BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

373 72 0
  • Loading ...
1/373 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:58

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học) Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo Quyết định số: 593/QĐ-ĐHCN ngày 15 tháng 04 năm 2015 Hiệu trưởng Trường Đại học Cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ NHIỆM VỤ NGUYỄN THIÊN TUẾ HIỆU TRƯỞNG LÊ VĂN TÁN PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC TRẦN VĂN THẮNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH DƯƠNG PHÚC TÝ TRỢ LÝ HIỆU TRƯỞNG ỦY VIÊN HUỲNH NGỌC CHÂU TRƯỞNG PHÒNG KT & ĐBCL ỦY VIÊN NGUYỄN ĐỨC MINH TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ỦY VIÊN NGUYỄN CHÍ HIẾU TRƯỞNG PHỊNG TCHC ỦY VIÊN NGUYỄN ĐÌNH HIỀN TRƯỞNG PHỊNG TCKT ỦY VIÊN HỒNG ĐƠ TRƯỞNG PHÒNG CTCT& CTSV ỦY VIÊN 10 BÙI TRUNG THÀNH TRƯỞNG PHÒNG QLKHHTQT ỦY VIÊN 11 MAI TUẤN ANH PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHCN & QLMT ỦY VIÊN 12 PHAN HỒNG HẢI TRƯỞNG PHÒNG KH VT ỦY VIÊN 13 NGUYỄN VĂN VINH GĐ TRUNG TÂM ĐTBD KNDN ỦY VIÊN 14 NINH VĂN TIẾN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ ỦY VIÊN 15 NGUYỄN THỊ THANH THỦY GĐ TRUNG TÂM TT THƯ VIỆN ỦY VIÊN CHỦ TỊCH KÝ TÊN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II: TỔNG QUAN CHUNG .6 PHẦN III: TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG 12 TIÊU CHUẨN 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 12 TIÊU CHUẨN 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 18 TIÊU CHUẨN 3: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 36 TIÊU CHUẨN 4: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 53 TIÊU CHUẨN 5: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN .73 TIÊU CHUẨN 6: NGƯỜI HỌC 91 TIÊU CHUẨN 7: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ .91 TIÊU CHUẨN 8: HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ .135 TIÊU CHUẨN 9: THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC .145 TIÊU CHUẨN 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 168 PHẦN IV: KẾT LUẬN .175 PHỤ LỤC 7: TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ .178 PHẦN V: PHỤ LỤC 180 PHỤ LỤC 8: CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 180 PHỤ LỤC 3: 235 DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 240 DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 243 DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẤN 257 DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 269 DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 284 DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 293 DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 322 DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 331 DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẤN 339 DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẤN 10 361 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANTT An ninh trật tự BCH Ban Chấp hành CB Cán CBVC-LĐ Cán viên chức – lao động CBQL Cán quản lý CBGV Cán giảng viên CCVC-LĐ Công chức viên chức - Lao động CTCT&CTSV Cơng tác Chính trị Cơng tác Sinh viên CHLB Cộng hồ Liên bang CN Cơng nghệ CSPC&CC TP HCM Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh ĐH Đại học ĐHCN Đại học Cơng nghiệp ĐTBD&KTDN Đào tạo, Bồi dưỡng Kết nối doanh nghiệp GD Giáo dục GDĐH Giáo dục đại học GD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo HĐKH&ĐT Hội đồng Khoa học Đào tạo HSSV Học sinh sinh viên HTQT Hợp tác quốc tế KT&ĐBCL Khảo thí Đảm bảo chất lượng KH&CN Khoa học Công nghệ KHCN Khoa học công nghệ KHCN&QLMT Khoa học công nghệ Quản lý Môi trường LĐ-TB&XH Lao động – Thương binh Xã hội NCKH Nghiên cứu khoa học NCKH&CGCN Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ NCKH&HTQT Nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế NV Nhân viên NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn QLKH&HTQT Quản lý khoa học hợp tác quốc tế QLKTX Quản lý ký túc xá SV Sinh viên TCHC Tổ chức – Hành TCKT Tài - Kế tốn TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TNCS Thanh niên Cộng sản TT Thơng tin PCCC Phòng cháy chữa cháy PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thời đại toàn cầu hóa, với q trình hội nhập với giáo dục đại học (ĐH) nước, khu vực giới, Trường Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐHCN TP HCM) đặt vấn đề chất lượng tiêu chí sống Trường Do đó, Trường nghiêm túc thực chủ trương Quốc hội Chính phủ kiểm định chất lượng trường ĐH Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (Bộ GD&ĐT) ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường ĐH Từ năm 2009, thực công văn số 1899/BGDĐT-KT&KĐ ngày 08-03-2007 Bộ GD&ĐT việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH năm 20082009, Trường ĐHCN TP HCM trường ĐH tiến hành tự đánh giá nộp Báo cáo tự đánh giá Bộ GD&ĐT Tiếp tục công việc củng cố chất lượng, sau năm kể từ ngày nộp Báo cáo tự đánh giá lần 1, năm 2015 Trường tiếp tục thực công tác tự đánh giá lần Hiệu trưởng Trường ĐHCN TP HCM định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường ĐH để tiến hành tự đánh giá giai đoạn từ năm 2010 đến 2015 kiểm định chất lượng Trường với mục đích nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa chuyển giao công nghệ (NCKH&CGCN) nhằm đáp ứng mục tiêu đề Trường, đảm bảo yêu cầu mục tiêu giáo dục đại học Luật Giáo dục Đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) nước Bên cạnh đó, với định hướng phát triển trường trọng điểm Bộ Công Thương, tự chủ tồn diện tài chính, việc công nhận chất lượng đào tạo, NCKH&CGCN tất lĩnh vực quản lý, dịch vụ sở vật chất, tài mục tiêu quan trọng mà Trường mong muốn đạt giai đoạn này, tạo tảng sở đạt sứ mạng mục tiêu mà Trường đặt Chiến lược phát triển từ 2015 đến 2025 Phạm vi tự đánh giá: Trong trình tự đánh giá, Trường đánh giá tổng thể hoạt động Trường, vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Bộ GD&ĐT ban hành tháng 11 năm 2007 theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học BGD&ĐT, ban hành theo văn hợp số 06/VBHN - BGDĐT ngày 04 tháng năm 2014 Bộ trưởng BGD & ĐT, cụ thể tập trung phân tích: - Mơ tả, phân tích, giải thích đưa nhận định để làm rõ thực trạng Trường - Chỉ điểm mạnh Trường - Phân tích lý giải điểm tồn Trường - Đưa kế hoạch đầu tư nguồn lực để phát huy mặt mạnh giải pháp khắc phục tồn nhằm cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động Trường - Tự đánh giá ĐẠT CHƯA ĐẠT Trường tiến hành tự đánh giá với liệu, hồ sơ chủ yếu từ năm học 2010-2011 đến 30/09/2015 Để thực công tác tự đánh giá, Trường ĐHCN TP HCM thực hoạt động sau: - Tiếp tục phát huy kết đạt công tác tự đánh giá năm 2004-2009 - Tăng cường đội ngũ CB chuẩn bị điều kiện cần thiết cho hoạt động tự đánh giá Trường, cử CB tham dự lớp tập huấn Bộ GD&ĐT Trung tâm Đảm bảo chất lượng thuộc Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức - Tháng năm 2015, Hiệu trưởng ký định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng gồm 15 thành viên, 01 Ban Thư ký gồm 13 thành viên, 10 nhóm cơng tác chuyên trách với 50 thành viên - Hàng tháng, tháng 4/2015, Trường tổ chức họp CB chủ chốt kiểm định chất lượng giáo dục (GD) đại học (ĐH) với mong muốn lần tự đánh giá phản ánh tổng quan thực trạng Trường ĐHCN TP HCM - Để triển khai hoạt động tự đánh giá, Ban Thư ký nhóm chuyên trách tiến hành thu thập thông tin minh chứng từ nguồn Trường, Trường chuyên gia để làm sở phân tích, đối chiếu với tiêu chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Kết thu thập tài liệu trình tự đánh giá tập hợp minh chứng từ năm 2010 đến tháng 9/2015 - Trường tổ chức khảo sát lớn với số lượng tham gia bao gồm cán quản lý (CBQL), giảng viên (GV), nhân viên (NV), sinh viên (SV) học tốt nghiệp vòng năm 2014, nhà tuyển dụng - Ban Thư ký nhóm cơng tác làm việc trực tiếp với chuyên gia tư vấn quy trình tự đánh giá, cách thu thập thông tin, phân loại, mã hóa minh chứng, xác định kết tổng hợp báo cáo tự đánh giá Bộ tài liệu Báo cáo tự đánh giá Trường ĐHCN TP HCM gồm: Báo cáo tự đánh giá Tổng hợp kết tự đánh giá Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Quyết định thành lập Ban Thư ký nhóm chuyên trách Kế hoạch tự đánh giá Danh mục minh chứng PHẦN II: TỔNG QUAN CHUNG Giới thiệu sơ lược Trường ĐHCN TP HCM Trường ĐHCN TP HCM thành lập theo Quyết định số 214/2004/QĐ-TTg, ngày 24/12/2004 Thủ tướng Chính phủ Là trường đại học thành lập, nhiều khó khăn, khơng ngừng phát triển nhanh chóng trở thành trường đại học lớn Việt Nam với nhiều sở nằm ba vùng miền trọng điểm kinh tế đất nước, Trường xem người học đối tượng trung tâm, tạo điều kiện cho người học sử dụng đầy đủ phương tiện, thiết bị học tập Trường xây dựng chương trình đào tạo với nội dung bản, đại, linh hoạt phương pháp học tập tiên tiến nhằm giúp người học tích lũy nâng cao tri thức, phát triển khả tự nghiên cứu, tư sáng tạo làm việc theo nhóm Trường đào tạo cung cấp nguồn nhân lực lớn, chất lượng cao, đa dạng trình độ, phù hợp với nhu cầu xã hội Trường ĐHCN TP HCM trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có nhiều bậc học Truờng bám sát thực tiễn sống, kết hợp nghiên cứu với nghiên cứu ứng dụng theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, triển khai rộng rãi cơng trình NCKH&CGCN theo nhu cầu doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động Trường phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia Bộ Công Thương, có cơng trình NCKH đạt trình độ quốc gia quốc tế, trở thành trường tiên tiến có đẳng cấp nước khu vực Đảm bảo chất lượng GD luôn mục tiêu phấn đấu lâu dài Trường nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho lĩnh vực Cơ khí, Điện tử Công nghệ Thông tin Trường tiến hành tự đánh giá để nhìn thấy ưu, nhược điểm, xây dựng kế hoạch hành động nhằm trì chuẩn mực nâng cao chất lượng GD Điều thể tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm Trường xã hội hoạt động đào tạo, NCKH&CGCN phù hợp với mục tiêu sứ mạng mà Trường cam kết Về sứ mạng mục tiêu Trường ĐHCN TP HCM trình phấn đấu trở thành trường đại học đầu tàu ngành Công Thương lĩnh vực kỹ thuật công nghệ nhằm thực sứ mạng mục tiêu mà Trường đặt công bố với tất bên có liên quan Trường hồn tồn có đầy đủ nguồn lực để phát triển đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng người học Trường đặt mục tiêu dài hạn, trung hạn ngắn hạn, bước điều chỉnh mục tiêu phát triển nguồn lực để đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH&CGCN đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp xã hội Để khắc phục hạn chế lưu trữ hồ sơ, văn bản, Trường nỗ lực xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp công tác đảm bảo chất lượng, sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho tất hoạt động quản lý chất lượng cho giai đoạn đến Về tổ chức quản lý Trường ĐHCN TP HCM có cấu tổ chức hoat động Trường đảm bảo tuân thủ quy định Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế Tổ chức Đảng tổ chức đoàn thể Trường hoạt động hiệu quả, liên tục đạt danh hiệu vững mạnh, tiêu biểu Trường có đủ hệ thống văn tổ chức, quản lý, điều hành với hệ thống báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất lưu trữ an toàn đầy đủ Trách nhiệm quyền hạn tập thể lãnh đạo CBQL Trường phân định rõ ràng, có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tích cực cho cơng tác điều hành Trường thành lập Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (Phòng KT&ĐBCL), bố trí đội ngũ CB chuyên trách chuyên mơn, có lực để triển khai hoạt động đánh giá, trì nâng cao chất lượng hoạt động Trường Với thành mà Trường đạt thời gian qua, Trường bước khẳng định mục tiêu, phương hướng tâm hoạt động với xu hướng phát triển hội nhập Về đào tạo tổ chức đào tạo Chương trình đào tạo Trường từ năm 2010 – 2015 xây dựng theo H9.9.1.8 Sổ tài sản 2010 – 2015 Ban Giám hiệu Lưu P QL KTX, P Quản trị H2.2.5.8 Báo cáo kết khảo sát 8/2015 Phòng KT&ĐBCL Tiêu chí 9.6: Có đủ phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên nhân viên hữu theo quy định H9.9.2.1 Báo cáo sở vật chất năm 2012, 2013, 2012 - 2015 Phòng Quản trị 2014, 2015 H2.2.1.4 Quyết định thành lập Khoa – Viện – Ban Giám hiệu Trung tâm – Phòng - Ban H9.9.6.1 Hồ sơ xây dựng chi tiết khu nhà Lưu Phòng Phòng Quản trị Quản trị H9.9.6.2 Thống kê diện tích phòng làm việc tồn trường 2015 Phòng Quản trị H9.9.1.8 H9.9.4.1 H9.9.4.2 1 Sổ tài sản Danh mục máy tính trang bị cho phòng ban, khoa, viện, trung tâm Phụ lục 03: nâng tốc độ dịch vụ internet Leasedline 2010 – 2015 Ban Giám hiệu 2015 Phòng Quản trị 08/09/2015 Ban Giám hiệu Lưu P Dịch vụ, P Quản trị đơn vị Sơ đồ kết nối mạng sở Phòng Đào tạo Tiêu chí 9.7: Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định tiêu chuẩn TCVN 3981-85 Diện tích mặt tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định H9.9.7.1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3981:1985 H9.9.2.1 Báo cáo sở vật chất năm 2012, 2013, Phòng Quản trị 2014, 2015 355 H2.2.1.12 H2.2.1.16 H9.9.7.2 H1.1.1.7 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sở đào tạo NCKH Quận 12 – TP HCM Đề án thành lập phân hiệu Trường ĐHCN TP HCM tỉnh Quảng Ngãi Quy định việc xác định tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thơng báo tiêu tuyển sinh xử lý việc thực quy định xác định tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Danh sách nhân Trường Đại Học Công NghiệpThành phố Hồ Chí Minh Số 1433/QĐĐHCN, 7/8/2013 Ban Giám hiệu 4/2015 Ban Giám hiệu Số 795/QĐBGDĐT, 27/02/2010 Bộ GD&ĐT 31/08/2015 Phòng TCHC Tiêu chí 9.8: Có quy hoạch tổng thể sử dụng phát triển sở vật chất kế hoạch chiến lược Trường H9.9.6.1 Hồ sơ xây dựng chi tiết khu nhà Lưu Phòng Quản trị H2.2.1.14 Thơng báo chuyển sinh viên sở Biên 27/06/2014 Ban Giám hiệu Hòa sở (Gò Vấp ) H2.2.1.15 Biên bàn giao nguyên trạng sở phía Bắc Trường ĐHCN TP HCM 24/10/2014 Ban Giám hiệu cho Trường ĐH Thái Bình H9.9.2.1 Báo cáo sở vật chất phục vụ đào tạo 2012 - 2015 Phòng Quản trị năm 2012, 2013, 2014,2015 H2.2.1.16 Đề án thành lập phân hiệu Trường ĐHCN TP HCM tỉnh Quảng Ngãi 4/2015 Ban Giám hiệu 356 H9.9.8.1 H1.1.1.6 Quyết định việc phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Ban Giám hiệu tỉnh Quảng Ngãi Số 4705/QĐBGDĐT, 20/10/2014 Quyết định phê duyệt chủ trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng mở rộng sở miến Trung Trường Chiến lược xây dựng Ban Giám hiệu giai đoạn 2015 - 2025 Số 957/QĐĐHCN, 29/07/2015 Ban Giám hiệu 2/2014 Ban Giám hiệu Bộ GD&ĐT Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Số 1433/QĐđầu tư xây dựng sở đào tạo NCKH Ban Giám hiệu ĐHCN, 7/8/2013 Quận 12 – TP HCM H1.1.1.2 Báo cáo tổng kết năm học phương 2010 - 2015 Ban Giám hiệu hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2015 H9.9.3.11 Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2015 07/05/2015 Phòng Quản trị Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2014 16/04/2014 Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2012 6/04/2012 Phòng KHVT Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2010 5/04/2010 Sổ khấu hao tài sản năm 2014 14/01/2015 Sổ khấu hao tài sản năm 2013 14/02/2014 Sổ khấu hao tài sản năm 2012 Phòng TCKT 2013 Sổ chi tiết tài khoản cố định năm 2011 21/02/2012 Sổ tăng giảm tài sản cố định năm 2010 31/12/2010 Tiêu chí 9.9: Có biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán quản lý, giảng viên, nhân viên người học H6.6.2.10 Danh sách Tổ bảo vệ Phòng QLKTX H2.2.1.12 357 H1.1.1.9 H9.9.9.1 H9.9.1.8 Tổ chức máy Trường ĐHCN TP HCM (P QL KTX) Chức nhiệm vụ Phòng Tổ chức Hành Bản kê khai vũ khí vật liệu nổ, dụng cũ hỗ trợ Sổ tài sản P QL KTX 2011 Ban Giám hiệu 15/10/2010 Phòng TCHC 08/04/2013 Phòng QLKTX Ban Giám hiệu H9.9.9.2 Báo cáo tổng kết P QLKTX Phòng QLKTX H9.9.9.3 Mẫu thẻ GV, nhân viên, sinh viên Trung tâm TT Thư viện Mẫu thẻ giữ xe dành cho CB-GV-NV, SV H6.6.6.11 H6.6.2.14 Báo cáo Tổng kết công tác “An toàn Số 34/ BC an ninh, trật tự” Trường năm 2014 ĐHCN,10/12/2014 Báo cáo Tổng kết cơng tác “An tồn Số 41/ĐHCN – an ninh, trật tự” Trường năm 2013 BC, 06/11/2013 Báo cáo Tổng kết cơng tác “An tồn, Số 03/ĐHCN – phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn BC, 10/01/2013 năm 2012 Quyết định thành lập Đội phòng cháy, Số 942/QĐchữa cháy ĐHCN, 21/07/2015 Danh sách CB, NV HSSV tập huấn 2011 - 2015 cơng tác PCCC 358 Phòng Dịch vụ Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Lưu P Quản trị , P QLKTX H9.9.9.4 H6.6.2.16 1 H6.6.2.15 H6.6.2.17 Phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ (loại 1) Thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực công tác PCCC cứu hộ - cứu nạn Trường năm 2011 - 2012 5/2012 07/11/2012 08/01/2013 Danh sách đội HSSV KTX tự quản & Trưởng phó phòng nội trú nhà G& I năm học 2014 - 2015 Thống kê số lượng vị trí bình PCCC năm học 2014 – 2015 Thống kê số lượng vị trí bình PCCC năm học 2013 – 2014 Thống kê số lượng vị trí bình PCCC năm học 2012 – 2013 Quy định PCCC Thư viện Phòng QL KTX Số 07/ĐHCN-TV, 04/12/2012 Quy định phòng cháy chữa cháy Trường ĐHCN TP HCM Quy định phòng cháy chữa cháy Trung tâm nhà xe Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng Số 520/TD-PCCC, cháy chữa cháy hệ thống PCCC nhà xe 27/05/2013 trung tâm Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà xe trung tâm 2013 359 Ban Giám hiệu Phòng QL KTX Sở CSPC&CC Tp.HCM Trung tâm TT Thư viện Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Sở CSPC&CC TP HCM Công ty TNHH TMDV M&T H6.6.2.12 H9.9.9.5 Kế hoạch phối hợp bảo vệ ANTT lực lượng dân quân phường với lực lượng tự vệ Ban Giám hiệu Danh sách trích ngang đại đội tự vệ Trường Quy chế phối hợp Báo cáo Sơ kết năm thực quy chế phối hợp CA Q Gò Vấp Ban Giám hiệu đảm bảo an ninh, trật tự KTX Ban Giám hiệu Báo Sơ kết năm thực quy chế phối hợp CA Q Gò Vấp Ban Giám hiệu đảm bảo an ninh, trật tự KTX Ban Giám hiệu Báo cáo Sơ kết năm thực quy chế phối hợp CA quận Gò Vấp Ban Giám hiệu đảm bảo an ninh, trật tự KTX Ban Giám hiệu Báo cáo tình hình học sinh, sinh viên tạm trú KTX Trường năm 2013, 2014, 2015 360 Số 35/KH-PH, 25/03/2013 Ban CHQS P.4 – Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu 13/08/2010 Cơng an quận Gò Vấp 08/11/2011 Số 67/SK-CAP, 09/07/2013 2015 2013, 2014, 2015 Phòng QLKTX DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẤN 10 Mã minh chứng Số, Ghi Tên minh chứng ngày/ tháng/ năm Nơi ban hành ban hành Tiêu chí 10.1: Có giải pháp kế hoạch tự chủ tài chính, tạo nguồn tài hợp pháp, đáp ứng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoạt động khác trường đại học H10.10.1.1 - Dự toán giao ngân sách nhà nước năm 2014 - Dự toán giao ngân sách nhà nước năm 2013 - Dự toán giao ngân sách nhà nước năm 2012 - Dự toán giao ngân sách nhà nước năm 2011 361 Số 9305/QĐ-BCT, 16/10/2014 Số 2217/QĐ-BCT, 14/3/2014 Số 1432/QĐ-BCT, 20/2/2014 Số 6634/QĐ-BCT, 13/9/2013 Số 4737/QĐ-BCT, 9/7/2013 Số 945/QĐ-BCT, 07/2/2013 Số 3656/QĐ-BCT, 27/6/2012 Số 1946/QĐ-BCT, 18/4/2012 Số 686/QĐ-BCT, 29/2/2012 Số 3814/QĐ-BCT, 29/7/2011 Số 3541/QĐ-BCT Bộ Cơng Thương - Dự tốn giao ngân sách nhà nước năm 2010 H10.10.1.2 H2.2.1.1 1 - Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc thu sử dụng học phí sở giáo dục đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân - Nghị định quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015 Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 362 18/7/2011, Số 2832/QĐ-BCT, 09/6/2011 Số 2571/QĐ-BCT, 25/5/2011 Số 1257/QĐ-BCT, 18/3/2011 Số 0788/QĐ-BCT ,22/2/2011 Số 5391/QĐ-BCT, 15/10/2010 Số 1226/QĐ-BCT, 12/3/2010 Số 0608/QĐ0BCT, 29/1/2010 Số 70/1998/QĐ-TTg, 31/03/1998 Số 49/2010/NĐ-CP, 14/5/2010 Chính phủ Số 214/2004/QĐTTg, 24/12/2004 Chính phủ H10.10.1.3 - Quyết định mức thu học phí, lệ phí khoản thu khác năm học 20142015 - Quyết định mức thu học phí, lệ phí khoản thu khác năm học 20132014 - Quyết định mức thu học phí, lệ phí khoản thu khác năm học 20122013 - Quyết định mức thu học phí, lệ phí khoản thu khác năm học 20112012 Số 07/ĐHCN, 14/8/2014 Số 82, 82a,82b,83/ĐHCN, 29/5/2013 Số 06,07,08,09/QĐĐHCN, 27/6/2012 Số 06,07,08,09 /QĐTCKT, 6/5/2011 Ban Giám hiệu Số 30,36/QĐ-KHTC, 09/6/2010 - Quyết định mức thu học phí, lệ phí khoản thu khác năm học 20102011 H10.10.1.4 H1.1.1.6 1 - Báo cáo tài năm 2014 Báo cáo tài năm 2013 Báo cáo tài năm 2012 Báo cáo tài năm 2011 Báo cáo tài năm 2010 Báo cáo tổng kết năm 2014 Báo cáo tổng kết năm 2013 Báo cáo tổng kết năm 2012 Báo cáo tổng kết năm 2011 Báo cáo tổng kết năm 2010 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 2014 (Tr19-25) 2013 (Tr17-22) 2012 (Tr17-22) 2011(Tr18,19,46,47) 2010 (Tr40-55) 363 Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Quyết định việc giao quyền tự chủ, Số 5685/QĐ-BCT, Bộ Cơng tự chịu trách nhiệm tài đối 12/8/2013 Thương với đơn vị nghiệp công lập giai đoạn 2013-2015 - Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm Số 902/QĐ-TTg, Chính phủ đổi chế hoạt động Trường 23/6/2015 Đại Học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2017 Tiêu chí 10.2: Cơng tác lập kế hoạch tài quản lý tài trường đại học chuẩn hố, cơng khai hố, minh bạch theo quy định H10.10.2.1 - Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 - Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014 - Dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2011 - 2015 Ban Giám hiệu năm 2013 - Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012 - Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2011 H10.10.2.2 Giao diện phần mềm kế tốn, phần Phòng TCKT mềm lương, phần mềm quản lý học phí đơn vị H2.2.3.4 - H10.10.2.3 Hợp đồng chuyển lương hợp tác với Ngân hàng TMCP Công Thương – CN7 364 26/5/2014 Trường ĐHCN TP HCM NH TMCP Công thương H1.1.1.16 H4.4.1.5>10 H10.10.1.1 H1.1.1.6 Hợp đồng dịch vụ chi lương hợp tác với Ngân hàng TMCP Đông Á 12/3/2012 Hợp đồng thỏa thuận trả lương qua tài khoản hợp tác với Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam 08/6/2007 Các thông tin chi trả cá nhân thông báo công khai website Trường; http://www.iuh.edu.vn/ptchc/EmployeeIn formation.aspx 1 Các tiêu kế hoạch chủ yếu Bộ GD&ĐT Bộ Công Thương giao hàng năm Chỉ tiêu lao động Chỉ tiêu tuyển sinh 2010 - 2015 Chỉ tiêu kinh phí ngân sách cấp Chiến lược phát triển nhiệm vụ Trường giai đoạn: - Báo cáo tổng kết năm 2014 - Báo cáo tổng kết năm 2013 - Báo cáo tổng kết năm 2012 - Báo cáo tổng kết năm 2011 - Báo cáo tổng kết năm 2010 2010 - 2015 2014 (Tr32-39) 2013 (Tr33-39) 2012 (Tr30-40) 2011 (Tr40-47) 2010 (Tr63-67) 365 Trường ĐHCN TP HCM Ngân hàng TMCP Đông Á Trường ĐHCN TP HCM Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Ban Giám hiệu H10.10.2.4 Nhiệm vụ giao lĩnh vực NCKH hoạt động khác: - Báo cáo tổng kết năm 2014 - Báo cáo tổng kết năm 2013 - Báo cáo tổng kết năm 2012 - Báo cáo tổng kết năm 2011 - Báo cáo tổng kết năm 2010 2014 (Tr36) 2013 (Tr36) 2012 (Tr32) 2011 (Tr37-38) 2010 (Tr65) Tình hình thực tiêu tài năm trước: - Báo cáo tổng kết năm 2014 - Báo cáo tổng kết năm 2013 - Báo cáo tổng kết năm 2012 - Báo cáo tổng kết năm 2011 2014 (Tr19-25) 2013 (Tr17-22) 2012 (Tr17-22) 2011 (Tr18,19, 46,47) 2010 (Tr40-55) - Báo cáo tổng kết năm 2010 - Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Nghị định quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015 - 366 Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Số 43/2006/NĐ-CP, 25/4/2006 Số 49/2010/NĐ-CP Chính phủ H2.2.2.1 H1.1.1.6 1 - Quy chế chi tiêu nội năm 2014 Quy chế chi tiêu nội năm 2013 Quy chế chi tiêu nội năm 2012 Quy chế chi tiêu nội năm 2011 Quy chế chi tiêu nội năm 2010 Báo cáo tổng kết năm 2014 Báo cáo tổng kết năm 2013 Báo cáo tổng kết năm 2012 Báo cáo tổng kết năm 2011 Ban Giám hiệu 2014 (Tr19-25) 2013 (Tr17-22) 2012 (Tr17-22) 2011 (Tr18-19&4647) 2010 (Tr40-55) Số 160/TB-BCT, 12/3/2015 Số 104/TB-BCT, 20/2/2014 Số 135/TB-BCT, 16/4/2013 Ban Giám hiệu Báo cáo tổng kết năm 2010 H10.10.2.5 Thơng báo xét duyệt tốn năm 2013 - Thơng báo xét duyệt tốn năm 2012 Bộ Cơng - Thơng báo xét duyệt tốn năm Thương 2011 - Thơng báo xét duyệt tốn năm 2010 H10.10.1.4 - Báo cáo tài năm 2014 Năm 2014 - Báo cáo tài năm 2013 Năm 2013 - Báo cáo tài năm 2012 Năm 2012 Ban Giám hiệu - Báo cáo tài năm 2011 Năm 2011 - Báo cáo tài năm 2010 Năm 2010 Tiêu chí 10.3: Đảm bảo phân bổ, sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường đại học - 367 H9.9.3.1 - H10.10.2.4 H10.10.3.1 1 - - H2.2.2.1 H1.1.1.6 H9.9.3.1 1 Kế hoạch mua sắm thiết bị, sửa chữa năm 2015 Kế hoạch mua sắm thiết bị, sửa chữa năm 2014 Kế hoạch mua sắm thiết bị, sửa chữa năm 2013 Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Nghị định Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập Dự tốn thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 - Quy chế chi tiêu nội năm 2014 Quy chế chi tiêu nội năm 2013 Quy chế chi tiêu nội năm 2012 Quy chế chi tiêu nội năm 2011 Quy chế chi tiêu nội năm 2010 Báo cáo tổng kết năm 2014 Báo cáo tổng kết năm 2013 Báo cáo tổng kết năm 2012 Báo cáo tổng kết năm 2011 - Báo cáo tổng kết năm 2010 Quyết định phê duyệt mua sắm, sửa chữa năm 2014 2013-2015 Ban Giám hiệu Số 43/2006/NĐ-CP, 25/4/2006 Chính phủ Số 16/2015/NĐ-CP, 14/02/2015 Ban Giám hiệu 368 2014 (Tr19-25) 2013 (Tr17-22) 2012 (Tr17-22) 2011 (Tr18-19&4647) 2010 (Tr40-55) Số 2442/QĐ-BCT, 20/3/2014 Ban Giám hiệu Bộ Công Thương H10.10.1.5 - Quyết định phê duyệt mua sắm, sửa chữa năm 2013 Quyết định phê duyệt mua sắm, sửa chữa năm 2012 Quyết định phê duyệt mua sắm, sửa chữa năm 2011 Báo cáo tài năm 2014 Báo cáo tài năm 2013 Báo cáo tài năm 2012 Báo cáo tài năm 2011 Báo cáo tài năm 2010 369 Số 727/QĐ-BCT, 01/2/2013 Số 2051/QĐ-BCT, 23/4/2012 Số 4364/QĐ-BCT, 29/8/2011 Phân phối quỹ Ban Giám hiệu ... tổng hợp báo cáo tự đánh giá Bộ tài liệu Báo cáo tự đánh giá Trường ĐHCN TP HCM gồm: Báo cáo tự đánh giá Tổng hợp kết tự đánh giá Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Quyết định thành lập... nộp Báo cáo tự đánh giá lần 1, năm 2015 Trường tiếp tục thực công tác tự đánh giá lần Hiệu trưởng Trường ĐHCN TP HCM định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường ĐH để tiến hành tự đánh. .. Trường đặt Chiến lược phát triển từ 2015 đến 2025 Phạm vi tự đánh giá: Trong trình tự đánh giá, Trường đánh giá tổng thể hoạt động Trường, vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn