biển cho giáo viên, công nhân viên phụ huynh học sinh; - Biện pháp 2: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS; - Biện pháp 3: Tổ chức tư vấn, tham vấn vấn đề bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS; - Biện pháp 4: Thiết lập hệ thống thông tin nhà trường với gia đình lực lượng cộng đồng để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường biển; - Biện pháp 5: Tăng cường quản lý công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển, cho học sinh trường THCS dựa vào cộng đồng Các biện pháp đề xuất khảo nghiệm kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi đánh giá cao với ĐTB từ 2,7 đến 2,89 Kết khảo nghiệm biện pháp đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ thống cao (r=0,75) nên áp dụng rộng rãi công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng ... mà thể tính đồng việc thực biện pháp đề xuất phải có gắn kết kết giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển cho học sinh trường THCS, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Tính đồng biện pháp đề xuất... tiễn giáo dục cho học sinh có kiến thức bảo vệ MTB Tính đồng thể thống đạo cấp lãnh đạo quản lí việc thực biện pháp đề xuất cộng đồng - Biện pháp đề xuất giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển trường. .. nguyên, môi trường biển hải đảocho giáo viên,công nhân viên phụ huynh học sinh để từ giáo dục nâng cao nhận thức môi trường biển cho học sinh, khuyến khích em tìm hiêu biện pháp bảo vệ mơi trường biển
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục ý THỨC bảo vệ môi TRƯỜNG BIỂN CHO học SINH các TRƯỜNG THCS, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG dựa vào CỘNG ĐỒNG , BIỆN PHÁP GIÁO dục ý THỨC bảo vệ môi TRƯỜNG BIỂN CHO học SINH các TRƯỜNG THCS, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ hải PHÒNG dựa vào CỘNG ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn