Phân tích quy định về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước và xây dựng tình huống để làm minh họa.

15 118 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 13:53

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT1A.MỞ ĐẦU1B.NỘI DUNG1I.Những quy định chung về miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN11.Cơ sở của việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN12.Nguyên tắc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN33.Ý nghĩa của việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN4II.Trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ THA và thủ tục đề nghị và xét miễn, giảm nghĩa vụ THA51.Trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN51.1.Trường hợp được miễn nghĩa vụ THA51.2.Trường hợp được giảm nghĩa vụ THA82.Thủ tục đề nghị và xét miễn, giảm nghĩa vụ THA82.1.Xác minh điều kiện để xét miễn, giảm thi hành án82.2.Cơ quan thi hành án dân sự lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án92.3.Thụ lý hồ sơ xét, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự112.4.Tổ chức phiên họp xét miễn, giảm thi hành án122.5.Ra quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự122.6.Giải quyết kháng nghị đối với QĐ xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS13III.Tình huống minh họa14C.KẾT LUẬN15DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO16 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Stt Từ viết tắt THA LTHADS NSNN BLHS Giải thích Thi hành án Luật thi hành án dân Ngân sách Nhà nước Bộ luật hình A MỞ ĐẦU Các chủ thể có quyền nghĩa vụ thi hành án phải thực quyền nghĩa vụ án, định dân Tòa án có hiệu lực pháp luật Tuy nhiên thực tế, có nhiều trường hợp việc thi hành thực người phải thi hành án qua thời gian dài khơng có tài sản để thi hành án khả để họ có tài sản để thi hành án khơng có Nếu định buộc người phải thi hành án phải thi hành án quan thi hành án dân nhiều thời gian, công sức để xác minh, theo dõi điều kiện thi hành án họ Ngoài ra, có trường hợp tài sản người phải thi hành án có giá trị nhỏ tổ chức thi hành án chi phí lại cao hiệu thi hành án dân thấp Xuất phát từ thực tế đó, để đảm bảo hiệu công tác thi hành án dân sớm ổn định quan hệ xã hội, pháp luật thi hành dân quy định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân người phải thi hành án số trường hợp định Theo đó, để tìm hiểu rõ vấn đề này, tơi xin “phân tích quy định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước xây dựng tình để làm minh họa” B NỘI DUNG I Những quy định chung miễn, giảm nghĩa vụ THA khoản thu nộp NSNN Cơ sở việc miễn, giảm nghĩa vụ THA khoản thu nộp NSNN Thi hành án dân giai đoạn cuối trình giải vụ việc dân sự, theo đó, nhằm mục đích đưa BA,QĐ dân Tòa án thực thực tế Tuy nhiên, thực tế, có nhiều trường hợp việc thi hành thực được, định buộc người phải thi hành án dân thực việc thi hành kéo dài Do đó, để đảm bảo hiệu cơng tác thi hành án dân sớm ổn định quan hệ xã hội, pháp luật thi hành án dân quy định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân người thi hành án số trường hợp định Trong đó: Miễn nghĩa vụ thi hành án dân trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ nộp khoản tiền, tài sản để thu nộp ngân sách nhà nước theo BA,QĐ Tòa án có hiệu lực pháp luật chưa thực thực phần mà có đủ điều kiện pháp luật quy định nên Tòa án có thẩm quyền định miễn thi hành toàn khoản thu nộp ngân sách nhà nước lại Giảm nghĩa vụ thi hành án dân trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ nộp khoản tiền, tài sản để thu nộp ngân sách nhà nước theo BA, QĐ Tòa án có hiệu lực pháp luật chưa thực thực phần mà có đủ điều kiện pháp luật quy định nên Tòa án có thẩm quyền định giảm thi hành phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước.1 Hiện nay, việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân quy định tại: + Các điều từ Điều 61 đến Điều 64 LTHADS 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014); + Thông tư liên tịch số12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA khản thu, nộp NSNN Cơ sở việc quy định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân pháp luật thi hành án dân dựa vào tình hình thực tế tài sản người phải thi hành án dân sự, thời gian mà án, định chưa thể thi hành, giá trị khoản thu nộp ngân sách nhà nước dựa vào hiệu công tác thi hành án dân Nguyên tắc miễn, giảm nghĩa vụ THA khoản thu nộp NSNN Theo quy định Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTCTANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu, nộp ngân sách nhà nước nguyên tắc xét miễn, giảm thi hành án quy định sau: Trường Đh Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thi hành án dân sự, Nxb Cơng an Nhân dân, tr.245 Thứ nhất, việc xét miễn, giảm THA phải thực cách khách quan, công khai, minh bạch, đối tượng, thời hạn quy định pháp luật thi hành án dân sự, pháp luật có liên quan Đây nguyên tắc bổ sung quy định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu, nộp ngân sách nhà nước, nhằm tạo công việc thi hành án Thứ hai, chi phí cho việc xét miễn, giảm thi hành án lấy từ kinh phí hoạt động quan thực việc miễn, giảm thi hành án, đó, người xét miễn, giảm thi hành án khơng phải nộp chi phí liên quan đến việc xét miễn, giảm.2 So với quy định trước pháp luật miễn giảm thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước quy định TTLT có chi tiết cụ thể Trước đây, Điều Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTCBCA-VKSNDTC-TANDTC có quy định nguyên tắc miễn giảm, cụ thể sau: “1 Đối với người giảm phần hình phạt tiền mà lại phạm tội nghiêm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng, Toà án xét giảm lần đầu sau người chấp hành hai phần ba mức hình phạt tiền Người xét miễn, giảm thi hành án khơng phải nộp chi phí liên quan đến việc xét miễn, giảm Chi phí cho việc xét miễn, giảm thi hành án lấy từ kinh phí hoạt động quan liên quan đến việc xét miễn, giảm.” Như vậy, thấy, quy định TTLT số 12 kế thừa quy định TTTL số 10 bổ sung việc xét miễn, giảm thi hành án phải thực khách quan, công khai, minh bạch, đối tượng, thời hạn quy định Điều Thông tư liên tịch số 12/2015 Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước nguyên tắc xét miễn giảm thi hành án pháp luật thi hành án dân sự, pháp luật có liên quan Việc bổ sung quy định góp phần giúp cho việc miễn giảm thi hành án thực pháp luật, bảo đảm mục đích Bên cạnh khoản Điều 61 Luật THADS 2008 sửa đổi bổ sung 2014 có quy định nguyên tắc miễn giảm sau: “Người phải thi hành án quy định khoản 1, Điều xét miễn giảm lần 01 năm án, định.” Như vậy, thay quy định việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án tiến hành thường xuyên luật cũ luật sửa đổi bổ sung ấn định xét miễn giảm lần năm án, định Việc quy định rõ ràng giúp cho chủ thể áp dụng pháp luật dễ dàng việc thực nhiệm vụ Ý nghĩa việc miễn, giảm nghĩa vụ THA khoản thu nộp NSNN Thứ nhất, việc miễn, giảm nghĩa vụ THA khoản thu nộp ngân sách nhà nước thể tính nhân đạo sâu sắc Đảng, Nhà nước trình thực thi pháp luật nói chung lĩnh vực THADS nói riêng, cụ thể, nhiều trường hợp, người phải THA tự lo sống ngày mình, nên việc miễn khoản thu nộp NSNN thật có ý nghĩa Thứ hai, giải tình trạng án tồn đọng kéo dài từ năm đến năm khác người phải THA khơng có điều kiện THA II Trường hợp miễn, giảm nghĩa vụ THA thủ tục đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ THA Trường hợp miễn, giảm nghĩa vụ THA khoản thu nộp NSNN 1.1 Trường hợp miễn nghĩa vụ THA Thứ nhất, người phải THA xét miễn nghĩa vụ THA đáp ứng đầy đủ điều kiện sau: Một là, người THA khơng có tài sản có tài sản tài sản theo quy định pháp luật không xử lý để thi hành án khơng có thu nhập có thu nhập bảo đảm sống tối thiểu cho người phải thi hành án người mà họ có trách nhiệm ni dưỡng Trong đó, tài sản theo quy định pháp luật không xử lý để thi hành án kể đến số tài sản sau: Nhà cá nhân gia đình người bị cưỡng chế có diện tích tối thiểu theo quy định pháp luật cư trú; đồ dùng thờ cúng; di vật, huân chương, huy chương, khen; tài sản phục vụ quốc phòng an ninh; tài sản cầm cố, chấp hợp pháp…3 Hai là, hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày định thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị 2.000.000 đồng hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày định thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.4 Trước đây, Luật Thi hành án dân 2008 chưa sửa đổi, bổ sung luật quy định trường hợp người THA khơng có tài sản thi hành án xét miễn nghĩa vụ thi hành án hết thời hạn luật định Tuy nhiên, với thay đổi liên tục xã hội, xuất nhiều trường hợp khác cần xem xét miễn nghĩa vụ thi hành án khoản thu, nộp ngân sách nhà nước mà khơng có trường hợp người thi hành án khơng có tài sản Do đó, để khắc phục thiếu sót quy định củ, Luật thi hành án 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) bổ sung trường hợp người THA có tài sản tài sản theo quy định pháp luật không xử lý để thi hành án khơng có thu nhập có thu nhập bảo đảm sống tối thiểu cho người phải thi hành án người mà họ có trách nhiệm ni dưỡng xét miễn nghĩa vụ THA đáp ứng điều kiện thời hạn quy định điểm b khoản Điều 61 Ngoài ra, Khoản Điều 61 Luật THADS năm 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) mở rộng mức xét miễn nghĩa vụ THA mà không yêu cầu “đã thi hành phần” hết thời hạn 05 năm: nâng mức nghĩa vụ phải thi hành từ mức “án phí khơng có giá ngạch” lên thành “khoản thu, nộp NSNN có giá trị triệu đồng” hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày định thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Quy định mở rộng nhiều diện xét miễn thi hành mà không cần thi hành phần nghĩa vụ Điều 19 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành Khoản Điều 61 Luật Thi hành án dân 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước Thứ hai, xét miễn nghĩa vụ người phải THA khơng tài sản để thi hành phần nghĩa vụ lại khoản thu nộp NSNN đáp ứng đủ điều kiện sau: Một là, người thi hành án khơng có tài sản có tài sản tài sản theo quy định pháp luật không xử lý để thi hành án khơng có thu nhập có thu nhập bảo đảm sống tối thiểu cho người phải thi hành án người mà họ có trách nhiệm ni dưỡng Hai là, hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày định thi hành án mà phần nghĩa vụ lại có giá trị 5.000.000 đồng hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày định thi hành án mà phần nghĩa vụ lại có giá trị từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Bên cạnh đó, để giải tình trạng người phải THA lâm vào hồn cảnh khó khăn thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, Khoản Điều 61 Luật Thi hành án dân bổ sung quy định phù hợp với nguyên tắc xét miễn hình phạt Bộ luật Hình sự, là: Người phải THA tích cực thi hành phần án phí thi hành phần tiền phạt theo quy định Bộ luật Hình miễn chấp hành phần tiền phạt lại lâm vào hồn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn ốm đau gây mà tiếp tục thi hành phần nghĩa vụ lại lập cơng lớn xét miễn thi hành phần nghĩa vụ lại Trong đó, theo quy định điểm b khoản Điều Thơng tư 12/2015 có hướng dẫn cụ thể “Người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài” “Người phải thi hành án lập công lớn” sau: Người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài người bị giảm sút thu nhập, toàn phần lớn tài sản tai nạn, ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn kiện bất khả kháng khác dẫn đến không đảm bảo đảm bảo sống tối thiểu cho thân người người mà họ có trách nhiệm ni dưỡng từ mười hai tháng trở lên, kể từ thời điểm xảy kiện đến thời điểm xét miễn, giảm thi hành án Người phải thi hành án lập công lớn người có hành động giúp quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra tội phạm; cứu người khác tình hiểm nghèo cứu tài sản Nhà nước, tập thể, công dân thiên tai, hỏa hoạn kiện bất khả kháng khác; có phát minh, sáng chế sáng kiến có giá trị lớn quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận Như vậy, trường hợp khác với trường hợp chỗ: trường hợp thứ hai người thi hành án thi hành phần BA, QĐ Tòa án, nhiên, phần nghĩa vụ lại khơng thể tiếp tục thực gặp vấn đề mà nhóm nêu Trong đó, việc thi hành phần khoản thu, nộp ngân sách nhà nước phần án phí quy định cụ thể Thông tư số 12/2015 thi hành 1/50 khoản thu, nộp ngân sách nhà nước khoản án phí phải thi hành theo án, định Tòa án.5 1.2 Trường hợp giảm nghĩa vụ THA Trường hợp xét giảm nghĩa vụ thi hành án người thi hành án đặt người phải THA thi hành phần nghĩa vụ THA sau họ khơng có tài sản tài sản theo quy định pháp luật không xử lý để thi hành án thu nhập có thu nhập bảo đảm sống tối thiểu cho người phải thi hành án người mà họ có trách nhiệm ni dưỡng đáp ứng điều kiện sau đây: Một là, hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày định thi hành án mà phần nghĩa vụ lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, lần giảm không phần tư số tiền lại phải thi hành án Hai là, hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày định thi hành án mà phần nghĩa vụ lại có giá trị từ 100.000.000 đồng, lần giảm khơng q phần năm số tiền lại phải thi hành án tối đa không 50.000.000 đồng Thủ tục đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ THA khoản thu nộp NSNN Thủ tục xét miễn, giảm thi hành án khoản thu ngân sách nhà nước thực theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số12/2015/TTLT-BTP2.1 BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/09/2015 Gồm bước sau: Xác minh điều kiện để xét miễn, giảm thi hành án Khoản Điều Thông tư 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA khản thu, nộp NSNN Khi có định việc chưa có điều kiện thi hành án người phải thi hành án Thủ trưởng quan thi hành án dân Đồng thời có đủ điểu kiện thời hạn, mức tiền quy định Điều 61 LTHADS điều kiện quy định Khoản Điều Thông tư liên tịch 12/2015 Chấp hành viên phải tiến hành xác minh điều kiện để xét miễn, giảm thi hành án để lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm thi hành án thời hạn 10 ngày kể từ ngày có có điều kiện để miễn giảm thi hành án Ngồi ra, có hai để quan thi hành án tiến hành xác minh điều kiện miễn, giảm thi hành án: Một là, người phải thi hành án có nghĩa vụ thi hành khoản thu nộp ngân sách nhà nước muốn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân phải làm đơn xin miễn, giảm thi hành án nộp cho quan thi hành án dân Điểm b khoản ĐIều Thông tư liên tịch số 12/2015 quy định, theo người phải thi hành án gửi đơn đề nghị xét miễn giảm cho quan thi hành án hai cách: Hoặc nộp trực tiếp quan thi hành án, gửi qua đường bưu điện cho quan thi hành án dân Hai là,Viện kiểm sát yêu cầu lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án cho người phải thi hành án trường hợp có xác định rõ người phải thi hành án có đủ điều kiện để miễn giảm thi hành án quan thi hành án dân không lập hồ sơ Đây quy định thông tư 12, trước thông tu số 10 khơng quy định rõ Viện Kiểm Sát yêu cầu lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm, mà quy định số điều luật BLHS việc VKS đề nghị xét miễn giảm việc chaaps hành hình phạt tiền lại (Khoản Điều 58, Khoản Điều 76 BLHS 1999) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết xác minh, quan thi hành án dân phải thông báo văn cho người phải thi hành án có đơn đề nghị xét miễn, giảm thi hành án Viện kiểm sát yêu cầu lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án biết, nêu rõ lý chưa đủ điều kiện xét miễn, giảm Việc xác minh điều kiện thi hành án để xét miễn giảm thực theo quy định Điều 44 Luật Thi hành án dân Đối với người chấp hành hình phạt tù ngồi việc xác minh thực theo Điều 44 Luật THADS, khoản Điều Thông tư liên tịch số 12/2015 hướng dẫn cụ thể việc xác minh nơi 2.2 người phải thi hành án chấp hành hình phạt tù Cơ quan thi hành án dân lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án Việc lập hồ sơ Chấp hành viên chịu trách nhiệm, sau có kết xác minh, người phải thi hành án có đủ điều kiện xét miễn, giảm thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết Và báo cáo thủ trưởng quan Thi hành án dân để chuyển Viện kiểm sát cấp thực kiểm sát theo quy định pháp luật Hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn giảm bao gồm tài liệu sau: “1 Văn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án Thủ trưởng quan thi hành án dân Viện trưởng Viện kiểm sát trường hợp đề nghị xét miễn, giảm khoản tiền phạt; Bản án, định Toà án, định thi hành án quan thi hành án dân sự; Biên xác minh điều kiện thi hành án người phải thi hành án thực thời hạn không 03 tháng trước đề nghị xét miễn, giảm; Tài liệu khác chứng minh điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án người phải thi hành án, có; Ý kiến văn Viện kiểm sát cấp trường hợp quan thi hành án dân đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.” Tài liệu khác quy định khoản Điều 62 LTHADS là: Chứng từ thu- chi tiền thi hành án; giấy xác nhận sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên trường hợp người phải thi hành án bị tai nạn, đau ốm kéo dài; giấy xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã trường hợp người phải thi hành án bị thiệt hại tài sản thiên tai, hỏa hoạn kiện bất khả kháng khác; giấy xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp người phải thi hành án lập công lớn; phiếu xác nhận sở giam giữ nơi người phải thi hành án chấp hành án phạt tù thông tin quy định Khoản Điều Thông tư liên tịch 12/2015; định Thủ trưởng quan Thi hành án dân việc người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án quy định Điểm a Khoản Điều 44a Luật Thi hành án dân sự; Tài liệu chứng minh khác liên quan đến điều kiện xét miễn, giảm thi hành án (nếu có) Hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát bao gồm: Bản án, định Toà án, định thi hành án quan thi hành án dân sự; Biên xác minh điều kiện thi hành án người phải thi hành án thực thời hạn không 03 tháng trước đề nghị xét miễn, giảm; Tài liệu khác chứng minh điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án người phải thi hành án (nếu có); văn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án Thủ trưởng quan Thi hành án dân sự; chụp định giảm nghĩa vụ thi hành án trường hợp giảm phần nghĩa vụ thi hành án (nếu có) Đối với hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm lập có u cầu người phải thi hành án phải kèm theo đơn đề nghị xét miễn, giảm người phải thi hành án Thông tư liên tịch số 12/2015 bổ sung quy định thời hạn lập hồ sơ; hồ sơ chuyển Viện kiểm sát; chỉnh lý tên gọi tài liệu khác chứng minh điều kiện xét miễn, giảm nhằm đảm bảo thuận lợi cho quan THADS q trình xác minh hồn thiện hồ sơ xét miễn giảm; bổ sung định Thủ trưởng Cơ quan THADS việc người phải THA chưa có điều kiện THA cho phù hợp với Điểm a Khoản Điều 44a Luật THADS; bổ sung định giảm nghĩa vụ THA trường hợp giảm phần nghĩa vụ THA cho phù hợp với thực tiễn thực hiện; chỉnh lý tên phiếu xác nhận Trại 2.3 giam, trại tạm giam để thống với Khoản Điều Thụ lý hồ sơ xét, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân Sạu nhận hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành khoản thu nộp ngân sách nhà nước từ quant hi hành án dân chuyển sang, thời hạn ngày làm việc, tòa án có thẩm quyền phải thụ lý hồ sơ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án, Chánh án Tòa án có thẩm quyền xét miễn, giảm thi hành án phân công Thẩm phán thụ lý hồ sơ giải việc xét miễn, giảm thi hành án Thẩm phán định có quyền yêu câu viện kiểm sát, quan thi hành án dân giải thích điểm chưa rõ bổ sung nhứng giấy tờ, tài liệu cần thiết Nếu viện kiểm sát, quan thi hành án dân khơng bổ sung tòa án trả lại 10 hồ sơ cho quan đề nghị Nếu hồ sơ đủ giấy tờ, tài liệu cần thiết thẩm phán phân cơng thụ lý hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Thẩm phán phân 2.4 công giải vụ việc phải mở phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án Tổ chức phiên họp xét miễn, giảm thi hành án Thẩm phán chủ trì phiên họp xét miễn, giảm thi hành án có trách nhiệm thơng báo thời gian, địa điểm phiên họp xét miễn, giảm cho Viện kiểm sát cấp, quan Thi hành án dân đề nghị xét miễn, giảm Phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án tiến hành có tham dự đầy đủ đại diện viện kiểm sát cấp, quan thi hành án dân đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án Phiên họp thẩm phán chánh án tòa án phân cơng chủ trì Khi tiến hành xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, đại diện quan thi hành án dân trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm; đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm Thẩm phán có quyền hỏi đại diện quan thi hành án dân điểm chưa rõ hồ sơ Trên sở xem xét hồ sơ ý kiến đại diện Viện kiểm sát, quan thi hành án dân sự, Thẩm phán định giải đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án Tùy trường hợ, thẩm phán định chấp nhận, chấp nhận phần không chấp nhận đề nghị xét miễn, 2.5 giảm nghĩa vụ thi hành án Ra định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân Quyết định phải văn có nội dung theo quy định khoản Điều Thông tư liên tịch số 12/2015 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày định việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, Toà án phải gửi định cho người xét miễn, giảm thi hành án, Viện kiểm sát cấp, Viện kiểm sát cấp trực tiếp, quan thi hành án dân đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, trại giam, trại tạm giam nơi người xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành khoản thu nộp ngân sách nhà nước chấp hành hình phạt tù Quyết định miễn, giảm thi hành án Tòa án có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị Viện kiểm sát cấp trực quy định 11 Khoản Điều 64 Luật Thi hành án dân mà Viện kiểm sát không kháng 2.6 nghị Giải kháng nghị định xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân Quyết định giải xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án tòa án cí thể bị kháng nghị Thời hạn kháng nghị Viện kiểm sát cấp 07 ngày, Viện kiểm sát cấp trực tiếp 15 ngày, kể từ ngày nhận định Sau nhân định kháng nghị, thời hạn ngày tòa án định việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án phải chuyển hồ sơ văn kháng nghị lên Tòa án cấp Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ kháng nghị, Toà án cấp trực tiếp phải mở phiên họp để xét kháng nghị Phiên họp xét kháng nghị Thẩm phán chủ trì, có tham gia đại diện Viện kiểm sát cấp Trong trường hợp cần thiết, Toà án yêu cầu đại diện quan thi hành án dân lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm tham dự Thẩm phán chủ trì phiên họp xét kháng nghị định Tòa án miễn, giảm thi hành án có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm phiên họp xét kháng nghị cho Viện kiểm sát cấp quan Thi hành án dân lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm trường hợp Tòa án xét thấy cần thiết phải có tham gia quan Thi hành án dân Tại phiên họp xét kháng nghị, đại diện Viện kiểm sát trình bày nội dung kháng nghị, việc kháng nghị; có quyền bổ sung hồ sơ, tài liệu làm sở cho việc kháng nghị; phát biểu quan điểm Viện kiểm sát việc miễn, giảm thi hành án Trường hợp có tham gia đại diện quan Thi hành án dân họ trình bày ý kiến định kháng nghị Thẩm phán chủ trì phiên họp định giải kháng nghị, phải vào tài liệu có hồ sơ ý kiens người tham gia phiên họp kết việc xem xét Quyết định thẩm phán giải kháng nghị có hiệu lực Trường hợp Viện kiểm sát rút định kháng nghị trước phiên họp xét kháng nghị Tồ án định đình việc xét kháng nghị Quyết định Toà án việc miễn, giảm thi hành án bị kháng nghị có hiệu lực thi hành 12 Trường hợp sau định cho miễn, giảm thi hành án có hiệu lực mà phát người phải thi hành án có hành vi cất giấu, tẩu tán tài sản để xin miễn, giảm, trốn tránh việc thi hành án quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát đề nghị xét miễn, giảm có trách nhiệm đề nghị Chánh án Tồ án, Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền theo quy định pháp luật tố tụng hình tố tụng dân xem xét việc kháng nghị định miễn, giảm thi hành án theo thủ tục tái thẩm Về bản, quy định giải kháng nghị giữ nguyên so với Thông tư số 10 khơng có thay đổi Tuy nhiên Thơng tư số 12 quy định cụ thể III trình tự, thủ tục tổ chức phiên họp xét kháng nghị Tình minh họa Vợ chồng ông Nguyễn Văn C (sinh năm 1951) bà Nguyễn Thị Bích L (sinh năm 1953) trú phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn vay bà Đào Thị N số tiền 40,5 triệu đồng để xoay sở việc gia đình hẹn 06 tháng sau trả Tuy nhiên, đến hẹn trả nợ, bà Đào Thị N có đến đòi nhiều lần vợ chồng ơng Nguyễn Văn C bà Nguyễn Thị Bích L không trả Bà C kiện TAND Quy Nhơn với yêu cầu vợ chồng ông Nguyễn Văn C bà Nguyễn Thị Bích L phải liên đới trả lại số tiền gốc 40,5 triệu đồng mà không cần tiền lãi Theo BA ngày 23 tháng 09 năm 2011 TAND thành phố Quy Nhơn, việc trả cho người THA số tiền 40,5 triệu đồng Bà Nguyễn Thị Bích L phải nộp 2,125 triệu đồng án phí dân sơ thẩm Cơ quan THA thành phố Quy Nhơn nhiều lần động viên, thuyết phục người phải THA tự nguyện nộp khoản tiền án phí bà L thật nộp Qua năm xác minh, nắm tình hình chấp hành viên quan THA thành phố Quy Nhơn nhận thấy gia đình bà L khó khăn Chồng bà L bị chết ung thư gan; thân bà khơng có việc làm ổn định, khơng có thu nhập, tài sản khơng có gì, phải th nhà mai Tháng 12 năm 2016 Cơ quan THADS thành phố Quy Nhơn định lập hồ sơ đề nghị VKSND TAND thành phố Quy Nhơn xét miễn tồn số tiền án phí dân sơ thẩm 13 Như vậy, việc quan thi hành án Quy Nhơn xem xét lập hồ sơ đề nghị VKSND TAND thành phố Quy Nhơn xét miễn toàn số tiền án phí dân sơ thẩm bà Nguyễn Thị Bích L có hợp lý Bởi lẽ: Trong điều kiện khó khăn gia đình bà Nguyễn Thị Bích L, chồng chết ung thư gan, thân bà lại khơng có nghề nghiệp ổn định, khơng có thu nhập, khơng có tài sản khoản tiền án phí 1,950 triệu đồng vơ lớn, dẫn đến khó khăn việc thi hành nghĩa vụ Theo đó, quy định khoản Điều 61 Luật Thi hành án dân bà Nguyễn Thị Bích L đáp ứng điều kiện thứ người thi hành án khơng có tài sản điều kiện thứ hai thời hạn 05 năm kể từ ngày định thi hành án khoảng thu nộp NSNN có giá trị triệu đồng Do đó, bà Nguyễn Thị Bích L xét miễn nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp NSNN hợp lý C KẾT LUẬN Tóm lại, tập nhóm vào phân tích quy định pháp luật miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án sở, nguyên tắc, trình tự, thủ tục việc miễn giảm Vấn đề miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước nội dung quan trọng, thể tính nhân đạo sâu sắc Đảng Nhà nước ta, nhiên, vấn đề cần nghiên cứu cách kỹ lưỡng thi hành án dân nhằm để việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước thực với mục đích nó, góp phần hồn thiện pháp luật, tạo hành lang pháp lý vững để giải vấn đề phát sinh xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Thi hành án dân 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành Thơng tư 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA khản thu, nộp NSNN 14 Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu, nộp ngân sách nhà nước Trường Đh Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thi hành án dân sự, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội-2012 MỤC LỤC 15 ... hai để quan thi hành án tiến hành xác minh điều kiện miễn, giảm thi hành án: Một là, người phải thi hành án có nghĩa vụ thi hành khoản thu nộp ngân sách nhà nước muốn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi. .. pháp luật quy định nên Tòa án có thẩm quy n định miễn thi hành toàn khoản thu nộp ngân sách nhà nước lại Giảm nghĩa vụ thi hành án dân trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ nộp khoản tiền,... giảm nghĩa vụ thi hành án người phải thi hành án (nếu có); văn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án Thủ trưởng quan Thi hành án dân sự; chụp định giảm nghĩa vụ thi hành án trường hợp giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quy định về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước và xây dựng tình huống để làm minh họa., Phân tích quy định về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước và xây dựng tình huống để làm minh họa.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn