Hứng Thú Học Tập Môn Kỹ Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân I

120 151 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 09:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  NGUYỄN THU TRANG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  NGUYỄN THU TRANG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: TÂM LÝ HỌC Mã số: 60 31 04 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Phạm Thị Thu Hoa HÀ NỘI – 2016 lỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung nghiên cứu luận văn thực dƣới hƣớng dẫn khoa học Ts Phạm Thị Thu Hoa Kết số liệu luận văn hoàn toàn trung thực, chƣa đƣợc công bố sử dụng công trình nghiên cứu Nếu phát có gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thu Trang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cao học này, xin đƣợc gửi lời cám ơn chân thành tới TS Phạm Thị Thu Hoa, ngƣời nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tơi xin đƣợc gửi lời cám ơn tới Ban giám hiệu em sinh viên trƣờng Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực tế Cám ơn Thầy giáo, Cô giáo khoa Tâm lý học trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, truyền thụ cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập Cảm ơn đồng nghiệp đơn vị công tác, gia đình bạn bè ln ủng hộ tơi suốt thời gian học cao học vừa qua Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2016 Ngƣời làm luận văn Nguyễn Thu Trang MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề hứng thú hứng thú học tập 1.1.1 Các nghiên cứu giới 1.1.2 Các nghiên cứu nƣớc 1.2 Một số vấn đề lý luận đề tài 12 1.2.1 Hứng thú 12 1.2.2.3 Sự hình thành phát triển hứng thú học tập 20 1.2.3 Hứng thú học tập môn KNGT sinh viên trƣờng CĐCSND I 23 1.2.3.1 Đặc điểm môn Kỹ giao tiếp 23 1.2.3.2 Đặc điểm khách thể nghiên cứu 24 1.2.3.3 Hứng thú học tập môn KNGT 27 1.2.3.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến hứng thú học tập môn KNGT 29 TIỂU KẾT CHƢƠNG 35 Chƣơng 36 TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu 36 2.2 Mẫu nghiên cứu 37 2.3 Tổ chức nghiên cứu 37 2.3.1 Nghiên cứu lý luận 37 2.3.2 Nghiên cứu thực tiễn 38 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 38 2.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 38 2.4.2 Phƣơng pháp điều tra bảng hỏi 39 2.4.3 Phƣơng pháp vấn sâu 40 2.4.4 Phƣơng pháp thống kê toán học 40 TIỂU KẾT CHƢƠNG 44 3.1 Thực trạng hứng thú học tập môn KNGT sinh viên trƣờng CĐCSND I 45 3.1.1 Nhận thức sinh viên trƣờng CĐCSND I với môn KNGT 45 3.1.2 Thái độ sinh viên trƣờng CĐCSND I với môn KNGT 51 3.1.3 Hành vi biểu hứng thú học tập môn KNGT sinh viên trƣờng CĐCSND I 57 3.2 So sánh thực trạng hứng thú học tập môn KNGT sinh viên hệ Trung cấp sinh viên hệ Cao đẳng trƣờng CĐCSND I 62 3.2.1 Về nhận thức 63 3.2.2 Về thái độ 65 3.2.3 Về hành vi biểu hứng thú học tập 68 3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hứng thú học tập môn KNGT sinh viên trƣờng Cao đẳng CSND I 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 Kết luận 77 Kiến nghị 78 2.1 Đối với nhà trƣờng 78 2.2 Đối với Bộ môn Tâm lý 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 844 Phiếu trƣng cầu ý kiến dùng cho sinh viên 84 Bảng vấn sâu dành cho sinh viên 90 Bảng vấn sâu dành cho giảng viên 91 Biên vấn sâu sinh viên 92 Biên vấn sâu giảng viên 94 Kết xử lý thống kê số liệu SPSS 96 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy ƣớc mức độ hứng thú biểu qua nhận thức 41 Bảng 2.2: Quy ƣớc mức độ hứng thú biểu qua thái độ 42 Bảng 2.3: Quy ƣớc mức độ hứng thú biểu qua hành vi 42 Bảng 2.4: Quy ƣớc mức độ hứng thú học tập môn KNGT 42 Bảng 2.5: Quy ƣớc mức độ tác động hứng thú học tập yếu tố 42 Bảng 3.1: Đánh giá sinh viên ý nghĩa môn học 49 Bảng 3.2: Thái độ sinh viên học môn KNGT 55 Bảng 3.3: Hành vi biểu hứng thú diễn học môn KNGT 57 Bảng 3.4: Hành vi biểu hứng thú mơn KNGT ngồi học 60 Bảng 3.5: So sánh nhận thức sinh viên môn KNGT 63 Bảng 3.6: So sánh thái độ chung với môn KNGT thái độ trƣớc bắt đầu học môn KNGT sinh viên 66 Bảng 3.7: So sánh thái độ học sinh viên với môn KNGT 67 Bảng 3.8: So sánh mức độ biểu hứng thú học tập sinh viên học môn KNGT 68 Bảng 3.9: So sánh mức độ biểu hứng thú học tập sinh viên ngồi học mơn KNGT 70 Bảng 3.10: Các yếu tố ảnh hƣởng đến hứng thú học tập môn KNGT 72 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1:Đánh giá mức độ cần thiết mơn KNGT với chƣơng trình học 45 Biểu đồ 2: Đánh giá sinh viên quan trọng môn KNGT với việc học tập thân 47 Biểu đồ 3: Đánh giá sinh viên quan trọng môn KNGT với việc công việc thân tƣơng lai 48 Biểu đồ 4: Thái độ chung sinh viên với môn KNGT 51 Biểu đồ 5: Thái độ sinh viên trƣớc học môn KNGT 53 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt CĐCSND I Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I KNGT Kỹ giao tiếp ĐTB Điểm trung bình ĐTBC Điểm trung bình cộng SD Std Deviation Kết xử lý thống kê số liệu SPSS Frequencies Statistics can voi chuong trinh hoc N Valid 200 Missing Mean 2.96 Std Deviation 820 Frequency Table can voi chuong trinh hoc Frequen Valid Cumulativ cy Percent Percent e Percent Valid khong can thiet 13 6.5 6.5 6.5 it can thiet 32 16.0 16.0 22.5 can thiet 105 52.5 52.5 75.0 rat can thiet 50 25.0 25.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 Frequencies Statistics quan voi ban than hien tai N Valid 200 Missing Mean 3.00 Std Deviation 833 Frequency Table quan voi ban than hien tai Frequen Valid Cumulativ cy Percent Percent e Percent Valid khong quan 13 6.5 6.5 6.5 it quan 30 15.0 15.0 21.5 quan 101 50.5 50.5 72.0 rat quan 56 28.0 28.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 96 Frequencies Statistics can voi ban than tuong lai N Valid 200 Missing Mean 3.12 Std Deviation 858 Frequency Table can voi ban than tuong lai Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Vali khong quan 13 6.5 6.5 6.5 d it quan 24 12.0 12.0 18.5 quan 90 45.0 45.0 63.5 rat quan 73 36.5 36.5 100.0 Total 200 100.0 100.0 Frequencies Statistics thich mon hoc N Valid 200 Missing Mean 3.01 Std Deviation 856 Frequency Table thich mon hoc Frequen Valid Cumulativ cy Percent Percent e Percent Valid khong thich 13 6.5 6.5 6.5 khong thich lam 33 16.5 16.5 23.0 thich 93 46.5 46.5 69.5 rat thich 61 30.5 30.5 100.0 Total 200 100.0 100.0 97 Frequencies TD hoc1 N Valid 200 Missing Mean 2.55 Std Deviation 775 Frequency Table TD hoc2 200 2.57 927 Statistics thai hoc TD TD TD khi hoc3 hoc4 hoc5 200 200 200 0 2.48 2.52 2.11 961 839 893 TD hoc6 200 2.16 859 TD hoc7 200 2.46 788 TD hoc8 200 2.74 926 TD hoc1 Valid Valid Valid Valid Frequency Percent khong bao gio 17 8.5 thinh thoang 74 37.0 thuong xuyen 91 45.5 rat thuong xuyen 18 9.0 Total 200 100.0 TD hoc2 Frequen cy Percent khong bao gio 23 11.5 thinh thoang 79 39.5 thuong xuyen 60 30.0 rat thuong xuyen 38 19.0 Total 200 100.0 TD hoc3 Frequen cy Percent khong bao gio 31 15.5 thinh thoang 78 39.0 thuong xuyen 55 27.5 rat thuong xuyen 36 18.0 Total 200 100.0 TD hoc4 Frequen cy Percent khong bao gio 26 13.0 98 Valid Cumulativ Percent e Percent 8.5 8.5 37.0 45.5 45.5 91.0 9.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 11.5 11.5 39.5 51.0 30.0 81.0 19.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 15.5 15.5 39.0 54.5 27.5 82.0 18.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 13.0 13.0 thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total Valid Valid Valid Valid khong bao gio thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total khong bao gio thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total rat thuong xuyen thuong xuyen thinh thoang khong bao gio Total khong bao gio thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total 64 32.0 91 45.5 19 9.5 200 100.0 TD hoc5 Frequen cy Percent 50 25.0 99 49.5 31 15.5 20 10.0 200 100.0 TD hoc6 Frequen cy Percent 47 23.5 87 43.5 53 26.5 13 6.5 200 100.0 TD hoc7 Frequen cy Percent 16 8.0 97 48.5 66 33.0 21 10.5 200 100.0 TD hoc8 Frequen cy Percent 22 11.0 52 26.0 82 41.0 44 22.0 200 100.0 99 32.0 45.5 9.5 100.0 45.0 90.5 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 25.0 25.0 49.5 74.5 15.5 90.0 10.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 23.5 23.5 43.5 67.0 26.5 93.5 6.5 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 8.0 8.0 48.5 56.5 33.0 89.5 10.5 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 11.0 11.0 26.0 37.0 41.0 78.0 22.0 100.0 100.0 Frequencies Statistics HV gio1 N Val id Mi ssi ng HV HV HV HV HV HV HV HV HV trong trong trong trong gio2 gio3 gio4 gio5 gio6 gio7 gio8 gio9 gio 10 HV gio 11 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 Mean 3.89 3.10 2.61 2.41 2.48 3.05 2.72 2.31 2.17 2.02 2.22 Std Deviation 314 730 775 821 795 846 846 835 857 905 778 HV gio1 Frequen Valid Cumulativ cy Percent Percent e Percent Vali thuong xuyen 22 11.0 11.0 11.0 d rat thuong 178 89.0 89.0 100.0 xuyen Total 200 100.0 100.0 HV gio2 Frequen Valid Cumulativ cy Percent Percent e Percent Valid khong bao gio 5 thinh thoang 41 20.5 20.5 21.0 thuong xuyen 95 47.5 47.5 68.5 rat thuong xuyen 63 31.5 31.5 100.0 Total 200 100.0 100.0 HV gio3 Frequen Valid Cumulativ cy Percent Percent e Percent Valid khong bao gio 4.0 4.0 4.0 thinh thoang 90 45.0 45.0 49.0 thuong xuyen 74 37.0 37.0 86.0 rat thuong xuyen 28 14.0 14.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 HV gio4 Frequen Valid Cumulativ cy Percent Percent e Percent 100 Valid Valid Valid Valid Valid khong bao gio thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total 21 10.5 99 49.5 58 29.0 22 11.0 200 100.0 HV gio5 Frequen cy Percent khong bao gio 18 9.0 thinh thoang 89 44.5 thuong xuyen 73 36.5 rat thuong xuyen 20 10.0 Total 200 100.0 HV gio6 Frequen cy Percent khong bao gio 3.0 thinh thoang 49 24.5 thuong xuyen 75 37.5 rat thuong xuyen 70 35.0 Total 200 100.0 HV gio7 Frequen cy Percent khong bao gio 19 9.5 thinh thoang 50 25.0 thuong xuyen 99 49.5 rat thuong xuyen 32 16.0 Total 200 100.0 HV gio8 Frequen cy Percent khong bao gio 26 13.0 thinh thoang 108 54.0 thuong xuyen 44 22.0 rat thuong xuyen 22 11.0 Total 200 100.0 HV gio9 101 10.5 49.5 29.0 11.0 100.0 10.5 60.0 89.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 9.0 9.0 44.5 53.5 36.5 90.0 10.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 3.0 3.0 24.5 27.5 37.5 65.0 35.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 9.5 9.5 25.0 34.5 49.5 84.0 16.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 13.0 13.0 54.0 67.0 22.0 89.0 11.0 100.0 100.0 Valid Valid Frequen cy Percent khong bao gio 41 20.5 thinh thoang 102 51.0 thuong xuyen 39 19.5 rat thuong xuyen 18 9.0 Total 200 100.0 HV gio10 Frequen cy Percent khong bao gio 67 33.5 thinh thoang 76 38.0 thuong xuyen 44 22.0 rat thuong xuyen 13 6.5 Total 200 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 20.5 20.5 51.0 71.5 19.5 91.0 9.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 33.5 33.5 38.0 71.5 22.0 93.5 6.5 100.0 100.0 HV gio11 Frequen Valid Cumulativ cy Percent Percent e Percent Valid rat thuong xuyen 33 16.5 16.5 16.5 thuong xuyen 100 50.0 50.0 66.5 thinh thoang 57 28.5 28.5 95.0 khong bao gio 10 5.0 5.0 100.0 Total 200 100.0 100.0 Frequencies Statistics HV HV HV HV HV HV HV HV ngoai ngoai ngoai ngoai ngoai ngoai ngoai ngoai gio1 gio2 gio3 gio4 gio5 gio6 gio7 gio8 N Valid 200 200 200 200 200 200 200 200 Missing 0 0 0 0 Mean 2.10 2.21 2.34 2.21 2.18 2.28 2.44 2.30 Std Deviation 928 697 739 647 788 808 761 821 Frequency Table HV ngoai gio1 Frequen Valid Cumulativ cy Percent Percent e Percent Valid khong bao gio 62 31.0 31.0 31.0 thinh thoang 72 36.0 36.0 67.0 102 thuong xuyen rat thuong xuyen Total Valid Valid Valid Valid Valid khong bao gio thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total khong bao gio thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total khong bao gio thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total khong bao gio thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total khong bao gio 51 25.5 15 7.5 200 100.0 HV ngoai gio2 Frequen cy Percent 20 10.0 131 65.5 37 18.5 12 6.0 200 100.0 HV ngoai gio3 Frequen cy Percent 10 5.0 135 67.5 33 16.5 22 11.0 200 100.0 HV ngoai gio4 Frequen cy Percent 15 7.5 138 69.0 37 18.5 10 5.0 200 100.0 HV ngoai gio5 Frequen cy Percent 37 18.5 100 50.0 53 26.5 10 5.0 200 100.0 HV ngoai gio6 Frequen cy Percent 35 17.5 103 25.5 7.5 100.0 92.5 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 10.0 10.0 65.5 75.5 18.5 94.0 6.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 5.0 5.0 67.5 72.5 16.5 89.0 11.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 7.5 7.5 69.0 76.5 18.5 95.0 5.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 18.5 18.5 50.0 68.5 26.5 95.0 5.0 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 17.5 17.5 thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total Valid Valid khong bao gio thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total 85 42.5 70 35.0 10 5.0 200 100.0 HV ngoai gio7 Frequen cy Percent 16 8.0 98 49.0 69 34.5 17 8.5 200 100.0 HV ngoai gio8 Frequen cy Percent 30 15.0 96 48.0 58 29.0 16 8.0 200 100.0 42.5 35.0 5.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 8.0 8.0 49.0 57.0 34.5 91.5 8.5 100.0 100.0 Valid Cumulativ Percent e Percent 15.0 15.0 48.0 63.0 29.0 92.0 8.0 100.0 100.0 khong bao gio thinh thoang thuong xuyen rat thuong xuyen Total Frequencies Statistics thay doi phan bo thoi gian N Valid 196 Missing Mean 2.16 Std Deviation 956 Frequency Table thay doi phan bo thoi gian Frequen cy Valid giu nguyen 76 tang ly thuyet, giam thuc hanh 13 giam ly thuyet, tang thuc hanh 107 Total 196 Missing System Total 200 104 60.0 95.0 100.0 Valid Percent Percent 38.0 38.8 6.5 6.6 53.5 54.6 98.0 100.0 2.0 100.0 Cumulativ e Percent 38.8 45.4 100.0 T-Test One-Sample Statistics N Mean Std Error Mean Std Deviation yeu to anh huong thu1 200 2.03 690 049 yeu to anh huong thu 200 2.31 653 046 yeu to anh huong thu3 200 2.37 612 043 yeu to anh huong thu4 200 2.28 665 047 yeu to anh huong thu5 200 2.23 690 049 yeu to anh huong thu6 200 2.21 660 047 yeu to anh huong thu7 200 2.19 653 046 yeu to anh huong thu8 200 2.11 719 051 yeu to anh huong thu9 200 2.06 717 051 yeu to anh huong thu10 200 1.60 658 047 yeu to anh huong thu11 200 2.17 673 048 yeu to anh huong thu12 200 2.06 720 051 yeu to anh huong thu13 200 2.02 601 043 One-Sample Test t df Test Value = Mean Sig (2- Differe tailed) nce 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper yeu to anh huong thu1 41.475 199 000 2.025 1.93 2.12 yeu to anh huong thu2 50.050 199 000 2.310 2.22 2.40 yeu to anh huong thu3 54.735 199 000 2.370 2.28 2.46 yeu to anh huong thu4 48.416 199 000 2.275 2.18 2.37 105 yeu to anh huong thu5 45.572 199 000 2.225 2.13 2.32 yeu to anh huong thu6 47.272 199 000 2.205 2.11 2.30 yeu to anh huong thu7 47.450 199 000 2.190 2.10 2.28 yeu to anh huong thu8 41.420 199 000 2.105 2.00 2.21 yeu to anh huong thu9 40.515 199 000 2.055 1.95 2.16 34.274 199 000 1.595 1.50 1.69 45.577 199 000 2.170 2.08 2.26 40.439 199 000 2.060 1.96 2.16 47.519 199 000 2.020 1.94 2.10 yeu to anh huong thu10 yeu to anh huong thu11 yeu to anh huong thu12 yeu to anh huong thu13 Means Case Processing Summary Included N Percent can voi chuong trinh hoc * he dao tao quan voi ban than hien tai * he dao tao quan voi ban than tuong lai * he dao tao Report he dao tao trung cap cao dang Total Mean N Std Deviation Mean N Std Deviation Mean N Cases Excluded N Percent Total N Percent 200 100.0% 0% 200 100.0% 200 100.0% 0% 200 100.0% 200 100.0% 0% 200 100.0% can voi chuong trinh hoc 2.78 100 883 3.14 100 711 2.96 200 106 quan quan trong voi voi ban ban than than tuong hien tai lai 2.63 2.92 100 100 706 907 3.37 3.31 100 100 787 761 3.00 3.12 200 200 Std Deviation 820 833 858 Means Case Processing Summary Cases Included Excluded N Percent N Percent thich mon hoc * he dao tao 200 100.0% 0% Total N Percent 200 100.0% Report thich mon hoc Std he dao tao Mean N Deviation trung cap 2.70 100 810 cao dang 3.32 100 790 Total 3.01 200 856 Case Processing Summary Cases Included Excluded Total N Percent N Percent N Percent Tam trang truoc hoc * he dao 200 100.0% 0% 200 100.0% tao Report Tam trang truoc hoc Std he dao tao Mean N Deviation trung cap 2.46 100 610 cao dang 2.75 100 672 Total 2.61 200 657 Case Processing Summary Cases Included Excluded Total N Percent N Percent N Percent TD hoc * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% TD hoc * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% TD hoc * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% 107 TD hoc * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% TD hoc * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% TD hoc * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% TD hoc * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% TD hoc * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% he dao tao trung cap cao dang Total Mean N Std Deviation Mean N Std Deviation Mean N Std Deviation Report TD TD TD khi hoc hoc hoc 2.52 2.23 2.19 100 100 100 TD TD TD TD khi khi hoc hoc hoc hoc 2.32 2.06 1.97 2.41 100 100 100 100 TD hoc 2.51 100 689 897 929 886 827 745 712 990 2.58 2.90 2.77 2.71 2.15 2.35 2.51 100 100 100 100 100 100 100 2.97 100 855 835 908 743 957 925 859 797 2.55 2.57 2.48 2.52 2.11 2.16 2.46 200 200 200 200 200 200 200 2.74 200 775 927 961 839 893 859 788 926 Case Processing Summary Included N Percent Cases Excluded N Percent Total N Percent HV gio1 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% HV gio2 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% HV gio3 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% HV gio4 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% HV gio5 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% HV gio6 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% 108 HV gio7 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% HV gio8 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% HV gio9 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% HV gio10 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% HV gio11 * he dao tao 200 100.0% 0% 200 100.0% Report he dao tao trung Mean cap N Std Deviation cao Mean dang N Std Deviation Total Mean N Std Deviation HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV trong trong trong trong tron gio1 gio2 gio3 gio4 gio5 gio6 gio7 gio8 gio9 g gio 10 HV gio 11 3.85 3.12 2.56 2.18 2.30 3.12 2.67 2.17 1.91 1.63 2.36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 359 742 783 796 718 808 842 753 767 812 772 3.93 3.08 2.66 2.63 2.65 2.97 2.77 2.45 2.43 2.40 2.08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 256 720 768 787 833 881 851 892 868 829 761 3.89 200 3.10 200 2.61 200 2.41 200 2.48 200 3.05 200 2.72 200 2.31 200 2.17 200 2.02 200 2.22 200 314 730 775 821 795 846 846 835 857 905 778 Case Processing Summary Included N Percent HV ngoai gio1 tao HV ngoai gio2 tao HV ngoai gio3 tao HV ngoai gio4 tao * he dao * he dao * he dao * he dao Cases Excluded N Percent Total N Percent 200 100.0% 0% 200 100.0% 200 100.0% 0% 200 100.0% 200 100.0% 0% 200 100.0% 200 100.0% 0% 200 100.0% 109 HV ngoai gio5 tao HV ngoai gio6 tao HV ngoai gio7 tao HV ngoai gio8 tao * he dao * he dao * he dao * he dao 200 100.0% 0% 200 100.0% 200 100.0% 0% 200 100.0% 200 100.0% 0% 200 100.0% 200 100.0% 0% 200 100.0% HV ngoa i gio6 HV ngoai gio7 HV ngoai gio8 Report he dao tao trung cap cao dang Total HV ngoai gio1 HV ngoai gio2 1.71 2.09 2.22 2.14 2.06 2.28 2.44 2.22 N Std Deviation Mean 100 844 100 570 100 100 660 551 100 100 763 842 100 795 100 786 2.48 2.32 2.45 2.28 2.30 2.27 2.43 2.38 N Std Deviation Mean N Std Deviation 100 847 2.10 200 928 100 790 2.21 200 697 100 100 796 726 2.34 2.21 200 200 739 647 100 100 798 777 2.18 2.28 200 200 788 808 100 728 2.44 200 761 100 850 2.30 200 821 Mean 110 HV ngoai gio3 HV ngoa i gio4 HV ngoai gio5 ... sinh viên v i môn KNGT + Th i độ sinh viên v i môn KNGT + Hành vi biểu hứng thú học tập sinh viên v i môn KNGT + Các yếu tố ảnh hƣởng đến hứng thú học tập môn KNGT sinh viên trƣờng CĐCSND I Phƣơng...Đ I HỌC QUỐC GIA HÀ N I TRƢỜNG Đ I HỌC KHOA HỌC XÃ H I VÀ NHÂN VĂN  NGUYỄN THU TRANG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I LUẬN VĂN... t i: Hứng thú học tập môn Kỹ giao tiếp sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I làm đề t i nghiên cứu cho luận văn Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hứng Thú Học Tập Môn Kỹ Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân I, Hứng Thú Học Tập Môn Kỹ Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn