Nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bắc kạn

139 72 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 10:30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI KHẮC TÙNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: Quản lý kinh tế THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI KHẮC TÙNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Thái Quốc THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019 Tác giả luận văn Bùi Khắc Tùng ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn PGS TS Phạm Thái Quốc, thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh tận tình dạy dỗ, bảo, truyền đạt kiến thức, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp thời gian vừa qua Qua đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng nghiệp cán bộ, công chức Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Kạn nhiệt tình giúp đỡ tơi việc cung cấp thơng tin điều tra số liệu thực tế Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân u nhất, ln u thương, động viên, khích lệ tơi suốt thời gian học tập vừa qua Một lần xin chân thành cảm ơn tất cả! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019 Tác giả luận văn Bùi Khắc Tùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Những đóng góp luận văn 5 Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Cơ sở lý luận nâng cao chất lượng cán công chức 1.1.1 Cán bộ, cơng chức hành Nhà nước 1.1.2 Chất lượng tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH 1.1.3 Nội dung nâng cao chất lượng cán công chức 20 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng cán công chức Sở LĐTB&XH 26 1.2 Cơ sở thực tiễn nâng cao chất lượng cán công chức 32 1.2.1 Kinh nghiệm số quan hành nhà nước 32 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn 35 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 37 iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu 37 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 40 2.2.3 Phương pháp phân tích tổng hợp 40 2.3.1 Các tiêu phản ánh chất lượng công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn từ năm 2015-2017 42 2.3.2 Các tiêu phản ánh công tác nâng cao chất lượng công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 43 Chương 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 45 3.1 Khái quát Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn 45 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn 45 3.1.2 Kết thực nhiệm vụ Sở LĐTB&XH Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2017 54 3.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Lao động Thương binh Xã hội 63 3.2.1 Đội ngũ cán bộ, công chức cấu đội ngũ cán bộ, công chức 63 3.2.2 Về trình độ chun mơn 64 3.2.3 Về phẩm chất trị 68 3.2.4 Về đạo đức lối sống 70 3.2.5 Về kỹ công tác thực tiễn 70 3.3 Thực trạng công tác nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 71 3.3.1 Công tác quy hoạch 71 3.3.2 Công tác tuyển dụng 73 3.3.4 Công tác sử dụng đánh giá cán bộ, công chức 77 3.3.5 Công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức 80 v 3.3.6 Công tác đãi ngộ khen thưởng 82 3.4 Đánh giá khảo sát đội ngũ cán bộ, công chức cơng việc chế độ sách cán bộ, công chức 83 3.4.1 Khái quát mẫu điều tra khảo sát 83 3.4.2 Đánh giá hài lòng cán bộ, cơng chức Sở công việc 84 3.4.3 Kết khảo sát cán công chức được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị quản lý nhà nước 88 3.4.4 Kết khảo sát cán bộ, công chức mơ hình đào tạo, tập huấn 89 3.4.5 Kết khảo sát cán công chức mức độ tác động đào tạo kiến thức quản lý nhà nước 90 3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Sở LĐTB&XH Bắc Kạn 92 3.5.1 Nhân tố khách quan 92 3.5.2 Nhân tố chủ quan 94 3.6 Đánh giá chung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Sở LĐTB&XH Bắc Kạn 97 3.6.1 Những mặt mạnh 97 3.6.2 Những tồn tại, hạn chế 98 3.6.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 99 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 102 4.1 Quan điểm, định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Sở LĐTB& XH tỉnh Bắc Kạn 102 4.1.1 Quan điểm 102 4.1.2 Định hướng 105 4.1.3 Nâng cao tinh thần làm chủ cán công chức 106 vi 4.1.4 Không ngừng phát huy lực, cải tiến, sáng kiến công việc 108 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 109 4.2.1 Xây dựng Bản mô tả công việc, Bản tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ Bản tiêu chuẩn đánh giá thực công việc 109 4.2.2 Thực có hiệu công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao lực cho cán bộ, công chức 112 4.2.3 Tuyển chọn, xếp bố trí cán bộ, cơng chức phù hợp với yêu cầu công việc 113 4.2.4 Ln chuyển vị trí cơng tác cơng việc 115 4.2.5 Hồn thiện cơng tác khuyến khích vật chất tinh thần 116 4.2.6 Tăng cường cơng tác giáo dục trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức Sở 117 4.2.7 Xây dựng kế hoạch tạo động lực kích thích cán bộ, cơng chức 118 4.2.8 Thực chế quản lý, phân công phân cấp quản lý cán bộ, công chức 118 4.3 Kiến nghị 119 4.3.1 Kiến nghị Chính Phủ, Bộ Lao động - TB Xã hội 119 4.3.2 Kiến nghị UBND tỉnh Bắc Kạn 119 KẾT LUẬN 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 PHỤ LỤC 125 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CBCC Cán bộ, công chức CNXH Chủ nghĩa xã hội GRDP Tổng sản phẩm địa bàn LĐTB&XH Lao động thương binh xã hội MTQG Mục tiêu quốc gia NĐ-CP Nghị định - Chính Phủ PCCN Phòng chống cháy nổ QLNN Quản lý nhà nước SL Số lượng TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT-BNV Thông tư - Bộ nội vụ UBND Ủy ban nhân dân XKLĐ Xuất lao động viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Ý nghĩa điểm số bình quân 41 Bảng 3.1 Kết công tác giải việc làm giai đoạn 2015-2017 55 Bảng 3.2 Số lượng, cấu giới tính độ tuổi cán bộ, công chức Sở Lao động Thương binh Xã hội Bắc Kạn 63 Bảng 3.3 Trình độ chun mơn CBCC Sở LĐTB&XH giai đoạn 2015-2017 65 Bảng 3.4 Trình độ tin học, ngoại ngữ quản lý nhà nước CBCC Sở Lao động - TB Xã hội Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 67 Bảng 3.5 Trình độ trị cán bộ, cơng chức Sở Lao động-TBXH 69 Bảng 3.6 Kết quy hoạch cán công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 71 Bảng 3.7 Kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2015 2017 76 Bảng 3.8: Phân loại cán công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn 80 Bảng 3.9: Kết điều động, luân chuyển CBCC Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2017 81 Bảng 3.10: Kết khen thưởng Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 82 Bảng 3.11 Thống kê mẫu điều tra, khảo sát CBCC Sở Lao động - TB Xã hội Bắc Kạn 84 Bảng 3.12 Điểm trung bình hài lòng cán bộ, công chức Sở công việc 85 Bảng 3.13: Ý kiến đánh giá cán bộ, cơng chức mơ hình đào tạo, tập huấn 90 Bảng 3.14 Ý kiến đánh giá cán bộ, công chức mức độ tác động đào tạo kiến thức quản lý nhà nước 91 114 dụng theo trình độ, chuyên ngành đào tạo để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng với vị trí cơng việc mơ tả Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cần cụ thể hóa cho phù hợp với đơn vị, ví trí cơng tác để lựa chọn đối tượng thi tuyển, xét tuyển ví dụ: Dự tuyển xét tuyển ngạch chuyên viên làm chun mơn nghiệp vụ cần phải có điều kiện sau: + Có tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên thuộc chuyên ngành: công tác xã hội, quản lý lao động, bảo hiểm, quản trị nhân lực, kế tốn… + Chứng ngoại ngữ trình độ B trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức); + Chứng tin học Văn phòng chứng tin học trình độ A trở lên + Có sức khỏe tốt; + Độ tuổi 30 tuổi Phân tích vị trí cần tuyển dụng: Đây việc làm bắt buộc đòi hỏi thực cách nghiêm túc Qua đảm bảo cho tổ chức nói chung người dự tuyển nói riêng nhận biết rõ cách sâu sắc công việc vị trí cần tuyển Sau phân tích cách kỹ lưỡng vị trí với đặc điểm cơng việc cụ thể vị trí cần tuyển Các tiêu chuẩn yêu cầu người đảm nhận vị trí cơng việc bao gồm: + Trình độ học vấn, trình độ chun mơn + Các kỹ kinh nghiệm cần thiết để thực công việc + Các đặc điểm cá nhân cần thiết để làm tốt công việc là: Giới tính, tuổi tối thiểu tối đa, trí thơng minh, nhanh nhẹn, tính xác, tinh nết cẩn thận, lạc quan, động, sáng tạo, cởi mở, thái độ hợp tác… cần ý để cơng chức tuyển dụng dễ hòa đồng với đồng nghiệp môi trường làm việc mới, rễ tiếp cận cơng việc có khả đảm đương cơng việc giao 115 4.2.3.3 Sắp xếp bố trí cán bộ, cơng chức phù hợp với u cầu cơng việc Bố trí người, việc thời gian mục tiêu quản lý chiến lược nguồn nhân lực quan cấp Nhiệm vụ giao cao thấp so với lực cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH ảnh hưởng khơng tốt đến hài lòng chất lượng, hiệu công tác giao Do để cán bộ, cơng chức Sở LĐTB&XH phát huy cao lực thực công việc mình, nâng cao kết thực cơng việc tăng cường thỏa mãn thực công việc thỉ đòi hỏi lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng khơng cần biết rõ lực cán bộ, cơng chức mà phải phân tích xác định rõ yêu cầu công việc, nhiệm vụ trách nhiệm cần hoàn thành tiêu chuẩn cần đạt chức danh cơng việc từ để xếp bố trí cán bộ, cơng chức phải phù hợp với yêu cầu công việc giao 4.2.4 Ln chuyển vị trí cơng tác cơng việc Tiếp tục rà soát quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí cơng tác định kỳ cán bộ, cơng chức Sở LĐTB&XH theo đó: Đối tượng phải ln chuyển công chức lãnh đạo quy hoạch; đối tượng chuyển đổi vị trí cơng tác cơng chức chuyên môn nghiệp vụ (không giữ chức vụ lãnh đạo) cơng tác vị trí thuộc diện phải định kỳ chuyên đổi theo quy định hành Đối với vị trí cơng tác cần có nhiều kinh nghiệm, nắm vững chuyên sâu nghiệp vụ cán làm công tác tra, kiểm tra, trả lời sách kéo dài thời hạn ln phiên vị trí cơng tác Việc triển khai thực luân chuyển cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH đảm bảo mục tiêu phát triển cán chuyên sâu theo chức quản lý quyền lợi hợp pháp cán bộ, công chức Sở Lao động - TB Xã hội, tạo điều kiện để cán bộ, công chức tiếp cận, rèn luyện bồi dưỡng thông thạo nhiều lĩnh vực cơng việc nhiều vị trí khác nhau, có lực thực tiễn để thực tốt nhiệm vụ giao; kiểm sốt cơng việc lẫn nhau, 116 góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực, nhũng nhiều đối tượng sách, doanh nghiệp, người lao động tăng cường ý thức kỷ luật công tác cán bộ, cơng chức; khắc phục tình trạng cơng chức cương vị lãnh đạo quản lý công việc vị trí lâu dẫn đến thỏa mãn, bảo thủ, trì trệ, thiếu chủ động, sáng tạo đổi để nâng cao chất lượng công việc 4.2.5 Hồn thiện cơng tác khuyến khích vật chất tinh thần 4.2.5.1 Khuyến khích vật chất Ngoài tiền lương khoản phụ cấp theo chế độ đặc thù, cơng vụ Sở cần áp dụng hình thức thưởng thưởng quý, tháng, năm đặc biệt thưởng đột xuất để kích thích lao động biện pháp khuyến khích vật chất có hiệu cán bộ, công chức Để tạo động lực cho CBCC, tiền thưởng phải đảm bảo nguyên tắc sau đây: + Phải lựa chọn hình thức thưởng mức thưởng hợp lý tùy theo tính chất phức tạp, mực độ hồn thành + Thưởng phải kịp thời + Thưởng phải đảm bảo cơng hợp lý Có tiền lương, khoản phụ cấp tiền thưởng công cụ chủ yếu để khuyến khích vật chất cán bộ, cơng chức ngành Ngồi loại phúc lợi dịch vụ có tác dụng tạo động lực quan trọng 4.2.5.2 Khuyến khích tinh thần Sở cần tổ chức tốt phong trào thi đua để khuyến khích thành tích cán bộ, cơng chức Xây dựng bầu khơng khí tâm lý- xã hội quan, đơn vị Quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển văn hóa, chun mơn, nghiệp vụ, áp dụng hình thức đào tạo thích hợp để đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển CBCC Gắn trách nhiệm thu nhập thực tế cán bộ, công chức với khối lượng, chất lượng cơng việc mà họ hồn thành 117 Sự tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, công chức chủ động giao quyền tự chủ cho họ thực cơng việc có tác dụng kích thích sáng tạo, ham mê phục vụ họ nhiệm vụ giao Tạo điều kiện phục công tác tốt điều kiện khả cho phép để giúp cho cán bộ, công chức thuận lợi công việc giao chủ động vượt qua khó khăn tạm thời điều kiện làm việc để thực có hiệu nhiệm vụ giao Cùng với việc quan tâm đến nhu cầu vật chất Sở cần ý đến nhu cầu tinh thần cán bộ, công chức đánh giá, đào tạo, hội thăng tiến tôn trọng ứng xử 4.2.6 Tăng cường công tác giáo dục trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức Sở Thường xuyên thực tốt cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức Sở Lao động - TB Xã hội; quán triệt triển khai thực kịp thời Chỉ thị, Nghị Đảng, sách, pháp Luật Nhà nước, quy định ngành Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, công chức theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thường xuyên nắm bắt kịp thời tư tưởng trị, tâm tư tình cảm hồn cảnh gia đình cán nhằm làm tốt cơng tác giáo dục trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, công chức Lãnh đạo thực nghiêm túc quy định, quy chế chuyển đổi vị trí cơng tác cán bộ, công chức Thực tốt công tác tự phê bình phê bình, cơng tác nhận xét, đánh giá cán Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời, kiên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu tiêu cực thực thi công vụ cán 118 4.2.7 Xây dựng kế hoạch tạo đợng lực kích thích cán bợ, cơng chức Xây dựng kế hoạch tạo động lực kích thích cán bộ, cơng chức rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể: + Hàng ngày vào buổi sáng đầu dành lượng thời gian định cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH nghiên cứu, cập nhật chế độ sách thơng qua làm việc nhóm đọc báo đầu + Khuyến khích hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức học đại học thực chế cán bộ, cơng chức Sở LĐTB&XH có nhu cầu thi cao học nghiên cứu sinh Sở tạo điều kiện cho tham gia, sau có kết trúng tuyển hỗ trợ khoản kinh phí định cho khóa học để cán bộ, cơng chức n tâm học tập có trách nhiệm vụ phục vụ ngành ngày tốt + Tăng cường công tác trao đổi học tập kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ thông qua hội thảo, tập huấn kinh nghiệm Sở tỉnh khác có mơ hình quản lý hiệu + Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ thông qua công tác kiểm tra nghiệp vụ để lựa chọn cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH có trình độ chun mơn cao, nắm vững chế độ sách để khen thưởng, nguồn cán quy hoạch chức danh quản lý có kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 4.2.8 Thực chế quản lý, phân công phân cấp quản lý cán bộ, công chức Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý sử dụng cán cho phòng theo hướng giao quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cho Trưởng phòng để điều hành cơng việc cách linh hoạt, giải nhanh chóng thuận lợi Người đứng đầu quan Sở chủ động xây dựng Quy chế quản lý nội phù hợp với mơ hình quản lý, cấp quản lý, đảm bảo phân cấp mạnh mẽ, hợp lý từ Sở đến đơn vị nghiệp trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm người đứng đầu quan cấp 119 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Chính Phủ, Bợ Lao đợng - TB Xã hợi Chính phủ cần phải sớm cải cách chế độ, sách tiền lương chế độ đãi ngộ khác nhằm tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Chính sách tiền lương hợp lý động lực quan trọng thúc đẩy CBCC hăng say làm việc Phát triển nâng cao hiệu hệ thống giáo dục đào tạo Việc phát triển đào tạo, bồi dưỡng hệ thống giáo dục quốc dân giúp cho việc tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao, sau tuyển dụng giảm bớt khâu đào tạo lại CBCC, giảm chi phí đồng thời hiệu cơng việc chắn nâng cao Hiện đại hố cơng sở quy chế hoá chế độ làm việc hệ thống quan hành Nhà nước Trang bị phương tiện kỹ thuật đại văn phòng cho cơng sở, gắn với việc nâng cao kỹ hành công chức, đổi phương thức phục vụ công chức theo hướng văn minh, đại Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Sở Lao động - TB Xã hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày nặng nề ngành 4.3.2 Kiến nghị UBND tỉnh Bắc Kạn UBND tỉnh cần có sách cụ thể việc đãi ngộ thu hút người tài vào làm việc quan sách giữ chân người tài Có chế độ đãi ngộ, khen thưởng thoả đáng với cơng chức có trình độ chun mơn cao, thu hút người có tài, sinh viên xuất sắc sau trường vào làm việc máy quản lý nhà nước Thực cách nghiêm túc việc xếp, hoàn thiện máy biên chế lao động, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu Trên sở đó, bước giảm bớt tổng biên chế hưởng lương từ ngân sách Trung 120 ương, nâng dần mức thu nhập cho đội ngũ công chức Sở Lao động - TB Xã hội Bắc Kạn Tăng cường đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận trị, quản lý Nhà nước để đáp ứng với tiêu chuẩn, lực vị trí việc làm 121 KẾT LUẬN Hiện nay, Bắc Kạn đứng trước thời cơ, vận hội Hơn lúc hết, ngày nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề cán bộ, công chức Đứng trước tình hình quốc tế nước có nhiều diễn biến phức tạp chứa đựng hội thách thức, nhiều vấn đề đặt đòi hỏi phải triển khai chiến lược cán đạt hiệu cao, đáp ứng đòi hỏi trước mắt, cấp bách yêu cầu lâu dài đặc biệt chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH Bắc Kạn phải bắt nguồn từ chế sách công tác cán Đảng, Nhà nước, đặc thù ngành Bởi có cán rèn luyện khơng thơi chưa đủ, mà phải có cơng tác cán bộ, đắn, khoa học Trong công tác cán lên việc đánh giá, lựa chọn sử dụng, luân chuyển đào tạo bồi dưỡng có hiệu Nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Lao động -TB Xã hội Bắc Kạn trở thành vấn đề cấp thiết không thực Sở mà đề tài báo, khảo sát, luận án luận văn hay cơng trình nghiên cứu khoa học khác nước Nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH Bắc Kạn quan trọng sơ để ổn định phát triển xã hội nên việc nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn” cần thiết, cần quan tâm nghiên cứu cách đầy đủ Luận văn nghiên cứu đạt kết sau: Hệ thống lý luận thực tiễn nâng cao chất lượng cán công chức, đặc thù cán công chức ngành LĐTB&XH, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng cán cơng chức Phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng cán công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017; Đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế nâng cao chất lượng cán công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn; 122 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng cán công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn bao gồm nhân tố chủ quan, khách quan tác động Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn, đề xuất kiến nghị đến quan ban ngành để giải pháp vận dụng thực tiễn Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ kinh tế, cố gắng vận dụng kiến thức lý luận tiếp thu từ tài liệu, nhà trường, sâu tìm hiểu, khảo sát thực tiễn đơn vị để nghiên cứu, giải vấn đề đặt Tác giả kính mong nhận lời tham gia, đóng góp ý kiến thầy, giáo nhà khoa học, đồng nghiệp để tiếp thu hoàn thiện tham mưu đề xuất với tập thể lãnh đạo Sở LĐTB&XH Bắc Kạn tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH giai đoạn 2018-2020./ 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tổ chức trung ương (2002), Tài liệu bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, Nhà xuất trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Ban Tổ chức Trung ương (2008), Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21 tháng 10 năm 2008 việc hướng dẫn Nghị số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 Bộ Chính trị công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Ban Tuyên giáo trung ương (2011), Tài liệu học tập văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đảng, Nhà xuất trị quốc gia -sự thật, Hà Nội Bộ Chính trị (2004), Nghị số 42-NQ/TW ngày 30/4/2004 công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Bộ Chính trị (2010), Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 việc kiểm điểm, đánh giá năm cán bộ, công chức; tập thể lãnh đạo cán lãnh đạo; quản lý cấp; tập thể cấp uỷ, cấp uỷ viên; tổ chức đảng đảng viên; Bùi Đình Phong (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán bộ, Nhà xuất lao động, Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn, Niên giám Thống kê 2016, Nhà xuất Thống Kê Chính phủ (2010), Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức quy định bố trí phân cơng công tác Nguyễn Thị Cành (2007), Phương pháp & phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế”, NXB Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 124 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Hồng Hữu Hòa (2001), Phân tích số liệu thống kê, Đại học Kinh tế Huế 13 Học viện hành quốc gia (2005), Quản lý phát triển nguồn nhân lực quan hành nhà nước, Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ 14 Học viện hành quốc gia (2002), Tổ chức nhân hành nhà nước, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội 15 Luật cán bộ, công chức (2010), Nhà xuất lao động, Hà Nội 16 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia 17 Nguyễn Ngọc Quân - Nguyễn Tấn Thịnh (2009), Quản lý nguồn nhân lực tổ chức, Nhà xuất giáo dục Việt Nam, Hà Nội 18 Trần Thị Thu - Vũ Hồng Ngân (2011), Giáo trình quản lý nguồn nhân lực tổ chức công, Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 19 Sở Lao động - TB Xã hội Bắc Kạn (2015), Báo cáo kết thực công tác lao động, người có cơng xã hội năm 2015; Nhiệm vụ giải pháp công tác lao động, người có cơng xã hội năm 2016 20 Sở Lao động - TB Xã hội Bắc Kạn (2016), Báo cáo kết công tác quản lý cán bộ, công chức năm 2016; Nhiệm vụ giải pháp công tác quản lý cán bộ, công chức năm 2017 21 Sở Lao động - TB Xã hội Bắc Kạn (2017), Báo cáo kết thực công tác nội vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 22 Sở Văn hóa Du lịch thể thao tỉnh Bắc Kạn (2017), Dư địa chí tỉnh Bắc Kạn 23 http://www.quangngai.gov.vn/vi/soldtbxh/pages/qnptrienkhaithuchiencacnghi-qnpnd-468-qnpnc-22-qnpsite-1.html 24 soldtbxh.phutho.gov.vn 125 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Đầu tiên cho phép tơi gửi lời chào trân trọng đến Ơng (Bà)! Tơi muốn tìm hiểu suy nghĩ, nhận định Ơng (Bà) với tư cách cán bộ, cơng chức Sở Lao động - TB Xã hội công việc liên quan đến công tác nhằm đề giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng phát triển công tác cán bộ… Những trả lời Ông (Bà) theo câu hỏi phiếu hoàn toàn liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích: Phần trả lời xin khoanh tròn số phù hợp đánh dấu X vào ô phù hợp Câu 1: Ơng (Bà) làm cơng việc Sở? Lãnh đạo Sở Trưởng, phó phòng Cán bộ, cơng chức Câu 2: Ơng (Bà) đánh giá mức độ hài lòng cơng việc? Rất Rất Khơng Hài Bình khơng TT Nội dung hài hài lòng thường hài lòng lòng lòng Cơng việc phù hợp với lực Công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo Công việc với đặc điểm cá nhân Kinh nghiệm làm việc Tính chất cơng việc Áp lực công việc Thu nhập Phương tiện làm việc Mơi trường làm việc 10 Chính sách tuyển dụng Chính sách thu hút, đãi ngộ, khen 11 thưởng 12 Chính sách lương 13 Chế độ BHXH 14 Chế độ BHYT 15 Luân chuyển, bố trí cán 16 Quy hoạch, đề bạt 17 Chế độ phúc lợi 18 Phương thức đánh giá cán 19 Đào tạo, bồi dưỡng Đánh giá chung hài lòng với 20 cơng việc 126 Câu 3: Ơng (Bà) có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước khơng? Có Khơng Câu 4: Nếu đào tạo bồi dưỡng kiến thức Ơng (Bà) có nhu cầu đào tạo về: Rất Nội dung quan trọng Quan trọng Quan Ít Rất trọng quan quan vừa trọng trọng Lý thuyết nghiệp vụ liên quan đến công việc làm Kỹ giao tiếp hành Kiến thức quản lý nhà nước Ngoại ngữ………………… (ghi rõ) Kiến thức khác (vi tính,…….……… ) Câu 5: Theo Ơng (Bà) việc đào tạo cán bộ, công chức Sở nên nào? Hãy đánh giá mức độ hiệu loại hình đào tạo từ đến 5: Nội dung Tập huấn nghiệp vụ Đào tạo chức Đào tạo quy Rất hiệu Hiệu Hiệu Ít hiệu vừa Rất hiệu 127 Câu 6: Theo Ơng (Bà) cơng việc đào tạo kiến thức quản lý nhà nước có tác động đến công việc tại? Rất tác động Nội dung Tác động Tác động vừa Rất tác động Ít tác động Hồn thành cơng việc tốt Tự tin công việc Hiểu biết thêm pháp luật Nhận thức nghề nghiệp Nguyên nhân khác……… Câu 7: Một số thơng tin riêng: + Xin Ơng (Bà) vui lòng cho biết tuổi Ơng (Bà): 20 - 25 26 - 30 46 - 50 Trên 50 31 - 35 36 - 45 + Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết giới tính Ơng (Bà): Nam Nữ + Xin Ơng (Bà) vui lòng cho biết đảm nhận công việc năm: Dưới năm Dưới năm Dưới năm Trên năm + Trước đảm nhiệm cơng việc Ơng (Bà) làm gì? Đi học Đảm nhận cơng việc khác Từ quan khác chuyển đến + Bằng cấp chuyên môn Ông (Bà): Trên Đại Học Trung Cấp Đại Học Cao Đẳng Chưa qua đào tạo + Chuyên ngành đào tạo Ơng (Bà): Cơng tác Xã hội Quản lý lao động QTKD Tài chính, kế tốn Luật Hành văn phòng Ngoại ngữ Ngành khác 128 + Ngồi Ông (Bà) đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành khác (nếu có): Tên chun ngành:…………………………………………… ……… Trình độ Ông (Bà) đào tạo: Đại học Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp bồi dưỡng + Xin Ông (Bà) cho biết trình độ ngoại ngữ: Khơng biết A B Đại học, Cao đẳng C Thơng thạo + Xin Ơng (Bà) cho biết trình độ tin học: Khơng biết A B C Kỹ thuật viên Trung cấp Đại học, Cao Đẳng Câu 8: Ơng (Bà) có kiến nghị để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công chức Sở Lao động - TB Xã hội: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn cợng tác q Ơng (Bà)! ... NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 102 4.1 Quan điểm, định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Sở LĐTB& XH tỉnh Bắc. .. cao chất lượng cán bộ, công chức Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn 6 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Cơ sở lý luận nâng cao chất lượng cán cơng chức 1.1.1... cứu phản ánh vấn đề nâng cao chất lượng cán công chức chung, kinh tế quốc dân, nghiên cứu Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Kạn chưa có nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bắc kạn , Nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn