Pháp luật về lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, qua thực tiễn tại tỉnh quảng trị (tt)

25 26 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 10:13

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NGUYỄN VĂN BÌNH PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN, KỸ THUẬT CAO, QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 838 01 07 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Quảng Trị - Năm 2018 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Luật, Đại học Huế Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị H ng Trinh Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Trường Đại học Luật Vào lúc ngày tháng năm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu Luận văn Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT CAO 1.1 Khái niệm, đặc điểm lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 1.1.1 Khái niệm lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 1.1.2 Đặc điểm lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 1.1.3 Vai trò lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 1.1.4 Khái niệm pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 1.2 Pháp luật điều chỉnh lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 1.2.1 Sự cần thiết việc điều chỉnh pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 1.2.2 Nội dung pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 1.2.2.1 Pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao có cấp, chứng 1.2.2.2 Pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Nghệ nhân 1.2.2.3 Pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao có nhiều kinh nghiệm thâm niên nghề nghiệp 1.3 Các yếu tố tác động đến việc thực thi pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 1.3.1.Yếu tố pháp luật 1.3.2 Yếu tố kinh tế, xã hội 1.3.3 Yếu tố thị trường lao động 10 1.3.4 Tồn cầu hóa hội nhập quốc tế 10 Kết luận Chương 10 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN, KỸ THUẬT CAO VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 11 2.1 Thực trạng pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 11 2.1.1 Quy định pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 11 2.1.1.1 Thực trạng pháp luật sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 11 2.1.1.2 Thực trạng pháp luật sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao có cấp, chứng 11 2.1.1.3 Thực trạng pháp luật sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Nghệ nhân 12 2.1.2 Đánh giá pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 12 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị 13 2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 13 2.2.1.1 Về vị trí địa lý - kinh tế 13 2.2.1.2 Về dân số, nguồn nhân lực truyền thống văn hóa 13 2.2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Quảng Trị 13 2.2.2.1 Những kết đạt 13 2.2.2.2 Những hạn chế, tồn 14 Kết luận Chương 14 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN, KỸ THUẬT CAO 15 3.1 Yêu cầu hồn thiện pháp luật lao động trình độ chun môn, kỹ thuật cao 15 3.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 15 3.2.1 Đối với quan nhà nước cấp trung ương 15 3.2.2 Đối với quan nhà nước tỉnh Quảng Trị 17 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật lao động chuyên môn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị 17 Kết luận Chương 20 KẾT LUẬN 21 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, tồn Đảng, tồn dân ta tích cực thực mục tiêu cơng nghiệp hóa (CNH), đại hóa (HĐH) đất nước, với sách mở cửa hội nhập quốc tế kinh tế lẫn trị Trong mơi trường cạnh tranh nhiều lĩnh vực gay gắt, c ng với phân công lao động ngày sâu sắc, toàn diện nước ta với giới Đảng Nhà nước ta xác định rõ: Phát hiện, đào tạo sử dụng nguồn nhân lực nói chung, người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao nói riêng sách cấp thiết, mang tầm vóc mới, yếu tố quan trọng cạnh tranh để đưa nước ta đuổi kịp nước có kinh tế, trị phát triển khu vực giới Đây vừa mục tiêu, vừa động lực để thực công cách mạng to lớn CNH, HĐH đất nước Để sớm đưa nước ta trở thành nước CNH, HĐH, sớm thoát khỏi nước phát triển, sánh vai với cường quốc năm châu Chúng ta nhiều việc phải làm, công việc quan trọng, cấp thiết phải có hệ thống sách pháp lý việc phát hiện, đào tạo sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Bởi vì, nhân tố quan trọng cho thịnh vượng đất nước, định cho thành công Như ông cha ta nói: “đào tạo sử dụng người có đất nước, xã tắc vậy” Như vậy, việc xem xét, nghiên cứu nguồn nhân lực nói chung, người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao nói riêng để góp phần thực thành công nghiệp CNH, HĐH phát triển đất nước hồn tồn cần thiết có ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn to lớn Bởi lý trên, nay, Đảng Nhà nước quan tâm đến vấn đề giáo dục, mong muốn nước ta sớm có giáo dục tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao đất nước Thực tế cho thấy, năm qua nước ta đạt nhiều thành tựu giáo dục đào tạo, đặc biệt đội ngũ lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao tăng lên rõ rệt Tuy nhiên, có đội ngũ lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao chưa đủ, vấn đề đặt sách sử dụng đội ngũ cho phù hợp, làm để phát huy tối đa khả họ Hiện nay, pháp luật quy định lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao hạn chế, chưa dành dung lượng thích hợp để quy định đối tượng lao động Cụ thể, Bộ luật Lao động năm 1994 dành hai điều quy định lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao; Bộ luật Lao động năm 2012 hành quy định rải rác số điều có liên quan đến lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao Điều ảnh hưởng đến việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng người nước ta, chưa khuyến khích, phát huy trình độ chun mơn họ phục vụ đất nước Thực tế nước nói chung tỉnh Quảng Trị nói riêng, vấn đề sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao gặp nhiều khó khăn Việc thực thi quy định pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao hạn chế Những khó khăn q trình sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao chưa giải triệt để Trong chưa có quy phạm pháp luật quy định rõ ràng, thống vấn đề này, thực tiễn nhu cầu sử dụng nhóm người cấp thiết Điều đòi hỏi phải có văn quy phạm pháp luật quy định cho nhóm người để có khung pháp lý phù hợp, vững việc phát hiện, đào tạo, tuyển dụng, ưu tiên, khuyến khích, sử dụng người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao cách có hiệu Vì vậy, tơi chọn đề tài: Pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị Tình hình nghiên cứu đề tài Theo tìm hiểu tác giả trước Luận văn thực có nhiều cơng trình nghiên cứu đối tượng người có trình độ cao chủ yếu nói nhân lực, nhân tài, riêng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao hạn chế Sau số nghiên cứu nhân tài, nhân lực, người có trình độ cao - Nguyễn Văn Hậu: “Một số giải pháp nhằm thu hút người có trình độ cao vào tỉnh Khánh Hòa”, năm 2011, Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành kinh tế Trong luận văn này, tác giả đưa khái niệm nguồn nhân lực, khái niệm người có trình độ cao, sách nhằm thu hút người có trình độ cao vào làm việc tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Thanh Trà: “Phát triển nguồn nhân lực Thông tin - Thư viện mạng lưới trường đại học Hà Nội”, năm 2010 Luận văn Thạc sĩ, lĩnh vực công nghệ thông tin Luận văn tóm tắt vấn đề nhân lực Thơng tin – Thư viện, tính cấp thiết đào tạo, sử dụng người có trình độ cao hoạt động quản lý Thơng tin – Thư viện trường Đại học Hà Nội - Diệp Văn Sơn: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 9/2011 Trong cơng trình nghiên cứu này, tác giả nêu mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 Đồng thời đưa giải pháp thực mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giải pháp góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao - Nguyễn Minh Phương: “Một số giải pháp phát sử dụng nhân tài nước ta nay” Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 4/2010 Trong viết này, tác giả nêu vấn đề thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam nay, tính cấp thiết phải có sách, biện pháp nhằm phát sử dụng nhân tài cách có hiệu - Văn Tất Thu: “Nhân tài vấn đề sử dụng, trọng dụng nhân tài” Tạp chí Tổ chức cán Số 1/2011 Trong viết này, tác giả đưa khái niệm nhân tài điều khuyến khích, ưu đãi phát hiện, tuyển dụng sử dụng nhân tài - Nguyễn Đắc Hưng: “Phát triển nhân tài chấn hưng đất nước” NXB Chính trị quốc gia, năm 2007 Cuốn sách tập trung giới thiệu phẩm chất cần có nhân tài; kinh nghiệm đào tạo, sử dụng nhân tài cha ông ta số quốc gia giới; nội dung phát triển nhân tài - Lưu Hải Đăng: “Thu hút sử dụng nhân tài Xin - Ga – Po, học cho Việt Nam” Tạp chí Quản lý nhà nước Học viện trị - hành quốc gia Số 178 (11/2010) Bài viết nói sách sử dụng người tài Singapo, từ tác giả đặt vấn đề cho Việt Nam tương lai vấn đề đào tạo, tuyển dụng sử dụng nhân tài - Ngô Thành Can: “Tuyển chọn, bồi dưỡng người tài cho công vụ” Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 11/2010 Bài viết nói thực tiễn đưa giải pháp nâng cao cách thức tuyển chọn bồi dưỡng người có tài hoạt động quan nhà nước xu hội nhập - Trần Thị Thanh Thuỷ: “Lợi ích hợp tác quốc tế đào tạo, bồi dưỡng cơng chức nay” Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 12/2010 Trong viết này, tác giả phân tích lợi ích lâu dài hợp tác quốc tế đào tạo – bồi dưỡng cán bộ, công chức xu hướng tương lai - Già Bá Lầu: “Hoàn thiện pháp luật sử dụng người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Bộ luật Lao động Việt Nam nay” Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2012 Công trình hệ thống hóa vấn đề lý luận hoàn thiện pháp luật sử dụng người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao; thực trạng pháp luật sử dụng người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao giải pháp hồn thiện pháp luật sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Bộ luật Lao động Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu nêu số vấn đề cấp thiết việc phát hiện, tuyển dụng, sử dụng người có trình độ, góp phần việc quan tâm, nâng cao nhân thức xã hội nhóm người Tuy nhiên, nghiên cứu chưa nói nhiều người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Luận văn Tác giả tập trung vào vấn đề: Hoàn thiện pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Bộ luật Lao động Việt Nam Vì vậy, cho đề tài luận văn tác giả cơng trìnhtính khoa học thực tiễn, đáp ứng u cầu cơng trình nghiên cứu cấp độ luận văn thạc sĩ Luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài nghiên cứu số vấn đề lý luận lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, làm sở cho việc đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật Nghiên cứu, đánh giá quy định pháp luật hành lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao thực tiển áp dụng pháp luật tỉnh Quảng Trị để vướng mắc, hạn chế, làm sở cho việc đề xuất hoàn thiện pháp luật Đề xuất số nhóm giải pháp để hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị Để giải tốt mục đích trên, luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau: Thứ nhất, nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao như: khái niệm lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, đặc điểm lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Thứ hai, nghiên cứu vấn đề lý luận pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao như: nội dung pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, cần thiết điều chỉnh lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao yếu tố tác động đến thực thi pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Thứ ba, nghiên cứu làm rõ quy định pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Bộ luật Lao động Việt Nam Đánh giá kết hạn chế pháp luật hành lao động chuyên môn, kỹ thuật cao Thứ tư, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị; đánh giá khó khăn, hạn chế, bất cập nguyên nhân dẫn đến hạn chế Thứ năm, đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật lao động trình độ chun môn, kỹ thuật cao giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật lao động trình độ chuyên mộ, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu quy định pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Bộ luật Lao động Việt Nam thực tiễn áp dụng pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị Thời gian nghiên cứu từ năm 2013 – 2017 (từ Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp luận phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp vật biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp liệt kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích phương pháp thực chứng để phân tích làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu đưa giải pháp hoàn thiện Cụ thể, phương pháp vật biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin phương pháp thực chứng tác giả sử dụng 03 chương Luận văn Từ thực trạng người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, pháp luật quy định cho nhóm người này, phân tích quan hệ biện chứng nhu cầu thực tiễn xã hội sử dụng người có trình độ chun mơn thực trạng người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, quy định pháp luật nhóm người Phương pháp liệt kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích phương pháp so sánh tác giả sử dụng chương chương Tác giả liệt kê văn quy định lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Việt Nam Những đóng góp luận văn Về lý luận: Làm rõ khái niệm lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao khái niệm pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Làm rõ đặc điểm, vai trò lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao thực trạng pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị, tồn tại, hạn chế nguyên nhân Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao; giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị Kết cấu Luận văn Luận văn Tác giả bao gồm phần sau đây: Phần mở đầu Chương Một số vấn đề lý luận lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Chương Thực trạng pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Trị Chương Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Kết luận Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT CAO 1.1 Khái niệm, đặc điểm lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 1.1.1 Khái niệm lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Lao động trình độ chun môn, kỹ thuật cao bao gồm lao động qua đào tạo, cấp bằng, chứng bậc đào tạo, có chun mơn kỹ thuật cao; có kỹ lao động giỏi có khả thích ứng nhanh với thay đổi nhanh chóng cơng nghệ sản xuất; đáp ứng yêu cầu phức tạp cơng việc tương ứng với trình độ đạo tạo (trừ số trường hợp đặc biệt không qua đào tạo); có sức khỏe phẩm chất tốt, có khả vận dụng sáng tạo tri thức, kỹ đào tạo vào trình lao động, sản xuất nhằm đem lại suất, chất lượng hiệu cao,đóng góp đáng kể cho tăng trưởng phát triển đơn vị nói riêng tồn xã hội nói chung 1.1.2 Đặc điểm lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Thứ nhất, lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao người lao động đáp ứng yêu cầu theo chuẩn quốc tế Thứ hai, lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hội nhập quốc tế người lao động đa văn hóa, đa sắc tộc Thứ ba, lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao hội nhập quốc tế phải thông thạo ngoại ngữ thao tác nghề nghiệp thành thạo, có tính sáng tạo cao Thứ tư, thể lực, trí lực đội ngũ lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật tăng cao để đáp ứng yêu cầu quan hệ lao động điều kiện hội nhập quốc tế 1.1.3 Vai trò lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Thứ nhất, lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao điều kiện quan trọng hàng đầu đảm bảo tính liên tục q trình tái sản xuất kinh tế xã hội nói chung, qua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thứ hai, lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao điều kiện định đến trình độ phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Thứ ba, lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao điều kiện đảm bảo cho việc thực bước nhảy vọt rút ngắn khoảng cách tụt hậu kinh tế, lạc hậu khoa học công nghệ Thứ tư, lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao động lực thúc đẩy CNH, HĐH Thứ năm, lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao định lực cạnh tranh quốc gia 1.1.4 Khái niệm pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hệ thống quy tắc xử mang tính bắt buộc chung nhà nước ban hành thừa nhận đảm bảo thực hiện, thể ý chí Nhà nước nhân tố điều chỉnh quan hệ lao động phát triển đảm bảo người có kiến thức tổng hợp, kiến thức chuyên môn kỹ thuật, kiến thức đặc thù cần thiết để họ đảm đương chức vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh có sáng tạo nhằm đem lại hiệu cao cho xã hội 1.2 Pháp luật điều chỉnh lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 1.2.1 Sự cần thiết việc điều chỉnh pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Thứ nhất, pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao nhằm bảo vệ người lao động nguyên tắc bản, quan trọng Thứ hai, pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao nhằm bảo vệ quyền trả lương theo thỏa thuận theo trình độ Thứ ba, pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao nhằm bảo vệ quyền nhân thân người lao động 1.2.2 Nội dung pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 1.2.2.1 Pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao có cấp, chứng Căn theo Nghị định 34/2008/NĐ–CP Chính phủ, quy định tuyển dụng quản lý người nước làm việc Việt Nam Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định tuyển dụng quản lý người nước ngồi làm việc Việt Nam, người nước ngồi có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao quy định sau: Chuyên gia người nước ngồi có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao dịch vụ, thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật hay quản lý bao gồm kỹ sư người có trình độ tương đương kỹ sư trở lên Nhà thầu nước thực dự án gói thầu trúng thầu Để thuận tiện cho việc áp dụng luật, sử dụng người nước ngồi có trình chun mơn, kỹ thuật cao làm việc Việt Nam, Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động lao động nước làm việc Việt Nam Điều quy định người lao động nước người di chuyển nội doanh nghiệp, tình nguyện viên, chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành lao động kỹ thuật 1.2.2.2 Pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Nghệ nhân Nghệ nhân người chuyên làm nghề nghệ thuật biểu diễn nghề thủ cơng mĩ nghệ, với trình độ cao Có thể nhận thấy nghệ nhân thực chất coi nghệ sĩ, có khác biệt có tài nghệ thuật mức cao, chủ yếu người làm nghề thủ công mĩ nghệ số hình thái nghệ thuật biểu diễn truyền thống, gốm, kim hoàn, tuồng, ca tr , Cụ thể, Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng năm 2001 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng năm 2009; Nghị định 98/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Di sản văn hóa Luật Di sản văn hóa sửa đổi; Nghị định 62/2014/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 1.2.2.3 Pháp luật lao động trình độ chuyên mơn, kỹ thuật cao có nhiều kinh nghiệm thâm niên nghề nghiệp Theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động lao động nước làm việc Việt Nam Thông tư 40/2016/TTBLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động lao động nước làm việc Việt Nam Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định lao động cơng dân nước ngồi vào làm việc Việt Nam theo hình thức sau đây: có quy định đối tượng điểm i Điều nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật Đồng thời, người nước ngồi có nhiều kinh nghiệm thâm niên nghề nghiệp, có văn xác nhận chuyên gia quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngồi; có đại học trở lên tương đương có 03 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành đào tạo ph hợp với vị trí cơng việc mà người lao động nước dự kiến làm việc Việt Nam; trường hợp đặc biệt Thủ tướng Chính phủ xem xét, định 1.3 Các yếu tố tác động đến việc thực thi pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 1.3.1.Yếu tố pháp luật Có thể nói, Bộ Luật Lao động tạo hành lang phápthực thi pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao để người có quyền bình đẳng khơng bị phân biệt đối xử việc làm, học nghề khuyến khích hoạt động tạo việc làm cho thân cho người khác Ngoài ra, để đảm bảo quyền thực thi pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao quy định, người lao động có quyền làm việc cho người sử dụng lao động nơi mà pháp luật không cấm 1.3.2 Yếu tố kinh tế, xã hội Điều kiện kinh tế, xã hội có ảnh hưởng quan trọng đến lợi ích đó, tác động đến tư tưởng, quan điểm, thái độ, niềm tin tầng lớp nhân dân lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Khi kinh tế, xã hội phát triển, đời sống vật chất tầng lớp dân cư cải thiện, lợi ích kinh tế đảm bảo nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối kinh tế, sách lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, lãnh đạo Đảng hoạt động điều hành, quản lý Nhà Nước 1.3.3 Yếu tố thị trường lao động Thị trường lao động (hoặc thị trường sức lao động) nơi thực quan hệ xã hội người bán sức lao động (người lao động làm thuê) người mua sức lao động (người sử dụng sức lao động), thơng qua hình thức thỏa thuận giá (tiền công, tiền lương) điều kiện làm việc khác, sở hợp đồng lao động văn bản, miệng, thông qua dạng hợp đồng hay thỏa thuận khác Chính sách thị trường lao động chủ động biện pháp Chính phủ đề xướng nhằm ngăn ngừa nạn thất nghiệp thiếu việc làm, cụ thể nhằm mục tiêu: thứ nhất, tạo mở việc làm tăng thu nhập; thứ hai, điều hòa cầu lao động có chun mơn, kỹ thuật cao; thứ ba, nâng cao cơng xã hội (hỗ trợ nhóm lao động yếu thế) 1.3.4 Tồn cầu hóa hội nhập quốc tế Bộ luật Lao động hành mang tính hội nhập cao Các qui định pháp luật lao động Việt Nam ngày gần gũi với tiêu chuẩn lao động quốc tế Đây sở để Nhà nước ta phê chuẩn số Công ước quan trọng Tổ chức lao động quốc tế Kết luận Chương Việc chuẩn bị lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu phát triển nghiệp CNH, HĐH nước hội nhập quốc tế đòi hỏi thời gian tương đối dài, chi phí lớn công phu Thông thường từ định hướng nghề nghiệp để tuyển dụng đưa đào tạo đến lúc sử dụng, khai thác phải từ đến năm, chí từ đến năm Bộ LĐ-TB&XH phải xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển đội ngũ lao động trình độ chuyên mơn, kỹ thuật cao, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực Ở tầm quản lý nhà nước hoạch định sách vĩ mơ đòi hỏi quan quản lý nhà nước phải có chương trình cơng việc cụ thể như: quy hoạch sở đào tạo lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, phân tích đánh giá hiệu đào tạo nước nước ngoài, khả vốn, sở hạ tầng, nguồn nhân lực… để xây dựng sở đào tạo ph hợp, hiệu quả, phát triển bền vững 10 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN, KỸ THUẬT CAO VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Thực trạng pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 2.1.1 Quy định pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 2.1.1.1 Thực trạng pháp luật sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động nói chung, lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao quy định sau: Thứ nhất, người lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao có quyền kiêm việc kiêm chức sở giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người, với điều kiện đảm bảo thực đầy đủ hợp đồng giao kết phải thông báo cho người sử dụng lao động biết Thứ hai, người lao động hưởng quyền nghĩa vụ liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng cơng nghiệp, đối tượng sở hữu cơng nghiệp khác tạo c ng tạo trình thực hợp đồng lao động theo pháp luật sở hữu công nghiệp, ph hợp với hợp đồng Thứ ba, quy định ưu đãi người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao - Người sử dụng lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với người có trình độ chun môn, kỹ thuật cao, kể công chức Nhà nước công việc mà quy chế công chức không cấm - Người lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao Nhà nước người sử dụng lao động ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để khơng ngừng phát huy tài có lợi cho doanh nghiệp có lợi cho đất nước Những ưu đãi người lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao không bị coi phân biệt đối xử sử dụng lao động - Nhà nước khuyến khích có sách ưu đãi đặc biệt người lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao đến làm việc v ng cao, biên giới, hải đảo v ng có nhiều khó khăn 2.1.1.2 Thực trạng pháp luật sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao có cấp, chứng 11 - Đối với lao động nước ngoài: Hiện nay, quy định người lao động nước làm việc Việt Nam Bộ luật Lao động văn luật điều chỉnh cách cụ thể Theo đó, người lao động nước vào làm việc Việt Nam thơng qua hình thức quy định cụ thể Điều Nghị định số 11/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2016 - Đối với lao động nước: Hiện nay, chưa có văn quy định thống tiêu chí cho nhóm người này, văn quy định cho nhóm nằm rải rác nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, nên cần thiết sớm ban hành văn thống quy định cho nhóm người này, có số văn Nghị định, Thông tư quy định Nghệ nhân, Quyết định UBND tỉnh Nghệ nhân, thợ giỏi, đối tượng Nghệ nhân 2.1.1.3 Thực trạng pháp luật sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Nghệ nhân Hiện nay, pháp luật sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Nghệ nhân quy định theo Luật Di sản văn hóa năm 2001 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Di sản văn hóa năm 2009; Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 Bộ Cơng nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xem xét danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú 2.1.2 Đánh giá pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Thứ nhất, quy định lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao có cấp, chứng Quy định pháp luật theo hướng mở rộng tuyển dụng, sử dụng lao động nước chủ yếu ngành mà nước ta thiếu, việc quy định mở rộng tạo điều kiện cho Việt Nam sử dụng nguồn lao động tốt lao động nước thiếu, hội cho lao động nước ta học hỏi 12 Thứ hai, quy định lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Nghệ nhân Qua văn quy định quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân số địa phương, ngồi nhiều văn địa phương khác nhau, địa phương có tiêu chí, thủ tục, sách riêng cho địa phương, nhìn chung tiêu chí, thủ tục sách cho nhóm người tương đối giống Các quy định chưa thống nhất, đầy đủ quan ban hành sách quản lý, xác định danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, danh hiệu Hội Văn hóa Dân gian Việt Nam đơn mang tính tơn vinh sách đãi ngộ kèm hạn chế Trong cần phải có nhiều sách cho nghệ nhân tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội… Thứ ba, quy định lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao có nhiều kinh nghiệm thâm niên nghề nghiệp Chưa có văn luật quy định thống người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao có kinh nghiệm thâm niên nghề nghiệp Việt Nam Hiện nay, Luật Bảo vệ di sản văn hóa Nghị định, Thông tư hướng dẫn luật quy định tiêu chuẩn, điều kiện Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, phần nhỏ lĩnh vực đời sống xã hội Trong thực tiễn hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội có người có kinh nghiệm, có thâm niên nghề nghiệp thực tế kỹ thuật chuyên môn họ cao 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị 2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 2.2.1.1 Về vị trí địa lý - kinh tế 2.2.1.2 Về dân số, nguồn nhân lực truyền thống văn hóa 2.2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Quảng Trị 2.2.2.1 Những kết đạt Thứ nhất, ban hành thể chế nâng cao chất lượng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao ngày nâng cao Thứ hai, suất lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao tăng cao Thứ ba, lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao làm chủ công nghệ tiên tiến giới 13 Thứ tư, thực sách nâng cao tỷ lệ lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao qua đào tạo Thứ năm, Quảng Trị thực sách việc làm, thu nhập giảm nghèo cho lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 2.2.2.2 Những hạn chế, tồn Thứ nhất, thực sách lao độngtrình độ chuyên môn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng trị lao động nước ngồi nhiều lúng túng, chưa có chế thực chiến lược dài Thứ hai, thiếu thực sách đào tạo lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị Thứ ba, thiếu sách sở hạ tầng thị trường lao động, thông tin thị trường lao động nói chung lạc hậu, khơng mang tính hệ thống, bị chia cắt vùng miền, khơng phản ánh vấn đề nóng thị trường lao động, khả bao quát, thu thập phổ biến thông tin chưa đáp ứng nhu cầu đối tác Kết luận Chương Quảng Trị có nhiều chuyển biến qua lần cải cách hành chính, đạt nhiều kết tích cực Tuy nhiên, thống nhất, đồng bộ, phối hợp với việc ban hành, tổ chức thực thi pháp luật nói chung, pháp luật lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao nói riêng hạn chế, cụ thể như: nhận thức tầm quan trọng người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao chưa cao để xây dựng pháp luật điều chỉnh nhóm người này, nhu cầu thực tiễn nhóm người quan trọng, tính cấp thiết xây dựng pháp luật sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao chưa được tâm, góp cơng xây dựng Trong việc tổ chức ban hành văn quy định Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú chưa đồng bộ, đầy đủ, thống nhất, chồng chéo, thường mang tính chất quy định tình thế, chắp vá Trong khâu tổ chức thực thi pháp luật cố gắng số quan, cán thực thi pháp luật nguyên nhân lớn dẫn đến việc thực thi pháp luật nói chung, pháp luật sử dụng người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao nói riêng khơng có hiệu tình trạng cố tình làm trái pháp luật lách luật động cục động cá nhân xảy phổ biến nhiều quan, tổ chức công dân nước ta 14 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN, KỸ THUẬT CAO 3.1 u cầu hồn thiện pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Thứ nhất, thể chế quan điểm nâng cao chất lượng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao phải trở thành nhân tố quan trọng cạnh tranh phát triển Thứ hai, thể chế quy định người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao phải quy định rõ rằng, không chồng chéo quan ban hành nội dung văn Thứ ba, phải đảm bảo nhanh chóng hồn thiện chế, sách đảm bảo nghiệp đào tạo phát triển đáp ứng nhu cầu nhân lực tỉnh Thứ tư, thực quan điểm quán việc thực cơng tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao tỉnh cần nâng cao chất lượng hiệu hệ thống đào tạo chuyên nghiệp tỉnh Thứ năm, việc hoàn thiện thể chế phải tiếp tục thực công tác xã hội hoá đào tạo, nhằm huy động nhiều nguồn lực đầu tư, phát triển đào tạo, dạy nghề, kể nguồn lực từ nước Thứ sáu, thể chế quan điểm đào tạo nhân lực giai đoạn phát triển kinh tế xã hội theo xu hướng hội nhập quốc tế nay, vấn đề hợp tác đào tạo lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị có ý nghĩa quan trọng 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 3.2.1 Đối với quan nhà nước cấp trung ương Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện Bộ luật Lao động Tầm quan trọng hồn thiện pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao không nằm việc bảo đảm quyền lợi ích người đó, để họ sử dụng trình độ, lực xây dựng đất nước mà điều quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước Thứ hai, tiếp tục quy định rõ ràng tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 15 Trong xu nay, việc đưa tiêu chuẩn, điều kiện cho nhóm người cần thiết, cụ thể: Đối với cán bộ, công chức, lao động làm việc doanh nghiệp, tổ chức cần quy định theo hướng phải có cấp, chứng chỉ, phải quan tâm đến lực thực tế Phải đưa tiêu chuẩn cụ thể cho lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Nghệ nhân Thứ ba, quy định cụ thể sách pháp luật tiền lương, chức vụ, quản lý tuổi nghỉ hưu lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Về tiền lương: Chính phủ nên quy định bảng lương riêng cho lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Hàng năm thực nâng bậc lương cho nhóm người theo nâng lương tối thiểu Chính phủ hàng năm cho người lao động bình thường Về chức vụ, quản lý: Cần có chế bố trí sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao đặc biệt người trẻ tuổi, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động trẻ tuổi đề bạt, thăng tiến, bổ nhiệm vào chức vụ quản lý, lãnh đạo Về độ tuổi nghỉ hưu: Bộ luật Lao động quy định tuổi nghỉ hưu người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc thành phần kinh tế Nhưng thực tế thực thi quy định tuổi nghỉ hưu người lao động Bộ luật Lao động áp dụng chung cho tất đối tượng cán bộ, cơng chức, viên chức khu vực hành nghiệp, nơi có đặc điểm lao động mơi trường lao động hồn tồn khác nhau, chưa nói đến quy định riêng cho lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao làm việc môi trường khác Hiện nay, quy định tuổi nghỉ hưu lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao hạn chế, việc kéo dài thời gian làm việc thêm từ 1- năm quy định với cán bộ, công chức, viên chức chuyên gia cao cấp; người có học vị tiến sĩ khoa học, có chức danh phó giáo sư, giáo sư nghiên cứu, giảng dạy viện, học viện trường đại học; người có tài quan, tổ chức, đơn vị thừa nhận Thứ tư, quy định sách đãi ngộ để giữ chân lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Để tuyển dụng, giữ chân nhóm người này, cần thực đồng giải pháp sau: i) Phải cải tiến tình trạng kinh tế tổ chức, quan thông qua việc trả lương ưu đãi khác cho lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 16 ii) Cần trọng môi trường làm việc tốt, trọng việc bố trí, xếp, giao cơng việc ph hợp với trình độ chun mơn, kỹ thuật nhóm người iii) Sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao người trẻ tuổi, phải tạo điều kiện cho họ thăng tiến, bổ nhiệm vào chức vị quan trọng quan, các doanh nghiệp iv) Có sách phụ cấp đãi ngộ đặc biệt (nhà ở, đào tạo ) cho nhân lực có trình độ cao, tạo điều kiện cho tài nâng cao thu nhập trí tuệ lực v) Nghiên cứu, ban hành sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, lại ; tạo môi trường làm việc thuận lợi động, cạnh tranh cho lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 3.2.2 Đối với quan nhà nước tỉnh Quảng Trị Thứ nhất, ban hành theo thẩm quyền việc hoàn thiện hệ thống sách pháp luật việc làm lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Thứ hai, phải ban hành văn xây dựng tổ chức thực Chương trình, Đề án hỗ trợ tạo việc làm 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật lao động chuyên môn, kỹ thuật cao tỉnh Quảng Trị Thứ nhất, tăng nhanh số lượng, mở rộng quy mô nâng cao chất lượng đào tạo nghề, ưu tiên cho đào tạo nghề trình độ cao để cung cấp nguồn nhân lực phục vụ chuyển dịch cấu kinh tế đáp ứng nghiệp CNH, HĐH đất nước Xây dựng đội ngũ người lao động lành nghề với cấu nghề hợp lý, có số lượng, chất lượng ph hợp với cấu phát triển ngành kinh tế địa phương giai đoạn yêu cầu thị trường lao động Tạo khả hội cho người lao động tiếp cận, lựa chọn nghề, học nghề đối tượng niên, lao động nữ, lao động người nghèo khu vực nông thôn để họ tự mở mang ngành nghề, tạo việc làm chỗ tìm kiếm việc làm địa phương khác Cung cấp lao động có tay nghề cao cho ngành cơng nghiệp, dịch vụ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Khuyến khích phát triển sở dạy nghề ngồi cơng lập, đồng thời bổ sung nhiệm vụ dạy nghề cho trung tâm đào tạo, tư vấn, hỗ trợ tổ chức trị- xã hội, xã hội nghề nghiệp để tham gia dạy nghề cho người lao động 17 Thứ hai, tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quản lý cấp quyền đào tạo nguồn nhân lực dạy nghề cho người lao độngtrình độ chun mơn, kỹ thuật cao Gắn đào tạo nghề với chuyển dịch cấu kinh tế gắn với thị trường lao động Chuyển mạnh dạy nghề từ hướng cung sang hướng cầu thị trường lao động Thực phối hợp chặt chẽ sở dạy nghề với doanh nghiệp trình đào tạo Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa dạy nghề, khuyến khích hình thức dạy nghề ngồi cơng lập, khuyến khích người lao động học nghề sở dạy nghề có uy tín nước, cấp đủ định mức ngân sách theo quy định Chính phủ cho cơng tác đào tạo nghề Huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp sở dạy nghề Tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, sở vật chất, trang thiết bị Đổi phương pháp đào tạo, nâng cao trình độ lực cho đội ngũ giáo viên Kết hợp liên kết đào tạo với sở đào tạo nghề ngồi nước để khơng ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật, lao động có tay nghề cao cho doanh nghiệp, nâng trình độ lao động có tay nghề ngang tỉnh khu vực Thứ ba, bổ sung chế, sách để huy động doanh nghiệp xã hội tham gia vào trình đào tạo nghề phát triển dạy nghề doanh nghiệp theo tinh thần Nghị Trung ương 6, khóa X Xây dựng sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; sách thu hút giáo viên dạy nghề, cán khoa học kỹ thuật bậc cao sách hỗ trợ người học nghề Điều chỉnh học phí ph hợp với loại hình ngành nghề đào tạo Vận động thành lập Quỹ hỗ trợ học nghề thông qua vận động tự nguyện từ tổ chức cá nhân, doanh nghiệp ngồi nước Thực sách ưu đãi theo quy định Nhà nước để đào tạo nghề cho người lao động dân tộc thiểu số đối tượng bảo trợ xã hội Bố trí ngân sách tập trung cho đầu tư xây dựng hoàn thành giai đoạn 2015- 2020 trường Trung cấp nghề, trường Giao thông vận tải, trường THNN&PTNT; quy hoạch quỹ đất cho phát triển mạng lưới dạy nghề Thứ tư, thực đào tạo giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người lao động để tạo nguồn cung lao động có chất lượng cho xuất lao động Đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng cho người lao động có nhu cầu học nghề, học ngoại ngữ để tham gia xuất lao động Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ cho 18 người lao động sát với nhu cầu thị trường lao động nước, giúp người lao động tiếp cận thuận lợi với công việc sang nước làm việc Tăng cường liên kết doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động làm việc nước ngoài, đơn vị nghiệp có chức xuất lao động với Trường Cao đẳng nghề Quảng Trị, Trường Trung cấp Y tế Quảng Trị, sở giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh chủ động đào tạo nghề, ngoại ngữ gắn với cơng việc phía đối tác nước yêu cầu Các Trung tâm dịch vụ việc làm xây dựng trì mối liên hệ chặt chẽ với doanh nghiệp, đơn vị nghiệp có chức xuất lao động xã, phường, thị trấn tỉnh để tham gia tạo nguồn xuất lao động Thứ năm, tăng cường chế giám sát việc tổ chức thực pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao cách chặt chẽ Tổ chức giám sát đánh giá việc tổ chức thực pháp luật điều cần thiết cho việc thực pháp luật nói chung, pháp luật tuyển dụng, sử dụng lao động trình độ chuyên mơn, kỹ thuật cao nói riêng Bởi vậy, tổ chức thực pháp luật nhóm người cần thiết phải có chế giám sát sau: i) Các quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm giám sát, đánh giá mặt được, chưa được, để điều chỉnh xử lý sai sót quy định tuyển dụng, sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao nhằm phát huy cao mục tiêu quy định nhóm người ii) Trong hoạt động giám sát phải từ nhiều phía, từ phía quan nhà nước, từ phía tổ chức, cá nhân, việc giám sát lẫn nhau, người tổ chức thực làm sai cá nhân cần thông báo, khiếu nại, tố cao, làm tốt điều đảm bảo pháp luật tuyển dụng, sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao thực tốt, góp phần tránh lạm quyền, cố tình làm sai quy định người trực tiếp tổ chức thực iii) Trong hoạt động tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá pháp luật tuyển dụng, sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao quan, tổ chức, cá nhân vi phạm t y theo mức độ nghiêm trọng hành vi bị xử phạt theo mức độ 19 Kết luận Chương Pháp luật hành tạo lập hành lang pháp lý để hoạt động sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao phát huy hiệu Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy rằng, bên cạnh ưu điểm tồn hạn chế định trình áp dụng pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Việt Nam Chính vậy, hồn thiện pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Việt Nam nhu cầu cấp thiết, khách quan Việc hồn thiện pháp luật lao động trình độ chun môn, kỹ thuật cao phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt giai đoạn Hoàn thiện pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao sở hoàn thiện quy phạm pháp luật lao động, quy phạm pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài, giấy phép lao động Để pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao đạt hiệu cao trình thực hiện, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cần phải thúc đẩy giải pháp nâng cao hiệu thực tế bao gồm giải pháp chung giải pháp riêng tỉnh Quảng Trị 20 KẾT LUẬN Với mục tiêu phát triển đến năm 2020 nước ta thành nước cơng nghiệp hóa – đại hóa theo hướng đại Đảng Nhà nước khơng ngừng hồn thiện máy hành nhà nước, ban hành văn quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội hội nhập quốc tế, trọng đến việc sử dụng lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Bởi nguồn lực mang tính định cho việc hồn thành mục tiêu Trong tình hình nay, vai trò lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao phát huy tối đa có hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật cho nhóm người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao nói riêng đầy đủ, để bảo đảm tính pháp lý quyền, nghĩa vụ, sách, khuyến khích ưu đãi cho họ Từ yêu cầu thực tiễn đó, Luận văn vào nghiên cứu số vấn đề lý luận việc phát hiện, đào tạo, tuyển dụng sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Việt Nam; đồng thời, Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Trị Từ đó, tác giả phân tích, đánh giá mặt đạt được, hạn chế việc quy định, áp dụng Đặc biệt, tác giả đề xuất quy định Chương riêng Bộ luật Lao động lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, cách tổ chức thực quy định đề xuất giải pháp pháp lý việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng nhằm hoàn thiện pháp luật việc tổ chức thực có hiệu quy định tuyển dụng, sử dụng người có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Việt Nam Do văn pháp luật quy định nhóm người hạn chế, rải rác nhiều ngành, nhiều quan, nhiều cấp ban hành , bên cạnh trình độ nghiên cứu có hạn nên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong Thầy, Cơ giáo, nhà khoa học, nhà quản lý người đóng góp ý kiến thiết thực cho Luận văn hoàn thiện hơn./ 21 ... dung pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, cần thiết điều chỉnh lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao yếu tố tác động đến thực thi pháp luật lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật. .. luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 2.1.1.1 Thực trạng pháp luật sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động nói chung, lao động trình. .. LUẬN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT CAO 1.1 Khái niệm, đặc điểm lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao pháp luật lao động trình độ chun mơn, kỹ thuật cao 1.1.1 Khái niệm lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, qua thực tiễn tại tỉnh quảng trị (tt) , Pháp luật về lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, qua thực tiễn tại tỉnh quảng trị (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn