Bộ đề thi và đáp án thi ngành thuế năm 2017_2018

92 120 0
  • Loading ...
1/92 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 19:47

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ NĂM 2017-2018 Nội dung I.Thuế Giá trị gia tăng II.Thuế Giá trị gia tăng III.Thuế tiêu thụ đặc biệt IV.Thuế Thu nhập doanh nghiệp V.Thuế Thu nhập doanh nghiệp – Bài tập VII Thuế Thu nhập cá nhân – Bài tập VIII.Thuế Tài nguyên IX.Các khoản thu đất đai X.Phí, lệ phí trước bạ XI.Luật quản lý thuế XII.Hệ thống CNTT ngành Thuế I.Thuế Giá trị gia tăng Câu Đặc điểm Thuế giá trị gia tăng: a.Gián thu b.Đánh nhiều giai đoạn c.Trùng lắp d.Có tính trung lập cao Đáp án : c) Câu Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là: a.Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh Việt Nam b.Hàng hoá, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước ngồi c.Hàng hố, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam (bao gồm hàng hoá, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước ngoài), trừ đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng d.Tất đáp án Đáp án: c) Câu Hàng hoá, dịch vụ sau thuộc đối tượng khơng chịu Thuế gia trịgia tăng: a.Hàng hóa xuất nước ngoài, kể uỷ thác xuất b.Hàng hố gia cơng chuyển tiếp c.Hàng hố xuất chỗ d.Sản phẩm xuất tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biếntheo quy định phủ Đáp án: d) Câu Hàng hố, dịch vụ sau thuộc đối tượng không chịu Thuế giá trịgia tăng: a.Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp b.Nước phục vụ sản xuất sinh hoạt c.Phân bón d.Thức ăn gia súc, gia cầm thức ăn cho vật nuôi khác Đáp án: a) Câu Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tínhThuế giá trị gia tăng là: a.Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng b.Giá bán có Thuế giá trị gia tăng c.Giá tính thuế hàng hố, dịch vụ loại d.Giá tính thuế hàng hố, dịch vụ loại tương đương thờiđiểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội Đáp án: d) Câu Đối với hàng hoá luân chuyển nội để tiếp tục trình sản xuất kinhdoanh, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a.Khơng phải tính nộp Thuế giá trị gia tăng b.Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng c.Giá bán có Thuế giá trị gia tăng d.Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ loại tương đương thờiđiểm phát sinh hoạt động Đáp án: a) Câu Hàng hoá luân chuyển nội hàng hoá: a.Do sở kinh doanh xuất bán b.Do sở kinh doanh cung ứng sử dụng cho tiêu dùng sở kinhdoanh c.Để tiếp tục trình sản xuất sở sản xuất, kinh doanh d.Do sở kinh doanh biếu, tặng Đáp án: c) Câu Giá tính Thuế giá trị gia tăng hàng hố nhập là: a.Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng b.Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, có Thuế tiêu thụ đặc biệt c.Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, có Thuế nhập d.Giá nhập cửa cộng (+) với Thuế nhập (nếu có),cộng (+) với Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) Đáp án: d) Câu Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, giá tính Thuếgiá trị gia tăng là: a.Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b.Giá xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa cóThuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuếgiá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục cơng trình giá trị khối lượng cơng việchồn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: c) Câu 10 Trường hợp xây dựng, lắp đặt khơng bao thầu ngun vật liệu, giá tínhThuế giá trị gia tăng là: a.Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b.Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa cóThuế giá trị gia tăng c.Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuếgiá trị gia tăng d.Giá tính thuế hạng mục cơng trình giá trị khối lượng cơng việchồn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: b) Câu 11 Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực toán theo hạng mục cơngtrình giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hồn thành bàn giao, giá tínhThuế giá trị gia tăng là: a.Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b.Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa cóThuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuếgiá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục cơng trình giá trị khối lượng cơng việchồn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: d) Câu 12 Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a.Giá chuyển nhượng bất động sản b.Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất c.Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tếtại thời điểm chuyển nhượng d.Giá bán nhà chuyển quyền sử dụng đất Đáp án: c) Câu 13 Thuế suất 0% không áp dụng đối với: a.Hàng hoá xuất b.Dịch vụ xuất c.Vận tải quốc tế d.Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân khu phi thuế quan Đáp án: d) Câu 14 Số Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế đượcxác định (=)? a.Số Thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số Thuế giá trị gia tăng đầu vàođược khấu trừ b.Tổng số Thuế giá trị gia tăng đầu c.Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuếsuất Thuế giá trị gia tăng loại hàng hố, dịch vụ d.Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào Đáp án: a) Câu 15 Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối tượng sau đây? a.Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực không đầy đủchế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b.Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh không theo Luật Đầu tư vàcác tổ chức khác không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán,hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật c.Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ d Cơ sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từtheo quy định pháp luật kế toán, hoá đơn, chứng từ đăng ký nộp thuếtheo phương pháp khấu trừ thuế Đáp án: d) Câu 16 Từ ngày 01/01/2009, bán hàng ghi thuế suất cao quy định màcơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, quan thuế kiểm tra , phát xử lýnhư sau: a.Được lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định b.Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi hoá đơn c.Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định d.Không phải kê khai, nộp thuế Đáp án: b) Câu 17 Từ ngày 01/01/2009, quan thuế tra, kiểm tra thuế pháthiện trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thấp quyđịnh xử lý bên bán nào? a.Được lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định b.Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi hoá đơn c.Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định d.Không phải kê khai, nộp thuế Đáp án: c) Câu 18 Từ ngày 01/01/2009, quan thuế tra, kiểm tra thuế pháthiện trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất Thuế giá trị gia tăng thấp quyđịnh xử lý bên mua nào? a Yêu cầu bên bán lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định vàđược kê khai bổ sung b b Khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi hoá đơn c.Được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định d.Không khấu trừ đầu vào Đáp án: b) Câu 19 Doanh nghiệp A có hoá đơn giá trị gia tăng mua vào lập ngày12/05/2009 Trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2009, doanh nghiệp A bỏ sót khơngkê khai hố đơn Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa vào kỳ khaithuế tháng mấy? a.Tháng 8/2009 b.Tháng 9/2009 c Tháng 10/2009 d Tháng 11/2009 Đáp án: c) Câu 20 Từ 01/01/2009 điều kiện khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào đối vớihàng hoá, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên bổ sung thêm quy định sauđây: a.Có hố đơn giá trị gia tăng b.Có chứng từ toán qua ngân hàng c.Cả hai đáp án Đáp án: b) Câu 21 Từ 01/01/2009 trường hợp khơng coi tốn qua ngânhàng để khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hoá, dịch vụ từ20 triệu đồng trở lên: a.Bù trừ công nợ b.Bù trừ giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán c.Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ toán qua ngân hàng d.Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán Đáp án: d) Câu 22 Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp trêngiá trị gia tăng xác định (=)? a.Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vàođược khấu trừ b.Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu c.Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuếsuất thuế giá trị gia tăng loại hàng hố, dịch vụ d.Tổng giá trị hàng hố, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suấtthuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ Đáp án: c) Câu 23 Phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng áp dụng đốitượng sau đây? a Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực không đầy đủchế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b.Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh không theo Luật Đầu tư vàcác tổ chức khác không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán,hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật c.Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ d.Cả ba đáp án Đáp án: d) Câu 24 Hoá đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng coi khơnghợp pháp: a.Mua, bán, sử dụng hố đơn hết giá trị sử dụng b.Hố đơn Bộ Tài (Tổng cục Thuế) phát hành quan thuếcung cấp cho sở kinh doanh c.Hoá đơn sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu quy địnhvà quan Thuế chấp nhận cho sử dụng d.Các loại hoá đơn, chứng từ đặc thù khác phép sử dụng Đáp án: a) Câu 25 Cơ sở kinh doanh hoàn thuế trường hợp sau: a.Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoànThuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăngđầu vào chưa khấu trừ hết b.Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoànThuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăngđầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưađược khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế c.Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoànThuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăngđầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưađược khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế d.Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoànThuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăngđầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưađược khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế Đáp án: c) Câu 26 Đối với sở kinh doanh tháng có hàng hố, dịchvụ xuất xét hoàn thuế theo tháng: a.Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hố, dịch vụ xuất Thuếgiá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa đượckhấu trừ từ 100 triệu đồng trở lên xét hồn thuế theo tháng b.Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hố, dịch vụ xuất Thuếgiá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa đượckhấu trừ từ 150 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng c.Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hố, dịch vụ xuất Thuếgiá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa đượckhấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên xét hồn thuế theo tháng d.Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hố, dịch vụ xuất Thuếgiá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa đượckhấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng Đáp án: c) Câu 27 Đối tượng trường hợp sau hoàn Thuế giá trị gia tăng: a.Cơ sở kinh doanh có định xử lý hồn thuế quan có thẩmquyền theo quy định pháp luật b.Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định củaPháp lệnh ưu đãi miễn trừ ngoại giao c.Hoàn thuế giá trị gia tăng chương trình, dự án sử dụngnguồn vốn hỗ trợ phát triển thức khơng hồn lại viện trợ khơng hồnlại, viện trợ nhân đạo d.Cả trường hợp Đáp án: d) Câu 28 Đối tượng trường hợp sau hoàn Thuế giá trị gia tăng: a.Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thángliên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết b.Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định củaPháp lệnh ưu đãi miễn trừ ngoại giao c.Cơ sở kinh doanh toán thuế chia, tách, giải thể, phá sản,chuyển đổi sở hữu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hếthoặc có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa d Cả trường hợp Đáp án: d) vi phát tán tài sản, bỏ trốn c.Cả hai phương án Đáp án: b) Câu 32 Theo quy định Luật Quản lý thuế người nộp thuế khơng quyền giữ bí mật thông tin a.Đúng b.Sai Đáp án: b) Câu 33 Theo quy định Luật Quản lý thuế người nộp thuế đượcbồi thường thiệt hại quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra: a.Đúng b.Sai Đáp án: a) Câu 34 Theo quy định Luật Quản lý thuế người nộp thuế phảichịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực, đầy đủ hồ sơthuế nộp cho quan thuế a.Đúng b.Sai Đáp án: a) Câu 35 Theo quy định Luật Quản lý thuế người nộp thuế khôngđược tố cáo hành vi vi phạm pháp luật công chức quản lý thuế tổchức, cá nhân khác a.Đúng b.Sai Đáp án: b) Câu 36 Theo quy định Luật Quản lý thuế quan thuế đượcquyền cưỡng chế thi hành định hành thuế a.Đúng b.Sai https://www.ngolongnd.net/2017/03/bo-de-thi-va-dap-thi-nganh-thue.html 32/40 19/3/2019 Bộ đề thi đáp án thi ngành thuế - Ngolongnd.net Đáp án: a) Câu 37 Luật Quản lý thuế quy định việc quản lý a.Các loại thuế b.Các khoản thu khác thuộc NSNN c.Các khoản thu khác thuộc NSNN quan quản lý thuế quản lý thutheo quy định pháp luật d.Phương án a c Đáp án: d) Câu 38 Các đối tượng phải giữ bí mật thơng tin người nộp thuếtheo quy định pháp luật, trừ trường hợp có yêu cầu văn củamột số quan theo quy định Khoản Điều 73 Luật quản lý thuế : a.Cơ quan quản lý thuế b.Cơ quan quản lý thuế, công chức thuế c.Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chứcquản lý thuế d.Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chứcquản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Đáp án: d) Câu 39 Có hình thức kiểm tra thuế : a.Kiểm tra thuế trụ sở quan quản lý thuế b.Kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế c.Kiểm tra thuế thực hai hình thức Đáp án: c) Câu 40 Cơ quan quản lý thuế công khai thông tin vi phạm phápluật thuế người nộp thuế phương tiện thông tin đại chúng cáctrường hợp sau : a.Trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế thời hạn b.Vi phạm pháp luật thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi nghĩa vụnộp thuế tổ chức, cá nhân khác c.Không thực yêu cầu quan quản lý thuế theo quy địnhcủa pháp luật d.Cả trường hợp Đáp án: d) Câu 41 Trường hợp kiểm tra thuế, tra thuế mà phát hành vitrốn thuế có dấu hiệu tội phạm thời hạn ngày làm việc, kể từngày phát hiện, quan quản lý thuế phải chuyển hồ sơ cho quan có thẩmquyền để điều tra theo quy định pháp luật tố tụng hình : a.05 ngày b.10 ngày c.15 ngày Đáp án: b) Câu 42 Các trường hợp sau quan thuế tra thuế : a.Đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinhdoanh rộng b.Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế c.Để giải khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu thủ trưởng cơquan quản lý thuế cấp Bộ trưởng Bộ Tài d.Cả trường hợp Đáp án: d) Câu 43 Quyết định tra thuế phải gửi cho đối tượng trachậm ngày làm việc, kể từ ngày ký : a.03 ngày b.04 ngày c.05 ngày Đáp án: a) Câu 44 Thời hạn lần tra thuế ngày kể từ ngàycông bố định tra thuế? (khơng tính thời gian gia hạn) a.Không 15 ngày b.Không 30 ngày c.Không 45 ngày Đáp án: b) Câu 45 Có nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật vềthuế a.5 nguyên tắc b.6 nguyên tắc c.7 nguyên tắc Đáp án: c) Câu 46 Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, thời hiệu xử phạt mấynăm, kể từ ngày hành vi vi phạm thực : a.01 năm b.02 năm c.03 năm Đáp án: b) Câu 47 Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật thuế người nộpthuế có bị xử phạt hay khơng? https://www.ngolongnd.net/2017/03/bo-de-thi-va-dap-thi-nganh-thue.html 33/40 19/3/2019 a.Có b.Khơng Đáp án: b) Bộ đề thi đáp án thi ngành thuế - Ngolongnd.net Câu 49 Công việc không thuộc trách Câu 48 Các trường hợp xoá nợ tiền thuế, tiền phạt : a.Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản nhiệm quanthuế việc giải hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định củaLuật quản lý thuế: toántheo quy a.Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế lập hồ sơ xoá nợ tiềnthuế, tiền phạt gửi đến quan quản lý thuế cấp định pháp luật phá b.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thời hạn 10 sản mà khơng tài ngày làm việc, kểtừ ngày tiếp nhận hồ sơ, quan thuế sản để nộp tiền thuế, cấp phải thông báo cho người nộpthuế hoàn chỉnh tiềnphạt hồ sơ theo quy định c Trong thời hạn 60 ngày, kể từ b.Doanh nghiệp kinh doanh ngày nhận đủ hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiềnphạt, người có bị lỗ liên tục năm trở lên thẩm quyền phải định xoá nợ thong báo khơng có khảnăng thực trường hợpkhơng thuộc diện xố nợ tiền thuế, tiền khoản toán tiền phạt thuế, tiền phạt theo quy c.Doanh nghiệp Đáp án: b) Câu 50 Người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành định hành chínhthuế trường hợp : thực thủ tục a.Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm để toàn án tuyên pháp luật thuế quá90 ngày, kể từ ngày hết thời bố phásản khơng có hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật khả thực vềthuế khoản toán tiền b.Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạttheo quy thuế, tiền phạt vi phạm định pháp luật pháp luật thuế thuế d.Cá nhân đãhết thời hạn gia hạn quan thuế coi nộp thuế c.Người nộp chết, tích, thuế nợ tiền thuế, tiền lực hànhvi dân phạt vi phạt pháp luật mà khơng tài thuế cóhành vi phát tán sản để nộp tiền thuế, tài sản, bỏ trốn d.Cả tiền phạt Đáp án: a) trường hợp Đáp án: thực khoản định phápluật thuế d) Câu 51 Tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế thi hành định hànhchính thuế : a.Kho bạc nhà nước khơng b.10 ngày c.5 ngày d.30 ngày Đáp án: c) quan thuế Câu 54 Cá nhân quan có thẩm quyền theo quy định phápluật xác nhận chết, tích, lực hành vi dân mà khơng có tàisản để nộp tiền thuế, tiền phạt nợ xố nợ tiền thuế, tiền phạt Đúnghay sai? a.Đúng b.Sai Đáp án: a) b.Ngân hàng thương mại, tổ Câu 55 Bộ trưởng Bộ Tài có thẩm quyền xố chức tín dụng khác, người nợ tiền thuế, tiềnphạt trường hợp : a Doanh bảo lãnh nộp tiềnthuế không nghiệp bị tuyên bố phá sản thực khoản chấp hành định xử phạt toántheo quy định pháp luật phá sản mà vi phạm pháp luật thuế khơng tài sản để nộp tiền thuế, tiềnphạt theo quyđịnh Luật quản b.Cá nhân pháp luật coi chết, tích, lực hành vidân mà khơng tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt thực trích tài khoản đối tượng bịcưỡng chế vào Ngân sách nhà nước theo định xử phạt vi phạm pháp luậtvề thuế lý thuế c.Tổ chức, cá nhân có liên quan khơng chấp hành định xử lý viphạm pháp luật thuế quan có thẩm quyền d.Cả trường hợp Đáp án: d) Câu 52 Quyết định cưỡng chế hành thuế có hiệu lực thi hành trongthời hạn kể từ ngày định : a.1 năm b.2 năm c.6 tháng d.3 tháng Đáp án: a) Câu 53 Quyết định cưỡng chế thi hành định hành thuế phảiđược gửi cho đối tượng bị cưỡng chế thời hạn : a.7 ngày 19/3/2019 c.Các trường hợp khác d.Trường hợp a c e.Trường hợp a b Đáp án: e) Bộ đề thi đáp án thi ngành thuế - Ngolongnd.net Câu 56 Trong thời hạn ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xoá nợtiền thuế, tiền phạt, người có thẩm quyền phải định xố nợ thơngbáo trường hợp khơng thuộc diện xoá nợ tiền thuế, tiền phạt? a.30 ngày b.45 ngày c.60 ngày d.90 ngày Đáp án: c) Câu 57 Hồ sơ xố nợ tiền thuế, tiền phạt gồm có : -Văn đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt quan quản lý thuếtrực tiếp người nộp thuế -Tờ khai toán thuế trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bốphá sản -Các tài liệu khác liên quan người nộp thuế gửi đến quan quản lýthuế trực tiếp Đúng hay sai? a.Đúng b.Sai Đáp án: a) XII.Hệ thống CNTT ngành Thuế Câu Khi bắt đầu kinh doanh, người nộp thuế phải thực thủ tụchành với quan thuế? a.Kê khai thuế phải nộp b.Đăng ký thuế c.Nộp thuế vào Ngân sách Đáp án: b) Câu Anh chị cho biết Cục thuế thực cơng việc tính phạt nộp chậmcác ĐTNT có số thuế nợ đọng phần mềm ứng dụng nào? a.QLT_TKN b.QTN c.QTT Đáp án: b) Câu Anh chị cho biết, Cục thuế sử dụng phần mềm ứng dụng nàođể theo dõi việc nhận, trả hồ sơ thuế người nộp thuế? a.TTR b.QLT_TKN c.QHS Đáp án: c) Câu Anh chị hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng ứng dụng để kê khaithuế tờ khai mã vạch? a.HTKK b.NTK c.QLT_TKN Đáp án: a) Câu Cục thuế Chi cục Thuế sử dụng phần mềm ứng dụng đểĐăng ký thuế cấp mã số thuế cho NNT? a.QHS b.TIN c.QTN Đáp án : b) Câu Để xử lý liệu tờ khai thuế doanh nghiệp, Cục Thuế phải sửdụng phần mềm ứng dụng nào? a.TIN b.QTN c.QLT_TKN Đáp án: c) Câu Để đôn đốc thu nợ phân tích nợ thuế, Cục Thuế phải sử dụng phầnmềm ứng dụng nào? a.QTN b.QLT_TKN c.QTT Đáp án: a) Câu Cục Thuế Chi cục Thuế muốn nhận liệu tự động tờkhai thuế có mã vạch phải dùng ứng dụng nào? a.QLT_TKN b.QHS c.NTK Đáp án: c) Câu Người nộp thuế muốn xem thông tư hướng dẫn loại thuếnào trang web ngành Thuế anh chị giới thiệu xem trang webnào? a.HTKK b.Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn) c.Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.tct.vn) Đáp án: b) Câu 10 Doanh nghiệp kinh doanh quan thuế cấp mãsố thuế? a.Cục Thuế b.Chi cục Thuế c.Tổng cục Thuế Đáp án: a) Câu 11 Để theo dõi số thuế phải nộp hộ cá thể, Chi cục Thuế phải sửdụng phần mềm ứng dụng nào? a.TIN b.QTN c.VATCC Đáp án : c) Câu 12 Để theo dõi số thuế nộp doanh nghiệp, Cục Thuế phải sửdụng phần mềm ứng dụng nào? a.TIN b.BCTC c.QLT_TKN Đáp án: c) Câu 13 Để theo dõi số thuế nộp hộ cá thể, Chi cục Thuế phải sử dụngphần mềm ứng dụng nào? a.TIN b.QHS c.VATCC Đáp án: c) Câu 14 Để trình bày nội dung nghiệp vụ Hội thảo, anhchị phải sử dụng phần mềm nào? a.Windows b.Powerpoint c.Excel Đáp án: b) Câu 15 Phần mềm sau phần mềm ứng dụng? a.VATCC b.Windows c.Word Đáp án: b) Câu 16 Tên miền địa email cá nhân thuộc quan Tổng cụcThuế gì? a.@tct.gov.vn b.@gdt.gov.vn c.@Tongcucthue.gov.vn Đáp án: b) Câu 17 Một người cán ngành Thuế, muốn tra cứuthông tin đăng ký thuế NNT tìm đâu? a.Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn) b.Ứng dụng Đăng ký thuế (TIN) c.Website ngành Thuế (địa chỉ: http://www.tct.vn) Đáp án: a) Câu 18 Giả sử bạn làm việc Cục thuế Hà Nội cấp địa vàomạng nva, bạn có địa email nào? a.nva@gdt.gov.vn b.nva@han.gdt.gov.vn c.nva.han@gdt.gov.vn Đáp án: c) Câu 19 Bộ phận thực chức triển khai công tác tin học Cụcthuế gọi là: a Phòng Cơng nghệ thơng tin b.Phòng Máy tính c.Phòng Tin học Đáp án: c) Câu 20 Trong quan sau đây, quan khơng có kết nối trao đổithơng tin qua mạng máy tính với quan Thuế? a.Kho bạc b.Hải quan c.Công an Đáp án: c) Câu 21 Các Chi cục thuế vừa nhỏ sử dụng ứng dụng sauđây để quản lý việc kê khai, nộp thuế? a.QLT_TKN b.QCT c.VATCC Đáp án: c) Câu 22 Ứng dụng Quản lý thuế cấp Tổng cục (QTC) tổng hợp thơng tin kếtốn, thống kê tình hình thu nộp thuế tồn quốc: a.Từ tờ khai thuế người nộp thuế b.Từ tệp báo cáo kế toán, thống kê Cục thuế truyền lên c.Từ chứng từ nộp thuế người nộp thuế Đáp án: b Câu 23 Phần mềm ứng dụng Theo dõi nhận, trả hồ sơ thuế (QHS) phầnmềm hỗ trợ công tác phận Cơ quan thuế: a.Bộ phận Hành b.Bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ c.Bộ phận Kiểm tra thuế Đáp án: b) Câu 24 Phần mềm ứng dụng TIN sử dụng để: a.Đăng ký thuế cho NNT b.Cấp Mã số thuế cho NNT c.Cả nội dung Đáp án: c) Câu 25 Là công chức nghiệp vụ ngành Thuế bắt buộc phải hiểu biết kiếnthức CNTT theo nội dung sau a.Biết sửa chữa máy tính mà quan trang bị cho máy bịhỏng hóc phần cứng b.Biết lập trình ứng dụng nhỏ để đáp ứng u cầu cơng việc c.Biết sử dụng khai thác thành thạo phần mềm ứng dụng củangành Thuế để phục vụ cơng việc Đáp án: c) Câu 26 Bộ phận Một cửa Cục thuế in phiếu hẹn trả kết xử lý hồ sơ hoàn thuế cho ĐTNT từ ứng dụng nào? a.QLCV b.QHS c.QLT_TKN Đáp án: b) Câu 27 Muốn biết tổng số nộp NSNN Cục thuế xem ứng dụng nào? a.TIN b.QTN c.QLT_TKN Đáp án: c) ... a.GTGT HHDV chịu thuế x thuế suất thuế GTGT HHDV tươngứng b .Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ c.Giá toán HHDV bán – Giá toán HHDV muavào Đáp án: a) Câu 38 Thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch... https://www.ngolongnd.net/2017/03/bo-de -thi- va-dap -thi- nganh-thue.html 11/40 19/3/2019 Bộ đề thi đáp án thi ngành thuế - Ngolongnd.net d.a b Đáp án: d) Câu 6: Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 a.Có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009;... https://www.ngolongnd.net/2017/03/bo-de -thi- va-dap -thi- nganh-thue.html 12/40 19/3/2019 Bộ đề thi đáp án thi ngành thuế - Ngolongnd.net b.Giá sở sản xuất bán chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt c.Giá sở sản xuất bán chưa có thuế tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi và đáp án thi ngành thuế năm 2017_2018, Bộ đề thi và đáp án thi ngành thuế năm 2017_2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn