Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ

1 673 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2013, 21:11

Tài liệu tham khảo Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ ( nhà xuất bản Hà Nội 2005 do Phạm Đức Nhiệm biên soạn ) dùng cho việc giảng dạy trong các trường trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giúp học sinh hiểu được các khái niệm chung về cơ sở dữ liệu, một số mô hình cơ sở dữ liệu để hiểu thêm các kiến thức quan trọng về mô hình thực thể.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ, Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