Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

5 8,586 322
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:47

Thực hiện Chỉ thị số 05CTTW, ngày 1552016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03KHTW, ngày 2572016 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" TG trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn Thực Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", sau: Mục đích, yêu cầu - Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho cơng đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tưởng, tổ chức đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, củng cố hệ thống trị giai đoạn - Tiếp tục gắn nội dung học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực có hiệu nghị quyết, thị, quy định Trung ương Thời gian tài liệu - Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 - Tài liệu: chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn phát hành Tổ chức thực 3.1 Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn tài liệu học tập, phát hành rộng rãi Đảng xã hội; tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn báo cáo viên nội dung chuyên đề Hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2018 3.2 Cấp ủy cấp lãnh đạo, đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực cán bộ, đảng viên nhân dân nội dung chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân Ban tuyên giáo tham mưu, giúp cấp ủy cấp đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập tuyên truyền cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể ngành, địa phương, quan, đơn vị Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo quyền, đồn thể để lựa chọn vấn đề hạn chế tồn có liên quan tới nội dung chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân ngành, địa phương, quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực thị, nghị Đảng, phong trào thi đua ngành, địa phương, quan, đơn vị, đặc biệt là, Nghị Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ”; Nghị Trung ương khóa XII tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới; Nghị Trung ương 7, khóa XII “tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; cải cách sách bảo hiểm xã hội; Quy định 08QĐi/TW, ngày 25/10/2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” Cấp ủy đảng cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết học tập, làm theo với cấp ủy cấp trực tiếp Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán đảng trực thuộc Trung ương tổng hợp kết thực báo cáo Ban Bí thư (thơng qua Ban Tun giáo Trung ương) 3.3 Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực chi bộ, chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ trị chi đảng viên chi bộ; thảo luận, trao đổi giải pháp khắc phục hạn chế, yếu (nếu có) đề phương hướng phấn đấu; đánh giá kết làm theo; báo cáo kết với cấp ủy cấp Từng đảng viên liên hệ thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trình cơng tác, sinh hoạt hàng ngày, phong cách làm việc phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, với người đứng đầu), chọn số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết thực với chi 3.4 Đối với quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai nội dung nêu hoạt động sinh hoạt định kỳ quan, đơn vị, ý yêu cầu Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực Kết luận số 114-KL/TW Ban Bí thư “Nâng cao hiệu công tác dân vận quan nhà nước cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ sở ; phát huy ý thức tôn trọng nhân dân, dân chủ, chăm lo đến đời sống nhân dân triển khai thực cải cách thủ tục hành chính, chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 26-NQ/TW; kết hợp với đợt phát động tổng kết thi đua 3.5 Đối với tổ chức sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực nội dung nêu gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ; lồng ghép thực chuyên đề với việc thực Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị khóa XI việc ban hành Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị quy định việc Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 Ban Bí thư khóa XII “giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị - xã hội nhân dân việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người đứng đầu, cán chủ chốt cán bộ, đảng viên” 3.6 Công tác tuyên truyền nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn đất nước; gắn với phong trào thi đua yêu nước tuyên truyền thực nhiệm vụ ngành, địa phương, quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực Di chúc Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019) Sau học tập, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi nhân dân, trước hết người thân, người xung quanh nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực cán bộ, đảng viên Ban tuyên giáo cấp phối hợp với quan có liên quan đạo quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng tiếp tục tuyên truyền, tập trung vào nội dung thiết thực gắn với sở biểu dương tập thể, cá nhân điển hình học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tổ chức thực tốt Kế hoạch số 236- KH/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề năm Cấp ủy cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu nội dung chuyên đề buổi sinh hoạt trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời Tại hội nghị, tập trung giới thiệu vào nội dung yêu cầu phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương cán đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, động, sáng tạo cán lãnh đạo liên hệ gắn bó với nội dung chuyên đề, với “Hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò nhân dân đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ” (ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 Bộ Chính trị) Trong q trình thực chun đề, có vấn đề phát sinh, đề nghị cấp ủy, quan, đơn vị thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương./ ... thực hiện: Trong năm 2019 - Tài liệu: chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Ban Tuyên... nước cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ sở ; phát huy ý thức tôn trọng nhân dân, dân chủ, chăm lo đến đời sống nhân dân triển khai thực cải cách thủ tục hành chính, chương trình mục tiêu... phối hợp với lãnh đạo quyền, đồn thể để lựa chọn vấn đề hạn chế tồn có liên quan tới nội dung chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân ngành, địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh, Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Từ khóa liên quan