CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC – ĐỘC CHẤT

31 95 0
  • Loading ...
1/31 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC – ĐỘC CHẤT Mã số : 60 73 15 (Ban hành theo định số 45/2008/QĐ-BGD ĐT Ngày 05 tháng 08 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2009 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC–ĐỘC CHẤT Mã số: 60 -73 - 15 PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (6 tín chỉ) Số tín chỉ Loại học phần Bắt buộc Bắt buộc Phân bố LT TH 1 Số tín chỉ Luật Pháp chế Dược Sinh học phân tử sở Dược Sinh dược học Hóa sở Phương pháp nghiên cứu khoa học Y Dược xã hội học Trắc nghiệm thống kê máy tính 10 Các phương pháp phân tích dụng cụ 11 Dược đợng học 12 Các phương pháp nghiên cứu dược lý - Dược lâm sàng PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (19 tín chỉ) Số tín Stt Tên môn học chỉ 13 Hiệu chuẩn thiết bị phân tích phòng KN 14 KN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm các phương pháp Hóa lý 15 KN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm phương pháp sinh học 16 ISO -IEC 17025, GLP 17 Độ ổn định thuốc 18 KN độc chất 19 KN đông dược, thực phẩm chức các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên 20 Phân tích vết dược phẩm, mỹ phẩm thực phẩm 21 Phân tích liệu kiểm nghiệm 22 Kiểm nghiệm vaccin một số dạng thuốc đặc biệt (máu sinh phẩm) Loại học phần Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Phân bố LT TH 2 2 1 2 Loại học phần Bắt buộc Bắt buộc Phân bố LT TH 1 Stt Stt Tên môn học Triết học Anh văn chuyên ngành PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ (15 tín chỉ) Tên môn học Bắt buộc Bắt buộc Tự chọn Tự chọn Tự chọn 2 Tự chọn 1,5 0,5 Tự chọn Tự chọn 1 1 1 CHỨNG CHỈ (BẮT BUỘC) TRIẾT HỌC tín chỉ = 60 tiết MỤC TIÊU Chương trình Triết học dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học nhằm nâng cao tính khoa học tính đại lý luận, gắn lý luận với vấn đề thời đại đất nước, đặc biệt nâng cao lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, vào lĩnh vực khoa học chuyên môn học viên cao học nghiên cứu sinh Để thực được mục đích trên, chương trình triết học dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học cần đạt được các yêu cầu sau: - Thứ nhất: Kế thừa kiến thức có trình đợ đào tạo đại học phát triển sâu thêm nội dung lịch sử triết học triết học Mác-Lênin - Thứ hai: Trên sở nội dung lịch sử triết học, triết học MácLênin, chương trình được bổ sung, phát triển nhằm nâng cao tính đại gắn liền với các thành tựu khoa học công nghệ, với vấn đề thời đại đất nước đặt - Thứ ba: Nâng cao lực cho học viên cao học nghiên cứu sinh việc vận dụng các nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào vấn đề thực tiễn đất nước đặt học tập, nghiên cứu lĩnh vực cơng tác NỘI DUNG Chương trình giảng dạy được phân bổ sau: I HỌC PHẦN 1: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC Thứ tự Nội dung Chương I Khái luận Triết học lịch sử Triết học Chương II Khái lược lịch sử triết học Phương Đông cô – trung đại Chương III Khái lược lịch sử triết học Phương Tây Chương IV Khái lược lịch sử triết học Mác-Lênin Tổng cộng II HỌC PHẦN 2: TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN Thứ tự Nội dung Chương V Thế giới quan vật biện chứng – Vai trò nó nhận thức thực tiễn Chương VI Phép biện chứng vật – Phương pháp luận nhận thức khoa học thực tiễn Chương VII Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn triết học Mác-Lênin Chương VIII Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đường lên chủ Số tiết 10 24 Số tiết 8 nghĩa xã hội Việt Nam Chương IX Vấn đề giai cấp dân tộc, nhân loại thời đại vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Chương X Lý luận nhà nước Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chương XI Quan điểm triết học Mác-Lênin người vấn đề xây dựng người Việt Nam Tổng cộng 36 CÁN BỘ GIẢNG DẠY PGS TS Nguyễn Thế Nghĩa : Trường Cán bộ TPHCM TS Nguyễn Chương Nhiếp : Trường Đại học Sư phạm TPHCM TS Nguyễn Thị Bích Thủy : Đại học Y Dược TPHCM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Thi viết dạng tự luận TÀI LIỆU THAM KHẢO Bợ Giáo dục Đào tạo Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh khơng thuộc chun ngành Triết học) Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nợi – 2008 Viện Triết học Lịch sử Phép biện chứng Nxb Chính trị Quốc gia, 1998 PGS, TS Đinh Xuân Lý – PGS, TS Phạm Ngọc Anh (Đồng chủ biên) Một số chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh (Tập 1, 2, 3) Nxb Lý ḷn Chính trị, Hà Nợi – 2008 Văn kiện, Nghị Đại hội Đảng tòan quốc (lần thứ VI, VII, VIII, IX, X) Nxb Chính trị Quốc gia Triết học Tây Âu, Triết học Mác –LêNin – vấn đề Nxb TP.Hồ Chí Minh, 2001 Đại cương lịch sử triết học Phương Đông Cổ Đại Nxb Chính Trị Quốc gia, 1998 Hệ tư tưởng Đức (C Mác – Ph Ăngghen