PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

16 116 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2019, 15:05

năng mà nền kinh tế tăng trưởng trong năm sau là 0,6; khả năng suy thoái là 0,2; và khả năng bùng nổ kinh tế là 0,2. Nếu nền kinh tế suy thoái, mức sinh lời kì vọng đối với một khoản đầu tư của bạn là 5%; khi nền kinh tế tăng trưởng, mức sinh lời kì vọng là 8% và khi nền kinh tế bùng nổ là 15%.1, Mức sinh lời kì vọng của bạn là bao nhiêu?2, Độ lệch chuẩn của mức sinh lời này là bao nhiêunăng mà nền kinh tế tăng trưởng trong năm sau là 0,6; khả năng suy thoái là 0,2; và khả năng bùng nổ kinh tế là 0,2. Nếu nền kinh tế suy thoái, mức sinh lời kì vọng đối với một khoản đầu tư của bạn là 5%; khi nền kinh tế tăng trưởng, mức sinh lời kì vọng là 8% và khi nền kinh tế bùng nổ là 15%.1, Mức sinh lời kì vọng của bạn là bao nhiêu?2, Độ lệch chuẩn của mức sinh lời này là bao nhiêu CHƯƠNG PHÂN TÍCH ĐẦU CHỨNG KHỐN I Bài tập tính rủi ro Bài tập Khả mà kinh tế tăng trưởng năm sau 0,6; khả suy thoái 0,2; khả bùng nổ kinh tế 0,2 Nếu kinh tế suy thối, mức sinh lời kì vọng khoản đầu bạn 5%; kinh tế tăng trưởng, mức sinh lời kì vọng 8% kinh tế bùng nổ 15% 1, Mức sinh lời kì vọng bạn bao nhiêu? 2, Độ lệch chuẩn mức sinh lời bao nhiêu? Giải (Ri- R )2 (Ri- R )2xPi Tình trạng kinh tế Pi Ri (%) PixRi (%) Tăng trưởng 0,6 4,8 Suy thoái 0,2 0,04 0,002 Bùng nổ 0,2 15 0,04 0,006 Tổng 0,262144 0,020972 8,8 0,028972 Mức sinh lời kì vọng: R = 8,8% Độ lệch chuẩn: �= 0,028972= 2,89% Bài tập Khả xảy kinh tế mức độ năm sau Dưới mức sinh lời cổ phiếu A Q tình trạng: Tình trạng kinh tế Cổ phiếu A 0,04 0,06 0,09 0,04 Cổ phiều Q 0,05 0,07 0,10 0,14 1, Mức sinh lời kì vọng cổ phiếu bao nhiêu? 2, Phương sai mức sinh lời kì vọng CP bao nhiêu? 3, Vẽ đồ thị thể mức độ rủi ro cổ phiếu Giải Cổ phiếu A p RA (%) 0,25 0,25 0,25 0,25 P x RA(%) 1,5 2,25 5,75 (RA- R A )2 (RA- R A )2xp 0,000306 0,0036 0,0081 0,0016 0,00009 0,0009 0,002025 0,0004 0.003401563 Mức sinh lời kì vọng R A = 5,75% Độ lệch chuẩn �A =0,0034=3,4% Cổ phiếu Q p RQ (%) 0,25 0,25 p x RQ (%) (RQ- RQ )2 (RQ- RQ )2xp 1,25 0,001406 0,000352 1,75 0,002756 0,000689 0,25 10 2,5 0,005625 0,001406 0,25 14 3,5 0,011025 0,002756 Tổng Mức sinh lời kì vọng RQ = 9% Độ lệch chuẩn �Q = 0,0052=5,2% II Bài tập phân tích báo cáo tài cơng ty Bài tập Có cơng ty giai đoạn có kết sau: 0,005203 Cơng ty A B C Tỷ lệ lợi nhuận ròng 0,04 0,06 0,10 Hệ số luân chuyển tổng Tài sản 2,20 2,00 1,40 Hệ số Tổng Tài sản Vốn cổ phần 2,40 2,20 1,50 Tính tỷ lệ Lợi nhuận Vốn cổ phần dựa vào yếu tố cấu thành Cho biết mức thu nhập cổ tức sau, tính tỷ lệ tăng trưởng tiềm công ty? Thu nhập cổ phiếu (EPS) Cổ tức/Cổ phiếu (D) 2,75 1,25 3,00 1,00 4,50 1,00 Giải Tỷ lệ lợi nhuận ròng = LNST DT Hệ số luân chuyển tổng tài sản = DT �TS Hệ số tổng tài sản vốn cổ phần = �TS VCP DT LNST TS LNST x TS x � = DT VCP � VCP Lợi nhuận sau thuế vốn cổ phần (ROE) công ty sau: Công ty A B C Tỷ lệ lợi nhuận ròng 0,04 0,06 0,10 Hệ số luân chuyển tổng Tài sản 2,20 2,00 1,40 Hệ số Tổng Tài sản Vốn cổ phần Lợi nhuận vốn cổ phần (ROE) 2,40 0,2112 2,20 0,264 1,50 0,21 Tỷ lệ tăng trưởng tiềm công ty giả định tỉ lệ tăng trưởng thu nhập (điều hồn tồn hợp lý tăng trưởng cơng ty có nguồn gốc từ tăng thu nhập) g = ROE x b b lợi nhuận giữ lại b= 1- tỉ lệ cổ tức chia LNST (1  b) LNST (1  b) �CP  D  Tỷ lệ cổ tức chia = LNST LNST EPS �CP Như vậy, g = ROE (1- D ) EPS A B C Thu nhập cổ phiếu (EPS) 2,75 3,00 4,50 Cổ tức/Cổ phiếu (D) 1,25 1,00 1,00 Lợi nhuận vốn cổ phần (ROE) 0,2112 0,264 0,21 Tỉ lệ tăng trưởng tiềm 0,1152 0,176 0,163 Công ty Bài tập Cho số liệu công ty chế biến đường năm 2005, 2006, 2007 Đơn vị tính: Triệu đồng A Tình hình tài sản nguồn vốn: STT NỘI DUNG 2007 362.064 2006 2005 329.830 224.451 I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền 12.832 31.648 Các khoản đầu tài ngắn hạn 175.900 147.000 Các khoản phải thu ngắn hạn 92.279 85.551 119.877 Hàng tồn kho 77.619 64.512 63.315 Tài sản ngắn hạn khác 3.434 1.119 792 II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn 307.360 12.303 259.950 26.706 40.467 - 275.591 - Tài sản cố định Các khoản đầu tài dài hạn Tài sản dài hạn khác 276.447 231.238 273.546 17.770 1.370 1.227 840 636 818 589.780 500.042 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 669424 IV Nợ phải trả 289.042 235.902 389.003 Nợ ngắn hạn 103.053 74.510 218.867 Nợ dài hạn 185.989 161.392 170.136 V Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu 376.512 353.309 108.628 - Vốn đầu chủ sở hữu 168.477 162.000 81.000 - Thặng dư vốn cổ phần 154.476 154.476 - Các quỹ 17.934 3.158 16.159 - Lợi nhuận chưa phân phối 35.626 33.675 11.468 II Nguồn kinh phí quỹ khác 3.869 569 2.411 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.869 569 2.411 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 380.382 669424 353.878 111.039 - 589.780 500.042 B Tình hình hoạt động kinh doanh STT CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 2007 643.350 1.971 2006 2005 767.947 543.334 1.823 2.678 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 11 12 13 14 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 16 641.379 766.124 540.656 564.926 667.687 461.842 76.452 98.437 78.814 22.166 13.528 14.635 9.995 26.868 15.230 4.605 22.000 13.066 17.034 13.777 53.420 52.557 35.896 651 439 212.892 53.633 237 1.265 (1.028) 51.529 3.756 2.367 1.389 37.285 4.106 3.272 47.423 34.013 4.305 3.499 2.000 53.633 3.235 12.457 1.800 Yêu cầu Tính số tài cơng ty Phân tích tình hình tài cơng ty Giải Các số tài cơng ty STT Chỉ tiêu Năm 2007 Khả toán - Khả toán hành 3,5 - Khả toán nhanh 2,7 Khả cân đối vốn - Hệ số nợ 0,43 - Hệ số nợ vốn cổ phần 0,76 Khả hoạt động - Kì thu tiền bình qn 53 - Vòng quay dự trữ 7,3 - Hiệu suất sử dụng tổng TS 0,96 - Hiệu suất sử dụng TSCD 2,32 2006 2005 4,4 3,6 1,02 0,72 0,4 0,67 0,78 3,5 43 10,35 1,3 3,3 40 7,3 1,08 1,97 Khả hoạt động - Tỷ suất lợi nhuận ròng - ROA - ROE 0,08 0,08 0,14 0,062 0,08 0,13 0,063 0,12 0,3 Bài tập Cho tình hình tài cơng ty ABT sau: Đơn vị tính: Triệu đồng 2007 Doanh thu 427.288 Giá vốn hàng 359.295 bán Lãi vay 6.751 2006 331.214 273.026 2005 282.432 247.786 4.131 3774 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TĨM TẮT TÀI SẢN 2007 2006 172.1 42 86.745 I TÀI SẢN NGẮN HẠN 4.958 1Tiền khoản tương đương tiền 16.184 24.000 2Các khoản đầu tài ngắn hạn 23.433 96.841 33.316 3Các khoản phải thu ngắn hạn 32.256 21.227 4Hàng tồn kho 3.428 3.244 5Tài sản ngắn hạn khác 241.8 14 30.924 II TÀI SẢN DÀI HẠN 43.040 24.471 1Tài sản cố định 21.921 23.018 - Tài sản cố định hữu hình 7.312 23 - Tài sản cố định vơ hình 1.430 - Chi phí xây dựng dở dang 13.807 196.88 4.535 2Các khoản đầu tài dài hạn 1.885 1.918 3Tài sản dài hạn khác 413.9 56 117.669 III TỔNG TÀI SẢN 127.8 92 45.592 IV NỢ PHẢI TRẢ 127.84 44.661 1Nợ ngắn hạn 50 931 2Nợ dài hạn 2005 63958 5.698 34.954 21.565 1741 29.149 24.762 20.359 50 4362 512 3875 93.107 64.941 59.739 5202 286.08 72.077 V VỐN CHỦ SỞ HỮU 279.4 57 68.375 1VỐN CHỦ SỞ HỮU 62.999 30.000 - Vốn đầu chủ 194.68 20.879 - Thặng dư vốn cổ phần 10.481 8.483 - Các quỹ 9.013 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11.292 6.607 3.702 2Nguồn kinh phí quỹ khác 6.608 3.703 -Quỹ khen thưởng phúc lợi (1) (1) - Nguồn kinh phí nghiệp - Nguồn kinh phí hình thành TSCD 413.9 56 117.669 VI TỔNG NGUỒN VỐN 28.166 28.091 25.000 153 1860 1.078 75 93107 Yêu cầu Tính số tài cơng ty Phân tích tình hình tài cơng ty CHƯƠNG PHÂN TÍCH ĐẦU CHỨNG KHỐN I Bài tập tính rủi ro Bài tập Khả mà kinh tế tăng trưởng năm sau 0,6; khả suy thoái 0,2; khả bùng nổ kinh tế 0,2 Nếu kinh tế suy thoái, mức sinh lời kì vọng khoản đầu bạn 5%; kinh tế tăng trưởng, mức sinh lời kì vọng 8% kinh tế bùng nổ 15% 1, Mức sinh lời kì vọng bạn bao nhiêu? 2, Độ lệch chuẩn mức sinh lời bao nhiêu? Giải Tình trạng kinh tế Pi Ri (%) PixRi (%) Tăng trưởng 0,6 4,8 Suy thoái 0,2 (Ri- R )2 (Ri- R )2xPi 0,262144 0,020972 0,04 0,002 Bùng nổ 0,2 15 Tổng 0,04 0,006 8,8 0,028972 Mức sinh lời kì vọng: R = 8,8% Độ lệch chuẩn: �= 0,028972= 2,89% Bài tập Khả xảy kinh tế mức độ năm sau Dưới mức sinh lời cổ phiếu A Q tình trạng: Tình trạng kinh tế Cổ phiếu A 0,04 0,06 0,09 0,04 Cổ phiều Q 0,05 0,07 0,10 0,14 1, Mức sinh lời kì vọng cổ phiếu bao nhiêu? 2, Phương sai mức sinh lời kì vọng CP bao nhiêu? 3, Vẽ đồ thị thể mức độ rủi ro cổ phiếu Giải Cổ phiếu A p RA (%) 0,25 0,25 0,25 0,25 P x RA(%) 1,5 2,25 5,75 (RA- R A )2 0,000306 0,0036 0,0081 0,0016 (RA- R A )2xp 0,00009 0,0009 0,002025 0,0004 0.003401563 Mức sinh lời kì vọng R A = 5,75% Độ lệch chuẩn �A =0,0034=3,4% Cổ phiếu Q p RQ (%) p x RQ (%) (RQ- RQ )2 (RQ- RQ )2xp 0,25 1,25 0,001406 0,000352 0,25 1,75 0,002756 0,000689 0,25 10 2,5 0,005625 0,001406 0,25 14 3,5 0,011025 0,002756 Tổng 0,005203 Mức sinh lời kì vọng RQ = 9% Độ lệch chuẩn �Q = 0,0052=5,2% II Bài tập phân tích báo cáo tài cơng ty Bài tập Có cơng ty giai đoạn có kết sau: Cơng ty A B C Tỷ lệ lợi nhuận ròng 0,04 0,06 0,10 Hệ số luân chuyển tổng Tài sản 2,20 2,00 1,40 Hệ số Tổng Tài sản Vốn cổ phần 2,40 2,20 1,50 Tính tỷ lệ Lợi nhuận Vốn cổ phần dựa vào yếu tố cấu thành Cho biết mức thu nhập cổ tức sau, tính tỷ lệ tăng trưởng tiềm công ty? Thu nhập cổ phiếu (EPS) Cổ tức/Cổ phiếu (D) Giải Tỷ lệ lợi nhuận ròng = LNST DT Hệ số luân chuyển tổng tài sản = DT �TS 2,75 1,25 3,00 1,00 4,50 1,00 Hệ số tổng tài sản vốn cổ phần = �TS VCP DT LNST TS LNST x TS x � = DT VCP � VCP Lợi nhuận sau thuế vốn cổ phần (ROE) công ty sau: Cơng ty A B C Tỷ lệ lợi nhuận ròng 0,04 0,06 0,10 Hệ số luân chuyển tổng Tài sản 2,20 2,00 1,40 Hệ số Tổng Tài sản Vốn cổ phần Lợi nhuận vốn cổ phần (ROE) 2,40 0,2112 2,20 0,264 1,50 0,21 Tỷ lệ tăng trưởng tiềm công ty giả định tỉ lệ tăng trưởng thu nhập (điều hoàn toàn hợp lý tăng trưởng cơng ty có nguồn gốc từ tăng thu nhập) g = ROE x b b lợi nhuận giữ lại b= 1- tỉ lệ cổ tức chia LNST (1  b) LNST (1  b) �CP  D  Tỷ lệ cổ tức chia = LNST LNST EPS CP � Như vậy, g = ROE (1- D ) EPS A B C Thu nhập cổ phiếu (EPS) 2,75 3,00 4,50 Cổ tức/Cổ phiếu (D) 1,25 1,00 1,00 Lợi nhuận vốn cổ phần (ROE) 0,2112 0,264 0,21 Tỉ lệ tăng trưởng tiềm 0,1152 0,176 0,163 Công ty Bài tập Cho số liệu công ty chế biến đường năm 2005, 2006, 2007 Đơn vị tính: Triệu đồng A Tình hình tài sản nguồn vốn: STT NỘI DUNG 2007 362.064 2006 2005 329.830 224.451 I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền 12.832 31.648 Các khoản đầu tài ngắn hạn 175.900 147.000 Các khoản phải thu ngắn hạn 92.279 85.551 119.877 Hàng tồn kho 77.619 64.512 63.315 Tài sản ngắn hạn khác 3.434 1.119 792 II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn 12.303 26.706 - Tài sản cố định 276.447 231.238 273.546 Các khoản đầu tài dài hạn 17.770 1.370 1.227 Tài sản dài hạn khác 840 636 818 589.780 500.042 307.360 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 669424 IV Nợ phải trả 289.042 40.467 - 259.950 275.591 235.902 389.003 Nợ ngắn hạn 103.053 74.510 218.867 Nợ dài hạn 185.989 161.392 170.136 V Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu 376.512 353.309 108.628 - Vốn đầu chủ sở hữu 168.477 162.000 81.000 - Thặng dư vốn cổ phần 154.476 154.476 380.382 353.878 111.039 - - Các quỹ 17.934 3.158 16.159 - Lợi nhuận chưa phân phối 35.626 33.675 11.468 II Nguồn kinh phí quỹ khác 3.869 569 2.411 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.869 569 2.411 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 669424 589.780 500.042 B Tình hình hoạt động kinh doanh STT 2007 CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng 643.350 1.971 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 11 12 13 14 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2006 2005 767.947 543.334 1.823 2.678 641.379 766.124 540.656 564.926 667.687 461.842 76.452 98.437 78.814 22.166 13.528 14.635 9.995 26.868 15.230 4.605 22.000 13.066 17.034 13.777 53.420 52.557 35.896 651 439 212.892 53.633 237 1.265 (1.028) 51.529 3.756 2.367 1.389 37.285 4.106 3.272 47.423 34.013 53.633 12.457 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 3.235 4.305 3.499 2.000 1.800 Yêu cầu Tính số tài cơng ty Phân tích tình hình tài cơng ty Giải Các số tài cơng ty STT Chỉ tiêu Năm 2007 Khả toán - Khả toán hành 3,5 - Khả toán nhanh 2,7 Khả cân đối vốn - Hệ số nợ 0,43 - Hệ số nợ vốn cổ phần 0,76 Khả hoạt động - Kì thu tiền bình qn 53 - Vòng quay dự trữ 7,3 - Hiệu suất sử dụng tổng TS 0,96 - Hiệu suất sử dụng TSCD 2,32 Khả hoạt động - Tỷ suất lợi nhuận ròng 0,08 - ROA 0,08 - ROE 0,14 2006 2005 4,4 3,6 1,02 0,72 0,4 0,67 0,78 3,5 43 10,35 1,3 3,3 40 7,3 1,08 1,97 0,062 0,08 0,13 0,063 0,12 0,3 Bài tập Cho tình hình tài cơng ty ABT sau: Đơn vị tính: Triệu đồng 2007 Doanh thu 427.288 Giá vốn hàng 359.295 bán Lãi vay 6.751 2006 331.214 273.026 2005 282.432 247.786 4.131 3774 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TĨM TẮT TÀI SẢN I TÀI SẢN NGẮN HẠN 1Tiền khoản tương đương tiền 2007 2006 172.1 42 86.745 16.184 4.958 2005 63958 5.698 24.000 2Các khoản đầu tài ngắn hạn 23.433 96.841 33.316 3Các khoản phải thu ngắn hạn 32.256 21.227 4Hàng tồn kho 3.428 3.244 5Tài sản ngắn hạn khác 241.8 14 30.924 II TÀI SẢN DÀI HẠN 43.040 24.471 1Tài sản cố định 21.921 23.018 - Tài sản cố định hữu hình 7.312 23 - Tài sản cố định vơ hình 1.430 - Chi phí xây dựng dở dang 13.807 196.88 4.535 2Các khoản đầu tài dài hạn 1.885 1.918 3Tài sản dài hạn khác 413.9 56 117.669 III TỔNG TÀI SẢN 127.8 92 45.592 IV NỢ PHẢI TRẢ 127.84 44.661 1Nợ ngắn hạn 50 931 2Nợ dài hạn 286.08 72.077 V VỐN CHỦ SỞ HỮU 279.4 57 68.375 1VỐN CHỦ SỞ HỮU 62.999 30.000 - Vốn đầu chủ 194.68 20.879 - Thặng dư vốn cổ phần 10.481 8.483 - Các quỹ 9.013 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11.292 6.607 3.702 2Nguồn kinh phí quỹ khác 6.608 3.703 -Quỹ khen thưởng phúc lợi (1) (1) - Nguồn kinh phí nghiệp - Nguồn kinh phí hình thành TSCD 413.9 56 117.669 VI TỔNG NGUỒN VỐN Yêu cầu Tính số tài cơng ty Phân tích tình hình tài công ty 34.954 21.565 1741 29.149 24.762 20.359 50 4362 512 3875 93.107 64.941 59.739 5202 28.166 28.091 25.000 153 1860 1.078 75 93107 ... 28.091 25.000 153 1860 1.078 75 93107 Yêu cầu Tính số tài cơng ty Phân tích tình hình tài cơng ty CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHỐN I Bài tập tính rủi ro Bài tập Khả mà kinh tế tăng trưởng... hữu 376.512 353.309 108.628 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 168.477 162.000 81.000 - Thặng dư vốn cổ phần 154.476 154.476 - Các quỹ 17.934 3.158 16.159 - Lợi nhuận chưa phân phối 35.626 33.675 11.468 II... TẮT TÀI SẢN 2007 2006 172.1 42 86.745 I TÀI SẢN NGẮN HẠN 4.958 1Tiền khoản tư ng đương tiền 16.184 24.000 2Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 23.433 96.841 33.316 3Các khoản phải thu ngắn hạn 32.256
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, II. Bài tập về phân tích báo cáo tài chính công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn