8đ BT nhóm tháng 2 luật tài chính việt nam phân tích và làm sáng tỏ quy định của pháp luật về chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân những hạn chế tr

17 98 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 11:13

ĐẶT VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I, KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ TNCN VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TRONG THUẾ TNCN 1, Thuế thu nhập cá nhân 2, Thu nhập chịu thuế thuế TNCN 2.1, Khái niệm 2.2, Căn xác định thu nhập chịu thuế thuế TNCN II, QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TRONG THUẾ TNCN 1, Kỳ tính thuế 2, Quy định pháp luật thu nhập chịu thuế thuế TNCN 2.1 Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh 2.2 Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công 2.3 Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn 2.4 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn 2.5 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản 2.6 Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng 2.7 Thu nhập chịu thuế từ quyền 2.8 Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại 2.9 Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế 2.10 Thu nhập chịu thuế từ nhận quà tặng III NHỮNG HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ KHI TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CHỊU THUẾ TNCN KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 1 1 1 2 2 7 8 9 15 16 ĐẶT VẤN ĐỀ Thuế xuất với xuất Nhà nước phát triển tồn kinh tế hàng hoá tiền tệ Nhà nước sử dụng thuế công cụ để phục vụ cho việc thực chức nhiệm vụ Trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam nay, có hai loại thuế trực thu có đối tượng đánh thuế thu nhập Một hai loại thuế thu nhập thuế thu nhập cá nhân Theo quy định pháp luật hành, thuế thu nhập cá nhân thu vào số khoản thu nhập cao đáng cá nhân nhằm thực việc điều tiết thu nhập tầng lớp dân cư, góp phần thực công xã hội thu nhập góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước Nhận thức tầm quan trọng thuế thu nhập cá nhân hệ thống pháp luật thuế nước ta nay, nhóm chúng em xin tìm hiểu đề tài: “Phân tích làm sáng tỏ quy định pháp luật chịu thuế thuế thu nhập cá nhân; hạn chế tháng đầu năm 2013, hướng khắc phục xác định thu nhập chịu thuế tuân thủ pháp luật thuế thu nhập cá nhân” GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I, KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ TNCN VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TRONG THUẾ TNCN 1, Thuế thu nhập cá nhân  Thuế TNCN loại thuế trực thu, đánh vào phần thu nhập nhận cá nhân kỳ tính thuế định không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập  Thuế thu nhập cá nhân thường tính theo biểu thuế lũy tiến phần xuất phát từ vai trò chủ yếu thuế TNCN điều tiết thu nhập người có thu nhập cao, động viên đóng góp người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình xã hội, thuế thu nhập đánh ngun tắc lợi ích, cơng khả nộp thuế 2, Thu nhập chịu thuế thuế TNCN 2.1, Khái niệm: Có thể hiểu thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khoản thu phát sinh từ kinh doanh, từ lao động từ khoản thu khác không từ kinh doanh cá nhân mà chinh sở cho việc đánh thuế thu nhập xác định sở khoản thu nhập nhận sau trừ số khoản thu nhập chi phí 2.2, Căn xác định thu nhập chịu thuế thuế TNCN Thông thường, để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, người ta thường vào vấn đề sau: - Nguồn gốc thu nhập: phải thu nhập hợp pháp tạo từ nhiều nguồn khác cá nhân: kinh doanh, lao động, sản xuất, tặng thưởng, thừa kế,… - Về địa điểm phát điểm phát sinh thu nhập: Đối với đối tượng nộp thuế có sở thường trú quốc gia thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập nước sở phát sinh nước Đối với đối tượng nộp thuế mà khơng có sở thường trú nước thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập phát sinh quốc gia sở Điều quy định cụ thể khoản Điều Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Cụ thể điều luật quy định: “a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập; b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập” II, QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TRONG THUẾ TNCN 1, Kỳ tính thuế: Kỳ tính thuế thuế TNCN quy định cụ thể Điều Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 Căn vào đó, ta thấy kỳ tính thuế có khác cá nhân cư trú cá nhân không cư trú Cụ thể: cá nhân cư trú, kỳ tính thuế có loại là: ký tính thuế theo năm kỳ tính thuế theo lần phát sinh Trong đó, kỳ tính thuế theo năm áp dụng thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; Kỳ tính thuế theo lần phát sinh thu nhập áp dụng thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng Ngồi kỳ tính thuế theo lần chuyển nhượng theo năm thu nhập từ chuyển nhượng chứng khốn Trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm phải đăng ký từ đầu năm với quan thuế Kỳ tính thuế cá nhân khơng cư trú tính theo lần phát sinh thu nhập áp dụng tất thu nhập chịu thuế 2, Quy định pháp luật thu nhập chịu thuế thuế TNCN 2.1 Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh: * Đối với cá nhân kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ, thu nhập chịu thuế xác định: • Theo Điều 10 Luật TNCN năm 2007 THCN doanh từ kinh xác định: TNCT = Doanh thu - Các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập chịu thuế từ kinh doanh kỳ tính thuế Trong đó: - Doanh thu tồn tiền bán hàng, tiền gia cơng, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hoá, dịch vụ phát sinh kỳ tính thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ - Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập chịu thuế từ kinh doanh kỳ tính thuế Thời điểm xác định doanh thu thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hố, hồn thành dịch vụ thời điểm lập hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ Việc xác định doanh thu, chi phí dựa sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ chứng từ, sổ kế tốn theo quy định pháp luật • Theo quy định Điều 7, Điều 8, Điều Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì, TNCT từ kinh doanh xác định: TNCT = Doanh thu tính TNCT - khoản chi phí hợp lý Trong đó: - Doanh thu tính TNCT từ kinh doanh tồn tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát sinh kỳ tính thuế - Chi phí hợp lý phải khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cá nhân, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật Thời điểm xác định doanh thu thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hồn thành cung ứng dịch vụ thời điểm lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền • Theo hướng dẫn điểm b Điều Thơng tư 111/2013/TT-BTC thì, TNCT từ kinh doanh xác định sau: Thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế = Doanh thu tính thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế - Chi phí hợp lý trừ kỳ tính thuế + Thu nhập chịu thuế khác kỳ tính thuế Trong đó: - Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ kinh doanh tồn tiền bán hàng hố, tiền gia cơng, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hố, dịch vụ phát sinh kỳ tính thuế bao gồm khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cá nhân kinh doanh hưởng không phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền xác định theo sổ sách kế toán * Đối với cá nhân kinh doanh khơng thực chế độ kế tốn hóa đơn, chứng từ nộp thuế theo phương pháp khốn, thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân xác định: • Theo quy định khoản Điều 10 Luật thuế TNCN năm 2007, trường hợp cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ mà khơng xác định doanh thu, chi phí thu nhập chịu thuế quan Thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu, tỷ lệ TNCT để xác định TNCT phù hợp với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật quản lý thuế • Theo quy định Điều 10 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì, cá nhân kinh doanh chưa thực quy định pháp luật kế tốn, hóa đơn, chứng từ, khơng xác định doanh thu, chi phí thu nhập chịu thuế quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu, tỷ lệ thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh • Theo hướng dẫn điều Thơng tư số 111/2013/TT-BTC thì, TNCN xác định theo công thức: a.1) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khốn thu nhập chịu thuế xác định sau: Thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế = Doanh thu khốn kỳ tính thuế × Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định Trong đó: - Doanh thu khốn xác định theo tài liệu kê khai cá nhân kinh doanh, sở liệu quan thuế, kết điều tra doanh thu thực tế quan thuế ý kiến tham vấn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường - Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định xác định theo hướng dẫn điểm a.4, khoản 1, Điều a.2) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khốn có sử dụng hóa đơn - Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khốn có sử dụng hóa đơn quyển, quý doanh thu hoá đơn cao doanh thu khốn ngồi việc nộp thuế theo doanh thu khốn phải nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân phần doanh thu hoá đơn cao doanh thu khoán - Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn quan thuế bán lẻ theo số khai nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% tính thu nhập chịu thuế lần phát sinh Thu nhập chịu thuế lần phát sinh xác định sau: Thu nhập chịu thuế lần phát sinh = Doanh thu tính thu nhập chịu thuế lần phát sinh × Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định Trong đó: - Doanh thu tính thu nhập chịu thuế lần phát sinh xác định theo hợp đồng chứng từ mua bán Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định xác định theo hướng dẫn điểm a.4, khoản 1, Điều Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn có u cầu hồn thuế thu nhập cá nhân doanh thu tính thuế năm xác định sau: - Nếu doanh thu hóa đơn năm thấp doanh thu khốn doanh thu tính thuế năm doanh thu khốn - Nếu doanh thu hóa đơn năm cao doanh thu khốn doanh thu tính thuế năm doanh thu hóa đơn * Đối với cá nhân kinh doanh hạch toán doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, khơng hạch tốn, xác định chi phí • Theo quy định khoản Điều 10 Luật thuế TNCN năm 2007 trường hợp cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ mà khơng xác định doanh thu, chi phí thu nhập chịu thuế quan Thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tỷ lệ TNCTđể xác định TNCT phù hợp với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật quản lý thuế • Theo quy định Điều 10 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh hạch tốn doanh thu, khơng hạch tốn chi phí doanh thu tính thu nhập chịu thuế xác định theo quy định Điều Nghị định Thu nhập chịu thuế xác định theo mức ấn định quan thuế • Theo hướng dẫn điểm a.2 Điều Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Đối với cá nhân kinh doanh hạch tốn doanh thu khơng hạch tốn chi phí thu nhập chịu thuế xác định sau: Thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế = Doanh thu tính thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế × Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định + Thu nhập chịu thuế khác kỳ tính thuế Trong đó: - Doanh thu tính thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế xác định theo hướng dẫn điểm b.1, khoản 1, Điều - Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định xác định theo hướng dẫn điểm a.4, khoản 1, Điều - Thu nhập chịu thuế khác khoản thu nhập phát sinh trình kinh doanh gồm: tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt chậm toán; tiền lãi ngân hàng q trình tốn; tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp; tiền lãi bán tài sản cố định; tiền bán phế liệu, phế phẩm thu nhập chịu thuế khác 2.2 Xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công Theo quy định khoản Điều 3, khoản Điều 11 Luật Thuế TNCN năm 2007; khoản 1, khoản Điều 11 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP; khoản điều Thơng tư số 111/2013/TT-BTC TNCT từ tiền lương, tiền công xác định tổng số tiền tiền lương, tiền công, tiền thù lao khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền cơng mà người nộp thuế nhận kỳ tính thuế, bao gồm: a) Trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định pháp luật b) Phụ cấp phục vụ lãnh đạo cấp cao c) Trợ cấp lần cá nhân chuyển cơng tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ lần cán công chức làm công tác chủ quyền biển đảo theo quy định pháp luật Trợ cấp chuyển vùng lần người nước đến cư trú Việt Nam, người Việt Nam làm việc nước d) Phụ cấp nhân viên y tế thôn, e) Phụ cấp đặc thù ngành nghề f) Tiền thù lao nhận hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng mơi giới; tiền tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định pháp luật chế độ nhuận bút; tiền tham gia hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác g) Tiền nhận từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, hiệp hội, hội nghề nghiệp tổ chức khác h) Các khoản lợi ích tiền khơng tiền ngồi tiền lương, tiền cơng người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế hưởng hình thức: i) Tiền nhà ở, điện, nước dịch vụ kèm theo (nếu có) k) Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện người sử dụng lao động mua đóng góp cho người lao động sản phẩm bảo hiểm có tích lũy phí bảo hiểm l) Phí hội viên khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như: chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ… Về thời điểm xác định TNCT từ tiền lương, tiền công theo quy định khoản Điều 11 Luật thuế TNCN năm 2007 quy định: thời điểm xác định TNCT từ đầu tư vốn thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thu nhập Theo quy định điểm b khoản Điều Thông tư 111/2013/TT-BTC , thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn điểm đ.2, khoản 2, Điều Thông tư thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm 2.3 Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn: Theo quy định khoản Điều 12 Luật thuế TNCN, thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn tổng số thu nhập quy định khoản Điều Luật thuế TNCN năm 2007 mà đối tượng nộp thuế nhận kỳ tính thuế Theo khoản Điều Luật thuế TNCN năm 2007 thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm khoản tiền cho vay (không bao gồm lãi tiền gửi từ ngân hàng, tổ chức tín dụng, lãi từ trái phiếu phủ, cơng trái, tín phiếu kho bạc nhà nước); lợi tức cổ phần; thu nhập từ đầu tư vốn (bằng tiền không tiền) hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ Theo Thơng tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định 65/2013/NĐ-CP phủ quy định chi tiết số điều luật thuế TNCN Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế TNCN Bộ trưởng Bộ Tài ban hành, khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: “3 Thu nhập từ đầu tư vốn Thu nhập từ đầu tư vốn khoản thu nhập cá nhân nhận hình thức: a) Tiền lãi nhận từ việc cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước theo hướng dẫn tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều Thông tư b) Cổ tức nhận từ việc góp vốn mua cổ phần c) Lợi tức nhận tham gia góp vốn vào cơng ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức kinh doanh khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định Luật tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khốn quỹ đầu tư khác thành lập hoạt động theo quy định pháp luật d) Phần tăng thêm giá trị vốn góp nhận giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mơ hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp doanh nghiệp rút vốn đ) Thu nhập nhận từ lãi trái phiếu, tín phiếu giấy tờ có giá khác tổ chức nước phát hành, trừ thu nhập theo hướng dẫn tiết g.1 g.3, điểm g, khoản 1, Điều Thông tư e) Các khoản thu nhập nhận từ đầu tư vốn hình thức khác kể trường hợp góp vốn đầu tư vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế g) Thu nhập từ cổ tức trả cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.” Bên cạnh đó, theo quy định khoản Điều 12 Luật thuế TNCN năm 2007 quy định thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thu nhập 2.4, Đối với TNCT từ chuyển nhượng phần vốn góp Theo quy định khoản 1,2 Điều 13 Luật thuế TNCN năm 2007 thì, TNCT từ chuyển nhượng vốn xác định giá bán trừ giá mua khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo thu nhập từ chuyển nhượng vốn Trường hợp không xác định giá mua chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khốn TNCT xác định giá bán chứng khoán Thời điểm xác định TNCT từ chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định khoản Điều 13 Luật thuế TNCN năm 2007 thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định pháp luật Trong đó, thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành quy định khoản thời điểm bên tham gia chuyển nhượng làm thủ tục khai báo, chuyển quyền sở hữu với quan cấp đăng ký kinh doanh doanh nghiệp quản lý vốn góp Theo Thơng tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định 65/2013/NĐ-CP phủ quy định chi tiết số điều luật thuế TNCN Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế TNCN Bộ trưởng Bộ Tài ban hành, khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: “4 Thu nhập từ chuyển nhượng vốn Thu nhập từ chuyển nhượng vốn khoản thu nhập cá nhân nhận bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng quỹ loại chứng khoán khác theo quy định Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần cá nhân công ty cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn hình thức khác.” 2.5 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản Theo quy định khoản 5, Điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007: “Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu sử dụng nhà ở; c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước; d) Các khoản thu nhập khác nhận từ chuyển nhượng bất động sản.” Bên cạnh đó, theo quy định khoản Điều 14 Luật thuế TNCN năm 2007 thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định pháp luật Tuy nhiên, xem xét thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản cần ý tới trường hợp miễn thuế ( quy định khoản 1, 2, Điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007) - Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với nuôi; cha chồng, mẹ chồng với dâu; cha vợ, mẹ vợ với rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với - Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cá nhân trường hợp người chuyển nhượng có nhà ở, quyền sử dụng đất Việt Nam Đối với cá nhân có nhà ở, đất mà có phát sinh thêm việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà hình thành tương lai thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng không áp dụng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân - Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất cá nhân Nhà nước giao đất trả tiền giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật 2.6 Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng Theo quy định Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng phần giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận theo lần trúng thưởng, không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng Bên cạnh đó, khoản 6, Điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có liệt kê thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm: “a) Trúng thưởng xổ số; b) Trúng thưởng hình thức khuyến mại; c) Trúng thưởng hình thức cá cược, casino; d) Trúng thưởng trò chơi, thi có thưởng hình thức trúng thưởng khác.” Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế 2.7 Thu nhập chịu thuế từ quyền Thu nhập từ quyền thu nhập nhận chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao cơng nghệ theo quy định Luật Chuyển giao công nghệ Theo quy định điều 16 Luật thuế TNCN Nghị định 100/2008/NĐ-CP thu nhập từ quyền phần thu nhập vượt 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận bao gồm khoản thu nhập: thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng; thu nhập từ chuyển giao cơng nghệ, bí kĩ thuật, kiến thức kĩ thuật, giải pháp hợp lí hóa sản xuất, đổi cơng nghệ Cũng theo thơng tư số 84/2008/TT-BTC thì: đối tượng quyền sở hữu trí tuệ có đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật, khoa học; đối tượng liên quan đến quyền tác giả bao gồm ghi hình, ghi âm chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa; đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng cơng nghệ, thiết kế, bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại…Đối tượng chuyển giao công nghệ gồm chuyển giao bí kĩ thuật, chuyển giao kiến thức kĩ thuật công nghệ dạng phương án cơng nghệ, quy trình cơng nghệ, giải pháp kĩ thuật, vẽ, sơ đồ kĩ thuật Thời điểm xác nhận thu nhập chịu thuế từ quyền thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế 2.8 Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại: Theo thơng tư 84/2008/TT-BTC thì: nhượng quyền thương mại hoạt động thương mại, theo bên nhượng quyền cho phép yêu cầu bên nhận quyền tự tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo điều kiện bên nhượng quyền Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại phần thu nhập vượt 10 triệu đồng mà cá nhân nhận từ hợp đồng nhượng quyền thương mại nêu trên, bao gồm việc nhượng lại quyền thương mại theo quy định pháp luật nhượng quyền thương mại Thời điểm xác nhận thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế 2.9 Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế giá trị tài sản thừa kế vượt 10 triệu đồng mà cá nhân nhận theo di chúc theo quy định pháp luật tài sản thừa kế quy định điều luật thuế TNCN, Ðiều Nghị định số 100/2008/NÐ-CP Chính phủ mục II phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN loại tài sản sau đây: Nhận thừa kế chứng khốn, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng quỹ loại chứng khoán khác theo quy định Luật Chứng khoán; Nhận thừa kế phần vốn tổ chức kinh tế, sở sản xuất kinh doanh, bao gồm vốn góp công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn doanh nghiệp tư nhân, sở kinh doanh cá nhân, vốn hiệp hội, quỹ phép thành lập theo quy định pháp luật toàn sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, sở cá nhân; Nhận thừa kế bất động sản quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, quyền thuê đất, mặt nước; Nhận thừa kế tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng với quan quản lý Nhà nước như: ô-tô, xe gắn máy, mô-tô, tàu thuyền, máy bay Như vậy, pháp luật hành quy định cá nhân phải chịu thuế TNCN từ tài sản nhận từ thừa kế, tài sản thường có giá trị lớn, tài sản có giá trị nhỏ khơng phải đăng kí quyền sở hữu khơng phải chịu thuế TNCN.Tuy nhiên khoản thu nhập từ nhận thừa kế đối tượng thân thích có quan hệ huyết thống nhân gia đình pháp luật miễn thuế Thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập từ thừa kế thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thừa kế làm thủ tục chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản Thu nhập từ nhận thừa kế chứng khoán, phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản tài sản khác phải đăng ký sở hữu đăng ký sử dụng 2.10 Thu nhập chịu thuế từ nhận quà tặng Thu nhập chịu thuế từ nhận quà tặng pháp luật quy định tương tự thu nhập chịu thuế từ thừa kế Tài sản từ nhận quà tặng bao gồm: chứng khoán, phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản tài sản khác phải đăng ký sở hữu đăng ký sử dụng Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế Đối với thu nhập từ quà tặng thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế thời điểm đối tượng nộp thuế nhận thu nhập III NHỮNG HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ KHI TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CHỊU THUẾ TNCN Mặc dù đạt nhiều kết khả quan xác định thu nhập chịu thuế tuân thủ pháp luật chịu thuế TNCN gặp phải hạn chế, khó khăn định Đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh Luật thuế TNCN đời vào năm 2007 quy định thu nhập cá nhân kinh doanh thu nhập chịu thuế TNCN (Khoản Điều 3) Tuy nhiên, chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh cá nhân Điều 10 Luật thuế TNCN, Điều Nghị định 100/2008/NĐ-CP liên quan đến việc tạo thu nhập chịu thuế từ kinh doanh kỳ tính thuế, ví dụ chi phí quản lí, chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, chi phí khấu hao, tu… mà chưa tính đến chi phí liên quan đến đặc thù nghề nghiệp hay hoàn cảnh cá nhân kinh doanh Điều chưa hợp lí, điều kiện để nộp thuế TNCN cá nhân phải có thu nhập, để có thu nhập họ phải có nơi ăn chốn ổn định, có sức khỏe tốt,… họ lại không trừ chi phí ốm đau, bệnh tật phải chữa trị Hay số cá nhân làm việc ngành nghề đặc thù diễn viên, người mẫu, cầu thủ, vận động viên… thường xuyên phải bỏ chi phí lớn để đầu tư học tập, rèn luyện, bổ trợ cho việc làm lại không coi chi phí hợp lí trừ xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh Ngoài ra, chế độ thu thuế cá nhân hành nghề độc lập có giấy phép hay chứng hành nghề theo quy định pháp luật chưa quy định cụ thể, rõ ràng Có thể thấy rằng, nay, số lượng cá nhân hành nghề độc lập lớn khoản thu từ thuế TNCNcủa đối tượng không nhỏ Nhưng việc quy định cách mơ hồ, chưa liệt kê đầy đủ đối tượng cá nhân hành nghề độc lập sở tính thuế không rõ ràng gây lúng túng cho quan thuế xác định thu nhập chịu thuế đối tượng Bên cạnh bất cập cá nhân kinh doanh làm ăn thua lỗ phải nộp thuế TNCN mà khơng có chế cộng dồn lại để giảm bớt nghĩa vụ nộp thuế, điều trái ngược với quy định Điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Điều Nghị định 124/2008 Như vậy, thuế xác định từ kinh doanh hai đối tượng khác lại có nghĩa vụ nộp thuế khơng giống nhau, thể không công đối tượng nộp thuế => GIẢI PHÁP: Từ hạn chế, bất cập trên, nhóm chúng em cho nên bổ sung quy định chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh bao gồm chi phí chi trả ốm đau, chữa trị bệnh tật, chi phí học tập, rèn luyện, nâng cao chun mơn đối tượng có ngành nghề đặc thù vận động viên, diễn viên, ca sĩ… Cần quy định cụ thể, rõ ràng đối tượng hành nghề độc lập gồm đối tượng quy định chi tiết tính thuế đối tượng Ngoài cần bổ sung quy định chuyển lỗ cách tính thu nhập chịu thuế TNCN cá nhân kinh doanh kinh doanh thua lỗ kì tính thuế nhằm giảm bớt gánh nặng, tạo điều kinh doanh hiệu Đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công Thực tế cho thấy số thuế thu từ tiền lương, tiền cơng khơng nhỏ nguồn hình thành thu nhập từ tiền lương, tiền công đa dạng phức tạp Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công đối tượng viên chức, công chức, cán bộ, đối tượng làm việc công ty, đơn vị nghiệp công lập… quan thuế kiểm sốt thhơng qua đơn vị trực tiếp chi trả thu nhập; hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ, đối tượng hành nghề độc lập, đặc biệt đối tượng diễn viên, người mẫu, ca sĩ, cầu thủ việc kiểm sốt thu nhập từ tiền lương, tiền cơng họ khó khăn, khó kiểm sốt cách đầy đủ xác Điều dẫn đến tình trạng trốn thuế gây thấy thu cho ngân sách nhà nước Thực tế cho thấy, việc trốn thuế giới nghệ sĩ phổ biến, họ dùng nhiều “chiêu” để né thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân Phổ biến chuyện ca sĩ lập công ty riêng để người 10 khác êkip đứng tên làm chủ nhiều trường hợp sô diễn thỏa thuận miệng, sau “bầu” sơ chi trả tiền mặt cho nghệ sĩ khơng có hóa đơn chứng từ Khi quan thuế muốn truy thu thuế sở khai báo nghệ sỹ Bởi vậy, khơng dám số tiền truy thu có sát với số thực thu nhập họ [1] Bên cạnh đó, quy định khoản phụ cấp, trợ cấp khơng tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận từ người sử dụng lao động, nhà làm luật không đề cập đến khoản phụ cấp, trợ cấp lần đối tượng tham gia kháng chiến, đối tượng niên xung phong, làm nhiệm vụ quốc tế, phụ cấp, trợ cấp đối tượng chuyển nơi làm việc đến vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn… Đây bất hợp lí nay, người tham gia kháng chiến cần có sách hỗ trợ nhiều nữa, tiền phụ cấp, trợ cấp lần mà họ nhận không lớn, khoản phụ cấp, trợ cấp tính vào thu nhập từ tiền cơng, tiền lương gây khó khăn định cho đối tượng Bên cạnh đó, phụ cấp với đối tượng giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế khoản tiền nhằm thu hút người lao động đến làm việc vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Nếu khoản phụ cấp tính thu nhập chịu thuế chưa thực phù hợp, chưa đảm bảo cơng khó khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động đến với vùng khó khăn => GIẢI PHÁP: Để tránh tình trạng gian lận, trốn thuế TNCN đối tượng ca sĩ, diễn viên… cần nâng cao trình độ quản lí, kiểm sốt chặt chẽ nguồn thu từ tiền công mà đối tượng nhận được, thực nghiêm túc việc truy thu thuế với đối tượng cố tình có hành vi trốn thuế Ngồi ra, để đảm bảo cơng xã hội, cần có chế khuyến khích, thể quan tâm Nhà nước người cơng tác khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn quy pháp luật, mà cụ thể khơng tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công khoản trợ cấp họ Đối với thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn Theo quy định Luật thuế TNDN, Doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượng nộp thuế thu thập nhập doanh nghiệp (TNDN) Công văn số 11971/BTC-TCT ngày 26/8/2009 Bộ Tài doanh nghiệp tư nhân cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế TNDN Vì vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân nộp thuế TNCN phần thu nhập lại sau doanh nghiệp nộp thuế TNDN Tuy nhiên, có chế pháp lí gần giống với chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên công ty hợp danh phải nộp thuế TNCN thu nhập từ lợi tức hoạt động kinh doanh công ty mang lại Luật Thuế TNCN 2007 không quy định rõ thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư vốn thành viên hợp danh có phải chịu thuế hay không mà khẳng định khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn bao gồm (i) tiền lãi cho vay; (ii) lợi tức cổ phần; (iii) thu nhập từ đầu tư vốn hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ Tuy nhiên, Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN cho rằng, lợi tức góp vốn vào cơng ty hợp danh coi thu nhập chịu thuế Như vậy, thành viên hợp danh phải nộp thuế TNCN đồng thời với việc công ty nộp thuế TNDN Xét mặt lý thuyết, quy định chất pháp lý công ty hợp danh, dẫn đến tình trạng đánh thuế trùng khoản thu nhập có từ hoạt động kinh doanh cơng ty hợp danh 11 [1] Bài viết: Siết thuế thu nhập cá nhân nghệ sỹ: có khả thi? - Baomoi.com Xét mặt thực tiễn, thành viên hợp danh phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”, phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ công ty vừa phải nộp TTNCN, khoản thu nhập chịu TTNDN Với quy định này, rõ ràng thực tiễn kinh doanh nay, thành viên hợp danh buộc phải cân nhắc lại loại hình cơng ty địa vị pháp lý cơng ty để đảm bảo hiệu kinh doanh cao Nhìn khía cạnh pháp lý kỹ thuật lập pháp, việc sửa đổi văn luật dễ dàng văn luật, vậy, Luật TTNCN để ngỏ vấn đề nên chăng, cần xem xét lại quy định Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 Bộ Tài cho phù hợp hơn[1] Đối với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn Theo quy định Luật thuế TNCN 2007, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn tổ chức kinh tế, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thu nhập từ chuyển nhượng vốn hình thức khác Trong đó, thu nhập từ chứng khốn nói chung thu nhập sở hữu chứng khoán thu nhập chuyển nhượng chứng khốn nói riêng đưa vào diện thu nhập chịu thuế TNCN Quy định nhận nhiều ủng hộ tồn nhiều điểm hạn chế Đặc thù lĩnh vực kinh doanh chứng khốn là thị trường nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chịu chi phối, tác động nhiều yếu tố khác sách kinh tế nhà nước, khủng hoảng kinh tế, tình hình an ninh – trị… Theo quy định Nghị định 100/2008/NĐ-CP, Thông tư 62/2009/TT-BTC, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất thuế TNCN 20% phải thực quy định pháp luật kế toán, hoá đơn, chứng từ đăng ký thực ổn định với quan thuế trước ngày 31/12 năm trước Trong năm, giao dịch chuyển nhượng cơng ty chứng khốn tạm khấu trừ thuế 0,1% giá trị chuyển nhượng đến hết năm, cá nhân tốn tồn hoạt động đầu tư thị trường chứng khốn, khơng có thu nhập, khơng phải nộp thuế, hồn lại số thuế tạm khấu trừ Cá nhân không đăng ký phương pháp nộp thuế 20% thu nhập, khoản thuế bị khấu trừ, tạm nộp 0,1% xong khơng phải tốn lại Những quy định dẫn đến khơng nhà đầu tư cá nhân tính sổ năm, khơng có lãi, chí lỗ, phải nộp thuế 0,1% [2] Do vậy, để bảo đảm nguyên tắc thuế TNCN thu thuế cá nhân có thu nhập chịu thuế, mặt, giữ nguyên phương pháp tính thuế hoạt động chuyển nhượng chứng khốn; mặt khác, khơng nên yêu cầu nhà đầu tư phải đăng ký phương pháp nộp thuế từ năm trước, mà cho phép họ lựa chọn tự khai, tự tính thuế dịp tốn thuế hết năm Nhà đầu tư thấy phương pháp có lợi thực hiện, tạo chủ động cho nhà đầu tư, tránh rủi ro đầu tư khơng có lãi Ngồi ra, Thông tư 62/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC quy định: “đối với chứng khoán chủ yếu giá trị chuyển nhượng chứng khoán làm để khấu trừ thuế tính theo giá ghi hợp đồng chuyển nhượng Trường hợp hợp đồng không ghi giá để khấu trừ thuế giá trị chuyển nhượng người chuyển nhượng tự khai Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán 12 [1] Bài viết: Luật Thuế thu nhập cá nhân với vấn đề đánh thuế trùng bỏ lọt thuế Tholaw.vn [2] Bài viết: Vẫn phải nộp thuế TNCN bán chứng khoán – Báo đầu tư không ghi giá hợp đồng tự khai giá chuyển nhượng phải tự chịu trách nhiệm tính xác nội dung kê khai…” Theo quy định này, giá trị chuyển nhượng chứng khoán xác định theo hợp đồng cá nhân tự khai Nếu xác định giá theo hợp đồng dễ dàng xác định chứng khoán giao dịch thị trường tập trung, chứng khoán giao dịch thị trường phi tập trung khó xác định giá mua, giá bán chứng khoán Mặt khác, việc cá nhân tự khai giá trị chuyển nhượng chứng khoán tạo điều kiện cho đối tượng lợi dụng kẽ hở để lách luật, trốn thuế cách kê khai giá chuyển nhượng khơng xác, thấp nhiều so với giá chuyển nhượng thực tế Do vậy, cần nâng cao khả kiểm soát giao dịch chứng khoán thị trường phi tập trung hướng tới siết chặt công tác quản lí, kiểm chứng tính minh bạch cá nhân tự kê khai giá trị chuyển nhượng chứng khốn Ngồi ra, hạn chế xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn đầu tư thực ủy thác đầu tư, nhà đầu tư không tiến hành ủy thác mà muốn nhận lại cổ phiếu bị khấu trừ thuế Quy định khơng phù hợp chất, khơng có giao dịch diễn mà nhà đầu tư nhận lại chứng khốn mình, đó, khơng nên quy định đánh thuế TNCN với việc cá nhân từ bỏ ủy thác mua bán chứng khoán Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản Theo quy định điều Luật thuế TNCN 2007 thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu nhập chịu thuế TNCN Tuy nhiên, quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chưa bao quát trường hợp uỷ quyền chuyển nhượng nhà, đất mà người uỷ quyền có đầy đủ quyền nhà, đất, trường hợp đổi nhà, đổi đất có phát sinh thu nhập nên thiếu sở để thu thuế Do vậy, để đảm bảo sách rõ ràng, minh bạch, phản ánh chất kinh tế khoản thu sở pháp lý thực nên quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm khoản thu nhập từ việc uỷ quyền quản lý bất động sản mà người uỷ quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản có quyền người sở hữu bất động sản theo quy định pháp luật Quy định nhằm bao quát thực tế phát sinh, đồng thời quy định rõ trường hợp chuyển nhượng bất động sản hình thức uỷ quyền mà người uỷ quyền có quyền cho, tặng, chuyển nhượng bất động sản có phát sinh thu nhập phải chịu thuế TNCN Bên cạnh đó, Luật Thuế TNCN 2007 Thơng tư 84/2008/TT-BTC quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cá nhân trường hợp cá nhân có nhà ở, đất miễn thuế; đồng thời người chuyển nhượng bất động sản tự khai chịu trách nhiệm tính trung thực kê khai Thực tế cho thấy, nhiều hợp đồng mua, bán nhà đất tồn theo hình thức viết tay cá nhân, nên không đủ pháp lý để tính thuế Bởi theo quy định, việc xác định tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS xảy hoạt động chuyển nhượng quan nhà nước chứng thực Điều khiến quan chức địa phương, nơi cá nhân mua bán BĐS cư trú, khó xác định người chuyển nhượng có BĐS đâu BĐS Theo ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng ban Quản lý thuế TNCN (Tổng cục Thuế), khó khăn 13 xuất phát từ việc hệ thống đăng ký đất đai chưa kiểm soát người có BĐS Vì vậy, quan thuế chưa xác định trường hợp có hai BĐS trở lên có chuyển nhượng nhà đất mà trốn thuế Một khó khăn người có nhiều BĐS địa phương khác nhau, việc kê khai trốn thuế hồn tồn xảy [1] Thậm chí để cá nhân tự khai xảy tình trạng hạ giá chuyển nhượng Vì lợi ích người mua người bán (bên bán nộp thuế TNCN hơn, bên mua nộp lệ phí trước bạ thấp hơn), nên họ thường thỏa thuận ghi giá hợp đồng chuyển nhượng thấp thực tế Và để quan nhà nước chấp nhận hồ sơ, họ ghi hợp đồng mức giá ngang cao chút đỉnh so với giá UBND tỉnh, TP quy định Như nộp thuế thấp số thực tế phải nộp Kết là, đôi bên mua bán đất có lợi, riêng Nhà nước chịu thất thu thuế Do đó, để khắc phục tình trạng trên, cần đẩy mạnh trình độ chuyên môn cán làm công tác kiểm tra, kiểm sốt thơng tin quản lí cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, xây dựng biểu giá bất động sản bám sát thực tiễn thị trường bất động sản hơn, xử lí mạnh tay với đối tượng cố tình kê khai sai thực tế để trốn nghĩa vụ nộp thuế TNCN cho nhà nước Đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng Luật thuế TNCN 2007 quy định cá nhân phải nộp thuế TNCN thu nhập từ thừa kế, quà tặng chứng khốn, phần vốn góp tổ chức kinh tế, bất động sản tài sản khác phải đăng kí sở hữu đăng kí sử dụng Tuy nhiên, Luật đề cập đến việc tính thuế thu nhập từ thừa kế, q tặng có giá trị lớn mà chưa tính đến thu nhập có giá trị nhỏ tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản khơng cần đăng kí sử dụng đăng kí sở hữu Ở nước giới khoản thu nhập bị đánh thuế, chí đánh thuế cao nhằm kiểm sốt dòng dịch chuyển tài sản xã hội khuyến khích cá nhân tự tạo thu nhập cho mình, đảm bảo cơng xã hội Do vậy, cần bổ sung thêm quy định xác định thu nhập từ thừa kế, quà tặng tiền, giấy tờ có giá… thu nhập chịu thuế TNCN Bên cạnh đó, theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC, thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng cá nhân không cư trú phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt 10 triệu đồng theo lần phát sinh thu nhập nhận Việt Nam Đây quy định chưa thực hợp lí tạo điều kiện cho cá nhân lách luật cách xé nhỏ thu nhập để tránh thuế Vì vậy, cần có quy định đánh thuế tất thu nhập phát sinh từ thừa kế, quà tặng nhằm tránh tình trạng Ngồi ra, Điều Luật thuế TNCN 2007 quy định miễn thuế thu nhập từ thừa kế, quà tặng đối tượng có quan hệ huyết thống, hôn nhân Lợi dụng quy định này, nhiều trường hợp sử dụng mối quan hệ bắc cầu để trốn thuế Ví dụ anh A anh rể anh B, tặng quà chứng khốn có giá trị 10 triệu cho anh B phát sinh thuế TNCN Nhưng họ đường vòng cách anh A tặng chứng khốn cho chị C (vợ anh A, chị gái anh B), sau chị C tặng lại cho anh B hai lần tặng quà đối tượng miễn thuế TNCN Do đó, để hạn chế, khắc phục tình trạng trốn thuế cách cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu nhập từ thừa kế, quà tặng, tránh thất thu cho NSNN [1] Bài viết: Tính thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản: Còn nhiều lỗ hổng – sanbatdongsan.net.vn 14 KẾT LUẬN Có thể nói, qua phân tích trên, ta thấy pháp luật thuế thu nhập cá nhân có quy định đầy đủ khoản thu nhập chịu thuế qua điều khoản ghi nhận Luật thuế thu nhập cá nhân văn pháp luật hướng dẫn liên quan Tuy nhiên, áp dụng quy định pháp luật chịu thuế thuế thu nhập cá nhân, gặp phải không vướng mắc, khó khăn Vì vậy, với nhận xét thực trạng, hạn chế tháng đầu năm 2013 với việc đưa giải pháp khắc phục, nhóm chúng em mong muốn ý kiến phần khắc phục hạn chế quy định pháp luật vấn đề này, giúp cho hệ thống pháp luật thuế ngày hoàn thiện hơn, từ phát huy tối đa vai trò phát triển kinh tế nước ta 15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Giáo trình “Luật thuế Việt Nam”, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Tư pháp 2, Luật thuế TNCN năm 2007 3, Trang web: Luatthuethunhapcanhan.com 4, Các văn có liên quan:  Theo Thơng tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định 65/2013/NĐ-CP phủ  Nghị định số 100/2008/NÐ-CP Chính phu quy định chi tiết số điều luật thuế thu nhập cá nhân  Thông tư số 84/2008/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN  Công văn số 11971/BTC-TCT ngày 26/8/2009 Bộ Tài  Thơng tư 62/2009/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thơng tư 84/2008/TT-BTC 5, Bài viết: “Siết thuế thu nhập cá nhân nghệ sỹ: có khả thi?” – tác giả Dạ Minh (http://www.baomoi.com/Siet-thue-thu-nhap-ca-nhan-cua-nghe-sy-co-khathi/71/11576652.epi) 6, Bài viết: “Luật Thuế thu nhập cá nhân với vấn đề đánh thuế trùng bỏ lọt thuế” - ThS Đào Ngọc Báu (http://tholaw.vn/goc-tholaw/nghien-cuu-trao-doi/503-luat-thue-thu-nhap-ca-nhanvoi-van-de-danh-thue-trung-va-bo-lot-thue) 7, Bài viết: “Tính thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản: Còn nhiều lỗ hổng” – Theo hanoimoi (http://www.sanbatdongsan.net.vn/PortletBlank.aspx/9087671744854EC3A5CED320310 59DF7/View/TintucSukien/Tinh_thue_TNCN_tu_chuyen_nhuong_bat_dong_san_Con_nhieu_lo_hong/? print=1025746669) 16 ... thủ pháp luật thu thu nhập cá nhân GIẢI QUY T VẤN ĐỀ I, KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THU TNCN VÀ THU NHẬP CHỊU THU TRONG THU TNCN 1, Thu thu nhập cá nhân  Thu TNCN loại thu tr c thu, đánh vào... loại thu tr c thu có đối tượng đánh thu thu nhập Một hai loại thu thu nhập thu thu nhập cá nhân Theo quy định pháp luật hành, thu thu nhập cá nhân thu vào số khoản thu nhập cao đáng cá nhân. .. tính thu = Doanh thu tính thu nhập chịu thu kỳ tính thu × Tỷ lệ thu nhập chịu thu ấn định + Thu nhập chịu thu khác kỳ tính thu Trong đó: - Doanh thu tính thu nhập chịu thu kỳ tính thu
- Xem thêm -

Xem thêm: 8đ BT nhóm tháng 2 luật tài chính việt nam phân tích và làm sáng tỏ quy định của pháp luật về chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân những hạn chế tr , 8đ BT nhóm tháng 2 luật tài chính việt nam phân tích và làm sáng tỏ quy định của pháp luật về chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân những hạn chế tr

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn