Quản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học thành phố lào cai, tỉnh lào cai

133 194 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:15

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN THỊ DUYẾN QUẢN GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC ᄃ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN THỊ DUYẾN QUẢN GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực chưa công bố trước Tác giả luận văn Đồn Thị Duyến i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, xin cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy, tư vấn tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhà giáo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, người tận tình bảo, giúp đỡ tơi khoa học suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn cán lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Lào Cai, Ban Giám hiệu trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, trường tiểu học Duyên Hải, trường tiểu học Hợp Thành, trường tiểu học Pom Hán trường tiểu học Tả Phời tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu khoa học, cung cấp số liệu, tham gia ý kiến giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận dẫn, góp ý nhà khoa học, q thầy cô giáo bạn bè đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Thị Duyến ii MỤC LỤC iii LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ v PHẦN MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu .3 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Giả thuyết khoa học .3 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm đề tài .12 1.2.1 Khái niệm Quản 12 1.2.2 sống, giáo dục sống .14 1.2.3 Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 15 1.2.4 Trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm .17 1.2.5 Quản giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm 20 1.3 Giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học iii sinh tiểu học 20 1.3.1 Đặc điểm học sinh tiểu học 20 1.3.2 Vai trò ý nghĩa giáo dục KNS cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm 21 1.3.3 Mục tiêu giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học 22 1.3.4 Nội dung giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học 23 1.3.5 Các phương pháp giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS trường tiểu học .26 1.3.6 Các hình thức giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học 29 1.4 Một số vấn đề quản giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 33 1.4.1 Lập kế hoạch giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS trường tiểu học 33 1.4.2 Tổ chức thực giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 35 1.4.3 Chỉ đạo triển khai giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 36 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá kết giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học 36 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học .37 1.5.1 Các yếu tố chủ quan .37 1.5.2 Các yếu tố khách quan 38 Kết luận chương 40 iv iii Chương THỰC TRẠNG QUẢN GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 41 2.1 Khái quát giáo dục tiểu học thành phố Lào Cai 41 2.1.1 Quy mô, mạng lưới trường lớp trường tiểu học thành phố Lào Cai 41 2.1.2 Đội ngũ cán quản lý, giáo viên trường tiểu học thành phố Lào Cai 41 2.1.3 Chất lượng giáo dục tiểu học thành phố Lào Cai 42 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 43 2.2.1 Mục đích nghiên cứu thực trạng 43 2.2.2 Nội dung khảo sát 43 2.2.3 Đối tượng khảo sát địa bàn khảo sát 43 2.2.4 Phương pháp khảo sát 43 2.3 Thực trạng nhận thức CBQL, GV, phụ huynh học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai ý nghĩa tầm quan trọng việc giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh 44 2.4 Thực trạng giáo dục sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm trường tiểu thành phố Lào Cai .46 2.4.1 Thực trạng nội dung giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai 46 2.4.2 Thực trạng phương pháp giáo dục sống thông qua trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai 49 2.4.3 Thực trạng trạng hình thức tổ chức giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động trải nghiệm trường tiểu học thành phố Lào Cai 51 2.5 Thực trạng quản giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai 54 2.5.1 Thực trạng lập kế hoạch giáo dục KNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai 54 v 2.5.2 Thực trạng tổ chức thực giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai 56 2.5.3 Thực trạng đạo triển khai giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai 57 2.5.4 Thực trạng kiểm tra đánh giá, kết giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai 59 2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai 61 2.6.1 Yếu tố khách quan 61 2.6.2 Yếu tố chủ quan .63 2.7 Đánh giá chung thực trạng giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai 64 2.7.1 Những ưu điểm 64 2.7.2 Những hạn chế .65 2.7.3 Nguyên nhân thực trạng 66 Kết luận chương 68 Chương BIỆN PHÁP QUẢN GIÁO DỤC NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 69 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 69 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 69 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 69 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 70 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi 70 3.2 Biện pháp quản hoạt động giáo dục sống thông qua trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học địa bàn thành phố Lào Cai 71 vi 14 Trần Thị Thu Hiền (2017), Quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trường THPT Quế Lâm – Phú Thọ, Luận văn Th.S Quản giáo dục, ĐHQG Hà Nội 15 Nguyễn Thu Hoài (2014), Nghiên cứu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo giải pháp phát huy lực người học, Luận văn thạc sỹ 16 Lê Huy Hoàng (2014), Nghiên cứu số vấn đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo chương trình giáo dục phổ thơng mới, Luận văn thạc sỹ 17 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ (1998), Giáo dục học (tập 2), NXB Giáo dục 18 Đặng Thành Hưng (2002), Dạy học đại, luận, phương pháp thuật, NXB ĐHQG Hà Nội 19 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản nhà trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 20 Phan Văn Kha (2007), Giáo trình quản nhà nước giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội 21 Nguyễn Thị Liên (chủ biên), Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam 22 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1998), luận quản giáo dục quản nhà trường Trường CBQLGD-ĐT, Hà Nội 23 Lê Thị Nga, Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh dạy học lịch sử địa phương trường trung học phổ thơng huyện Ba Vì - Hà Nội, Luận văn thạc sỹ 24 Hoàng Thúy Nga (2016), Quản hoạt động giáo dục sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội Luận án tiến sĩ viện khoa học giáo dục Việt Nam 25 Bùi Tố Nhân, Quản hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường trung học sở quận Lê Chân - Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ 26 Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên), Giáo trình Giáo dục học, NXB Đại học Sư phạm 27 Nguyễn Thị Lan Phương, Quản hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường trung học phổ thơng Hồng Cầu - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ 104 28 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm luận quản giáo dục, Trường Cán quản giáo dục đào tạo, Hà Nội 29 Nguyễn Dục Quang (2007), Một vài vấn đề chung sống Giáo dục sống, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam 30 Ngọc Quang (1998), Nhà sư phạm, người góp phần đổi luận dạy học NXB Đại học Quốc gia - Hà Nội 31 Nguyễn Thị Tính (2013), Bài giảng vấn đề quản giáo dục 32 Đinh Thị Kim Thoa (2014), Trải nghiệm sáng tạo, hoạt động quan trọng chương trình giáo dục phổ thơng mới, Luận văn thạc sỹ Đại học Giáo dục 33 Đinh Thị Kim Thoa (2015), tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam 34 Đinh Thị Kim Thoa, Mục tiêu lực, nội dung chương trình, cách đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam 35 Đinh Thị Kim Thoa, Bùi Ngọc Diệp (2014), Tổ chức hoạt động giáo dục trường trung học theo định hướng phát triển lực HS, Bộ GD - Tài liệu tập huấn 2014 36 Nguyễn Thị Minh Thoa, Quản giáo dục lên lớp trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Luận văn thạc sỹ 37 Mạc Văn Trang (2004), Xã hội học giáo dục, NXB Đại học Sư phạm 38 Nguyễn Thị Thanh Thương, Quản phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Tài liệu tiếng Anh 39 Donald Walters (2014), Education for life: preparing children to meet the challenges, The Pennsylvania State 40 Tania Boler & Peter Aggleton (1996), Life skills education for health and HIV / AIDS prevention among youth in and out of school UNICEF Trang WEB 41 https://vi.wikipedia.org 105 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN (DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN GIÁO VIÊN) Kính thưa q thầy (cơ) Những năm gần đây, cơng trình nghiên cứu kỹ sống học sinh ngày tăng Để góp nhìn tổng thể vấn đề này, thực đề tài nghiên cứu “Quản hoạt động giáo dục sống thông qua trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học địa bàn thành phố Lào Cai” mong muốn nhận giúp đỡ thầy (cô) vấn đề cách trả lời giúp số câu hỏi sau đây: Ý kiến thầy (cô) có ý nghĩa quan trọng việc làm sáng tỏ vấn đề Mong thầy (cô) đọc câu hỏi lựa chọn phương án trả lời cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng với câu trả lời lựa chọn Xin cảm ơn thầy (cô) trước! Thông tin cá nhân 1.1 Trường: …………………… 1.2 Chức vụ: CBQL: Giáo viên: 1.3 Giới tính: Nam: Nữ: 1.4 Học vị/chức danh: Trung cấp: Cử nhân: Cao đẳng: Thạc sĩ: 1.5 Kinh nghiệm giảng dạy:…… (năm) Nội dung khảo sát Xin thầy (cơ) vui lòng trả lời câu hỏi đây: Câu 1: Theo thầy cô GDKNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh có vai trò nhưu nào? Mức độ nhận thức TT Nội dung Giúp HS phát triển toàn diện (đức, trí, thể, mỹ) Thay đổi hành vi, thói quen tiêu cực Hình thành cho học sinh hành vi đáp ứng yêu cầu xã hội Vận dụng kiến thức học để giải tình xã hộihọc sinh tri Trang bị cho thức, kỹ năng, hành vi thích ứng với sống KTĐT Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Câu 2: Thầy (cô) đánh giá đánh giá nội dung hoạt động giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học, nơi thầy (cô) công tác nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Nhận thức thân Xây dựng kế hoạch Nhóm nhận thức học tự học Tư tích cực tư sáng tạo Giải vấn đề giao tiếp thuyết trình nói đám đơng Nhóm xã hội diễn đạt cảm xúc phản hồi làm việc nhóm quan sát lãnh đạo (làm thủ lĩnh) làm chủ Nhóm quản thân Quản thời gian Giải trí lành mạnh Nhóm giao tiếp Xác định đối tượng giao tiếp Xác định nội dung hình thức giao tiếp Phòng chống xâm hại thân thể Phòng chống bạo lực học Nhóm phòng chống đường Phòng chống bạo lực bạo lực gia đình Tránh tác động xấu từ bạn bè Tốt Khá Trung bình Chưa tốt Câu 3: Thầy (cô) đánh giá đánh giá phương pháp giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học, nơi thầy (cô) công tác nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Phương pháp nêu gương Phương pháp đàm thoại Phương pháp đóng vai Phương pháp kể chuyện Phương pháp giảng giải Phương pháp luyện tập, thực hành Thường Thỉnh xuyên thoảng Chưa sử dụng Câu 4: Thầy (cô) đánh giá đánh giá hình thức giáo dục sống thơng qua hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học, nơi thầy (cô) công tác nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Hoạt động tham quan, dã ngoại Hoạt động tình nguyện Hoạt động nhân đạo Hoat động giao lưu Hoạt động câu lạc Hoạt động trò chơi Sân khấu tương tác Thường Thỉnh xuyên thoảng Chưa sử dụng Câu 5: Thầy (cô) đánh giá việc xây dựng kế hoạch quảngiáo dục sống thông qua trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học, nơi thầy cô công tác nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Tốt Khá Trung bình Yếu Xây dựng kế hoạch giáo dục KNS cho toàn trường từ đầu năm học Kế hoạch đảm bảo mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục KNS Xây dựng kế hoạch GD KNS riêng cho khối lớp Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động NGLL lồng ghép GD KNS Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trình tổ chức thực Câu 7: Thầy (cô) đánh giá việc tổ chức thực giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học, nơi thầy cô công tác nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Thành lập ban đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng Chỉ đạo phận triển khai thực kế hoạch Động viên, khuyến khích phận thực kế hoạch Chỉ đạo phối hợp lực lượng tham gia giáo dục KNS cho HS Thường Thỉnh Chưa xuyên thoảng Câu 8: Thầy (cô) đánh giá việc đạo thực giáo dục sống thông qua trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học, nơi thầy cô công tác nào? TT Nội dung Mức độ đánh giá thực Trung Tốt Khá Yếu bình Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục sống cho học sinh Nâng cao nhận thức cho LLGD Đầu tư mua sắm trang thiết bị, CSVC phục vụ cho hoạt động Chỉ đạo đổi cách thức tổ chức hoạt động, thu hút HS tích cực tham gia Phối hợp với CMHS, tổ chức đoàn thể địa phương tham gia vào trình triển khai Tăng cường rèn kỹ sống cần thiết cho học sinh Phân công cụ thể trách nhiệm, quyền hạn thành viên tổ chức Bồi dưỡng, nâng cao lực tổ chức, quản hoạt động giáo dục KNS cho giáo viên lực lượng giáo dục tham gia Câu 9: Thầy (cô) đánh giá công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục sống thông qua trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học, nơi thầy cô công tác nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Kiểm tra việc thực giáo dục sống cho học sinh theo kế hoạch Kiểm tra kế hoạch, lịch trình tổ chức hoạt động tuần Thường xuyên động viên, khen thưởng, đánh giá vai trò thành viên tham gia Kiểm tra hiệu giáo dục sống cho học sinh nhà trường thông qua việc tổ chức hoạt động Kịp thời đánh giá kết Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 10: Thầy (cơ) đánh giá yếu tố khách quan giáo dục sống thông qua trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học, nơi thầy cô công tác nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Điều kiện kinh tế gia đình, địa phương Điều kiện văn hố, trị địa phương Các văn đạo ngành Nội dung, chương trình giáo dục KNS Cơ sở vật chất nhà trường Tốt Khá Trung bình Yếu Phương pháp kiểm tra đánh giá chế động viên khen thưởng Câu 11: Thầy (cô) đánh giá yếu tố chủ quan giáo dục sống thông qua trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học, nơi thầy cô công tác nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Tốt Nhận thức đội ngũ CBQL giáo viên vai trò giáo dục sống cho học sinh tiểu học Nhận thức PHHS vai trò giáo dục sống cho học sinh tiểu học Ý thức, thái độ học sinh hoạt động giáo dục KNS Năng lực quảnhoạt động giáo dục sống cho học sinh đội ngũ CBQL Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục sống cho học sinh đội ngũ giáo viên Xin trân trọng cảm ơn hợp tác quý thầy (cơ)! Khá Trung bình Yếu PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (DÀNH CHO HỌC SINH) Các em học sinh thân mến! Những năm gần đây, cơng trình nghiên cứu kỹ sống học sinh ngày tăng Để góp nhìn tổng thể vấn đề này, thực đề tài nghiên cứu “Quản hoạt động giáo dục sống thông qua trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học thành phố Lào Cai” mong muốn nhận giúp đỡ anh (chị) vấn đề cách trả lời giúp số câu hỏi sau đây: Ý kiến anh (chị) có ý nghĩa quan trọng việc làm sáng tỏ vấn đề Mong em đọc câu hỏi lựa chọn phương án trả lời cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng với câu trả lời lựa chọn Xin cảm ơn em trước! Các em vui lòng trả lời câu hỏi đây: Câu Em học tiểu học trường tiểu học địa bàn thành phố Lào Cai không? - Có - Khơng Câu Em có quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống thông qua trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học địa bàn thành phố Lào Cai - Rất quan tâm - Quan tâm - Không quan tâm Câu 3: Em đánh giá đánh giá nội dung hoạt động giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học, nơi Em học tập nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Nhận thức thân Xây dựng kế hoạch Nhóm nhận thức học tự học Tư tích cực tư sáng tạo Giải vấn đề giao tiếp thuyết trình nói đám đơng Nhóm xã hội diễn đạt cảm xúc phản hồi làm việc nhóm quan sát lãnh đạo (làm thủ lĩnh) Nhóm quản thân làm chủ Quản thời gian Giải trí lành mạnh Xác định đối tượng giao tiếp Nhóm giao tiếp Xác định nội dung hình thức giao tiếp Phòng chống xâm hại thân thể Nhóm chống bạo lực phòng Phòng chống bạo lực học đường Phòng chống bạo lực gia đình Tránh tác động xấu từ bạn bè Tốt Khá Trung Chưa bình tốt Câu 4: Em đánh giá đánh giá phương pháp giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học, nơi Em học tập nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Phương pháp nêu gương Phương pháp đàm thoại Phương pháp đóng vai Phương pháp kể chuyện Phương pháp giảng giải Phương pháp luyện tập, thực hành Thường Thỉnh xuyên thoảng Chưa sử dụng Câu 5: Em đánh giá đánh giá hình thức giáo dục sống thông qua hoạt động trải nghiệm học sinh trường tiểu học, nơi Em học tập nào? Mức độ đánh giá thực TT Nội dung Hoạt động tham quan, dã ngoại Hoạt động tình nguyện Hoạt động nhân đạo Hoat động giao lưu Hoạt động câu lạc Hoạt động trò chơi Sân khấu tương tác Thường Thỉnh xuyên thoảng Xin em vui lòng cho biết số thông tin cá nhân sau đây: Em học sinh khối lớp: Giới tính: Xin trân trọng cảm ơn hợp tác em! Chưa sử dụng PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ CỦA THẦY/CÔ VỀ TÍNH CẤP THIẾT, KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT * Tính cấp thiết MỨC ĐỘ TT BIỆN PHÁP Rất cấp thiết Xây dựng danh mục KNS cần giáo dục cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực GDKNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ GV chủ nhiệm lớp Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Đổi phương pháp giáo dục theo hướng tiếp cận lực học sinh đa dạng hóa hình thức giáo dục KNS cho HS tiểu học Tăng cường phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội việc giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học Cấp Thiết Khơng cấp thiết * Tính khả thi MỨC ĐỘ TT BIỆN PHÁP Rất khả thi Xây dựng danh mục KNS cần giáo dục cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực GDKNS thông qua hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ GV chủ nhiệm lớp Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Đổi phương pháp giáo dục theo hướng tiếp cận lực học sinh đa dạng hóa hình thức giáo dục KNS cho HS tiểu học Tăng cường phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội việc giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học Khả Không thi khả thi ... sở lý luận quản lý giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường Tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường. .. lý giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trường Tiểu. .. nghiệm trường Tiểu học thành phố Lào Cai, đề tài đề xuất biện pháp quản lý giáo dục kĩ sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học thành phố Lào Cai, nhằm nâng cao hiệu hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học thành phố lào cai, tỉnh lào cai , Quản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học thành phố lào cai, tỉnh lào cai , Cấu trúc luận văn, Phương pháp luyện tập, rèn luyện, Kết luận chương 1, * Nhận thức của PHHS về vai trò của giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh của đội ngũ giáo viên, Kết luận chương 2, Đối với Tổng phụ trách Đội TNTP, Đối với chính quyền địa phương và các tổ chức ngoài nhà trường, Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Tài liệu tiếng Anh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm