Quản lý chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy trình sản xuất tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi tân phát

161 127 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - LÊ THỊ THU QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NI THEO QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI TÂN PHÁT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - LÊ THỊ THU QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NI THEO QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI TÂN PHÁT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ: 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ VĂN LIÊN HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, mội giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà nội, ngày tháng 04 năm 2015 Tác giả luận văn Lê Thị Thu Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập hồn thiện đề tài nghiên cứu mình, tơi nhận nhiều giúp đỡ, động viên tận tình tập thể cá nhân Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tôi xin trân thành cảm ơn tới thầy, cô giáo Khoa Kế tốn Quản trị kinh doanh, Bộ mơn Kế tốn Tài chính, Kế tốn quản trị, Tài chính… Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam truyền đạt cho kiến thức thiết thực, sâu rộng thực tế quản trị kinh doanh cho suốt trình thực luận văn tốt nghiệp ðặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Lê Văn Liên tận tình giúp đỡ, bảo,hướng dẫn tơi thực hồn thành luận văn Tơi chân thành cảm ơn lãnh đạo nhà quản lý công ty cổ phần Thức Ăn Chăn Nuôi Tân Phát tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Hà nội, ngày tháng 04 năm 2015 Tác giả luận văn Lê Thị Thu Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ðỒ, SƠ ðỒ viii PHẦN I MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ðối tượng nghiên cứu đề tài: 1.4 Phạm vi nghiên cứu đề tài: 3 PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NI THEO QUY TRÌNH SẢN XUẤT 2.1 Cơ sở lý luận quản lý chi phí chế biến thức ăn chăn ni theo quy trình sản xuất 2.1.1 Cơ sở lý luận quản lý chi phí kinh doanh doanh nghiệp 2.1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý chi phí chế biến thức ăn chăn ni theo quy trình sản xuất 18 PHẦN III: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 chăn ðặc điểm hoạt động kinh doanh công ty cố phần thức ăn ni tân phát 24 3.1.1 Q trình hình thành phát triển công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Tân Phát 24 3.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Tân Phát Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 25 Page 3.1.3 ðặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 3.1.4 ðặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Học viện Nơng nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 26 28 Page 3.1.5 Hình thức tổ chức máy kế tốn Cơng ty Tân Phát 29 3.1.6 Tình hình Cơng ty 30 3.2 39 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 39 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 39 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 39 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 41 Thực trạng cơng tác quản lý chi phí chế biến thức ăn chăn nuôi dạng viên theo quy trình sản xuất Cơng ty CP thức ăn chăn ni Tân Phát 41 4.1.1 Quy trình chế biến thức ăn chi phí phát sinh theo quy trình sản xuất 41 4.1.2 Quy mơ, cấu chi phí sản xuất quy trình chế biến TĂCN dạng viên 42 4.1.3 Thực trạng cơng tác quản lý chi phí sản xuất theo quy trình chế biến TĂCN dạng viên 43 4.1.4 ðánh giá chung công tác quản lý chi phí theo quy trình sản xuất TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 công ty cổ phần TĂCN Tân Phát 4.2 82 Một số biện pháp nhằm tăng cường cơng tác quản lý chi phí sản xuất thức ăn chăn ni theo quy trình sản xuất 85 4.2.1 Tăng cường quản lý khâu lập kế hoạch chi phí 86 4.2.2 Tổ chức quản lý chặt chẽ khâu thực kế hoạch 86 4.2.3 Thực tiết kiệm loại chi phí sản xuất 87 4.2.4 Tổ chức tốt cơng tác tài doanh nghiệp 90 4.2.5 Thực phân cấp quản lý chi phí điều hành quản lý sản xuất PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 93 5.1 Kết luận 93 5.2 Các kiến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 97 Page DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ nguyên thể Từ viết tắt Từ nguyên thể CNSX Công nhân sản xuất CPPS Chi phí phát sinh CP Chi phí DCK Dư cuối kỳ CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp DðK Dư đầu kỳ CP NVLTT SP Sản phẩm CP SP Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí sẩn phẩm DN Doanh nghiệp CP SXC Chi phí sản xuất chung ðVT ðơn vị tính CPKD Chi phí kinh doanh GVHB Giá vốn hàng bán CPSX Chi phí sản xuất HðQT Hội đồng quản trị KH-VT Kế hoạch vật tư PX Phân xưởng NVL Nguyên vật liệu SL Tð Sản lượng tương đương SL Sản lượng SPLD Sản phẩm làm dở SXKD Sản xuất kinh doanh SPLDCK TĂCN Thức ăn chăn nuôi SPLDðK TSCð Tài sản cố định TGð Sản phẩm làm dở cuối kỳ Sản phẩm làm dở đầu kỳ Tổng giám đốc VNð Việt Nam đồng TK Tài khoản TK Thủ kho TP Thành phẩm CBQLVT Cán quản lý vật tư VL Vi lượng Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG STT 3.1 Tên bảng Trang Bảng phân tích Kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần TĂCN Tân Phát qua năm 2011,2012, 2013 3.2 31 Bảng phân tích tình hình tài sản Cơng ty Cổ phần TĂCN Tân Phát qua ba năm 2011,2012, 2013 3.3 33 Bảng phân tích tnh hình biến động nguồn vốn Công ty Cổ phần TĂCN Tân Phát qua năm 2011,2012 2013 3.4 35 Bảng phân tích tình hình biến động lao động Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Tân Phát qua ba năm 2011, 2012, 2013 38 4.1 Chi phí sản xuất quy trình SX TĂCN dạng viên cho vịt 42 4.2 Chi phí sản xuất quy trình sản xuất TĂCN dạng viên cho vịt 43 4.3 ðịnh mức chi phí NVL cho 1.000 kg TĂCN dạng viên cho vịt 46 4.4 ðịnh mức chi phí tiền lương cho 1.000 kg thức ăn chăn ni theo quy trình sản xuất TĂCN dạng viên cho vịt 4.5 48 ðịnh mức chi phí sản xuất chung cho 1000 kg sản phẩm TĂCN dạng viên cho vịt 4.6 49 Kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho 3000 sản phẩm TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 4.7 51 Kế hoạch chi phí nhân cơng trực tiếp cho 3.000 sản phẩm quy trình chế biến TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 4.8 52 Bảng dự tốn chi phí SXC cho 3.000 sản phẩm quy trình sản xuất TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 4.9 53 Kế hoạch chi phí theo quy trình sản xuất TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 sản lượng 3.000 4.10 54 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho 3.000 sản phẩm TĂCN quy trình SX TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 4.11 58 Quyết toán sử dụng NVL trực tiếp để sản xuất 3.000 TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 4.12 60 Bảng tổng hợp tiền lương BHXH SX dạng viên cho vịt tháng 12/2013 quy trình (ðơn vị tính 1000đ) Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 62 Page 4.13 Tổng hợp chi phí SXC cho 3.000 sản phẩm quy trình sản xuất TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 4.14 64 Bảng tính giá trị sản phẩm làm dở cuối kỳ quy trình sản xuất TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 4.15 65 Bảng tính giá thành sản xuất sản phẩm TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013, sản lượng sản phẩm hoàn thành 3.005 4.16 66 Phân tích tnh hình biến động chi phí thực kế hoạch quy trình sản xuất TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 4.17 67 Bảng phân tích tình hình biến động thực dự tốn chi phí NVL trực tiếp tháng 12/2013 quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng viên cho vịt (sản lượng 3.000 tấn) 4.18 69 Bảng phân tích tình hình biến động thực dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp tháng 12/2013 quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dạng viên cho vịt (sản lượng 3000 tấn) 4.19 73 Bảng phân tích tnh hình biến động thực kế hoạch chi phí sản xuất chung tháng 12/2013 quy trình sản xuất thức ăn chăn ni dạng viên cho vịt sản lượng 3.000 4.20 76 Bảng phân tích tình hình biến động chi phí sản xuất quy trình chế biến TĂCN dạng viên cho vịt ba tháng 10,11,12/2013 Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 78 Page vii Chi phí NCTT phận giá thành sản phẩm thức ăn chăn nuôi dạng viên ðể giảm loại chi phí cần phải tăng nhanh suất lao động hay nói cách khác tăng suất lao động góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Một biện pháp nâng cao suất lao động phải bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân mà cụ thể công ty cần: Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động Mở lớp bồi dưỡng phổ biến kỹ thuật, hướng dẫn chi tiết cụ thể nguyên lý hoạt động, trình tự vận hành phận máy móc thiết bị, tiêu thơng số kỹ thuật để người cơng nhân chủ động điều khiển máy móc cách linh hoạt, xử lý tốt tnh xấu xảy vận hành tốt để nâng cao suất máy móc thiết bị Cử cán học hỏi kinh nghiệm sản xuất đơn vị khác nước nước Mặt khác việc tăng suất lao động để tiết kiệm chi phí tiền lương đơn vị sản phẩm phải đảm bảo tốc độ tăng suất lao động nhanh tốc độ tăng tiền lương, tiền cơng bình qn tốc độ tăng doanh thu lớn tốc độ tăng thu nhập ðể làm điều công ty cần phải: - Áp dụng biện pháp làm giảm lượng thời gian hao phí lao động sản xuất cho đơn vị sản phẩm như: -ðẩy mạnh trang thiết bị kỹ thuật, cải tiến máy móc thiết bị phân xưởng sản xuất - ðảm bảo cung cấp NVL kịp thời - Cải tiến quy trình cơng nghệ, áp dụng kỹ thuật mới, cải tiến tổ chức sản xuất, nâng cao trình độ giới hố, hồn thiện định mức lao động, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bố trí dây chuyền cơng nghệ sản xuất khép kín tránh để thời gian gián đoạn phải chờ việc nhằm rút ngắn chu kỳ sản xuất - Áp dụng biện pháp làm tăng thời gian lao động có ích ngày như: Tổ chức phục vụ tốt nơi làm việc mệt mỏi, an toàn, thuận lợi đồng thời giảm bớt cơng tác thời gian vơ ích phải tìm kiếm dụng cụ, NVL Học viện Nơng nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 96 Áp dụng hình thức tiền lương, tiền thưởng, khuyến khích vật chất để kích thích lao động Học viện Nơng nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 97 Tăng cường giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật cơng nhân Tăng cường kỷ luật lao động cách kiểm tra tnh hình chấp hành kỷ luật lao động Áp dụng biện pháp làm tăng suất lao động thông qua việc xác định cấu lao động trực tiếp gián tiếp cách hợp lý Tốc độ tăng lao động gián tiếp chậm tốc độ tăng lao động trực tiếp mức độ tăng phải phù hợp với tốc độ tăng doanh thu Tốc độ tăng suất lao động nhanh tốc độ tăng tiền lương bình quân cho phép giảm chi phí tiền lương giá thành sản phẩm Do khoản mục tiền lương giảm theo tỷ lệ với tỷ trọng tiền lương tổng chi phí + Tiết kiệm chi phí sản xuất chung ðể giảm chi phí SXC tổng chi phí cơng ty cần có biện pháp hữu hiệu nhằm tăng tổng sản lượng như: Tăng suất lao động, sử dụng hết cơng suất máy móc thiết bị trình bày ðồng thời cần có biện pháp để giảm chi phí SXC như: - ðối với chi phí CCDC nên rà sốt lại xem mua sắm, trang bị CCDC Trên sở lập kế hoạch mua sắm, mua CCDC cần thiết phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - ðối với chi phí sửa chữa TSCð cơng ty cần phải thực theo thứ tự ưu tiên đầu tư, lý kịp thời máy móc, thiết bị khơng thể sửa chữa xét thấy việc sửa chữa không đem lại hiệu kinh tế cao - ðối với chi phí gián tiếp khác, muốn giảm chi phí cơng ty cần phải tiết kiệm khoản chi phí điện thoại, điện, nước, chi phí tiếp tân, cơng tác phí, phải tăng cường cơng tác quản lý, xây dựng định mức chi phí để sử dụng hợp lý, mục đích cơng việc Có biện pháp xử phạt hành với cá nhân gây lãng phí cơng cách nghiêm minh 4.2.4 Tổ chức tốt cơng tác tài doanh nghiệp Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 90 Công tác tài doanh nghiệp ngày có vai trò to lớn cơng tác quản trị doanh nghiệp đặc biệt việc tiết kiệm chi phí sản xuất kinh Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 91 doanh doanh nghiệp Do đó, tổ chức tốt cơng tác tài doanh nghiệp biện pháp cần thiết để tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tăng lợi nhuận cho công ty Muốn làm công ty cần phải phân định rõ ràng nghiệp vụ tài nghiệp vụ kế toán, giao trách nhiệm cụ thể đến nhân viên, tránh trùng lặp Công ty nên rà soát tổ chức đào tạo lại bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực nhân viên cách thường xuyên ðồng thời công ty phải mở rộng hoạt động tài chính, hướng thị trường tận dụng nguồn tài chiếm dụng từ thị trường hay dùng tiềm lực tài để đầu tư thơng qua thị trường Có cơng tác tài cơng ty thực có ý nghĩa cơng tác quản trị nói chung cơng tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh nói riêng Từ thực tế quản lý sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh, theo định kỳ hàng năm công ty cần tiến hành phân tích, đánh giá lại tnh hình quản lý, sử dụng chi phí kỹ lưỡng để từ rút học kinh nghiệm biện pháp phù hợp để tiết kiệm chi phí kỳ tới Việc phát huy đầy đủ vai trò quản lý tài ảnh hưởng lớn tới khả tiết kiệm chi phí Việc tổ chức đảm bảo, đầy đủ, kịp thời với chi phí sử dụng tiết kiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng hội kinh doanh có hiệu Việc phân phối, sử dụng vốn hợp lý, tăng cường kiểm tra giám sát sử dụng vốn tạo điều kiện sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm hiệu hơn, từ bảo tồn phát triển vốn kinh doanh công ty… Công ty cần phải lập kế hoạch chi phí, tính tốn trước chi phí cho sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch, phải xây dựng ý thức thường xuyên tiết kiệm chi phí để đạt mục tiêu kinh doanh mà công ty đề 4.2.5 Thực phân cấp quản lý chi phí điều hành quản lý sản xuất Công ty cần nhận thức đắn tầm quan trọng quản lý chi phí sản xuất kinh doanh Vì quản lý chi phí chức chức quản lý doanh nghiệp có liên quan tới phận chức Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 92 nhà quản trị cấp cần phải củng cố tăng cường quản lý chi phí Và quan tâm mực đến vấn đề định Công ty thu kết Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 93 + Công ty cần phân cấp quản lý theo hướng tăng chủ động phòng ban chức + Gắn trách nhiệm phòng ban chức chuyên trách để công tác quản lý bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh phân xưởng, nơi phát sinh chi phí, gắn kết cơng tác quản lý với đãi ngộ cho vị trí quản trị + Giao khoán giá thành phân xưởng hạch toán chi phí giá thành cơng đoạn sản xuất công ty + Bám sát tất mục tiêu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh để điều hành xem xét đánh giá theo tuần, tháng, quý Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 94 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Quản lý chi phí nội dung quan trọng q trình quản lý chi phí doanh nghiệp Quản lý chi phí tốt góp phần tăng lợi nhuận, mở rộng quy mô, mở rộng sản xuất cho doanh nghiệp Tăng cường công tác quản lý chi phí góp phần đắc lực vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh doanh nghiệp giúp doanh nghiệp ngày phát triển Quản lý chi phí theo quy trình việc vào đặc điểm quy trình sản xuất loại sản phẩm, môi trường hoạt động năm doanh nghiệp để thiết lập thực chức quản lý chi phí cách khoa học, cụ thể xác thực Quản lý chi phí chế biến TĂCN theo quy trình sản xuất tất yếu tồn phát triển doanh nghiệp chế biến TĂCN Quản lý chi phí sản xuất theo quy trình phải gắn liền với điểm hoạt động sản xuất loại sản phẩm môi trường hoạt động doanh nghiệp 3.Qua việc nghiên cứu thực trạng quản lý chi phí sản xuất TĂCN theo quy trình sản xuất sản phẩm dạng viên cho vịt tháng 12/2013 Công ty cổ phần TĂCN Tân Phát giúp tác giả tìm hiểu tnh hình lập kế hoạch chi phí sản xuất ,đã xác định tổng chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm TĂCN dạng viên cho vịt kế hoạch 8.313 nghìn đồng/ SP Tổng chi phí kế hoạch 3.000 SP dạng viên cho vịt tháng 12/2013 24.939.155 nghìn đống, việc thực kế hoạch có khiếm khuyết thể chi phí nguyên vật liệu thực tăng so với kế hoạch 543.709 nghìn đồng với tỷ lệ lãng phí 2.32%, chi phí NCTT thực quy trình tăng so với kế hoạch 20.795 nghìn đống, chi phí sản xuất chung biến đổi tăng 31.430 nghìn đồng Quản lý cơng tác kế tốn và phân tích thơng tin chi phí thực xác Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 95 định chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm TĂCN dạng viên cho vịt tháng 12/2013 8.508 nghìn đồng, tổng chi phí sản xuất thực 25.540.288 nghìn đồng, xác định nguyên nhân chênh lệch : Học viện Nơng nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 96 - Do quản lý khơng tốt tnh hình sử dụng số lượng ngun vật liệu cho sản xuất làm cho lượng vật liệu sử dụng thực tế cao định mức từ làm chi phí NVLTT thực hịên quy trình tăng so với kế hoạch 543.709 nghìn đồng, - Do quản lý không tốt thời gian làm việc công nhân sản xuất làm chi phí NCTT quy trình tăng so với kế hoạch 20.795 nghìn đồng, -Do khả quản lý chi phí SXC khơng tốt làm chi phí SXC tháng 12/2013 bị lãng phí 36.630 nghìn đồng - Do việc lập kế hoạch chi phí chưa sát với thực tế, nguyên nhân kế hoạch thu mua chưa sát với thực tế, lực dự báo thay đổi môi trường kinh doanh nhà hoạch định hạn chế - Do tác động công tác lập kế hoạch kết hợp với việc thực quản lý số khoản mục chưa chặt chẽ, dẫn tới chi phí tăng cao so với kế hoạch - Việc áp dụng khoa học cơng nghệ vào sản xuất chưa phát huy hết khả có để tiết kiệm chi phí Từ kết nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất TĂCN theo quy trình sản xuất tháng 12/2013 tác giả mạnh dạn đề xuất giải pháp đưa nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí theo quy trình sản xuất cơng ty cổ phần TĂCN Tân Phát ðó là: - Các nhà quản lý cần phải tăng cường cơng tác lập kế hoạch chi phí sản xuất, đảm bảo kế hoạch chi phí sản xuất có tính xác thực tính khả thi cao - Tăng cường quản lý khâu thực kế hoạch chi phí, phải kiểm sốt chặt chẽ khoản chi phí phát sinh có biện pháp quản lý hữu hiệu trước biến động môi trường hoạt động - Thực tiết kiệm loại chi phí sản xuất, đảm bảo khoản chi phí phải mục đích định mức - Tổ chức tốt cơng tác tài doanh nghiệp - Thực phân cấp quản lý chi phí để điều hành Cơng ty -Thực chế độ báo cáo phân tích báo cáo chi phí kịp thời Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 97 Môi trường hoạt động doanh nghiệp biến động biện pháp quản lý chi phí theo quy trình sản xuất phải nhà quản lý doanh Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 98 nghiệp điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với môi trường hoạt động mục tiêu doanh nghiệp Chỉ có cơng tác quản lý chi phí đảm bảo tính xác thực, hiệu đem lại phát triển bền vững cho doanh nghiệp 5.2 Các kiến nghị 5.2.1 ðối với Nhà nước - Nhà nước cần tạo quan tâm tạo môi trường kinh tế môi trường luật pháp ổn định đồng để ổn định để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn ni nói riêng - Nhà nước cần xây dựng quy hoạch sách kinh tế phù hợp để phát triển ngành nông nghiệp Quốc gia, sở hình thành nên vùng cung cấp nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm TĂCN rộng lớn ổn định, từ giúp doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi ổn định đầu vào đầu phát triển cách vững - Nhà nước có sách hỗ trợ lãi xuất nghành nơng nghiệp nói chung doanh nghiệp thức ăn chăn ni nói riêng - Nhà nước cần điều chỉnh sách thuế cụ thể thuế giá trị gia tăng cho đồng thuế đầu đầu vào đầu vào doanh nghiệp nhiều mặt hàng thuế suất 0% như: cám gạo, gạo, đậu tương hạt, ngô thuế đầu 5% ðiều làm tăng chi phí cho bà chăn ni phải chị tiền thuế chi phí - ðối với mặt hàng nhập nhà nước cần nghiên cứu cho doanh nghiệp giải phóng hàng cảng trước nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập sau để giúp doanh nghiệp không bị tồn đọng vốn 5.2.2 ðối với công ty cổ phần thức ăn chăn ni Tân Phát - Lãnh đạo cơng ty có chiến lược sản xuất kinh doanh sản phẩm TĂCN cách đắn thường xuyên phải nâng cao trình độ quản lý kinh doanh đặc biệt lực quản lý chi phí sản xuất kinh doanh Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 99 - Tổ chức khai thác có hiệu nguồn lực sẵn có cơng ty sở nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành phát triển bền vững Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 100 - ðào tạo nguồn nhân lực có lực để tiếp thu công nghệ vào sản xuất nâng cao suất chất lượng sản phẩm ðồng thời nâng cao trình độ quản lý đội ngũ quản lý để việc quản lý chất lượng hơn, có chế độ sách hỗ trợ người tài xây dựng chiến lược nhân lấy người lao động làm trung tâm coi trọng người lao động tài sản công ty - Tổ chức lên kế hoạch để thực hợp đồng sát với thực tế, tính tốn chi tiết tới loại chi phí, dự kiến chi phí cho phù hợp với điểm thu mua ðồng thời có kế hoạch thu mua nguyên vật liệu dự trữ hợp lý để chủ động - Ban hành quy chế quản lý chi phí theo quy trình, tổ chức thực nghiêm túc quy chế ban hành - Lãnh đạo doanh nghiệp cần phải biết lắng nghe ý kiến góp ý phận sản xuất, khuyến khích tồn thể cán công nhân viên phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật, kỹ làm việc, kỹ sản xuất trình độ quản lý để khơng ngừng đưa doanh nghiệp lên tầm cao ngày phát triển Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng kế tốn cho cơng tác quản lý hệ cao học 2012- PGS,TS Bùi Bằng ðoàntrường ðHNNHN-2001 Bài giảng kế tốn chi phí nâng cao hệ cao học 2012 (TS ðỗ Quang Giám, Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội) Bài giảng nguyên lý hệ cao học 2012- TS Phạm Minh Nguyệt, trường ðHNNHN Giáo trình kế tốn chi phí- TS Bùi Bằng ðồn- NXBTC Hà Nội 2010 Giáo trình kế tốn quản trị (PGS,TS Nguyễn Ngọc Quang, ðH Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2010) Giáo trình kiểm sốt quản lý- TS Nguyễn Thị Phương Hoa, ðH kinh tế quốc dân, Bộ GDðT- 2010 Giáo trình kinh tế quản trị doanh nghiệp –TS Hoàng Văn Hải NXB Giáo dục Bộ GDðT năm 2010 Giáo Trình Quản lý doanh ngiệp- GS,TS kinh tế ðỗ Văn Phúc, ðH Bách Khoa Hà Nội – 2006 Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (TS Phạm Thị Mỹ Dung,TS Bùi Bằng ðồn ,Trường ðại học Nơng nghiệp Hà nội-2001) 10 Giáo trình báo cáo tài báo cáo kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, NXB Giao thông vận tải-.PGS Võ Văn Nhị (2008), 11 Giáo trình kế tốn quản trị - Nguyễn Minh Phương- NXB TC Hà Nội 2004 12 Hướng dẫn tổ chức công tác KTQT doanh nghiệp NXB thống kê 2009 13 Kế tốn chi phí NXB Thống kê Hà Nội 2002- Huỳnh Lợi 14 Kế toán quản trị DNSX ðH TPHCM NXBTC 2007 15 K Mác tư bản, tập II, NXB thật Hà Nội 1978 trang 22 16 Luận văn thạc sỹ QTKD ðHNNHN 2009 17 Nguyễn Mộng Nhân, luận văn thạc sỹ kinh tế 2012- ðH Học viện Nông nghi ghiệp Việt Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 102 ... phẩn thức ăn chăn nuôi Tân Phát sản phẩm thức ăn chăn nuôi sản xuất theo quy trình sản xuất khác ðể quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà quản lý công ty vào đặc điểm quy trình. .. tác quản lý chi phí chế biến thức ăn chăn ni dạng viên theo quy trình sản xuất Công ty CP thức ăn chăn nuôi Tân Phát 41 4.1.1 Quy trình chế biến thức ăn chi phí phát sinh theo quy trình sản xuất. .. tác quản lý chi phí chi phí sản xuất thức ăn chăn ni Cơng ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Tân Phát trở lên cần thiết lúc khác Vậy nội dung quản lý chi phí chế biến thức ăn chăn ni theo quy trình sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy trình sản xuất tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi tân phát , Quản lý chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy trình sản xuất tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi tân phát

Từ khóa liên quan