Hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn bản tại Thái Bình

116 114 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 11:14

Một đề tài hiếm về hoạt động của mạng lưới y tế thôn bản. mạng lưới y tế thôn bản là cánh tay nối dài của y tế cơ sở, nhưng hoạt động của mạng lưới này cho đến nay vẫn chưa được quan tâm cụ thể.Đề tài bao gồm đầy đủ các phần đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, kết quả và bàn luận. Một đề tài hay có giá trị tham khảo cao mục lục ĐặT VấN Đề Mơc tiªu nghiªn cøu .3 Mơc tiªu chung: .3 Mơc tiªu thĨ: .3 Ch¬ng Tỉng quan tµi liƯu 1.1 Thực trạng tổ chức hoạt động y tế thôn Việt Nam 1.2 Một vài nét tổ chức hoạt động nhân viên y tế cộng đồng giới 14 1.3 Mét số đặc điểm địa bàn nghiên cứu .15 Ch¬ng .17 Đối tợng Phơng pháp nghiên cứu 17 2.1 Đối tợng nghiªn cøu: .17 2.2 Thêi gian nghiªn cøu: 17 2.3 Địa điểm nghiên cứu: 17 2.4 Phơng pháp nghiên cøu: .17 2.5 Ph¬ng ph¸p chän mÉu: 17 2.6 Một số định nghĩa tiêu nghiên cứu: 18 2.7 Phơng pháp thu thập số liệu 19 2.8 H¹n chÕ cđa đề tài, khó khăn nghiên cứu, hớng khắc phục 20 2.9 Đạo đức nghiên cứu 20 Ch¬ng .21 kết nghiên cøu 21 3.1 Kết nghiên cứu định lợng .21 3.2 Kết nghiên cứu định tính: 41 Chơng 4: Bàn Luận 45 Ch¬ng 5: KÕt luËn .57 Chơng 6: Khuyến nghị .59 tài liệu Tham khảo 60 ĐặT VấN §Ị Y tÕ th«n (YTT) n»m hƯ thèng y tế sở, đóng vai trò quan trọng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu (CSSKBĐ) Nhân viên y tế thôn (NVYTT) ngời gần dân Họ sống thôn, nắm đợc tình hình đời sống bệnh tật gia đình YTT tai mắt, cánh tay, đôi chân trạm y tế (TYT) xã hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Vì YTT có ý nghĩa quan trọng cần thiết việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, khu vực nông thôn miền núi Thấy đợc vai trò quan trọng YTT công tác CSSKBĐ cộng đồng Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế nhiều nghị quyết, thị định tăng cờng củng cố mạng lới y tế sở có YTT Một văn có ý nghĩa quan trọng YTT QĐ 3653 ngày 15/11/1999 Bộ trởng Bộ Y tế qui định chức năng, nhiệm vụ NVYTT Quyết định giúp cho NVYTT hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ họ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tiêu chí phấn đấu để họ hoạt động ngày hiệu Tuy hoạt động YTT gặp phải nhiều khó khăn phức tạp nh hoạt động y tế khác, ®èi tỵng phơc vơ cđa hä chđ u sèng ë nông thôn, từ đồng ven biển đến vùng núi cao, vïng s©u vïng xa cđa Tỉ qc víi nhiỊu nghề nghiệp khác Ng dân lao động biển đối tợng mà NVYTT gặp nhiều khó khăn việc thực chức nhiệm vụ, thời gian lao động biển ng dân nhiều thời gian có mặt nhà Một số địa phơng có ng dân huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, huyện ven biển cách xa Trung tâm tỉnh 20 km, diện tích 245 Km2 dân số 215.129 ngời Mật độ dân số 980ngời/ km2 Huyện có 35 xã, thị trấn với 169 thôn chia thành khu (khu Đông gåm 11 x·, d©n sè 61.461 ngêi, khu Nam gåm 11 x·, d©n sè 75.315 ngêi, khu T©y gåm 13 xã dân số 78.543 ngời) Hệ thống giao thông lại tơng đối thuận tiện Đời sống ngòi dân huyện tạm ổn định Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 8%, thu nhập bình quân 2.800.000đ/ngời/năm Trình độ phổ cập cấp I 100% Ngời dân xã ven biển, sản xuất nông nghiệp sinh sống số nghề khác nh: sản xuất muối, nuôi trồng thuỷ sản đánh bắt cá biển Do hoạt động y tế sở có hoạt động y tế thôn xã mang tính chất đặc thù riêng biệt, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu gặp nhiều khó khăn Mặc dù hệ thống y tế huyện tơng đối hoàn thiện hoạt động có hiệu quả, 100% Số thôn có NVYTT hoạt động Nhng qua điều tra, vấn nhanh số nhân viên y tế thôn thấy rằng: Hoạt động đa số NVYTT mang tính chất thụ động, cha có kế hoạch phơng pháp cụ thể Dụng cụ, phơng tiện phục vụ cho sơ cứu ban đầu truyền thông giáo dục sức khoẻ thiếu Theo kết kiểm tra hoạt động YTT toàn huyện năm 2004 cđa TTYT hun TiỊn H¶i cho thÊy chØ cã 10% NVYTT thực đợc nhiệm vụ, 40% NVYTT thực đợc nhiệm vụ, 20% NVYTT thực ®ỵc nhiƯm vơ, 30% NVYTT thùc hiƯn ®ỵc nhiệm vụ NVYTT đợc qui định Quyết định 3653 ngày 15/11/1999 Bộ trởng Bộ Y tế Câu hỏi đặt là: Trong năm 2004 đội ngũ NVYTT huyện Tiền Hải thực chức năng, nhiệm vụ nh nào? Những nội dung nhiệm vụ NVYTT làm đợc, cha làm đợc, việc thực chức năng, nhiệm vụ đóng góp đợc cho công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân Những mặt chuyên môn nghiệp vụ YTT nhận thấy yếu cần phải tập huấn? Những khó khăn mà đội ngũ NVYTT gặp phải trình hoạt động? Những yếu tố ảnh hởng tíi viƯc thùc hiƯn CNNV?  C¸c cÊp chÝnh qun, ngành y tế huyện Tiền Hải cần có giải pháp gì? để củng cố tăng cờng hiệu hoạt động NVYTT Xuất phát từ thực trạng YTT huyện Tiền Hải, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Thực trạng hoạt động y tế thôn yếu tố ảnh hởng huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình , năm 2004" Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Mô tả thực trạng xác định số yếu tố ảnh hởng tới hoạt động YTT huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, năm 2004 Đề xuất số khuyến nghị để nâng cao chất lợng hoạt động YTT huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Mục tiêu cụ thể: 2.1 Mô tả tổ chức việc thực chức năng, nhiệm vụ NVYTT huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình từ tháng 12/2003 đến tháng 12/2004 2.2 Mô tả số yếu tố ảnh hởng tới việc thực chức nhiệm vụ NVYTT huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, năm 2004 Từ kết nghiên cứu đề tài đề xuất giải pháp cần thiết để tăng cờng lực hiệu hoạt động chuyên môn mạng líi YTT hun Ch¬ng Tỉng quan tµi liƯu Trong nửa kỷ qua thực hin ng li n ca ng v phát trin nghiệp chăm sãc sức khoẻ (CSSK) nh©n d©n, ngành y tế đ· thu thành tựu to lớn lnh vc phòng bnh, cha bnh, sn xut thuốc, ph¸t triển khoa học y dược chăm sãc sức khoẻ ban đầu(CSSKBĐ) Trong thành tựu quan trng đó, xây dng v phát trin y t c s có y tế xã phờng, thôn bản, đ¸nh gi¸ thành tựu quan trọng nhất, bật mang lại lợi Ých thiết thực CSSK nh©n d©n ë khắp miền từ đồng đến miền nói, vïng cao, vïng s©u, vïng xa m không phi ni no th gii cã thể làm 1.1 Thùc tr¹ng tỉ chøc hoạt động y tế thôn Việt Nam 1.1.1 T×nh h×nh chung vỊ hƯ thèng y tÕ ViƯt Nam Việt Nam nớc nông nghiệp, khoảng 80% dân số làm nông nghiệp sống nông thôn Địa hình đồi núi phức tạp, chia cắt, giao thông lại khó khăn đặc biệt vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu Mô hình bệnh tật nớc ta mô hình bệnh tật nớc chậm phát triển thuộc vùng nhiệt đới nóng ẩm, đối tợng phục vụ y tế chủ yếu nông dân Từ thực tế hệ thống Y tế Việt Nam đợc xây dựng quản lý nguyên tắc: - Bảo đảm phục vụ nhân dân kịp thời, có hiệu cao, đáp ứng đợc nhu cầu ngời dân cần có sẵn thầy, sẵn thuốc - Xây dựng theo hớng y tế dự phòng chÊt cđa nỊn y tÕ XHCN - Phï hỵp víi tình hình kinh tế địa phơng - Phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật khả quản lý ngành y tế - Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lợng phục vụ Trên sở nguyên tắc đó, hệ thống y tế nớc ta đợc chia theo tuyến: Tuyến trung ơng, tuyến tỉnh/ thành phố, tuyến quận/ huyện/ thị xã, tuyến xã/ phờng Y tế sở bao gồm tuyến quận/ huyện/ thị xã tuyến xã/ phờng, có y tế thôn miền núi y tế thôn miền xuôi Y tế sở đóng vai trò quan trọng công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Y tế sở đơn vị y tế gần dân nhất, phát vấn đề y tế sớm giải 80% khối lợng y tế chỗ nơi thể công chăm sóc sức khoẻ nhân dân Y tế sở nơi trực tiếp triển khai, thực kiểm nghiệm chủ trơng, sách Đảng, Nhà nớc y tế Y tế sở bé phËn quan träng ngµnh y tÕ tham gia vào ổn định trị, kinh tế xã hội cộng đồng dân c [19] Trong năm từ 1976 đến 1990 mạng lới y tế sở đứng trớc khó khăn phức tạp Sự chuyển đổi chậm chạp hệ thống hành nhà nớc, chế quản lý quan liêu bao cấp làm cho y tế sở bị xuống cấp nghiêm trọng Đội ngũ cán y tế thiếu, kinh phí hoạt động Đặc biệt vùng núi, vùng sâu, vùng xa nhiều bệnh viện huyện bệnh nhân đến điều trị, nhiều trạm y tế xã bỏ hoang, y tế thôn bị lãng quên [19] Hiện nay, với tác động kinh tế thị trờng bên cạnh thành tựu mà ngành y tế đạt đợc nh trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân ngày đại, trình độ cán y tế đợc nâng cao, xây dựng đợc nhiều bệnh viện chuyên khoa sâu, nhiều viện nghiên cứu, có tham gia y tế công lập vào công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân Tuy nhiên dới tác động kinh tế thị trờng số nơi, số sở khám chữa bệnh coi dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nh phơng tiện để kinh doanh kiếm lời, số cán y tế không giữ đợc phẩm chất đạo đức ngời thầy thuốc coi bệnh nhân nơi để kiếm tiền Nền kinh tế thị trờng làm xuất phân hoá giàu nghèo (đặc biệt nông thôn), ngời có thu nhập cao thờng có xu hớng tìm kiếm dịch vụ KCB chất lợng cao, vợt qua y tế tuyến dới để tới tuyến y tế cao Còn ngời nghèo hoàn cảnh kinh tế khó khăn việc tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế hạn chế Thực trạng vùng nông thôn miền núi phần lớn nhân dân có thu nhập bình quân đầu ngời thấp, đủ khả chi trả cho dịch vụ y tế bị ốm đau, bệnh tật[19] Nh nc ta tng cng u t qua chơng trình y tế, mt khác tình hình kinh tế xã héi cã nhiỊu thay ®ỉi tiÕn bé, ®êi sèng cđa ngời dân ngy cng đợc nâng cao, mi quan h ngời cung ứng v sử dụng dịch vụ theo phơng thức "bên cho" - "bên nhn" không tiếp tơc nh tríc Song song với việc tồn theo phương thức cã thu dịch vụ y tế h×nh thành quan hệ phục vụ theo kiểu chế thị trường Đã quan hệ bªn " ngi bán" v mt bên l "ngi mua" n nay, người cã quyền lựa chọn dịch vô KCB nh nhau, phải trả tiền Nhà níc chØ cung cấp dịch vụ y tế c cho nhng đối tng sách, chơng trình quốc gia nh ngêi nghÌo, trỴ em, bƯnh x· héi… Khả lựa chọn dÞch vơ y tÕ theo nhu cầu lại phụ thuộc vào nhiều yÕu tè, ®ã điều kiện kinh tế, khoảng c¸ch tới së y tÕ, c¸c 100 Phụ lục Hớng dẫn lợng giá thực nhiệm vụ NVYTT Những nội dung nhiệm vụ mà YTT thực dựa nội dung nhiệm vụ mà TTYT hun, TYT x· giao cho NVYTT Qua lµm viƯc với TTYT huyện Tiền Hải TYT xã huyện, thấy TTYT huyện TYT xã giao cho NVYTT phải thực đủ 14 nội dung nhiệm vụ nh qui định chức nhiệm vụ YTT Bộ Y tế ban hành (Qui định chức nhiệm vụ NVYTT ban hành kèm theo Quyết định số 3653/1999/QĐ-BYT ngày 15/11/1999 Bộ trởng Bộ Y tế) Do cách lợng giá vào mức độ thực 14 nội dung nhiệm vụ NVYTT đợc TTYT huyện TYT xã giao  Thùc hiƯn tõ 70% trë lªn (thùc hiƯn đợc từ 10 đến 14 nội dung nhiệm vụ) Đánh giá: Thực nhiệm vụ mức độ tốt Thực từ 50 đến dới 70% (thực đợc từ đến nội dung nhiệm vụ) Đánh giá: Thực nhiệm vụ mức độ trung bình Thực dới 50% (thực đợc từ đến nội dung nhiệm vụ) Đánh giá: Thực nhiệm vụ 101 102 Phụ lục Qui định chức nhiệm vụ NVYTTB ( Ban hành kèm theo Quyết định số 3653/1999/QĐ- BYT ngày 15/11/1999 Bộ trởng Bộ Y tế ) I Vị trí, chức năng: Nhân viên y tế thôn, bản, ấp nhân viên y tế hoạt động thôn, bản, ấp có chức chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân thôn, bản, ấp II Nhiệm vụ: Nhân viên y tế thôn có nhiệm vụ cụ thể sau: Tuyên truyền - giáo dục sức khoẻ: - Thực tuyên truyền kiến thức bảo vệ sức khoẻ an toàn cộng đồng - Hớng dẫn bịên pháp chăm sóc sức khoẻ thông thờng Hớng dẫn thực vƯ sinh phßng bƯnh: - Híng dÉn vƯ sinh thùc phẩm dinh dỡng hợp lý - Hớng dẫn vệ sinh (ăn sạch, sạch, uống sạch); diệt (diệt ruồi, diệt muỗi, dịêt chuột, dịêt bọ chét); sử dụng nguồn nớc nhà tiêu hợp vệ sinh - Thực hoạt động tiêm chủng phòng dịch Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em kế hoạch hoá gia đình: - Vận động khám thai, đăng ký thai nghén hỗ trợ đẻ thờng không kịp đến trạm - Hớng dẫn số biện pháp đơn giản theo dõi sức khỏe trẻ em - Hớng dẫn kế hoạch hoá gia đình, cung cấp bao cao su thuốc tránh thai Sơ cứu ban đầu chăm sóc bệnh thông thờng: - Sơ cứu ban đầu cấp cứu tai nạn - Chăm sóc số bệnh thông thờng - Chăm sóc ngời mắc bệnh xã hội nhà Thực chơng trình y tế: - Thực hoạt động chơng trình y tế thôn 103 - Ghi chép, báo cáo dân số, sinh, tử dịch bệnh thôn đầy đủ kịp thời theo quy định - Quản lý sử dụng tốt túi thuốc thôn III Mối quan hệ công tác: Nhân viên y tế thôn chịu quản lý đạo trực tiếp trạm y tế xã Nhân viên y tế thôn chịu quản lý trởng thôn Nhân y tế thôn có mối quan SƠ viên Đồ HUYệN TIềN HảI hệ phối hợp với tổ chức quần chúng, đoàn thể thôn Khu Đông Khu Đông Đông Biển Khu Tây Khu Tây Trung Trung tâm tâm huyện huyệ lỵn Khu Nam 104 105 Phụ lục Kết hoạt động đội ngũ NVYTT huyện Tiền Hải Những đóng góp YTT cho công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đợc thể số liệu thống kê y tế so sánh năm 1999 năm 2004 Mạng lới NVYTT huyện Tiền Hải đợc củng cố vào hoạt động từ cuối năm 1999 Số xã đạt chuẩn quốc gia tăng từ 02 xã năm 2000 lên 20 xã năm 2004 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nớc hợp vệ sinh tăng từ 45,60% lên 62,50% Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh tăng từ 36,20% lên 47,80% Tỷ lệ tiêm chủng trẻ em dới tuổi tăng từ 89% lên 99,98% Tỷ lệ ngời dân sử dụng muối Iode tăng từ 75% lên 92,30% Tỷ lệ suy dinh dỡng trẻ em dới tuổi giảm từ 30,40% xuống 26,10% Tỷ lệ cặp vợ chồng áp dung biện pháp tránh thai tăng từ 45,32% lên 73,1% Chơng trình phục hồi chức cho ngời khuyết tật từ 12 xã tăng lên 35 xã 106 Phụ lục DANH SáCH NHÂN VIÊN y tế tHÔN-HUYệN TIềN HảI STT 01 02 03 04 O5 06 07 08 09 Họ Và TÊN Nguyễn thảo Lê Văn Dục TU ổI Thị 39 TĐ HọC VấN 47 Cấp III Cấp II Phạm Thị 32 Huyền Lơng Thị Na 25 Cấp III Cấp II NguuyễnVăn Đông Lơng Văn Toán Bùi Trung Kết Bùi Thị Mây 47 Cấp II 47 50 30 Cấp II Cấp II Cấp III Cấp II 10 Trịnh Văn Ph- 34 ơng Nguyễn Văn Báu 48 11 Lại Thị Lan 12 13 14 Nguyễn Thị 33 Xuyên Ngô Văn khanh 46 Phạm Đức Quân 43 15 Vũ Thị Dinh 34 16 Đặng Thị Liên 28 17 Phan Thị Mỵ 32 18 19 Nguyễn Thị 33 Duệ Tạ Thị Chung 39 20 Đào Thị Thu 35 21 Thu Thị Thuý 27 26 CÊp II CÊp III CÊp III CÊp II CÊp II CÊp III CÊp III CÊp III CÊp II Cấp III Cấp III Cấp TRìNH Độ CHUYÊN MÔN YT học YT học YT học YT học YT QĐ sơ Hng thịnh, Đông Long sơ Hng long Nam, Đông Long sơ Hng long Bắc, Đông Long sơ Phong lạc, Đông Trung Mỹ đức , Đông Trung YT QĐ YT QĐ YT s¬ häc YT s¬ häc YT s¬ häc YT s¬ häc YT s¬ häc YTs¬ häc YT s¬ häc YT s¬ häc YT s¬ häc Y sü YT häc YT học YT học YT ĐịA CHỉ Chí trung, Đông Trung An phú, Đông Trung Phụ thành, Đông Trà Định c Tây, Đông Trà Định c Đông, Đông Trà An c, Đông Xuyên Kênh xuyên, ĐôngXuyên Quí đức, Đông Xuyên Hải long, Đông Xuyên Chỉ trung, Đông Hoàng Mỹ đức, Đông Hoàng Tân lạc, Đông Hoàng sơ Đông hoàng, Đông Hoàng sơ Bạch long, Đông Hoàng sơ Vũ xá, Đông Hoàng sơ Hải long, Đông Hoàng 107 22 III Cấp III CÊp III CÊp III CÊp II 23 Ngun xu©n 55 Hớng Lơng Thị Điệp 30 24 Cao Thị Thoi 25 25 Vũ Thị Mịn 36 26 Trần Thị Mận 38 27 Trần Thị Hoa 32 28 Vũ Thị Loan 46 Cấp III Cấp III Cấp II 29 Trần Văn song 61 Cấp II 30 31 Phan Thị Minh Lê Hồng Thuật 50 54 32 Trần Thị Don 42 Cấp II Cấp III Cấp II 33 Đặng Thị Bốn 48 Cấp II 34 Tô Thị Doan 51 35 Lê Thị Mai 30 CÊp III CÊp II 36 CÊp II 37 Nguyễn Thị 46 Hoà Đoàn Thị Nga 35 38 Vũ Thanh Bình 40 Cấp II 39 Đào Thị Bình 28 40 Ngô Văn Khẩn 42 41 Trần Thị Đào 36 42 Trần Xuân Ph- 32 ơng Lu Thị Hơng 41 CÊp III CÊp III CÊp III CÊp III CÊp III 43 CÊp II häc YT s¬ häc YT s¬ häc YT sơ học YT C.đồng YT C.đồng YT sơ học YT C.®ång Y sü Y sü Y sü YTC.®ån g YTC.đồn g YTC.đồn g YTC.đồn g YTC.đồn g YT sơ häc YT s¬ häc YT s¬ häc Y sü YT học YT học YT học Thành long, nĐông Hải Tân hải, Đông Hải Phong lai, Đông Phong Lạc thiện, Đông Phong Vũ Xá, Đông Phong VănHải, Đông Phong Nho Lâm Đông, Đông Lâm Nho lâm Tây, Đông Lâm Thanh tây, Đông Lâm Thanh đông, Đông Lâm Đồng châu, Đông Minh Đồngchâu nội, Đông Minh Minh châu, Đông Minh Thanh lâm, Đông Minh Ngải châu, Đông Minh Trà lý, Đông Quí Lợi thành, Đông Quí Quí đức, Đông Quí Hải thuận, Đông Quí sơ ốc nhuận, Đông Quí sơ Lơng điền, Đông Cơ sơ Trịnh cát, Đông Cơ 108 44 Phạm Thị Huế 36 Cấp III Cấp II 45 Phạm Thị Lý 49 46 Đỗ Thị Tơi 28 47 Đào Thị Tho 37 48 Phạm Thị Ngà 45 Cấp III Cấp III Cấp II 49 Đào Thị Thoi 37 Cấp II 50 Cao Thị Loan 43 Cấp II 51 Phạm Thị Phin 33 CÊp II 52 53 Ngun ThÞ 43 Dung Đinh Thị Thuý 29 Cấp III Cấp II 54 Phạm Thị Ngoan 27 55 Lâm Thị Thu 36 Cấp III CÊp II 56 57 65 50 CÊp II CÊp II 58 Vũ Thiện Thoại NguyễnVăn Khiên Nguyễn Thị Hà 41 Cấp II 59 Vũ Văn Quyết 35 Cấp II 60 Nguyễn thị Hiên 25 61 Trơng Văn Phợng 35 Cấp III Cấp II 62 Bùi Thị Hơng 32 Cấp II 63 Đặng Thị Mai 32 64 Lâm Thị Phơng 35 Cấp III Cấp II 65 Trần Thị Hạnh 30 66 Trần Thị Dung 40 Cấp III Cấp YT sơ học YTC.®ån g YTC.®ån g YTC.®ån g YTC.®ån g YTC.®ån g YT sơ học YTC.đồn g YT sơ học YTC.đồn g YT sơ học YTC.đồn g Y sỹ Y sỹ YT häc YT häc N÷ sinh YT häc YT häc YT học YT học YT học YT Cao lai, Đông Cơ Đức cơ, Đông Cơ Đồng phú, Nam Trung Đại đồng, Nam Trung Độc lập, Nam Trung Hợp thành, Nam Trung Hải định, Nam Trung Hải ngoại, Nam Trung Vĩnh trà, Nam Trung ViƯt hång, Nam Trung ¸i qc, Nam Trung Trung đồng, Nam Trung Phú lâm, Nam Hồng Đ.B Bắc, Nam Hồng sơ Đ.B.Nam, Nam Hồng sơ Tam bảo, Nam Hồng hộ Viên ngoai, Nam Hồng sơ Phơng viên, Nam Hồng sơ Phơng giang, Nam Hồng sơ Lạc quang, Nam Thịnh sơ Hợp châu, Nam Thịnh sơ Thiện Thịnh sơ Thiện châu, Nam tờng, Nam 109 Đoàn Thị Hoa 68 Cấp II 69 Nguyễn Văn 53 Hậu Trần Thị Tần 48 70 Bïi §øc Träng 56 CÊp II 71 44 CÊp II 45 CÊp III CÊp II 74 Ngun ThÞ Nhung Nguyễn Thị Xuyến Nguyễn Thị Nguyệt Trần Thị Ngợi 75 Bùi Thị The 33 76 Phạm Văn Việt 40 CÊp III CÊp III CÊp II 77 78 Ngun ThÞ 32 Vũ Văn Toàn 29 Cấp III Cấp II 79 Phạm Thị Hằng 42 80 Đoàn Thị Nhuần 38 81 Vò ThÞ LiƠu 40 CÊp III CÊp III CÊp II 82 Vũ Văn Nghị 48 Cấp II 83 Bùi ThÞ Toan 21 CÊp II 84 85 Vò Thanh Ry Trần Thị Hơng 58 40 86 87 Nguyễn Văn 32 Hạnh Phạm Văn Khích 52 Cấp II Cấp III Cấp III Cấp II 88 Trần Văn Dơng 72 73 48 III CÊp II 67 46 42 28 CÊp II CÊp III häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc YT häc Y sü YT häc YT học YT học YT học Thịnh sơ An chính, Nam Chính sơ Thủ chính, Nam Chính sơ Năng tỉnh, Nam Chính sơ Hữu vi, Nam Chính sơ Việt hùng, Nam Thanh sơ Việt thắng, Nam Thanh sơ Đông cờng,Nam Thanh sơ quốc, Nam Thanh sơ Tiện Lợi, Nam Thanh sơ Chí cờng, Nam Cờng sơ Đức cờng, Nam Cờng sơ Đức cờng, Nam Cờng sơ Đông quách, Nam Hà sơ Hớng tân, Nam Hà sơ Đông hào, Nam Hà sơ Vĩnh trung, Nam Hà sơ Lộc ninh, Nam Hng Lộc trung, Nam Hng sơ Tân trào, Nam Hng sơ Bình thành, Nam Phú sơ Hiệp phố, Nam Phú sơ Thuỷ lạc, Nam Phú 110 89 Bùi Văn Cờng 31 90 Phạm Thị Thuỷ 25 91 Roãn Thị Duyên 36 92 Hoàng Thị Gấm 32 93 Phạm Thị Xuyên 31 94 Đào Thế Tài 22 95 Vũ Thị Hằng 55 CÊp III CÊp III CÊp III CÊp II 96 Trần Thị Lan 47 Cấp II 97 Vũ Thị Huyền 24 Cấp II 98 Đỗ Thị Hiền 27 99 101 Nguyễn Thị 47 Cam Trơng Trọng 38 Thuỷ Trần Thị Lơ 23 Cấp III Cấp II 102 Hoàng Thị Hạnh 22 CÊp II 103 CÊp II 104 Ngun ThÞ 54 Xuyến Trần Xuân Vinh 29 105 Tô Thị Hờng 35 Cấp III Cấp II 106 Trần Thị Sen 38 Cấp II 107 Ngô Thị Loan 26 Cấp II 108 Phạm Thị Tiu 46 Cấp II 109 Phạm Thị Gấm 26 Cấp II 110 111 Bùi Xuân Huệ Lê Thị Dệt 57 60 CÊp II CÊp II 100 CÊp III CÊp III CÊp II CÊp III CÊp II YT häc YT học YT học YT học Dợc tá sơ Trung thành, Nam Phú sơ R.T.N, Nam Thắng sơ Rỡng trực, Nam Thắng sơ Nam đồngB, Nam Thắng Nam đồngN, Nam Thắng sơ Tân hng, Nam Thắng YT học YT sơ học YT s¬ häc YT s¬ häc YT s¬ häc YT sơ học YTC.đồn g YTC.đồn g YT sơ học Y sỹ YT sơ học YT sơ học YTC.đồn g YTC.đồn g YT sơ học YT sơ học Y sỹ Dợc tá Nội lang bắc, Nam Hải Nội lang Trung,Nam Hải Nội lang Nam,Nam Hải Nội lang Tây, Nam Hải Đông la, Nam H¶i Trung lang, Nam H¶i Thơc thiƯn, Nam Hải An tứ, Nam Hải An hạ, Nam Hải Hồng phong, T©y An Trung tiÕn, T©y An TiỊn phong, T©y An Thôn thợng, Tây Lơng Thôn hiên, Tây Lơng Thôn nghĩa, Tây Lơng Lơng phú, Tây Lơng Trung tiến, Tây Lơng 111 112 Tô Thị Hơng 29 Cấp II 113 114 Nguyễn Thị 28 Yến Phạm Thị Dung 42 Cấp III Cấp II 115 Trần Thị Sinh 49 116 Vũ Thị Hồng 52 Cấp III Cấp II 117 Tô Thị Vóc 47 118 Lơng Thị Son 48 119 Cấp II 120 Nguyễn Thị 40 Nhiễu Trần Thị Ly 33 121 Phạm Thị Thắm 30 122 Thái Thị Vấn 45 Cấp III Cấp II 123 Đỗ Thị Lý 35 Cấp II 124 Cấp II 126 Nguyễn Thị 46 Liên Nguyễn Thị 34 Hiền Ngô Thị Đào 45 127 Ngô Thị Hờng 34 128 Bùi Thị Hoài 40 129 Nguyễn Thị Lan 50 Cấp III Cấp III Cấp II 130 Phạm Thị Thuý 49 Cấp II 131 132 Phạm Văn Minh Trịnh Thị Tơi 39 40 Cấp II Cấp II 133 Hoàng Thị 32 Thanh Lê Thị Chắt 55 125 134 Cấp III CÊp II CÊp II CÊp III CÊp II CÊp III Cấp YT sơ học YT sơ học YTC.đồn g YTC.đồn g YTC.đồn g YT sơ học YT sơ học YT sơ học YTC.đồn g YT sơ học YTC.đồn g YT sơ học YT sơ học YT sơ học YTC.đồn g YT s¬ häc YT s¬ häc YT s¬ häc YTC.đồn g Y sỹ YTC.đồn g YT sơ học YT sơ Thôn đông, Tây Giang Thôn nam, Tây Giang Thôn đoài, Tây Giang Thôn bắc, Tây Giang Các già, Tây giang Trung sơn, Tây sơn Bắc sơn, Tây sơn Nam sơn, Tây sơn Đông sơn, Tây sơn Lạc thành bắc, Tây Ninh Lạc thành nam, Tây Ninh Vĩnh ninh, Tây Ninh Đại hữu, Tây Ninh Nguyệt lũ, Tây Tiến Đông cao I, Tây Tiến Đông cao II, Tây Tiến Tân lập, Tây Tiến Diêm trì, Tây Phong Lũ phong, Tây Phong Lu phơng, Tây Phong Quân trạch, Tây Phong Công bồi đông, P Công Công bồi tây, P Công 112 135 III CÊp II 136 Ngun ThÞ 45 Phin Ngun Thị Lan 49 137 Trần Thị Uyên 55 138 Bùi Văn Sáu 39 139 Bùi Thị Nhung 25 140 Đỗ Thị Nga 25 Cấp III Cấp II 141 Đỗ Xuân Thu 47 Cấp II 142 Hà Thị Bắc 46 Cấp II 143 Ng« Duy BiỊn 42 CÊp II 144 Bïi Văn Đoàn 41 Cấp II 145 Trần Thị Mơ 42 Cấp II 146 147 Nguyễn Thị 36 Thanh Lê Thị Phơng 37 148 Lê Thị Hoa 149 Nguyễn Thị H- 33 ờng Trần Thị Nghĩa 54 Nguyễn Thị 43 Dung Đỗ Thị Dung 46 Cấp III Cấp III Cấp III Cấp III Cấp III Cấp III Cấp II Trơng Thị Tuyên 47 Nguyễn Thị 35 Nghệ Trần Thị Thìn 43 CÊp II CÊp III CÊp II Ngun Nh©m CÊp II 150 151 152 153 154 155 156 35 ThÞ 47 CÊp II CÊp III CÊp II häc YT häc YT học Y sỹ sơ Phơng trạch tây,P Công sơ Phơng trạch đông,P Công Cổ rồng, Phơng Công YT sơ học YT s¬ häc YT s¬ häc YT s¬ häc YT sơ học YT sơ học YTC.đồn g YT sơ học YT s¬ häc YT s¬ häc YT s¬ häc YT sơ học YTC.đồn g YTC.đồn g YT sơ học Y sỹ YT sơ học YTC.đồn g YT sơ học An nhơn bình, Bắc Hải An nhơn hng, Bắc Hải An phú, Bắc Hải Bát cấp nam, Bắc Hải Bát cấp đông, Bắc Hải Nam trạch, Bắc Hải Nam trại, Bắc Hải Thờng kiệt, Vũ Lăng Lê lợi, Vũ Lăng Trng vơng, Vũ Lăng Hng đạo, Vũ Lăng Tam đồng, Vũ Lăng Trình nhĩ, An Ninh Trung tây, An Ninh Trung đông, An Ninh Nhất đông, An Ninh Nhất tây, An Ninh Q bắc đình, Vân Trờng Q bắc đông, Vân Trêng 113 157 50 CÊp II 43 CÊp II 159 160 Nguyễn Xuân Cung Nguyễn Xuân Soạn Phạm Thị Hoà Nguyễn Thị cải 50 46 Cấp II Cấp II 161 Lê Thị Nguyên 43 Cấp II 162 Nguyễn Thị H- 38 ơng Phạm Thị An 51 Cấp III Cấp III CÊp III CÊp II 158 163 164 165 Ngun ThÞ 42 Xanh Vò ThÞ Phíc 44 166 Ngun ThÞ Sen 42 167 Lê Thị Hồi 49 Cấp III Cấp II 168 Nguyễn Thị 46 Thơm Trần Thị Hoà 43 Cấp III Cấp II 169 Y sỹ Q bắc đoài, Vân Trờng YT sơ Q bắc nam, Vân Trhọc ờng Dợc tá Bắc trạch I, Vân Trờng YT sơ Bắc trạch II, Vân Trhọc ờng YTC.đồn Rạng đông, Vân Trờng g YT sơ Quân cao, Vân Trờng học YTC.đồn Khu I, Thị trấn Tiền g Hải YTC.đồn Khu II, Thị trấn Tiền g Hải YTC.đồn Khu III, Thị trấn Tiền g Hải YTC.đồn Khu IV, Thị trấn Tiền g Hải YTC.đồn Khu V, Thị trấn Tiền g Hải YTC.đồn Tiểu hoàng, Thị trấn g YTC.đồn Hùng thắng, Thị trấn g 114 Phụ lục 10 Danh sách cán vấn sâu STT 01 Họ tên Đơn vị công tác Giám đốc Trung tâm y tế huyện Vũ Xuân Điềm Phó chủ Tiền Hải, tỉnh Thái Bình UBND xã Đông cơ, huyện Nguyễn Tiến tịch Phó chủ Tiền Hải, tỉnh Thái Bình UBND xã Nam Trung, Thuật tịch huyện Tiền Hải, tØnh 04 Bïi Anh Ph¬ng Phã chđ UBND x· Ph¬ng Công, Thái Bình 05 tịch Phạm Đình Chung Trạm trởng 02 03 Trần Quang Trung Chức vụ huyện Tiền Hải, tỉnh Trạm y tế xã Đông cơ, Thái Bình huyện Tiền Hải, tỉnh 06 07 Phạm Thị Huế Lê Thị Toan Trạm trởng Trạm y tế xã Nam Trung, Thái Bình Trạm trởng huyện Tiền Hải, tỉnh Trạm y tế xã Phơng Công, Thái Bình huyện Tiền Hải, tỉnh Thái B×nh ... dân Mạng lới y tế thôn đợc củng cố hoạt động từ năm 1999 đến nay, toàn huyện có 169 thôn 100% số thôn có NVYTT hoạt động Trung tâm Y tế huyện triển khai nghiêm túc QĐ 3653 Bộ trởng Bộ Y tế, hàng... y tế thôn miền núi y tế thôn miền xuôi Y tế sở đóng vai trò quan trọng công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Y tế sở đơn vị y tế gần dân nhất, phát vấn đề y tế sớm giải 80% khối lợng y tế. .. dịch vụ y tế cho nhân dân vùng sâu, vùng xa) biện pháp đ y mạnh việc củng 17 cố, nâng cao hiệu hoạt động mạng lới cán y tế thôn Nhiệm vụ cán y tế thôn thay đổi tuỳ theo nhu cầu thực tế trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn bản tại Thái Bình, Hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn bản tại Thái Bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn