TỰ LUẬN môn KINH tế CHÍNH TRỊ

4 85 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:02

TỰ LUẬN MƠN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Ngun nhân sâu xa khủng hoảng kinh tế TBCN gì? Tích luỹ tích luỹ nguyên thuỷ khác điểm nào? Nếu nhà trả công giá trị sức lao động có bóc lột giá trị thặng dư khơng, sao? Địa tơ TBCN khác địa tơ phong kiến nào? Tích tụ tập trung giống khác nào? Giá ruộng đất giá hàng hố thơng thường khác nào? Tại nói việc tìm hàng hố sức lao động coi chìa khố để giải mâu thuẫn công thức chung bản? Giá trị hàng hoá sức lao động đo lường cách nào? Giá trị giá trị thặng dư giống khác nào? 10 Căn để phân chia sản xuất thành bất biến khả biến? 11 Căn để phân chia sản xuất thành cố định lưu động? 12 Độc quyền đời sở cạnh tranh tự khơng thủ tiêu cạnh tranh, sao? 13 Quy mơ tích luỹ phụ thuộc vào nhân tố nào? 14 Quy luật chung tích luỹ bản? 15 Những đặc điểm kinh tế CNTB độc quyền mà Lênin gì? 16 Nguyên nhân xuất hiện CNTB độc quyền nhà nước gì? 17 Xuất xuất hàng hố khác nào? 18 Địa tơ chênh lệch địa tơ tụt đối có giống khác nhau? 19 Vì nói tiền hàng hố đặc biệt? 20 Đặc trưng kinh tế thị trường định hướng XHCN? 21 Nội dung chủ yếu Chính sách kinh tế Lênin? 22 Vì nói: cách mạng KH-CN hiện đại nguyên nhân trực tiếp đẩy nhanh q trình tồn cầu hố kinh tế? 23 Đảng ta xác định nguyên tắc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại? 24 Trong TKQĐ lên CNXH nước ta phải thực hiện nhiệm vụ kinh tế nào? 25 Để cơng nghiệp hố, hiện đại hố thành cơng cần có giải pháp gì? 26 Để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, Nhà nước cần thực hiện sách gì? 27 Cơng nghệ gồm thành phần nào? 28 Sự khác quy luật kinh tế sách kinh tế? 29 Các giai đoạn phát trin ca kinh t th trng? 30 Nguyên nhân sâu xa khủng hoảng kinh tế TBCN gì? 31 Giá trị hàng hoá sức lao động đo lường cách nào? 32 Vì nói sức lao động hàng hoá đặc biệt? 33 Các nguồn vốn cần huy động để đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước vai trò nó? 34 Nguồn nhân lực phục vụ cho cơng nghiệp hố, hiện đại hố gồm phn ch yu no? 35 Tiêu chí để phân biệt thời đại kinh tế? 36 Tiêu chí để phân biệt hình thái kinh tế - xã hội? 37 Thế chế độ sở hữu TLSX? 38 Thế cấu kinh tế hợp lý? 39 Điều kiện đời điều kiện tồn sản xuất hàng hố có khơng? Vì sao? 40 Trong giai đoạn CNTB tự cạnh tranh, quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá sản xuất, giai đoạn CNTB độc quyền biểu hiện thành quy luật gì? 41 Các cường quốc đế quốc xâm chiếm thuộc địa nhằm mục đích gì? 42 Đầu quốc tế gồm đầu trực tiếp đầu gián tiếp Đầu trực tiếp gồm hình thức nào? 43 Trong quan hệ kinh tế quốc tế hiện có hình thức chủ yếu nào? 44 Trong thành phần kinh tế nhà nước có cấu lợi ích kinh tế nào? 45 Trong thành phần kinh tế tập thể có cấu lợi ích kinh tế nào? 46 Đặc trưng kinh tế thị trường định hướng XHCN? 47 ThÕ tăng trng kinh tế bền vững? 48 Ni dung chủ yếu Chính sách kinh tế Lênin? 49 Vì nói: cách mạng KH-CN hiện đại nguyên nhân trực tiếp đẩy nhanh trình tồn cầu hố kinh tế? 50 Trong TKQĐ nước ta có hình thức phân phối thu nhập chủ 51 Đặc điểm kinh tế TKQĐ lên CNXH Việt Nam gì? 52 Tình quy luật phân công lại lao động xã hội trình CNH, HĐH? 53 Trong lịch sử giới, CNH tiến hành theo mơ hình nào? 54 Công nghệ gồm thành phần nào? 55 Các giai đoạn phát triển kinh tế thị trường? 56 Vì kinh tế thị trường tồn TKQĐ lên CNXH nước ta? 57 Xét cấu ngành, kinh tế nông thôn gồm ngành nào? 58 Cơ sở kinh tế hình thức phân phối theo lao động TKQĐ lên CNXH? 59 Nguyên nhân sâu xa khủng hoảng kinh tế TBCN gì? 60 Sự khác chủ yếu tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu gì? 61 Tiêu chuẩn để đánh giá tính đắn xã hội hố sản xuất gì? 62 Vì nói người nhân tố tăng trưởng kinh tế bền vững? 63 Khi xuất hiện phạm trù giá sản xuất giá trị có sở giá khơng, sao? 64 Thị giá cổ phiếu có phụ thuộc vào mệnh giá cổ phiếu khơng, sao? 65 Nếu nhà trả cơng giá trị sức lao động có bóc lột giá trị thặng dư khơng? sao? 66 Vì thị trờng chứng khốn gọi "phong vũ biểu" kinh tế? 67 Thị giá cổ phiếu giá ruộng đất giống nào? 68 Giá trị thị trường hàng hoá công nghiệp nông nghiệp giống khác nào? 69 Khi lạm phát phi mã xảy ra, người có tiền cất giữ nhà, gửi ngân hàng, đầu vào sản xuất mua hàng hoá, vàng cất giữ Cách có lợi nhất, bất lợi nhất? Vì sao? 70 Việc mua bán nơ lệ mua bán sức lao động có giống khác nhau? Vì sao? 71 Mâu thuẫn cơng thức chung diễn tả là: giá trị thặng dư vừa sinh lưu thông lại vừa sinh lưu thơng Hãy giải thích sao? 72 Việc phát hiện tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hố có ý nghĩa gì? 73 bất biến phận chuyển giá trị sang sản phẩm nào? 74 Trong CNTB, tiền lương lợi nhuận có mâu thuẫn với khơng? Vì sao? 75 Căn ý nghĩa việc phân chia sản xuất thành bất biến khả biến; cố định lưu động gì? 76 Tại mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại coi tiền đề quan trọng cơng nghiệp hố, hiện đại hoá nước ta? 77 Một nhiệm vụ quan trọng cơng nghiệp hố nơng nghiệp ứng dụng tiến khoa học - công nghệ nông nghiệp, nông thôn Nội dung chủ yếu ứng dụng tiến KH - CN nông nghiệp, nông thôn gì? 78 Kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta kinh tế thị trường nói chung có đặc điểm giống nhau? 79 Vai trò kinh tế nhà nước xác định văn kiện Đại hội IX Đảng nào? 80 Công nghiệp hoá gắn với hiện đại hoá đặc điểm riêng nước ta có khơng? Sự kết hợp cơng nghiệp hố với hiện đại hố có tác dụng gì? 81 Trong giai đoạn CNTB tự cạnh tranh, quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá sản xuất, giai đoạn CNTB độc quyền biểu hiện thành quy luật gì? Vì sao? 82 Trong giai đoạn CNTB độc quyền, quy luật giá trị thặng dư biểu hiện thành quy luật gì? Vì sao? 83 Đầu quốc tế gồm đầu trực tiếp đầu gián tiếp Đầu trực tiếp gồm hình thức nào? 84 Kinh tế đối ngoại có vai trò phát triển kinh tế nước? 85 Các giải pháp chủ yếu để mở rộng, nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại nước ta gì? 86 Trong TKQĐ nước ta có hình thức phân phối thu nhập chủ yếu nào? 87 Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2030? (theo Nghị Hội nghị lần thứ năm, BCHTW khóa XII) 88 Quan điểm đạo Đảng ta vai trò kinh tế nhân phát triển kinh tế, phát triển kinh tế độc lập, tự chủ? (theo Nghị Hội nghị lần thứ năm, BCHTW khóa XII) 89 Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 2025, 2030 có doanh nghiệp khu vực kinh tế nhân? (theo Nghị Hội nghị lần thứ năm, BCHTW khóa XII) ... kinh tế nào? 45 Trong thành phần kinh tế tập thể có cấu lợi ích kinh tế nào? 46 Đặc trưng kinh tế thị trường định hng XHCN? 47 Thế tăng trng kinh tế bỊn v÷ng? 48 Nội dung chủ yếu Chính sách kinh. .. 55 Các giai đoạn phát triển kinh tế thị trường? 56 Vì kinh tế thị trường tồn TKQĐ lên CNXH nước ta? 57 Xét cấu ngành, kinh tế nông thôn gồm ngành nào? 58 Cơ sở kinh tế hình thức phân phối theo... nghị lần thứ năm, BCHTW khóa XII) 88 Quan điểm đạo Đảng ta vai trò kinh tế tư nhân phát triển kinh tế, phát triển kinh tế độc lập, tự chủ? (theo Nghị Hội nghị lần thứ năm, BCHTW khóa XII) 89 Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ LUẬN môn KINH tế CHÍNH TRỊ , TỰ LUẬN môn KINH tế CHÍNH TRỊ