Đề+ Đáp án Toán lớp 5

2 126 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:10

PHÒNG GD&ĐT QUẢN BẠ TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC BÁT ĐẠI SƠN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2018 - 2019 Mơn: Tốn - Lớp Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian giao đề) A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: a) Số Bốn mươi bảy phảy bốn mươi tám viết nào? A 47,480 b) Phân số thập phân A 0,0834 B 47,48 C 47,0480 D 47,048 834 viết dạng số thập phân là: 10 B 0,834 C 8,34 D 83,4 c) Số thập phân gồm có: năm trăm; hai đơn vị; sáu phần mười; tám phần trăm viết là: A 502,608 B 52,608 C 52,68 D 502,68 d) Xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7 …………………………………………………………………………………… Câu 2: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: a) Giá trị chữ số số 45,795 có giá trị là: A 90 B 95 b) Số bé số: 3,445; A 3,445 C 3,454; B 3,454 100 3,455; D 3,444 C 3,455 10 là: D 3,444 Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: a) Kết phép tính 12,365 x 100 = ……… là: A 12365 B 123,65 C 1236,5 D 1,2365 C 150 000 D 1,500 b) Kết phép tính 15 : 0,01 = ……… là: A 0,15 B 500 Câu 4: (1 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: a) Lớp 5A có 40 bạn, có 24 bạn thích bóng đá Hỏi số bạn thích bóng đá chiếm phần trăm số bạn lớp 5A? A 24% B 40% C 60% D 100% b) Đơn vị đo độ dài 1m 53 cm thành hỗn số viết là: Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: a) Viết số thích hợp vào chỗ trống …: 30g = kg A 30 000 kg B 0,03 kg C 0,3kg D 3kg b) 6m2 62dm2 = dm2 số cần điền vào chỗ trống … A 6062 dm2 B 662 dm2 C 662 m2 D 6620 dm2 Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 32,10 > 320 b) 5,05 = 5,050 c) 45,1 > 45,098 d) 79,12 < 32,98 Câu 7: (0,5 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có kích thước ghi hình vẽ bên Diện tích khu vườn là: A 18 km C 18 dm2 30 m B 18 D 1800 m2 60 m B/ PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) Câu (1 điểm) Tính giá trị biểu thức a) (242,7 – 70,6 ) x 4,1 b) 9,88 : (1,14 + 1,46) – 0,98 Câu 2: (2 điểm) Một ruộng hình tam giác có cạnh đáy 8,6m, chiều cao cạnh đáy Tính diện tích ruộng đó? Câu 3: (1 điểm) Một cửa hàng tháng 12 phải nộp thuế 12 000 000 đồng (bằng 10% doanh thu) Hỏi doanh thu cửa hàng tiền? Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề+ Đáp án Toán lớp 5, Đề+ Đáp án Toán lớp 5