NHẬP môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

15 123 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:12

NHẬPMÔNCÔNGNGHỆTHÔNGTIN2 15CTT ĐỒÁNMÔNHỌC #2 Tài liệu mô tả đồ án môn học cho môn học Nhập môn Công nghệ thông tin theo hướng chun ngành Khoa học máy tính – CơngnghệtrithứcvàThịgiácmáytính&Robot KhoaCôngnghệThôngtin ĐạihọcKhoahọcTựnhiênTPHCM Tháng03/2016 MỤCLỤC Cácnộidungchính 1 Nộidungđồán 2 Cácsảnphẩmcầnđạtđược Hướngdẫnthựchiệntheotuần Cáccôngcụgợiý 8 NhậpmơnCơngnghệthơngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT ĐỒÁNMƠNHỌC Cácnộidungchính • • • Môtảnộidungđồánvàcáckếtquảcầnđạtđược Hướngdẫnthựchiệnđồántheotuầnchogiảngviênvàsinhviên Cáchthứcđánhgiá ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCôngnghệThôngtin NhậpmônCôngnghệthôngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT Nộidungđồán Nộidungchính Cótấtcả3chủđề Nhómsinhviênchọnmộttrongbađểthựchiện Chủđề1-Nhậndạngảnh:Xâydựngmộtvideodemochomộthệthốngtìmkiếmthơngtinbằnghìnhảnhvăn Đồngthời,sinhviêntìmhiểunộidungkiếnthứcliênquan Chủ đề – Khai thác liệu: Xây dựng video demo cho hệ thống khai thác ý kiến người dùng qua internet Đồngthời,sinhviêntìmhiểucácnộidungkiếnthứcliênquan Chủđề3–Bảomật:Xâydựngmộtvideodemochomộtmơhìnhbảomậtởmộtcơngtytruyềnthơng Đồng thời,sinhviêntìmhiểucácnộidungkiếnthứcliênquan Mụctiêuđồán Sinhviênthựchiệnđồánsẽnắmđượccáckiếnthức: • • • • Kiếnthứccơbảnchomộtsốchủđềthuộc3chunngànhKHMT,CNTTvàTGMT Cáchtiếnhànhthựchiệnmộtdựántheomơhìnhlinhhoạt MộtsốcơngcụhỗtrợlàmviệccộngtáctrênmơitrườngInternet Xâydựngmơhìnhsảnphẩmtheoucầu Sinhviênthựchiệnđồánsẽrènluyệncáckĩnăng: • • • Lậpkếhoạch,làmviệcnhóm,tổchứcvàquảnlínhóm Tìmhiểuvàviếtbáocáo ĐọchiểutiếngAnhvàcáctàiliệuchunngành ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCơngnghệThơngtin NhậpmơnCơngnghệthơngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT 1.1 Đồán1-Nhậndạngảnh Xâydựngvideodemochomộthệthốngtìmkiếmthơngtinbằnghìnhảnhvănbản Đồngthờisinhviêntìm hiểucácnộidungkiếnthứcliênquan Biếtrằnghệthốnghoạtđộngtheomơhìnhsau: • • Đầuvàolàmộttậptinảnhcủamộttừ,câuhoặcmộtđoạnvănbản(text) Đầuralàcáctàiliệucónội dungliênquanđếnnộidungcủavănbảnđượctìmthấytừInternet Hệ thống chuyển tập tin hình ảnh thành dạng văn cơng cụ OCR Tiếp theo, văn rút đượcsẽđượcsửdụngtrựctiếp(đốivớitrườnghợpchỉlàmộttừhoặccâungắn)hoặcphảiquarút tríchtừkhóa(đốivớitrườnghợplàmộtđoạnvănbản)đểtìmcáctàiliệutừInternet Việctìmkiếm cáctàiliệunàyđượcthựchiệnbởicácchươngtrìnhtìmkiếmnhưGoogle,Yahoo! Videodemocầnthểhiệnđược: • • • Đầyđủcácbướcđượcđềcậpphíatrênvàtheođúngtrìnhtự Ởmỗibước,cầnthểhiệnđượckĩthuậtnàođượcsửdụng,cũngnhưđầuvàovàđầuraởmỗibước Videocầndễhiểuvàtrựcquansinhđộng Cácnộidungkiếnthứcsinhviêncầntìmhiểu: • • • OCR (opticalcharacterrecognition) Rúttríchcáctừkhóa,làcáctừchínhthểhiệnnộidungvănbản(keywordextractor) Sosánh2cơngcụtìmkiếm,vídụGooglevàYahoo! Đánhgiá ĐÁNHGIÁSẢNPHẨMĐỀTÀIA(50%điểmcủađềtài) Yếu(0-49%) OCR-Nhậndạngchữviết(25%) Biết khái Hiểu khái niệm bản, ứng d niệm bản, ứng ụng dụng Liệt kê phươngphápOCR Rúttríchtừkhóa(20%) Biết khái Hiểu khái Hiểu niệmcơbản niệmcơbản kháiniệm Biết phương pháp rút trích từ khóa Sosánhcơngcụtìmkiếm(20%) So sánh được, So sánh được, So sánh được, sốlượngtiêuchí≤3 số lượng số lượng tiêuchí≤5 tiêuchí> ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCơngnghệThơngtin TB(50–74%) Khá(75-89%) Tốt (90 100%) Hiểu khái niệm, ứng dụng Trình bày phương pháp OCR Hiểu khái niệm,ứngdụng Trình bày phương pháp OCR Thử nghiệm cơng cụ OCR(có minhchứng) Hiểu khái niệm, Biết phương pháp rút trích từ khóa Thử nghiệm cơngcụ(cóminh chứng So sánh được, số lượng tiêuchí> – NhậpmơnCơngnghệthơngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT Videodemo(35%) Thểhiệnđủcácbước củamơhình Hình ảnh nhiều chỗ khơng phù hợp với nộidung Thể đủ bướcmơhình Nêu rõ kĩ thuật sử dụng bước Hình ảnh phù hợp vớinộidung Sử dụng hồn tồn hình ảnh khơng tự quay Thể đủ bướcmơhình Nêu rõ kĩ thuật sử dụng mỗibước Hình ảnh phù hợpvớinộidung 50% hình ảnh sử dụng tự quay 1.2 Đồán2–Khaithácdữliệu Xây dựng video demo cho hệ thống khai thác ý kiến người dùng (opinion mining) qua internet Đồngthời,sinhviêntìmhiểucácnộidungkiếnthứcliênquan Biếtrằnghệthốnghoạtđộngtheomơhình sau: • • Đầuvàolàtừkhóaliênquanđếnmộtsảnphẩmhoặcsựkiệnnàođó Đầuralàthốngkêcóbao nhiêuphầntrămýkiếntrêninternetthíchhaykhơngthíchsảnphẩmhoặcsựkiện Khinhậnđượctừkhóa,hệthốngsẽthựchiệntìmkiếmcácstatus,comment(dạngvănbản)của ngườidùngtrênmộtsốtrangwebnhưFacebook,Twitter,blogs…cóchứatừkhóatrongkhoảng thờigiannhấtđịnh Tiếpđó,hệthốngsẽphânloạitháiđộ(thíchhaykhơngthích)từcácstatusthu Cuốicùngtínhsốlượngphầntrămthíchvàkhơngthíchtươngứng Videodemocầnthểhiệnđược: • • • Đầyđủcácbướcđượcđềcậpphíatrênvàtheođúngtrìnhtự Ởmỗibước,cầnthểhiệnđượckĩthuậtnàođượcsửdụng,cũngnhưđầuvàovàđầuraởmỗibước Videocầndễhiểuvàtrựcquansinhđộng Cácnộidungkiếnthứcsinhviêncầntìmhiểu: • • Webcrawler(lấydữliệutừinternet) Opinionmining(khaithácýkiếnngườidùng) Đánhgiá ĐÁNHGIÁSẢNPHẨMĐỀTÀIB(50%điểmcủađềtài) Yếu(0-49%) Webcrawler(lấydữliệutừinternet) (30%) Biết khái Hiểu khái niệm bản, ứng d niệm bản, ứng ụng dụng Liệt kê phươngphápOCR ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCôngnghệThôngtin TB(50–74%) Khá(75-89%) Tốt (90 100%) Hiểu khái niệm, ứng dụng Trình bày phương pháp OCR Hiểu khái niệm,ứngdụng Trình bày phương pháp OCR Thử nghiệm công cụ OCR(có – NhậpmơnCơngnghệthơngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT Opinionmining(khaithácýkiếnngười Biết khái Hiểu khái niệm bản, ứng d niệm bản, ứng dùng)(35%) ụng dụng Videodemo(35%) Thểhiệnđủcácbước củamơhình Hình ảnh nhiều chỗ khơng phù hợp với nộidung Thể đủ bướcmơhình Nêu rõ kĩ thuật sử dụng bước Hình ảnh phù hợp vớinộidung Sử dụng hồn tồn hình ảnh khơng tự quay Hiểu khái niệm, ứng dụng Biết phương pháp rút trích từ khóa Thể đủ bướcmơhình Nêu rõ kĩ thuật sử dụng mỗibước Hình ảnh phù hợpvớinộidung 50% hình ảnh sử dụng tự quay 1.3 Đồán3-Bảomật Xâydựngmộtvideodemochomộtmơhìnhbảomậtởmộtcơngtytruyềnthơng Đồngthời,sinhviêntìmhiểu cácnộidungkiếnthứcliênquan Nhữngvấnđềbảomậtquantâmlà: • • Cácsảnphẩm(hìnhảnh,video)đượcthiếtkế/quaybởicơngtycầnđượcchứngthực Chứngthựcnhư mộtcáchđánhdấu(haykítên)chosảnphẩm Cáchìnhảnh/videocóthểgửiqualạigiữacácphòngbanvàcầnđượcbảomậttrướcthờiđiểmcơngbố Mơhìnhbảomậthoạtđộngnhưsau: • • Cáctậptinsảnphẩmđượcápdụngkĩthuậtẩndữliệuđểẩnchữkíchứngthựcvàobêntrong(màkhơng thểphávỡđược) Cácsảnphẩmtrướckhigửiđiđếncácphòngbancầnđượcmãhóatrước Ngườinhậnmongmuốnsẽ phảigiảimãđểcósảnphẩmgốc Videodemocầnthểhiệnđược: • • Đầyđủcácbướcđượcđềcậpphíatrênvàtheođúngtrìnhtự Ởmỗibước,cầnthểhiệnđượckĩthuậtnàođượcsửdụng,cũngnhưđầuvàovàđầuraởmỗibước ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCơngnghệThơngtin NhậpmơnCơngnghệthơngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT • Videocầndễhiểuvàtrựcquansinhđộng Cácnộidungkiếnthứcsinhviêncầntìmhiểu: • • Ẩndữliệu(datahiding) Mãhóadữliệu Ngồira,sinhviênsẽphảitựquaymộtvideogiớithiệuvềnhómđểdemochomơhìnhcủamình Đánhgiá: ĐÁNHGIÁSẢNPHẨMĐỀTÀIC(50%điểmcủađềtài) Yếu(0-49%) Ẩndữliệu(datahiding) (25%) Biết khái Hiểu khái niệm bản, ứng d niệm bản, ứng ụng dụng Liệt kê phươngpháp Mãhóadữliệu(25%) Biết khái Hiểu khái niệm bản, ứng d niệm bản, ứng ụng dụng Videodemo(30%) Thểhiệnđủcácbước củamơhình Hình ảnh nhiều chỗ khơng phù hợp với nộidung Videogiớithiệunhóm(20%) Thể đủ bướcmơhình Nêu rõ kĩ thuật sử dụng bước Hình ảnh phù hợp vớinộidung Sử dụng hồn tồn hình ảnh không tự quay Đầy đủ thông tin Đầy đủ thơng tin cácthànhviên cácthànhviên Hìnhảnhnghèonàn Hình ảnh âm thanhphùhợp ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCôngnghệThôngtin TB(50–74%) Khá(75-89%) Tốt (90 100%) Hiểu khái niệm, ứng dụng Trình bày phươngpháp – Hiểu khái niệm,ứngdụng Trình bày phươngpháp Thử nghiệm cơng cụ OCR(có minhchứng) Hiểu Hiểu khái khái niệm, ứng niệm,ứngdụng dụng Biết phương Biết phương pháp rút trích từ pháp rút trích từ khóa khóa Thử nghiệm cơngcụ(cóminh chứng Thể đủ Thể đủ bướcmơhình bướcmơhình Nêu rõ kĩ Nêu rõ kĩ thuật sử dụng thuật sử dụng mỗibước mỗibước Hình ảnh phù Hình ảnh phù hợpvớinộidung hợpvớinộidung 50% hình ảnh sử dụng tự sử dụng tự quay quay Đầyđủthôngtincácthànhviên Nộidunghấpdẫn,sángtạo NhậpmônCôngnghệthôngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT Cácsảnphẩmcầnđạtđược Projectplan(phácthảodựán) KếhoạchthựchiệndựántheoquitrìnhScrum Meetingminutes(chitiếtcuộchọp) Ghilạinộidungcáccuộchọphangtuầncủanhóm Cácthànhphầncơ bảngồmcó:Cáccơngviệccủatuầntrước,tiếnđộcủacáccơngviệcnày(đãxong,đãhồnthành?%),các vấnđềcòntồnđộngvàcácgiảiphápđãchọnsaukhithảoluận,cáccơngviệcmới,phâncơngcơngviệccho tuầnmới Reflectivereport(báocáorútkinhnghiệm) Báocáorútkinhnghiệmsaukhihồnthànhdựán:nhậnxét nhữngđiểmđãlàmtốt,nhữngđiểmcòntồnđọng,mứcđộđónggópcủacácthànhviên BáocáoSlide BáocáodạngSlidevềsảnphẩmcủanhóm(vềvideo&nộidungkiếnthức) Sảnphẩmdemo ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCôngnghệThôngtin NhậpmônCôngnghệthôngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT Hướngdẫnthựchiệntheotuần Mụctiêu Nộidungthựchiệnđượcviếttrêncơsở5tuầnthựchiện Tuần7TH: 18/04/2016 Tuần8TH: 25/04/2016 Tuần9TH: 02/05/2016 Tuần10TH: 09/05/2016 Tuần11TH: 16/05/2016 Tuần12TH: 23/05/2016 Giớithiệuđềtàivàcácucầu Lênkếhoạchchodựán Tìmhiểumộtquitrìnhvàcáccơngcụsẽsửdụng Tiếnhànhthửnghiệmquytrình Mơtảquytrình Tiếnhànhthửnghiệmquytrình Mơtảquytrình Hồnchỉnhsảnphẩm,slide&báocáo Báocáođồán2vàogiờlíthuyết Nhóm(đứngđầulàtrưởngnhómvớivaitròScrumMaster)báocáohàngtuầnchoGiảngviênhướngdẫnthực hành(vaitròProductOwner)tronggiờthựchànhhàngtuần Kếtquảthảoluậnnhómcầnđượcghilạitrongmeetingminutes Cáccơngcụgợiý A Cáccơngcụxửlýhìnhảnh ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCơngnghệThơngtin NhậpmơnCơngnghệthơngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT a IrfanView b MSPaint B Cáccôngcụnhậndạngảnh c VietOCR A Java/.NET GUI frontend for Tesseract OCR engine Supports optical character recognition for VietnameseandotherlanguagessupportedbyTesseract VietOCRisreleasedanddistributedunderthe Apache License, v2.0 http://vietocr.sourceforge.net/ d OtherOCRtools tool OCR tham khảo Sinh viên khuyến khích sử dụng so sánh kết tool khác Đa phần tool cho phép dùng thử Sinh viên cần submit thông tin để download trial http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_optical_character_recognition_software C Cáccôngcụxửlýphim e WindowMovieMaker Window Live Movie Maker - có sẵn máy Windows f AdobePremiere AdobePremiereProisatimeline-basedvideoeditingsoftwareapplication ItispartoftheAdobe CreativeSuite,asuiteofgraphicdesign,videoeditingandweb http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=premiere_elements&loc=usg Othervideo_editing_softwares Các tool tham khảo Sinh viên khuyến khích sử dụng so sánh độ tiện dụng hiệu tool khác Một số tool miễn phí, số trial Sinh viên cần submit thông tin để download trial http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_video_editing_software ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCôngnghệThôngtin NhậpmônCôngnghệthôngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT h AdobeAfterEffects,toolRotoBrush Adobe After Effects is a digital motion graphics and compositing software package published by Adobe Systems,usedinthepost-productionprocessoffilmmakingandtelevisionproduction Itsmainusesarethe origination of 2D and 2.5D animation, visual effects compositing and finishing (image adjustment, color correctionetc.) AfterEffectscanalsobeusedasabasicnon-lineareditorandamediatranscoder http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=after_effects i Mộtsốtoolthamkhảokhác http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects#Comparable_products D j Cáccôngcụxửlýâmthanh JetAudio JetAudiolàmộttrongnhữngtrìnhnghenhạcvàoloạibậcnhấthiệnnay,cókhảnăng chơihầuhếtcácđịnhdạngphổbiếnvàcácđịnhdạngkhác,JetAudiocòncó riêngmộtbộEqualizercủariêngmìnhlàmtăngchấtlượngâmthanhkhichơibằngJetAudio k Audacity Audacity®làmộtphầnmềmnguồnmở,tựdochoviệcghiâmvàchỉnhsửaâm Rấtnhỏgọnvànhanh http://audacity.sourceforge.net/ http://vi.wikipedia.org/wiki/Audacity http://www.youtube.com/watch?v=3TyF_vukSVY http://www.youtube.com/watch?v=5rQr5YVNqI0 l MKVToolNix MKVToolnixchophéplấyphầnaudiocủabộphimchấtlượngkémhơn ghépquaphimchấtlượngcaocủabạn Tấtcảcácyêucầutrêncóthể thựchiệndểdàngvớiMKVToolnix DùtênlàMKVToolnixnhưng ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCơngnghệThơngtin 10 NhậpmơnCơngnghệthơngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT MKVToolnixhỗtrợhầuhếtcácđịnhdạngvideo,audiovàsubhiệncó,hơn nữa,đâylàcơngcụmiễnphí100% http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/downloads.html#windows http://forum.taiphanmem.org/index.php?topic=605.0 m VideoEditmagic Khibạncónhiềuđoạnphimvàmuốnnốilạivớinhaubằngcáchiệuứngđộcđáo haychènchữgiớithiệu,VideoEditMagiclàmộtcơngcụhữuích Phầnmềmnày chỉcó12,8MBnênkhơngucầumáytínhcấuhìnhcao Ngồira,VideoEdit Magiccòncóthểchụphìnhtừwebcamvàchènlnvàođoạnphimđangchỉnh sửa Bảndùngthử30ngàysẽchènđoạnchữquảngcáovàosảnphẩmcuốicùng Phầnhướngdẫnđượcthựchiệndưới dạngflashgiúpngườidùngdễdàngtheodõi http://www.download.com.vn/audio+video/video+editor+studio/5020_video-edit-magic.aspx n AudioToVideoMixer Côngcụ“AudiotoVideoMixer”sẽgiúpbạnthựchiệnviệclồngâmthanhvàovideosố chỉbằngmộtvàicúclickchuột http://www.download.com.vn/timkiem/Audio+to+Video+Mixer/index.aspx http://diendan.yeulaptop.com/phan-mem-long-am-thanh-vao-video-audio-video-mixer-3-0-7-a- 15524.html E Cáccơngcụxửlýngơnngữtựnhiên o VLSP Hệthốngtrìnhdiễnmộtsốsảnphẩmcủanhánhđềtài"Xửlívănbản"làmộtphầncủađềtàiKC01.01/0610"NghiêncứupháttriểnmộtsốsảnphẩmthiếtyếuvềxửlítiếngnóivàvănbảntiếngViệt"(VLSP) HệthốngtíchhợpsảnphẩmdoNguyễnViệtCườngvàNguyễnLêMinh(JAIST)pháttriển Cáccơngcụxửlí tiếng Việt nhóm thực cung cấp Hệ thống tích hợp sử dụng công cụ mã nguồn mở: PHP, ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCôngnghệThôngtin 11 NhậpmônCôngnghệthôngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT MySQL,Smarty,Snoopy,WZToolTip,Mudim,Zapatec http://vlsp.vietlp.org:8080/demo/p StanfordNLP The Stanford NLP Group makes parts of our Natural Language Processing software available to everyone These are statistical NLP toolkits for various major computational linguistics problems They can be incorporated into applications with human language technology needs http://nlp.stanford.edu:8080/parser/ F Cáccơngcụmãhóavàẩndữliệu q as3crypto CryptographylibraryforActionScript3,includingpartialTLS1.0support http://crypto.hurlant.com/demo/ r Javascript implementation of DES http://www.tero.co.uk/des/test.php s AspEncrypt Demo 2: Text Encryption/Decryption http://support.persits.com/encrypt/demo_text.asp t SecretKeyEncryptionDemo http://www.codeproject.com/Articles/28112/Secret-Key-Encryption-Demo u RSADemoApplet http://cisnet.baruch.cuny.edu/holowczak/classes/9444/rsademo/ v MSUStegoVideo Uniquetoolforhidinginformationinvideo (VirtualDubfilter/standaloneexecutable) MSUGraphics&MediaLab(VideoGroup) MSU StegoVideo allows hiding any file in a video sequence ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCôngnghệThôngtin 12 NhậpmônCôngnghệthôngtin2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT Different popular codecs were analyzed and an algorithm, providing the smallest data loss after compression, was chosen Convolutional codes with Viterbi decoding are used to correct occurred errors http://compression.ru/video/stego_video/index_en.html Ngồira,cũngcóthểsửdụng(thêm)cácphầnmềmhợpphápkhácphùhợpvớicơngviệc ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|KhoaCơngnghệThơngtin 13 ... http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_video_editing_software ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|Khoa Công nghệ Thông tin Nhập môn Công nghệ thông tin 2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT h AdobeAfterEffects,toolRotoBrush... thực cung cấp Hệ thống tích hợp sử dụng công cụ mã nguồn mở: PHP, ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|Khoa Công nghệ Thông tin 11 Nhập môn Công nghệ thông tin 2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT MySQL,Smarty,Snoopy,WZToolTip,Mudim,Zapatec... Hướngdẫnthựchiệnđồántheotuầnchogiảngviênvàsinhviên Cáchthứcđánhgiá ĐHKhoahọcTựnhiênTPHCM|Khoa Công nghệ Thông tin Nhập môn Công nghệ thông tin 2 ĐồánhướngKHMT-CNTT-TGMT Nộidungđồán Nộidungchính Cótấtcả3chủđề
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬP môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NHẬP môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Từ khóa liên quan