tuyển tập, Tập 1) Nxb Sự Thật, Hà Hợi 1980 (Nxb Chính trị Quốc gia, 2004) Chống Duy rinh Nxb Chính trị Quốc gia, H Nội - 2004 Chủ nghĩa Duy vật Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (V.I Lênin tòan tập, Tập 18) 10 Bút ký Triết học (V.I Lê nin tồn tập, Tập 29) 11 Phạm Minh Hạc – Nguyễn Khoa Điềm (Chủ bin) Về phát triển văn hóa xây dựng người thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003 12 Đặng Hữu Phát triển nguồn lực người cho cơng nghiệp hóa, đại hóa sở tiếp tục đổi giáo dục – đào tạo Tạp chí Khoa học Xã hợi, số 1(59), 2003 13 Nguyễn Thế Nghĩa Triết học với nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997 14 Nguyễn Thế Nghĩa Hiện đại hóa Việt Nam Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 1997 15 Nguyễn Duy Quý (Chủ biên) Những vấn đề lý luận chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt nam Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998 16 Hồ Sĩ Quý (Chủ biên) Con người phát triển người quan niệm C Mác Ph Ăngghen Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nợi, 2003 CHỨNG CHỈ (BẮT BUỘC) ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (1/1) tín chỉ = 60 tiết MỤC TIÊU HỌC TẬP - Học viên hiểu được các thuật ngữ hay sử dụng ngành dược - Có khả nghe, đọc các thuật ngữ ngành dược NỘI DUNG Lý thuyết  Chương trình Bợ mơn Ngoại ngữ Khoa Khoa Học Cơ Trường ĐHYD TP HCM đảm nhiệm, học theo quy định Bộ Giáo Dục Đào Tạo - Part 1: Introduction to pharmacy - Part 2: Chemistry * Unit 1: Introduction to Chemistry * Unit 2: Hydrocarbons * Unit 3: Quinine * Unit 4: Opium * Unit 5: Digitalis - Part 3: Microbiology * Unit 6: Vaccines * Unit 7: Sera and Vaccines * Unit 8: Microbiology * Unit 9: Parasitic Roundworms of Man - Part 4: Pharmacokinetics * Unit 10: How drugs work * Unit 11: Distribution and excretion of drugs * Unit 12: Routes of drug administration: enteral administration, parenteral administration, topical administration * Unit 13: Drugs acting on the cardiovascular system: digitalis and other glycosides, toxic effects of digitalis * Unit 14: Drugs acting on the gut: zentel, diethyl carbamazine Thực hành: Luyện phát âm, luyện viết CÁN BỘ GIẢNG Bộ môn Ngoại ngữ Khoa Khoa Học Cơ Trường ĐHYD TP HCM đảm nhiệm PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ: Thi viết TÀI LIỆU THAM KHẢO: English for pharmaceutical specialists (Lê Thị Sử biên soạn) CHỨNG CHỈ (BẮT BUỘC) LUẬT VÀ PHÁP CHẾ DƯỢC (2/0) tín chỉ = 30 tiết MỤC TIÊU HỌC TẬP - Trình bày được các khái niệm nhà nước pháp luật - Nêu được nội dung chủ yếu các ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam, liên hệ với các lãnh vực hành nghề y dược - Trình bày được khái niệm pháp chế XHCN pháp chế dược, các biện pháp tăng cường pháp chế dược các lãnh vực hành nghề y dược NỘI DUNG 2.1 Lý thuyết STT Bài học Lý luận chung nhà nước pháp luật Các ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam Các loại văn qui phạm pháp luật Pháp chế xã hội chủ nghĩa Pháp chế dược các biện pháp tăng cường pháp chế dược Một số vấn đề luật quốc tế Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân luật dược Một số văn qui phạm pháp luật dược áp dụng cho tất các lãnh vực hành nghề dược CÁN BỘ GIẢNG DẠY Phụ trách: TS Phạm Đình Luyến (Tiến sĩ dược + cử nhân luật) Phối hợp giảng dạy: TS Dương Thị Mai Trang ThS GVC Lương Thanh Long PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Trắc nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý luận chung nhà nước pháp luật – NXB Giáo Dục 1996 Các luật nhà xuất Chính trị quốc gia xuất Các văn quản lý nhà nước lãnh vực Dược – NXB y học 2002 CHỨNG CHỈ (BẮT BUỘC) Số tiết 2 4 SINH HỌC PHÂN TỬ CƠ SỞ DƯỢC tín chỉ (30 tiết) MỤC TIÊU - Trình bày được kiến thức tổng quát sinh học phân tử sở dược - Tóm tắt được ứng dụng sinh học phân tử chẩn đoán, tìm thuốc - Trình bày được một số công nghệ sinh học phân tử dược NỘI DUNG STT Tên học Số tiết Kiến thức khái quát 10 Genomics Proteomics Cytomics Vi kỹ thuật kỹ thuật nano (Micro nanotechnology) Tạo dòng tế bào Nuôi cấy mô Vi kỹ thuật kỹ thuật nano y tế Sinh học phân tử ứng dụng chẩn đoán Sinh học phân tử ứng dụng tìm thuốc Các chất từ vi sinh vật, thực vật, côn trùng động vật Ngun tắc hoạt đợng Các hệ thống mơ hình Công nghệ sinh học phân tử dược 7,5 Tin sinh học Các hệ thống mơ hình sinh học Các hệ thống định lượng Sàng lọc hiệu cao Tự động hóa Phối hợp hóa học, sinh học công nghệ sinh học Xác định kiểu gen (genotyping) Xác định trình tự gen (sequencing) Dược lý bợ gen Seminar 2,5 CÁN BỘ GIẢNG DẠY PGS.TS Trần Thu Hoa (Phụ trách) TS Trần Cát Đông TS Nguyễn Trọng Hiệp TS Nguyễn Đinh Nga PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: viết chuyên đề seminar TÀI LIỆU THAM KHẢO Heinrich Klefenz Industrial Pharmaceutical Biotechnology Wiley (2002) Lee W Riley Molecular Epidemiology of Infectious Diseases: Principles and Practices ASM (2004) Bernard R.Glick Công Nghệ Sinh Học Phân Tử - Nguyên Lý Và Ứng Dụng Của ADN Tái Tổ Hợp Nhà xuất KHKT 2007 David Eisenberg, Edward M Marcotte, Ionannis Xenarios and Todd O Yeates, Protein function in the post-genomic era, Nature, 405 (2000), 823– 826 S Beck, A Olek and J Walter, From genomics to epigenomics: a loftier view of life, Nature Biotechnology, 17 (1999), 1144 C Klein, Validation of genomics-derived drug targets using yeast, Drug Discovery Today, (2000), 37–38 J Skolnick, J S Fetrow and A Kolinski, Structural genomics and its importance for gene function and analysis, Nature Biotechnology, 18 (2000), 283–287 CHỨNG CHỈ (BẮT BUỘC) SINH DƯỢC HỌC Số tín chỉ: 02 (30 tiết) MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau học xong học viên phải: - Trình bày được các khái niệm sinh khả dụng, các khái niệm tương đương - Phân tích được các quy định các phương pháp xác định sinh khả dụng, tương đương sinh học dược phẩm - Thiết kế được thử nghiệm xác định tương đương sinh học in vivo, tương đương in vitro - Phân tích được ảnh hưởng các yếu tố dược học sinh học đến sinh khả dụng thuốc - Trình bày được các đặc điểm sinh dược học các dạng thuốc uống, thuốc đặt, thuốc tiêm, thuốc dùng da, thuốc nhỏ mắt,… NỘI DUNG STT NỘI DUNG SỐ TIẾT Đại cương sinh dược học 2 Sinh khả dụng thuốc tương đương sinh học 3 Phương pháp xác định sinh khả dụng tương đương sinh học in vitro Phương pháp xác định sinh khả dụng tương đương sinh học in vivo Sinh khả dụng thuốc uống Sinh khả dụng thuốc đặt trực tràng Sinh khả dụng thuốc tiêm Sinh khả dụng thuốc dùng da Sinh khả dụng thuốc nhỏ mắt 10 Sinh khả dụng một số dạng thuốc đặc biệt khác CÁN BỘ GIẢNG GS.TS Lê Quan Nghiệm (Phụ trách) TS Nguyễn Thiện Hải TS Trịnh Thị Thu Loan PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ - Kiểm tra kiến thức trắc nghiệm - Viết thu hoạch chuyên đề TÀI LIỆU HỌC TẬP Lê Quan Nghiệm: Sinh dược học các hệ thống trị liệu Leon Shargel, Andrew pharmacokinetics B.B Yu: Applied biopharmaceutics & CHỨNG CHỈ (BẮT BUỘC) HÓA CƠ SỞ tín chỉ = 45 tiết MỤC TIÊU HỌC TẬP - Vẽ được công thức cấu hình cấu dạng các hợp chất hữu ứng dụng ngành Dược Phân biệt biểu diễn các cấu hình các chất hữu theo Fischer, Newman phối cảnh Hiểu sâu sắc chuyển đổi các cấu hình - Gọi tên danh pháp các chất hữu phức tạp: Danh pháp D, L Danh pháp R, S Danh pháp cấu hình các alcaloid, terpenoid, steroid Xác định khung các nhóm ưu tiên danh pháp các chất hữu có nhiều nhóm Viết được công thức các chất hữu dược phẩm biết được tên gọi ngược lại - Hiểu, dự kiến, giải thích biện giải công thức chất hữu biết được công thức cấu tạo biết phổ các chất hữu theo các phương pháp phổ UV, IR,1H-NMR 13C-NMR NỘI DUNG: 45 tiết (3 tín chỉ) I- Hóa lập thể: 15 tiết STT Tên học Số tiết Đại cương Các phương pháp biểu diễn công thức lập thể Sự đối xứng công thức các chất hữu Cấu dạng cấu hình Cách biểu diễn cấu dạng cấu hình Cấu dạng hydrocarbon khơng vòng, hydrocarbon vòng, steroid, terpenoid, đường pyranose furanose Đồng phân quang học Khái niệm carbon bất đối xứng Sự bất đối xứng phân tử Các hợp chất quang hoạt có carbon bất đối xứng Các hợp chất quang hoạt không có carbon bất đối xứng Biến thể racemic Tổng hợp bất đối xứng Sự tách biệt biến thể racemic Ứng dụng ngành dược Đồng phân hình học các hợp chất có nối đơi vòng phân tử Bản chất lập thể các đồng phân hình học Tính chất vật lí hóa học các đồng phân hình học II- Danh pháp hóa hữu ứng dụng ngành Dược: 15 tiết STT Tên học Danh pháp quốc tế Danh pháp qui ước danh pháp IUPAC Danh pháp hydrocarbon phức tạp: đa vòng, steroid, terpenoid Số tiết 5 Danh pháp dị vòng - Danh pháp đơn vòng mợt nhiều dị tố Danh pháp qui ước IUPAC - Danh pháp đa vòng ngưng tụ - Đợ ưu tiên các nhóm chức Tiền tố Hậu tố nguyên tắc gọi tên các chất hữu phức tạp có nhiều nhóm chức Ứng dụng - Viết công thức cấu tạo gọi tên các chất hữu ứng dựng dược phẩm III Các phương pháp quang phổ xác định cấu tạo hợp chất hữu cơ: 15 tiết STT Tên học Quang phổ tử ngoại – UV, quang phổ hồng ngoại IR 5 Số tiết Đại cương quang phổ tử ngoại Biện giải phổ tử ngoại Đại cương quang phổ hồng ngoại Biện giải phổ hồng ngoại Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton H-HNMR Lý thuyết phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton 1H-NMR Ứng dụng: Biện giải phổ 1H-NMR Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton 13C 13C-NMR - Lý thuyết phổ 13C-NMR - Ứng dụng: Biện giải phổ 13C-NMR CÁN BỘ GIẢNG DẠY: PGS TS Đặng Văn Tịnh (phụ trách) ThS Nguyễn Anh Tuấn TS Trương Ngọc Tuyền PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan TS Lê Nguyễn Bảo Khánh 4 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Lý thuyết: Thực tiểu luận TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Thế Kỷ, Giáo trình Hóa Hữu Bộ môn Hóa Hữu Trương Thế Kỷ, Tài liệu Hóa lập thể Bợ mơn Hóa Hữu Nguyễn Anh Tuấn, Danh pháp Hoá hữu Dược Bộ môn Hóa hữu Đặng Văn Tịnh, Tài liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân Bộ môn Hóa hữu Phạm Khánh Phong Lan, Tài liệu quang phổ UV IR Bộ môn Hóa hữu Đặng Như Tại, Hóa lập thể Nhà xuất giáo dục Hà Nội 2000 Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần thị Đà Ứng dụng số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử Nhà xuất giáo dục Hà Nội 1999 CHỨNG CHỈ (BẮT BUỘC) DƯỢC LÂM SÀNG tín chỉ = 30 tiết MỤC TIÊU - Trình bày được các phương pháp nghiên cứu được sử dụng dược lý dược lâm sàng - Nêu được các nguyên tắc, cách chọn lựa, thiết kế áp dụng phương pháp nghiên cứu vào dự án nghiên cứu, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu - Trình bày được sở lý luận xây dựng mợt mơ hình nghiên cứu có đủ độ tin cậy có ý nghĩa mặt dược lý lâm sàng NỘI DUNG STT Tên học Số tiết Giới thiệu tổng quát các phương pháp nghiên cứu dược lý thực 2 nghiệm, dược trị liệu dược lâm sàng Ngun tắc sở các mơ hình sàng lọc thuốc in vitro, ex vivo Nguyên tắc sở các phương pháp nghiên cứu in vivo Nguyên lý các bước tiến hành thử nghiệm lâm sàng Các phương pháp đánh giá đợc tính thuốc, ngun liệu dùng làm 8 4 thuốc Các phương pháp nghiên cứu dược lý, dược động học mức độ tế bào phân tử Tổng cộng: 30 tiết CÁN BỘ GIẢNG DẠY PGS TS Trần Mạnh Hùng (phụ trách) PGS.TS Mai Phương Mai TS Nguyễn Tuấn Dũng TS Võ Phùng Nguyên TS Nguyễn Ngọc Khôi PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Thi trắc nghiệm, trả lời câu hỏi ngắn, viết báo cáo TÀI LIỆU THAM KHẢO Drug Discovery and Evaluation, H Gerhard Vogel (Ed) 2002 Adaptive Design Methods in Clinical Trials, Shein-Chung Chow, Mark Chang, 2006 CHỨNG CHỈ 13 (BẮT BUỘC) HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ PHÂN TÍCH TRONG PHỊNG KIỂM NGHIỆM tín chỉ (24 tiết LT/16 tiết TT) MỤC TIÊU - Trình bày được các quy định chung Dược điển Anh, Mỹ, Việt Nam liên quan đến việc thẩm định các trang thiết bị kiểm nghiệm (cân phân tích, máy đo pH, máy chuẩn đợ thế, máy UV-Vis, máy HPLC, máy GC…) - Trình bày được cấu hình mợt số trang thiết bị phân tích thường quy phòng kiểm nghiệm (cân phân tích , máy đo pH, máy UV-Vis, máy HPLC, máy GC……) - Thực được việc hiệu chuẩn thẩm định trang thiết bị dùng phòng thí nghiệm NỘI DUNG: • Lý thuyết (24 tiết): STT Tên giảng Số tiết Các quy định chung (General notices) dược điển Anh, Mỹ, Việt nam liên quan đến việc thẩm định các trang thiết bị kiểm nghiệm Các tài liêu cập nhật Viên Kiểm nghiệm để thẩm định các trang thiết bị Cấu hình, thẩm định vận hành (OQ) hiệu (PQ) cân phân tích Cấu hình, thẩm định vận hành hiệu máy đo pH, máy chuẩn độ Cấu hình, thẩm định vận hành hiệu máy UV-Vis Cấu hình, thẩm định vận hành hiệu máy IR Cấu hình, thẩm định vận hành hiệu máy LC, LC-MS Cấu hình, thẩm định vận hành hiệu máy GC, GC-MS • Thực hành (16 tiết): STT Tên giảng Số tiết Hiệu chuẩn cân phân tích 2 Hiệu chuẩn máy đo pH Hiệu chuẩn máy chuẩn độ điện Hiệu chuẩn máy đo quang phổ (UV- Vis, IR) Hiệu chuẩn máy HPLC (các đầu dò khác nhau) Hiệu chuẩn máy GC, GC -MS 3 CÁN BỘ GIẢNG DẠY: - TS Vĩnh Định (phụ trách) - PGS TS Nguyễn Đức Tuấn - PGS TS Võ thị Bạch Huệ - PGS TS Trần Hùng - TS Nguyễn Ngọc Vinh - TS Phan Thanh Dũng - TS Phùng Thế Đồng - TS Nguyễn thị Hồng Hương Và Thầy Cô Khoa Dược – Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh, Viện Kiểm Nghiệm Hồ Chí Minh PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Thi trắc nghiệm lý thuyết kiểm tra thao tác, thủ thuật phần thực hành TÀI LIỆU THAM KHẢO: BP 2009 USP 30 Dược điển Việt Nam tập (2002) Tài liệu Viện Kiểm nghiệm Hà nội Viện Kiểm nghiệm Hồ Chí Minh Tài liệu A.O.A.C (Association official analytical Chemist) CHỨNG CHỈ 14 (BẮT BUỘC) KIỂM NGHIỆM THUỐC, THỰC PHẨM, MỸ PHẨM BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ tín chỉ (45 tiết LT/30 tiết TT) MỤC TIÊU - Trình bày được các phương pháp hóa lý ứng dụng kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm mỹ phẩm - Ứng dụng được các phương pháp vào nghiên cứu kiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm mỹ phẩm NỘI DUNG: • Lý thuyết: (phần Quang phổ, Điện hóa) tín chỉ Tên giảng Số tiết Quang phổ hấp thu phân tử: UV Vis, IR, Raman Quang phổ hấp thu nguyên tử:AAS 3 Quang phổ huỳnh quang , lân quang Phương pháp chuẩn độ điện Phương pháp chuẩn độ Ampe 3 Cực phổ • Lý thuyết (phần HPLC, CE) tín chỉ Tên giảng Số tiết Nhắc lại các thơng số sắc ký cấu hình máy sắc ký Sắc ký lỏng phân giải cao: UPLC, UFLC Các sự cố thường gặp cách khắc phục sắc ký lỏng 2 Xây dựng một phương pháp định lượng sắc ký Phương pháp điện di mao quản Phân tích các dược chất quang hoạt LC CE • Lý thuyết: (phần GC, GC-MS) tín chỉ Tên giảng Số tiết Những tiến bộ xu phát triển yêu cầu thiết bị phân tích sắc ký khí đại Kỹ thuật sắc ký khí Sắc ký khí ứng dụng phân tích nguyên liệu, dược phẩm, mỹ phẩm thực phẩm • Thực hành (phần Quang phổ, Điện hóa) Tên giảng Số tiết Định lượng đồng thời paracetamol, cafein phương pháp quang phổ đạo hàm UV- Vis Xác định một số hợp chất hữu phương pháp tạo dẫn xuất màu – đo quang phổ Xác định kimloại nặng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử • Thực hành (phần HPLC, CE) Tên giảng Số tiết Định lượng đồng thời paracetamol, clopheniramin cafein HPLC – PDA Định lượng amlodipin huyết tương HPLC – MS/MS 3 Định lượng phẩm màu thực phẩm HPLC – PDA Định lượng các chất bảo quản mỹ phẩm HPLC – PDA – MS/MS Định lượng dược chất quang hoạt propranolol HPLC – PDA CE - PDA • Thực hành (phần GC, GC-MS) Tên giảng Số tiết Thực hành sử dụng máy Xây dựng phương pháp phân tích định tính tinh dầu Định lượng cấu tử bay sản phẩm Kiến tập sắc ký khí – khối phổ 3 CÁN BỘ GIẢNG DẠY: - PGS TS Nguyễn Đức Tuấn (phụ trách) - PGS TS Võ thị Bạch Huệ - PGS TS Trần Hùng - TS Vĩnh Định - TS Nguyễn Ngọc Vinh - TS Phan Thanh Dũng - TS Phùng Thế Đồng - TS Nguyễn thị Hồng Hương Và các Thầy Cô : - Khoa Dược Hồ chí Minh, - Viện Kiểm Nghiệm Hồ Chí Minh PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Thi trắc nghiệm lý thuyết kiểm tra thao tác, thủ thuật phần thực hành TÀI LIỆU THAM KHẢO: John A Adamovics; Chromatographic Analysis of Pharmaceuticals, 2nd edition, Marcel Dekker Inc., 1997 James Agalloco, Frederick J Carleton; Validation of Pharmaceutical Process, 3rd edition, Informa Healthcare Inc., 2008 Yuri Kazakevich, Rosario Lobrutto; HPLC for Pharmaceutical Scientists, Wiley Interscience, 2007 George Lunn; HPLC Methods for Recently Approved Pharmaceuticals, Wiley Interscience, 2005 Douglas B MacDougall; Color in Food Improving Quality, Woodhead Publishing limited, 2000 A Larry Branen cộng sự; Food Additives, 2nd edition, Marcel Dekker Inc., 2002 Dale R Baker; Capillary Electrophoresis, Wiley Interscience, 1995 Capillary Electrophoresis, HP, 2001 G Subramanian; Chiral separation techniques, A practical approach 2nd edition, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2001 10 T.E Beesley, R.P.W Scott; Chiral chromatography, John Wiley & Sons, 1998 11 Hassan Y Aboul E-nein, Imran Ali; Chiral separations by liquid chromatography and related technologies, Marcel Dekker, 2003 12 G Guebitz, Martin G Schmid; Chiral Separations: Methods and Protocols, Humana Press, 2004 13 UPLC, Waters, 2007 14 UFLC, Shimadzu, 2007 15 John W Dolan cộng sự; Troubleshooting LC Systems, Humana Press, 1989 CHỨNG CHỈ 15 (BẮT BUỘC) KIỂM NGHIỆM THUỐC, THỰC PHẨM, MỸ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC tín chỉ (30 tiết LT/30 tiết TT) MỤC TIÊU - Phân biệt được một số vi khuẩn, nấm mốc thông thường hay xuất dược phẩm - Nghiên cứu một số kỹ thuật sinh học phân tử, kỹ thuật nấm học - Định lượng phương pháp vi sinh vật một số dược phẩm NỘI DUNG: Lý thuyết Tên giảng Số tiết Dẫn nhập kiểm nghiệm phương pháp vi sinh vật Thực hành lấy mẫu cho kiểm định các tiêu vi sinh vật Kiểm nghiệm các tiêu vi sinh vật cho dược phẩm, mỹ phẩm, nước, khơng khí Các phương pháp định danh vi sinh vật (Phương pháp cổ điển phương pháp đại) Định lượng phương pháp vi sinh 6 An toàn sinh học kiểm soát vi sinh vật mơi trường • Thực hành Tên giảng Số tiết Định danh vi sinh vật phương pháp cổ điển Định danh vi sinh vật phương pháp đại 3 Định lượng kháng sinh phương pháp vi sinh Xác định một số gen đề kháng kháng sinh vi khuẩn Kiểm nghiệm vi sinh vật thuốc Kiểm nghiệm VSV thực phẩm Kiểm nghiệm VSV nước Kiểm nghiệm VSV khơng khí Kiểm nghiệm vi nấm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, khơng khí 10 Phương pháp định danh vi nấm 3 CÁN BỘ GIẢNG DẠY: - TS Nguyễn Đinh Nga (phụ trách) - TS Nguyễn Trọng Hiệp - TS Trần Cát Đông Thầy Cô bộ môn Vi Ký sinh - Khoa Dược – Đại học Y Dược Hồ Chí Minh PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Làm thu hoạch kiểm tra ứng dụng kiểm nghiệm vi sinh thực tế TÀI LIỆU THAM KHẢO: Baird R., Hodges N., Denyer P Handbook of Microbiological Quality Control Pharmaceuticals and Medical Devices, Taylor & Francis (2000) Corley Ronald B A Guide to Methods in the Biomedical Sciences, Springer (2005), Murray P.R., Baron E.J., Jorgenson J.H., Pfaller M.A., Yolken R.H Manual of clinical microbiology, 8th Edition, ASM Press, Washington, D.C (2003) Guy St Germain 1995 Identifying filamentous fungi – a clinical laboratory handbook Star Pub Co CHỨNG CHỈ 16 (BẮT BUỘC) ISO / IEC 17025; GLP tín chỉ (24 tiết LT/16 tiết TT) MỤC TIÊU - Trình bày vận dụng được 15 yêu cầu quản lý 10 yêu cầu kỹ thuật phòng thí nghiệm theo ISO 17025-2005 - Trình bày vận dụng được các “Nguyên tắc thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” Bộ y tế vào việc xây dựng quản lý phòng kiểm nghiệm thuốc - Trang bị kiến thức để học viên có thể xây dựng phòng thí nghiệm ln đạt tiêu chuẩn GLP NỘI DUNG: Tên giảng Số tiết Đại cương chất lượng, Chất lượng đơn vị kiểm nghiệm thuốc Sự phát triển chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng Mối tương quan QM (Quality management), QA (Quality assurance) QC (Quality control) Chức đơn vị kiểm nghiệm Đại cương ISO 17025, 15 yêu cầu quản lý phòng thí nghiệm, 10 u cầu kỹ tḥt phòng thí nghiệm Ngun tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” Bợ Y tế Thủ tục đăng ký để được công nhận đạt GLP và/hoặc ISO 17025 cho đơn vị kiểm nghiệm Thực hành: Tên chủ đề để thảo luận nhóm Số tiết Thảo luận hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm thuốc (trình đợ, lực kinh nghiệm nhân sự) Thảo luận nội dung cách soạn thảo “Sổ tay chất lượng” phòng kiểm nghiệm Thảo luận 15 u cầu quản lý phòng thí nghiệm 10 u cầu kỹ tḥt phòng thí nghiệm ISO 17025 Thảo luận 10 nội dung cần phải đạt GLP 5 Thảo luận phương pháp kiểm tra tra hoạt đợng phòng thí nghiệm CÁN BỘ GIẢNG DẠY: - TS Nguyễn Ngọc Vinh (phụ trách) - TS Nguyễn văn Thị - PGS TS Võ thị Bạch Huệ - PGS TS Nguyễn Đức Tuấn - TS Vĩnh Định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Thi lý thuyết theo chủ đề các Thầy Cô chọn báo cáo phần mà nhóm thảo luận TÀI LIỆU THAM KHẢO: TCVN ISO 9001:2000, sóat xét lần thứ 2, Hà nội – (2000) ISO 17025:(2005) Nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” Bộ Y tế ban hành ngày 22/05/2000 Nguyễn Quang Tỏan: ISO 9000 &TQM, Nhà XB Đại học Quốc gia TP HCM, (2001) Quyết định Bộ trưởng Bộ y tế số 1570 /2000/ QĐ-BYT ngày 22 tháng năm 2000 việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng Kiểm nghiệm thuốc” (2000) What is GLP? http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/glp/whatis_en.htm Good Laboratory Practices Questions and Answers - Guidance for Industry July (2007) CHỨNG CHỈ 17 (TỰ CHỌN) ĐỘ ỔN ĐỊNH THUỐC tín chỉ (30 tiết LT) MỤC TIÊU - Trình bày được các chế sự phân hủy thuốc - Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hủy thuốc - Trình bày các phương pháp tính tuổi thọ hạn dùng dược phẩm - Xác định hạn dùng thuốc theo qui định ICH NỘI DUNG: • Lý thuyết: STT Tên giảng Số tiết - Đại cương độ ổn định thuốc - Tầm quan trọng nghiên cứu độ ổn định nghiên cứu phát triển dược phẩm Các yếu tố liên quan đến độ ổn định chế phẩm - Dược chất tá dược - Nghiên cứu phát triển công thức - Các nguyên vật liệu cho thử nghiệm lâm sàng - Sản phẩm thị trường - Làm lại công thức, thay đổi nơi sản xuất, các sự cố phát sinh - Các kênh phân phối sản phẩm thị trường - Sự kiểm soát sử dụng sản phẩm bệnh nhân - Độ ổn định in vivo Các yếu tố vật lý tác động lên độ ổn định thuốc Các quá trình hóa học tác động lên độ ổn định thuốc Các biện pháp bảo vệ nâng cao độ ổn định mợt số dạng bào chế Cơ sở tính toán tuổi thọ thuốc Các phương pháp tính hạn dùng thuốc Các kỹ thuật phân tích để xác định tuổi thọ thuốc Bao bì tuổi thọ 10 Hướng dẫn khảo sát độ bền vững thuốc khối Asean Các quy định xác định hạn dùng thuốc theo ICH 11 Seminar các ví dụ minh họa 3 CÁN BỘ GIẢNG DẠY: - PGS TS Võ thị Bạch Huệ (phụ trách) - PGS TS Nguyễn Đức Tuấn - PGS TS Lê thị Thiên Hương - TS Nguyễn Thiện Hải PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Thi trắc nghiệm lý thuyết chấm báo cáo phần thực hành TÀI LIỆU THAM KHẢO: ICH Guidance for Industry Q1E Evaluation of Stability Data http://www.fda.gov/cber/gdlns/ichstabdta.htm Asean Guideline on stability study of drug product - 22 February (2005) Trịnh văn Lẩu Xác định tuổi thọ hạn dùng thuốc Tạp chí “Thơng báo Kiểm nghiệm” (2003) J.T Carstensen, C.T Rhodes “DRUG STABILITY, Principles and Practices" 3rd Edition, Marcel Dekker, NY, (2000) MARTINDALE The Complete Drug Referenc, 34th Edition, Pharmaceutical Press, UK (2004) Sumie Yoshioka, Valentino J Stella Stability of Drug and dosage form Kluwer Academic Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow (2002) CHỨNG CHỈ 18 (TỰ CHỌN) KIỂM NGHIỆM ĐỘC CHẤT tín chỉ (30 tiết LT/30 tiết TT) MỤC TIÊU - Phân biệt được độc chất pháp y, độc chất môi trường độc chất công nghiệp - Thực được các đường lối phân tích để phân lập độc chất từ dược phẩm - Nhận biết được các chất có thể gây độc dược phẩm NỘI DUNG: Lý thuyết – tín chỉ STT Tên giảng Số tiết Đại cương độc chất học 2 Đại cương độc chất pháp y Phương pháp lấy mẫu sinh học để phân tích chất đợc Các đường lối phân tích để phân lập độc chất hữu vô mẫu sinh học Hướng dẫn thực hành tốt phòng thí nghiệm độc chất hóa pháp 2 2 Đánh giá kết phân tích chất đợc Độc chất công nghiệp: các chất độc kim loại Pb hữu cơ, Pb vơ cơ, nicotin, polychlordiphenyl Các khí CO2, NO2… Độc chất lĩnh vực hóa chất bảo vệ thực vật Độc chất công nghiệp hóa dầu 10 11 12 Độc chất gây ung thư có khả gây ung thư Các phương pháp dự phòng nhiễm độc Các phương pháp xử lý cấp cứu ngộ độc 3 3 Thực hành – tín chỉ STT Tên giảng Thực tập xử lý mẫu để kiểm nghiệm độc chất Số tiết Xác định một số chất độc bay thường gặp Xác định một số chất độc vô Xác định một số chất độc hữu CÁN BỘ GIẢNG DẠY: - TS Trần Thanh Nhãn (phụ trách) - TS Nguyễn văn Thị Thầy Cô Khoa Dược – Đại học Y dược Hồ Chí Minh với cán bợ Viện Khoa học hình sự Hồ Chí Minh PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Làm tiểu luận kiểm tra thao tác, thủ thuật phần thực hành TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bài giảng kiểm nghiệm độc chất, Nhà xuất y học, Hà Nội, (1984) R J Flanagan, R.A Braithwaite, S.S Brown, B Widdop, F.A de wolff Basic analytical toxicology – World Health Organization Geneva, (1995) Toxicorama – Revue Internationale de Toxicologie analytique (1998) CHỨNG CHỈ 19 (TỰ CHỌN) KIỂM NGHIỆM ĐÔNG DƯỢC, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ CÁC NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN tín chỉ (30 tiết LT/30 tiết TT) MỤC TIÊU Sau học mơn học viên phải: - Trình bày được các nguyên tắc yêu cầu phân tích kiểm nghiệm dược liệu các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên - Thực được các phương pháp vi học, hóa học các phương pháp sắc ký, quang phổ đại kiểm nghiệm dược liệu - Trình bày được các quy định yêu cầu thiết bị, kết phân tích vết kiểm nghiệm dược liệu chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên NỘI DUNG Lý thuyết (30 tiết) • Lý thuyết nghiệp vụ công tác kiểm nghiệm dược liệu sản phẩm tự nhiên (9 tiết) STT Tên giảng Số tiết Các quy định, quy chế liên quan tới công tác kiểm nghiệm dược liệu • Lý thuyết kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hóa học (9 tiết) Tên giảng Số tiết Các phương pháp chiết xuất chuẩn bị mẫu dược liệu Xác định các số (DĐVN III) 3 Phương pháp định lượng các nhóm hợp chất • Lý thuyết dược liệu bằng phương pháp hóa lý (12 tiết) Tên giảng Số tiết Phương pháp SKLM Phương pháp Quang phổ 3 Phương pháp SKLHNC Thực hành (30 tiết) : Tên giảng Kiểm nghiệm một chế phẩm Đông dược Phát chất giả mạo chế phẩm Đơng dược Tham quan mợt số phòng kiểm nghiệm các sở sản xuất Đông dược Số tiết 16 CÁN BỘ GIẢNG DẠY: - TS Vĩnh Định (phụ trách) - PGS TS Võ thị Bạch Huệ - PGS TS Nguyễn Đức Tuấn - TS Phan Thanh Dũng - TS Nguyễn thị Hồng Hương PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Làm thu hoạch thực việc tiêu chuẩn hóa một sản phẩm Đông dược TÀI LIỆU THAM KHẢO: Pulok K Mukherjee Quality control of herbal drugs – An approach to evalution of botanicals Horizons Pharmaceutical Publishers (2002) WHO –Geneva Quality control methods for medicinal plant materials (1998), Bộ Y tế (1998) Quy chế quản lý chất lượng thuốc Bộ Y tế (1998) Chỉ thị 03/ 1998/ CT- BYT việc tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc Bộ Y tế (2008) Quy định tạm thời nguyên tắc để sản xuất thuốc từ dược liệu giai đoạn tới 31/1/2010 Thủ tướng phủ (2003) Chính sách quốc gia Y dược học cổ truyền đến năm 2010 Quốc hội (2005) Luật dược Quyết định 371/BYT-QĐ Bộ Y tế (12 tháng năm 1996) ban hành "Quy chế đánh giá tính an tồn hiệu lực thuốc cổ truyền" CHỨNG CHỈ 20 (TỰ CHỌN) PHÂN TÍCH VẾT (TRACE ANALYSIS) tín chỉ (24 tiết LT/15 tiết TT) MỤC TIÊU - Nêu được qui trình phân tích vết: nhận mẫu, xử lý mẫu, phân tích, xử lý liệu báo cáo Trình bày được các qui định phân tích vết Thực được cách chuẩn bị mẫu xử lý được các khó khăn gặp phải phân tích vết Xây dựng thẩm định phương pháp phân tích vết NỘI DUNG: • Lý thuyết (24 tiết): STT Tên giảng Thu thập xử lý mẫu để phân tích vết Kỹ thuật phân tích vết các hợp chất vơ Kỹ tḥt phân tích vết các hợp chất hữu Kỹ thuật phân tích các thành phần đặc biệt Phương pháp đánh giá kết phân tích vết • Thực hành (15 tiết): STT Bài học lý thuyết Xác định 3-MCPD nước tương Xác định dư lượng thuốc trừ sâu phun dược liệu Xác định formaldehyd mỹ phẩm Xác định vết dung môi nguyên liệu Số tiết 5 5 Số tiết 4 3 CÁN BỘ GIẢNG DẠY: - TS Nguyễn Ngọc Vinh (phụ trách) - PGS TS Trần Hùng - PGS TS Nguyễn Đức Tuấn - TS Vĩnh Định Thầy Cô - Khoa Dược – Đại học Y dược Hồ Chí Minh - Viện Kiểm nghiệm Hồ Chí Minh PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Thi trắc nghiệm lý thuyết chấm báo cáo phần thực hành TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1/- E Prichard, G M Mackay, J Points Trace Analysis: A Structured Approach to obtaining reliable results; Royal Society of Chemistry (1996) 2/- John R Dean Methods for Environmental Trace Analysis (2003) 3/- Paul R Loconto Trace Environmental Quantitative Analysis : Principles, Techniques, and Applications (2001) 4/- Arthur J Ahearn Trace Analysis by Mass Spectrometry(1972) CHỨNG CHỈ 21 (TỰ CHỌN) PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG KIỂM NGHIỆM Số tín chỉ: (1 TC Lý thuyết = 15 tiết + TC thực hành = 32 tiết) MỤC TIÊU HỌC TẬP - Sử dụng được phần mềm phổ thông MS-Excel để xác định đợ đúng, xác định đợ xác, loại giá trị bất thường xác định vị trí tương đối - Sử dụng được phần mềm thống kê Phasolpro SL ước tính tuổi thọ thuốc - Sử dụng được phần mềm thống kê Phasolpro PV kiểm soát quá trình sản xuất CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Lý thuyết STT Bài học lý thuyết Xác định độ Xác định đợ xác Loại giá trị bất thường & Xác định vị trí tương đối Ước tính tuổi thọ thuốc (Van’t Hoff, Arrhenius) Kiểm soát quá trình sản xuất (Biểu đồ Shewhart) Thực hành STT Bài học thực hành MS-Excel: Xác định đợ MS-Excel: Xác định đợ xác MS-Excel: Loại giá trị bất thường (trắc nghiệm Dixon) MS-Excel: Xác định vị trí tương đối vị trí tương đối MS-Excel: Ước tính tuổi thọ thuốc Phasolpro SL: Ước tính tuổi thọ thuốc MS-Excel Biểu đồ Shewhart (Xtb, R P) Phasolpro PV: Biểu đồ Shewhart (Xtb, R P) CÁN BỘ GIẢNG PGS TS Đặng Văn Giáp (phụ trách) TS Đỗ Quang Dương ThS Chung Khang Kiệt ThS Nguyễn Thụy Việt Phương LƯỢNG GIÁ CUỐI KHÓA Trắc nghiệm & Thực hành TÀI LIỆU ĐÀO TẠO Tập học “Phân tích liệu Kiểm nghiệm” SÁCH THAM KHẢO Số tiết 2 4 Tổng cộng: 15 Số tiết 4 4 4 4 Tổng cộng: 32 Đặng Văn Giáp Phân tích liệu khoa học chương trình MS-Excel Xuất lần (1997), Nxb Giáo dục Jame E De Muth Basic Statistics and Pharmaceutical Statistical Applications nd Ed (2006), Chapman & Hall/CRC, USA Bernard V Liengme A Guide to Microsoft Excel for Scientists and Engineers nd Ed (2000), Butterworth-Heinemann, UK CHỨNG CHỈ 22 (TỰ CHỌN) KIỂM NGHIỆM VACCIN VÀ MỘT SỐ DẠNG THUỐC ĐẶC BIỆT (MÁU VÀ SINH PHẨM) tín chỉ (15 tiết LT/30 tiết TT) MỤC TIÊU - Trình bày được đại cương máu các chế phẩm từ máu - Các loại sinh phẩm miễn dịch dùng chẩn đoán - Thực được việc kiểm nghiệm máu các sinh phẩm miễn dịch NỘI DUNG: • Lý thuyết: 15 tiết Thứ Tên giảng tự Máu chế phẩm máu Đại cương máu chế phẩm máu Kiểm nghiệm máu chế phẩm máu Kiểm tra chất lượng truyền máu Sinh phẩm miễn dịch Kháng nguyên, kháng thể tương tác đặc hiệu kháng nguyên, kháng thể Các loại sinh phẩm miễn dịch dùng chẩn đoán Tiến trình xây dựng mợt bợ sinh phẩm miễn dịch, sở đánh giá chất lượng • Thực hành - 30 tiết Thứ tự Tên giảng Xét nghiệm sàng lọc các virus truyền qua đường máu Số tiết 2 3 Số tiết Xét nghiệm miễn dịch truyền máu 3 Kiểm tra chất lượng các chế phẩm máu Kỹ thuật khuyếch tán miễn dịch đơn Kỹ thuật khuyếch tán miễn dịch kép Kỹ thuật ngưng kết Kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang Kỹ thuật sắc ký miễn dịch (strip test) Kỹ thuật sắc ký ái lực miễn dịch dùng xử lý mẫu 10 Kỹ thuật miễn dịch men (ELISA) 11 Kiểm nghiệm vaccin (Pasteur) 3 CÁN BỘ GIẢNG DẠY: - PGS TS Võ thị Bạch Huệ (phụ trách) - TS Phan Thanh Dũng Thầy Cô Bệnh viện Chợ rẫy Viện Pasteur PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Thi viết (phần lý thuyết) chấm điểm báo cáo nhận thức học viên sau thực tập các sở phối hợp với khoa Dược TÀI LIỆU THAM KHẢO: Huyết học Trần văn Bé, Huyết học lâm sàng, NXB Y học – T.P Hồ Chí Minh: 48-52, 6062,315 (1998), AABB (1999),Technical Manual, 13th edition (1999) Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Đình Hường, Đặng Đức Trạch…Các khía cạnh miễn dịch học bệnh học, NXB Yhọc, Hà nội; 238-257 (1992) Đỗ Trung Phấn, An tòan truyền máu, NXB KH-XH, Hà nội,: 7-12, 16 , 21-25, 167, 216, 280, 301 (2000) AABB, Blood and blood components: preparation, storage and shipment, Technical Manual, Chapt 3, 37-58 (1990) AABB, Quality Assurance, Technical Manual, Chapt 20, 369-379; (1990) Sinh phẩm miễn dịch D.Rickwood, Antibody applications: Essential techniques, John Willey & Sons, (1995) Gary C Howard and Matthew R Kaser, Making and using antibodies: A practical handbook, CRC press, (2007) John R Crowther, The ELISA Guidebook: Second Edition (Methods in Molecular Biology), Humana Press, (2008) 10 R Edwards, Immunodiagnostics: Apractical approach, Oxford University Press, USA , (2000) 11 David S Hage, Handbook of Affinity Chromatography, CRC press, (2005) ...CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC–ĐỘC CHẤT Mã số: 60 -73 - 15 PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (6 tín chỉ) Số... gen đề kháng kháng sinh vi khuẩn Kiểm nghiệm vi sinh vật thuốc Kiểm nghiệm VSV thực phẩm Kiểm nghiệm VSV nước Kiểm nghiệm VSV khơng khí Kiểm nghiệm vi nấm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, khơng... Trắc nghiệm câu hỏi ngắn TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Hữu Hồ – Thống kê xã hội học – NXB ĐH quốc gia Hà nội Nguyễn Văn Lê – Nhập môn xã hội học – NXB Giáo Dục 1997 PGS Vũ Minh Tâm – Xã hội học –
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC – ĐỘC CHẤT, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC – ĐỘC CHẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn