BÀI GIẢNG THỰC HÀNH DEMO hệ THỐNG

49 111 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI GIẢNG THỰC HÀNH Đà Nẵng, tháng 08 năm 2016 DEMO HE THONG CHƯƠNG I Bài tập 1.1: (STAMGIAC) Viết chương trình nhập vào độ dài hai cạnh tam giác góc hai cạnh đó, sau tính in hình diện tích tam giác Input: a, b theta (theo độ) Output: S diện tích tam giác, làm tròn đến chữ số thập phân Ví dụ: INPUT OUTPUT 90 6.00 Ý tưởng: Cơng thức tính diện tích tam giác: S = kẹp cạnh a b a.b sin( ) với a,b độ dài cạnh  góc Bài tập 1.2: (CANBACN) Viết chương trình tính n x , x>0 Input: x n Output: S bậc n x, làm tròn đến chữ số thập phân Ví dụ: INPUT OUTPUT 3.00 Ý tưởng: Ta có: n x = xn = en ln x Bài tập 1.3: (SWAP) Viết chương trình nhập vào số nguyên a, b Sau hốn đổi giá trị số đó: a/ Cho phép dùng biến trung gian b/ Không phép dùng biến trung gian Input: a, b Output: b, a Ví dụ: INPUT OUTPUT Bài tập 1.4: (HERONG) Viết chương trình tính siện tích tam giác theo công thức sau: S= p( p  a)( p  b)( p  c) với p = (a+b+c) Input: Các số thực a, b c Output: S diện tích tam giác, làm tròn đến chữ số thập phân DEMO SYSTEM DEMO HE THONG Ví dụ: INPUT OUTPUT 6.00 Bài tập 1.5: (HINHHOP) Biết diện tích mặt hình hộp chữ nhật: S1, S2 S3 Viết chương trình tính tổng chu vi mặt hình hộp chữ nhật Input: Các số nguyên S1, S2, S3 Output: Tổng chu vi T Ví dụ: INPUT 1 OUTPUT 12 Bài tập 1.6: (LOWER) Đổi chữ in hoa chữ thường tương ứng Input: Chữ hoa Output: Chữ thường tương ứng Ví dụ: INPUT A OUTPUT a Bài tập 1.7: (UPPER) Đổi chữ thường chữ in hoa tương ứng Input: Chữ thường Output: Chữ in hoa tương ứng Ví dụ: INPUT a OUTPUT A Bài tập 1.8: (BEHIND) Cho chữ hoa A số nguyên dương N≤10 In chữ hoa đứng sau chữ A N đơn vị (chú ý: chữ xếp theo vòng tròn, A = ‘Z’ N = đáp án ‘A’) Input: Chữ hoa A số nguyên dương N Output: Chữ thỏa mãn đề Ví dụ: INPUT B1 OUTPUT C Bài tập 1.9: (SUMQR) Cho hai số nguyên dương n,k ≤ 1018 Gọi n = q*k + r Tính tổng q+r Input: n, k Output: q+r Ví dụ: DEMO SYSTEM DEMO HE THONG INPUT 53 OUTPUT Bài tập 1.10: (CVTRON) Cho đường tròn bán kính R ≤ 106 Tính chu vi hình tròn (làm tròn đến hai chữ số thập phân) Input: R Output: T chu vi Ví dụ: INPUT OUTPUT 18.85 Bài tập 1.11: (DISTANCE) Cho điểm A(x1,y1) B(x2,y2) Tính khoảng cách A B (làm tròn đến hai chữ số thập phân) Input: x1, y1, x2, y2 ≤ 106 Output: D khoảng cách Ví dụ: INPUT 0001 OUTPUT 1.00 Bài tập 1.12: (VECTOR) Cho vector 𝑎⃗ =(a1,a2) Tính modul vector theo công thức sau a  a12  a22 (làm tròn đến hai chữ số thập phân) Input: a1, a2 ≤ 106 Output: S modul vector Ví dụ: INPUT 01 OUTPUT 1.00 Bài tập 1.13: (SCALAR) Cho vector 𝑎⃗ =(a1,a2) 𝑏⃗⃗ =(b1,b2) Tính tích vơ hướng hai vector (làm tròn đến hai chữ số thập phân) Input: a1, a2, b1, b2 ≤ 106 Output: S tích vơ hướng Ví dụ: INPUT 1001 OUTPUT 0.00   Bài tập 1.14: (COSVEC) Cho vector 𝑎⃗ =(a1,a2) 𝑏⃗⃗ =(b1,b2) Tính Cos( a , b ) (làm tròn đến hai chữ số thập phân) Input: a1, a2, b1,b2 ≤ 106   Output: C Cos( a , b ) DEMO SYSTEM DEMO HE THONG Ví dụ: INPUT 0110 OUTPUT 0.00 Bài tập 1.15: (MIDPOINT) Cho điểm A(x1,y1) B(x2,y2) Tìm tọa độ trung điểm M AB (làm tròn đến hai chữ số thập phân) Input: x1, y1, x2, y2 ≤ 106 Output: x, y tọa độ điểm M Ví dụ: INPUT 0022 OUTPUT 1.00 1.00 Bài tập 1.16: (LINEAR) Phương trình tổng qt đường thẳng có dạng Ax + By + C = (A B không đồng thời 0) Cho điểm P(x1,y1) Q(x2,y2) Tìm phương trình đường thẳng qua PQ (làm tròn đến hai chữ số thập phân) Input: x1 y1 x2 y2 ≤ 106 Output: A, B, C hệ số phương trình đường thẳng Ví dụ: INPUT 0111 OUTPUT 0.00 1.00 -1.00 Bài tập 1.17: (PTOLINE) Cho đường thẳng : Ax + By + C = điểm M(x0;y0) Tính khoảng cách từ M đến đường thẳng  (làm tròn đến hai chữ số thập phân) Input: A, B, C, x0, y0 ≤ 106 Output: D khoảng cách Ví dụ: INPUT -1 0 OUTPUT 1.00 Bài tập 1.18: (ANGLE) Cho hai đường thẳng D1: A1x + B1y + C1 = D2: A2x + B2y + C2 = Tính cos(D1,D2) (làm tròn đến hai chữ số thập phân) Input: A1, B1, C1, A2, B2, C2 ≤ 106 Output: cos(D1,D2) Ví dụ: INPUT -1 -1 OUTPUT 0.00 Gợi ý: cos   DEMO SYSTEM A1 A2  B1 B2 A  B12 A2  B22 DEMO HE THONG Bài tập 1.19: (TAMDTRON) Cho điểm A(x1,y1), B(x2,y2) C(x3,y3) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (làm tròn đến hai chữ số thập phân) Input: x1, y1, x2, y2, x3, y3 ≤ 106 Output: x, y tọa độ tâm đường tròn Ví dụ: INPUT 000220 OUTPUT 1.00 1.00 Bài tập 1.20: (MAXIMA) Cho số nguyên dương n ≤ 106 Tách n thành số a, b cho tích P=a*b2 đạt cực đại Input: n ≤ 106 Output: a, b Ví dụ: INPUT OUTPUT 24 Gợi ý: Gọi x số thứ hai số thứ là: (n-x) Theo đề ta có: P(x) = x2.(n-x) Hàm P đạt cực đại P’(x) = -3x2 + 2nx =  x = 2n/3 DEMO SYSTEM DEMO HE THONG CHƯƠNG 2: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Bài tập 2.1: (MAXMIN) Viết chương trình tìm số lớn bé bốn số nguyên : a, b, c, d (a, b, c, d ≤ 1018) Input: a, b, c, d Output: Max, Min Ví dụ: INPUT 1423 OUTPUT 41 Bài tập 2.2: (DATE) Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm Máy lên ngày, tháng, năm hôm sau Input: ngày, tháng, năm Output: ngày, tháng, năm hơm sau Ví dụ: INPUT 15 2016 OUTPUT 16 2016 Gợi ý: Biện luận theo tháng Gom tháng thành nhóm: tháng có 31 ngày (1,3,5,7,8,10,12), tháng có 30 ngày (4,6,9,11) tháng (có 28 29 ngày tùy theo năm nhuận) Dùng lệnh lựa chọn: switch (thang) { case 1,3,5,7,8,10,12: case 4,6,9,11: case 2: } Bài tập 2.3: (NTFS) (Olympic 2009, khối Cao đẳng) Trong hệ thống NTFS, nhớ phân phối cho file theo đơn vị cluster, cluster 4KB (tức 4096 byte) Như dù file bạn có kích thước byte chiếm nhớ 4KB đĩa Yêu cầu: Cho số nguyên dương n kích thước file đơn vị byte Hãy xác định số KB mà file chiếm đĩa hệ thống NTFS Input: Số nguyên n (0 < n ≤ 109) Output: Một số nguyên số KB mà file chiếm đĩa hệ thống NTFS Ví dụ: DEMO SYSTEM DEMO HE THONG INPUT 4097 OUTPUT Bài tập 2.4: (TIME) (Olympic 2010, khối Cao đẳng) Bảng đồng hồ điện tử gồm dãy ba số h, p s thể tương ứng giờ, phút giây thời điểm Cứ sau giây giá trị ba số h, p s thay đổi thành ba số h1, p1 s1 tương ứng với thời điểm Yêu cầu: Cho ba số h, p s, tìm ba số h1, p1 s1 Input: Ba số nguyên không âm h, p s (0 ≤ h ≤ 23, ≤ p, s ≤ 59) Output: Ba số nguyên h1, p1 s1 tìm Ví dụ: INPUT 30 OUTPUT 30 Bài tập 2.5: (SONGSONG) Cho đoạn thẳng AB CD với đỉnh A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) D(x4,y4) không trùng Hãy cho biết AB có song song với CD? Input: Tọa độ điểm A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) D(x4,y4) điểm dòng Output: TRUE/FALSE tương ứng với tích chất song song khơng Ví dụ: INPUT OUTPUT 0 TRUE 1 Bài tập 2.6: (VUONGGOC) Cho đoạn thẳng AB CD với đỉnh A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) D(x4,y4) không trùng Hãy cho biết AB có vng góc với CD? Input: Tọa độ điểm A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) D(x4,y4) điểm dòng Output: TRUE/FALSE tương ứng với tích chất vng góc khơng Ví dụ: INPUT 1 0 1 OUTPUT TRUE Bài tập 2.7: (THREEPNT) Cho điểm A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) không trùng Hãy cho biết A, B, C có thẳng hàng? Input: Tọa độ điểm A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) điểm dòng Output: TRUE/FALSE tương ứng với tích chất thẳng hàng khơng DEMO SYSTEM DEMO HE THONG Ví dụ: INPUT 0 1 2 OUTPUT TRUE Bài tập 2.8: (TRICHECK) Cho đoạn thẳng có độ dài ≤ a,b,c
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG THỰC HÀNH DEMO hệ THỐNG, BÀI GIẢNG THỰC HÀNH DEMO hệ THỐNG