Bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số trong họat động của tòa án nhân dân tỉnh điện biên

109 105 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 21:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - - ĐAO THỊ BÍCH THẢO BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HỌA ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI -2017 HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - - ĐAO THỊ BÍCH THẢO BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HỌA ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số: 60.38.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Tơ Văn Hòa HÀ NỘI -2017 HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc trích dẫn theo quy định Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả luận văn Đao Thị Bích Thảo DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DTTS TAND TTHS TTDS TTHC HĐXX TGPL : Dân tộc thiểu số : Tòa án nhân dân : Tố tụng hình : Tố tụng dân : Tố tụng hành : Hội đồng xét xử : Trợ giúp pháp lý MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 1.1 Ngƣời dân tộc thiểu số quyền ngƣời dân tộc thiểu số 1.1.1 Khái niệm ngƣời dân tộc thiểu số 1.1.2 Vấn đề quyền ngƣời dân tộc thiểu số 10 1.2 Khái niệm bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số hoạt động tòa án nhân dân 13 1.2.1 Định nghĩa bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số hoạt động Tòa án nhân dân 13 1.2.2 Đặc điểm bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số hoạt động Tòa án nhân dân 16 1.3 Nội dung bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số hoạt động Tòa án nhân dân 23 1.3.1 Các quyền đƣợc bảo đảm 23 1.3 Trách nhiệm đảm bảo quyền ngƣời DTTS từ phía Tòa án 30 1.3.3 Những yêu cầu đặt bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số hoạt động Tòa án nhân dân 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 36 THỰC TIỄN BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 36 2.1 Khái quát tình hình ngƣời dân tộc thiểu số Điện Biên, đơn vị Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 36 2.1.1 Ngƣời dân tộc thiểu số Điện Biên vấn đề đặt công tác bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số Điện Biên 36 2.1.2 Đặc điểm Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 39 2.2 Thực tiễn bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 42 2.2.1 Trong công tác xét xử, giải loại án 42 2.2.2 Trong công tác khác nhằm bảo đảm hiệu hoạt động Tòa án 50 2.2.3 Trong công tác phối hợp với quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số hoạt động Tòa án: 53 2.3 Đánh giá công tác bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số hoạt động Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 55 2.3.1 Kết đạt đƣợc 55 2.3.2 Hạn chế 58 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 68 3.1 Những vấn đề đặt công tác bảo đảm quyền ngƣời ngƣời dân tộc thiểu số Điện Biên 68 3.1.1 Những điều kiện thuận lợi 68 3.1.2 Những thách thức 73 3.2 Kiến nghị 75 3.2.1 Đối với công tác xét xử, giải loại án 75 3.2.2 Đối với công tác khác nhằm đảm bảo hiệu hoạt động Tòa án 79 3.2.3 Đối với công tác phối hợp với quan Nhà nƣớc liên quan đến hoạt động bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số Tòa án 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nằm khuôn khổ quyền ngƣời, quyền ngƣời dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc nhóm xã hội dễ bị tổn thƣơng nội dung quan trọng đƣợc Hiến pháp ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm thực Ngƣời DTTS Việt Nam chiếm 14,6 % với gần 13,4 triệu ngƣời nhƣng lại sinh sống địa bàn miền núi chiếm ¾ diện tích tự nhiên nƣớc Đó vùng có vị trí chiến lƣợc đặc biệt quan trọng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mơi trƣờng, sinh thái nƣớc Bảo đảm quyền ngƣời DTTS không đơn bảo đảm bình đẳng cho ngƣời DTTS đƣợc phát triển mặt mà có ý nghĩa ngày quan trọng cơng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng đất nƣớc Chính vậy, Đảng Nhà nƣớc đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để ngƣời DTTS phát triển mặt, từ góp phần đảm bảo tốt quyền ngƣời DTTS Nhằm thể chế hóa mục tiêu Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp “xây dựng tƣ pháp sạch,vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ cơng lý”, Hiến pháp 2013 đƣợc Quốc hội khóa XIII thơng qua kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 ghi nhận nhiều quy định có tính mới, có tính đột phá thể vai trò tảng để hồn thiện thiết chế tƣ pháp nhằm bảo đảm quyền ngƣời, quyền công dân Lần kể từ sau Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp 2013 xác định rõ địa vị pháp lý Tòa án nhân dân (TAND) quan xét xử, thực quyền tƣ pháp quan Nhà nƣớc có trách nhiệm to lớn bảo đảm quyền ngƣời, quyền công dân, bao gồm quyền ngƣời DTTS Bởi vậy, bảo đảm quyền ngƣời DTTS hoạt động TAND vấn đề cần đƣợc quan tâm theo yêu cầu cải cách tƣ pháp giai đoạn Đồng thời mục tiêu xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền nhân dân, nhân dân, nhân dân mà hƣớng đến Những năm qua, hệ thống TAND có chuyển biến mạnh mẽ tổ chức hoạt động nhằm nâng cao hiệu bảo đảm quyền ngƣời nhƣ quyền ngƣời DTTS theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Nhờ ngành TAND tạo đƣợc tin tƣởng ngƣời DTTS Nhà nƣớc Song bên cạnh đó, việc bảo đảm quyền ngƣời DTTS hoạt động TAND có tồn tại, tạo kẽ hở để lực thù địch lợi dụng để chống phá, xuyên tạc đƣờng lối Đảng, pháp luật Nhà nƣớc gây bất ổn trị, xã hội Điều đặt yêu cầu phải nghiên cứu sở lý luận, sở thực tiễn thi hành pháp luật bảo đảm quyền ngƣời DTTS hoạt động TAND vùng DTTS cụ thể, từ nhận định vấn đề khúc mắc, tìm ngun nhân để xây dựng biện pháp pháp lý phù hợp để nâng cao hiệu bảo đảm quyền ngƣời DTTS xu vấn đề nhân quyền ngày đƣợc đề cao nhƣ Điện Biên tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Tây Bắc, với 21 dân tộc anh em sinh sống Phần lớn đồng bào ngƣời DTTS với trình độ dân trí hạn chế, tồn nhiều phong tục tập quán lạc hậu nên dễ bị xúi giục, tham gia buôn bán ma túy, hay gây trật tự an tồn xã hội Mặt khác, với địa hình phức tạp, đồi núi hiểm trở có nhiều sơng suối chia cắt, giao thơng lại khó khăn, kinh tế chủ yếu tập trung vào lâm nghiệp nông nghiệp nên tỉnh Điện Biên nằm danh sách tỉnh có kinh tế chậm phát triển Với vai trò quan xét xử, thực quyền tƣ pháp, năm qua, TAND hai cấp tỉnh Điện Biên có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, áp dụng nhiều biện pháp việc thực nhiệm vụ trị đề nâng cao chất lƣợng giải quyết, xét xử loại án, đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật nhƣ phối hợp với quan nhà nƣớc khác nhằm bảo đảm tốt quyền ngƣời DTTS Sự nghiên cứu vấn đề bảo đảm quyền ngƣời DTTS hoạt động TAND tỉnh Điện Biên - địa phƣơng điển hình với 80% dân số ngƣời DTTS thể ý nghĩa thực tiễn vô lớn lao Đây sở để nhân rộng việc nghiên cứu phạm vi nƣớc vấn đề quyền ngƣời DTTS nói riêng, quyền ngƣời nói chung, từ có đóng góp tích cực cho việc nâng cao hiệu bảo đảm quyền ngƣời Việt Nam Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả chọn đề tài “Bảo đảm quyền người dân tộc thiểu số hoạt động Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên” làm luận văn thạc sĩ luật học, với hi vọng góp phần nâng cao hiệu bảo đảm quyền ngƣời DTTS địa phƣơng nói riêng nhƣ phạm vi nƣớc nói chung Tình hình nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu quyền ngƣời trách nhiệm Tòa án việc bảo đảm, bảo vệ quyền ngƣời đƣợc nhiều nhà luật học quan tâm thời kỳ với góc độ tiếp cận khác Các cơng trình nghiên cứu quan trọng nhƣ: Luận án tiến sĩ luật học với đề tài: “Vai trò Tòa án việc bảo vệ quyền ngƣời Việt Nam nay” tác giả Đặng Công Cƣờng năm 2013, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội; Luận án tiến sĩ luật học “Bảo vệ quyền ngƣời tố tụng hình Việt Nam” tác giả Nguyễn Quang Hiền năm 2015, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam… Về vấn đề quyền ngƣời DTTS có nhiều cơng trình nghiên cứu nhƣ: Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền dân tộc thiểu số Việt Nam nay” tác giả Nông Thị Kiều Diễm năm 2014, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; Luận văn thạc sĩ luật học “Đảm bảo quyền ngƣời ngƣời dân tộc thiểu số giải vụ án hình sự” tác giả H’Năm BKRông năm 2015, Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội; Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài "Quyền ngƣời dân tộc thiểu số pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam" tác giả Đào Ngọc Vân năm 2016, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội… Bên cạnh có nhiều viết nghiên cứu tác giả nhƣ: Tác giả Phạm Minh Tuyên với viết “Bảo vệ quyền ngƣời dân tộc thiểu số ngƣời tàn tật theo quy định pháp luật tố tung hình sự, thực tiễn áp dụng vấn đề vƣớng mắc”; Tác giả Nguyễn Xuân Đại với viết “Cơ sở đảm bảo thực quyền dân tộc thiểu số nay”; Tác giả Lừ Văn Tuyên với viết “Quyền dân tộc thiểu số pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam”- Bài đăng tạp chí Lý Luận trị số 10/2015… Tuy nhiên, sau tìm hiểu nghiên cứu cơng trình trên, tác giả nhận thấy hầu hết cơng trình tập trung nghiên cứu quyền ngƣời DTTS theo hƣớng bảo đảm quyền chung phát triển đời sống kinh tế - xã hội, chƣa có cơng trình nghiên cứu cụ thể đảm bảo quyền ngƣời DTTS theo hƣớng làm rõ trách nhiệm nhánh quyền lực nhà nƣớc, đặc biệt bảo đảm quyền tƣ pháp hoạt động TAND Việc nghiên cứu vấn đề đảm bảo quyền ngƣời DTTS từ phía trách nhiệm Nhà nƣớc, cụ thể TAND với vai trò quan chủ chốt giai đoạn cải cách tƣ pháp thể góc nhìn quyền ngƣời bảo đảm quyền ngƣời, từ góp phần nâng cao công tác bảo đảm quyền ngƣời Việt Nam Ở tỉnh Điện Biên, việc nghiên cứu bảo đảm quyền ngƣời DTTS hoạt động TAND chƣa đƣợc đặt ra, hoạt động đơn vị TAND tỉnh Điện Biên liên quan trực tiếp đến vấn đề đảm bảo quyền ngƣời DTTS tham gia tố tụng Đây lý tác giả xây dựng thực đề tài “Bảo đảm quyền người dân tộc thiểu số hoạt động Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên” làm luận văn thạc sĩ luật học Đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn tập trung nghiên cứu vào đối tƣợng sau: - Vấn đề quyền ngƣời DTTS quy định pháp luật bảo đảm quyền ngƣời DTTS hoạt động TAND; - Thực tiễn bảo đảm quyền ngƣời DTTS TAND tỉnh Điện Biên Về phạm vi nghiên cứu đề tài, thời gian hạn hẹp yêu cầu nội dung, dung lƣợng luận văn thạc sĩ nhƣ đặc thù việc thi hành pháp luật phụ thuộc vào tình hình kinh tế- trị- xã hội giai đoạn khác nhau, đề tài lại vấn đề rộng, phức tạp, đòi hỏi phải có kiến thức tổng hợp hiểu biết thực tế sâu rộng, nên tác giả dừng lại việc đề cập đến công tác bảo đảm quyền ngƣời DTTS hoạt động TAND tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2016 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu luận văn tìm luận khoa học thực tiễn, từ đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu đảm bảo quyền ngƣời DTTS hoạt động TAND tỉnh Điện Biên nói riêng phạm vi nƣớc nói chung Để đạt đƣợc mục tiêu nói trên, luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ vấn đề sau: - Làm rõ sở lý luận quyền ngƣời DTTS, nội dung quyền ngƣời DTTS phạm vi bảo đảm TAND; - Phân tích, đánh giá cơng tác bảo đảm quyền ngƣời DTTS thực tiễn hoạt động TAND tỉnh ĐIện Biên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG Nghị số 48-NQ/TW ngày 25/5/2005 Bộ Chính trị chiến lƣợc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hƣớng đến năm 2020 Nghị số Số: 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20 tháng năm 2010 Ban Bí thƣ (khóa X) cơng tác nhân quyền tình hình Kết luận 92-KL/TW năm 2014 tiếp tục thực Nghị 49-NQ/TW Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 Bộ Chính trị ban hành VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2013), Hiến pháp Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2004), Bộ luật Tố tụng Dân Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2005), Bộ luật Dân Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2014), Luật Hôn nhân gia đình Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2015), Bộ luật Tố tụng Dân 10 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2015), Bộ luật Dân 11 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (1999, sửa đổi bổ sung năm 2009), Bộ luật Hình 12 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2015), Bộ luật Hình sự; 13 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2003), Bộ luật Tố tụng hình 14 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2015), Bộ luật Tố tụng hình 15 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2008), Luật Trợ giúp pháp lý 16 Nghị định 05/2011/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/11/2011 cơng tác dân tộc 17 Thơng báo 440/TB-VPCP Văn phòng Chính Phủ ngày 28 tháng 12 năm 2016 kết luận Phó Thủ tƣớng Trƣơng Hòa Bình Hội nghị tổng kết 05 năm thực Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 18 Tờ trình việc phê duyệt số tiêu thực Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ ngƣời dân tộc thiểu số gắn với Mục tiêu phát triển bền vững năm 2015 III SÁCH, TẠP CHÍ, TÀI LIỆU KHÁC 19 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật Hiến pháp, NXB CAND, Hà Nội 20 Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà nội, Giáo trình lý luận pháp luật quyền ngƣời 21 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Quyền ngƣời- Tập Tài liệu chuyên đề Liên hợp quốc, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội năm 2011 22 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Sách Tham khảo, Quyền ngƣời – tập hợp bình luận/khuyến nghị chung Ủy ban công ƣớc Liên hợp quốc, NXB Công an nhân dân 23 Viện Chính sách cơng pháp luật, Bình luận khoa học Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Công an nhân dân 24 Trƣờng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Sách chuyên khảo, Quyền ngƣời pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam 25 Mai Thanh Hiếu (2012), Sự trợ giúp ngôn ngữ ngƣời phiên dịch tố tụng hình Việt Nam, Tạp chí luật học, số 02/2012; 26 Trần Thị Hòe (2015), Nhà nƣớc Việt Nam với việc đảm bảo quyền ngƣời điều kiện hội nhập quốc tế – Luận án tiến sĩ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 26 Hà Hùng Cƣờng, Hiến pháp 2013 – Nền tảng để hoàn thiện thiết chế tƣ pháp bảo đảm, bảo vệ quyền ngƣời, quyền công dân, Tạp chí Dân chủ pháp luật năm 2014 – Số Chuyên đề Bảo đảm quyền ngƣời quyền công dân thiết chế tƣ pháp 27 Phạm Hồng Thái & Nguyễn Thu Hƣơng (2012), Bảo đảm, bảo vệ quyền ngƣời, quyền cơng dân pháp luật hành Việt Nam (Một số vấn đề có tính phƣơng pháp luận, định hƣớng nghiên cứu), Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học số 28/2012, 28 Trần Thái Dƣơng & Trần ThịThanh Mai (2015), Hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền nhóm dễ bị tổn thƣơng Việt Nam nay, tạp chí Luật học số 07/2015 29 Đào Thị Minh Thùy (2014), Hoạt động xét xử Tòa án Việt Nam với việc bảo đảm quyền ngƣời, quyền cơng dân, Tạp chí Dân chủ pháp luật năm 2014– Số Chuyên đề Bảo đảm quyền ngƣời quyền công dân thiết chế tƣ pháp 30 Bùi Thị Huyền (2014), Bảo đảm quyền bào chữa cơng dân hoạt động tố tụng, Tạp chí Dân chủ pháp luật năm 2014– Số Chuyên đề Bảo đảm quyền ngƣời quyền công dân thiết chế tƣ pháp 31 Cù Thu Anh (2014), Bảo đảm quyền ngƣời, quyền công dân trợ giúp pháp lý pháp, Tạp chí Dân chủ pháp luật năm 2014– Số Chuyên đề Bảo đảm quyền ngƣời quyền công dân thiết chế tƣ pháp 32 Hồng Hùng Hải (2013), Bảo đảm quyền bình đẳng cơng dân xét xử hình Việt Nam- Luận án tiến sĩ luật học, Học viện trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 33 Trần Thị Phƣơng Hảo, Bảo đảm pháp lý quyền ngƣời Việt Nam – Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội năm 2008 34 Nông Thị Kiều Diễm (2014), Hoàn thiện pháp luật đảm bảo quyền dân tộc thiểu số Viện Nam nay, Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội 35 Đào Ngọc Vân (2016), Quyền ngƣời dân tộc thiểu số pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam- Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 36 Trung tâm từ điển Luật học (1999), Từ điển tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội – Hà Nội 37 Từ điển Luật học (1999), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 38 Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Báo cáo kết năm thực Chỉ thị số 44-CT/TW công tác nhân quyền tình hình từ năm 2010 đến năm 2016 39 Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Báo cáo kết công tác năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 40 Báo cáo tình hình biên chế Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên năm 2016 Phòng Tổ chức - Cán Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 41 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, báo cáoTổng kết 08 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 2006 CÁC WEBSITE 42 http://isee org vn/Content/Home/Library/307/dinh-kien-toc-nguoi-vainet-khai-quat-va-mot-so-de-xuat-cho-cac-buoc-nghien-cuu-tiep-theo pdf 43 http://dulichdienbienphu com/cong-dong-cac-dan-toc-o-dien-bien truy cập ngày 13/6/2017 44 http://moj gov vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi aspx?ItemID=1862 truy cập ngày 11/7/2017 45 http://www dienbien gov vn/portal/pages/Bao-cao-phat-trien-kinh-te-xahoi-cua-tinh aspx 46 http://www hddt gov vn/tintuc/299/PHAP-LUAT-MOT-SO-QUOCGIA VE-DAN-TOC-THIEU-SO html truy cập ngày 02/6/2017 47 http://www nhandan com vn/chinhtri/binh-luan-phephan/item/21890602-nhan-quyen-vi-su-phat-trien-cua-cac-dan-toc-thieu-so html truy cập ngày 07/6/2017 48 http://quyenconnguoi com/dan-toc/mot-so-dac-diem-ve-dan-toc-thieu-sotai-viet-nam-8389 html truy cập ngày 13/6/2017 49 http://tanbinh hochiminhcity gov vn/TinTuc/tinkhac/Lists/Posts/Post aspx?List=43cc31f0-7871-4326-83d211fceebc16ea&ID=49&Web=914d7bf3-7db3-45a9-8171-246d27cf1f24 truy cập ngày 13/4/2017 50 http://www mofahcm gov vn/en/mofa/nr040807104143/nr040807105001/ns050819141225 thành tựu quyền ngƣời- Truy cập ngày 05/03/2017 51 http://tapchidantoc ubdt gov vn/20150507/f996848048491c6ab75bf77878294ab3-cema htm truy cập ngày 25/3/2017 52 http://fad danang gov vn/chi-tiet?idcat=12197&articleId=32458 53 https://thongtinphapluatdansu edu vn/2017/03/13/thnh-tuu-v-thch-thuccua-viet-nam-trong-bao-ve-v-thc-day-quyen-con-nguoi/ 54 http://www hcmulaw edu vn/hcmulaw/index php?option=com_content&view=article&id=9757:s-kcb-nckh&catid=309:skcb-nckh&Itemid=357 ... đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số hoạt động Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 6 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 1.1 Ngƣời dân. .. TIỄN BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 36 2.1 Khái quát tình hình ngƣời dân tộc thiểu số Điện Biên, đơn vị Tòa án nhân dân. .. ngƣời dân tộc thiểu số 10 1.2 Khái niệm bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số hoạt động tòa án nhân dân 13 1.2.1 Định nghĩa bảo đảm quyền ngƣời dân tộc thiểu số hoạt động Tòa án nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số trong họat động của tòa án nhân dân tỉnh điện biên , Bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số trong họat động của tòa án nhân dân tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn