Tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục với nhóm trẻ lai từ các cuộc hôn nhân đài việt và hàn việt ở khu vực tây nam bộ (nghiên cứu trường hợp tỉnh hậu giang)

212 119 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 10:42

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƢƠNG HIỀN HẠNH TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ GIÁO DỤC VỚI NHÓM TRẺ LAI TỪ CÁC CUỘC HÔN NHÂN ĐÀI-VIỆT HÀN-VIỆT KHU VỰC TÂY NAM BỘ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hậu Giang) LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƢƠNG HIỀN HẠNH TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ GIÁO DỤC VỚI NHĨM TRẺ LAI TỪ CÁC CUỘC HƠN NHÂN ĐÀI-VIỆT HÀN-VIỆT KHU VỰC TÂY NAM BỘ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hậu Giang) Ngành: Xã hội học Mã số: 9.31.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐẶNG NGUYÊN ANH HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu nêu Luận án trung thực, tiến hành nghiên cứu cách nghiêm túc kết nghiên cứu nhà nghiên cứu trước tiếp thu cách chân thực, cẩn trọng, có trích nguồn dẫn cụ thể Luận án Những kết luận khoa học Luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả Luận án Dƣơng Hiền Hạnh LỜI CẢM ƠN Tôi bắt đầu nghiên cứu chủ đề hôn nhân xuyên quốc gia từ năm 2007 thực luận văn thạc sĩ Đến năm 2014 thực nghiên cứu trẻ lai sinh sống ĐBSCL với tên luận án: Tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục với nhóm trẻ em từ nhân Đài-Việt Hàn-Việt khu vực Tây Nam Bộ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hậu Giang) Đến luận án hồn thành, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy giáo hướng dẫn khoa học GS TS Đặng Nguyên Anh với từ thời gian tơi có ý định làm NCS, từ chưa bắt đầu đề tài nghiên cứu thầy tơi tìm hiểu lựa chọn chủ đề nghiên cứu, bốn năm trôi qua, thầy tận tình dạy học thuật, giúp đỡ tơi vượt qua giai đoạn khó khăn lấy liệu thực địa mà đối tượng nghiên cứu luận án lại nhạy cảm khó tiếp cận Giáo sư tận tâm, tận tình dạy tơi giá trị nghề nghiên cứu khiến thấy tự hào kết làm dám lựa chọn chủ đề khó khăn vượt qua nó, thời gian qua, tơi học thầy giá trị tốt đẹp đạo đức nghề nghiệp, tính khiêm nhường, tận tâm công việc học giá trị đạo đức sống, tơi biết ơn thầy thầy nhận NCS thầy, ln cảm thấy tự hào học dẫn dắt thầy, người thầy đời trân quý Xin cảm ơn Ban GĐ Học Viện, Khoa Xã Hội Học, Phòng Đào Tạo, PGS TS Bùi Quang Dũng nguyên trưởng khoa Xã Hội Học, GS TS Nguyễn Hữu Minh, PGS TS Lê Thanh Sang q thầy giáo giảng dạy ngồi hội đồng chuyên đề dạy, chỉnh sửa chữa, góp ý để giúp tơi hồn thiện luận án qua giai đoạn điều giúp rèn luyện nghiên cứu mang tính học thuật ngày tốt Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến UBND TP Vị Thanh, TX Ngã Bảy, Huyện Vị Thủy, đơn vị sở UBND xã/ phường/ Thị trấn tạo điều kiện cho tiến hành khảo sát địa phương xin gửi lời cảm ơn đến tất người dân, cán đồng ý tham gia trả lời bảng hỏi PVS luận án xin cảm ơn giúp đỡ điều tra viên trình thu thập liệu thực địa Cuối lời, xin cảm ơn đến gia đình, người thân, người em, người bạn ủng hộ, động viên suốt thời gian qua Chính tình cảm, quan tâm giúp tơi thêm động lực để hồn thành luận án Tác giả Luận án Dƣơng Hiền Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 15 1.1 Những nghiên cứu nước hôn nhân xuyên quốc gia-liên quan đến vấn đề trẻ lai Đài-Việt Hàn –Việt 15 1.2 Những nghiên cứu trẻ em nhập cư trẻ lai Đài – Việt, Hàn-Việt 27 1.3 Thông tin trẻ lai Đài-Việt Hàn-Việt Tây Nam Bộ từ góc nhìn báo chí 32 1.4 Quyền trẻ lai an sinh xã hội sách xã hội liên quan đến tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục 34 1.5 Nhận xét tình hình nghiên cứu định hướng đề tài 37 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Các khái niệm 41 2.2 Các lý thuyết xã hội học 47 2.3 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 51 2.4 Địa bàn nghiên cứu 53 2.5 Chủ trương, đường lối, sách pháp luật liên quan đến trẻ lai tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục 55 Chƣơng 3: TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NHÓM TRẺ LAI QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI HẬU GIANG 62 3.1 Đặc điểm nhóm trẻ lai liên quan đến việc tiếp cận dịch vụ y tế Hậu Giang 63 3.2 Thực trạng tiếp cận dịch vụ y tế nhóm trẻ lai Hậu Giang 71 3.3 So sánh tiếp cận dịch vụ y tế nhóm trẻ lai trẻ cộng đồng 80 3.4 Những yếu tố tác động đến tình trạng tiếp cận dịch vụ y tế nhóm trẻ lai 89 3.5 Một số vấn đề sách y tế dành cho trẻ lai Hậu Giang 96 Chƣơng 4: TIẾP CẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC NHÓM TRẺ LAI QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI HẬU GIANG 102 4.1 Đặc điểm nhóm trẻ lai liên quan đến tiếp cận dịch vụ giáo dục trẻ Hậu Giang 103 4.2 Thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục nhóm trẻ lai Hậu Giang 105 4.3 So sánh tiếp cận dịch vụ giáo dục nhóm trẻ lai trẻ cộng đồng 114 4.4 Những yếu tố tác động đến tiếp cận dịch vụ giáo dục nhóm trẻ lai 120 4.5 Một số vấn đề sách giáo dục trẻ lai Hậu Giang 129 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 139 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế DVGD Dịch vụ giáo dục DVYT Dịch vụ y tế DVCSSK Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ĐNA Đông Nam Á ĐBSCL Đồng sông cửu long HĐH Hiện đại hóa HG Hậu Giang IOM Tổ chức Di cư Quốc tế ND Người dân NTL Người trả lời NCS Nghiên cứu sinh PVS Phỏng vấn sâu TNB Tây Nam Bộ TLN Thảo luận nhóm TRẺTrẻ cộng đồng TX Thị xã TP Thành phố TCH Tồn cầu hóa TĐHV Trình độ học vấn T/C UNICEF Tổ chức Unicef UBDSGĐ VÀTE Ủy ban dân số gia đình trẻ em VPKTVH Văn phòng Kinh tế Văn hóa VN Việt Nam XHH Xã hội học DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Độ tuổi trung bình trẻ lai quốc tịch trẻ 65 Bảng 3.2 Lý trẻ lai đưa Hậu Giang sống họ ngoại .67 Bảng 3.3 Dự định thời gian nuôi trẻ lai 70 Bảng 3.4 Tỉ lệ có thẻ BHYT theo giới tính trẻ lai 72 Bảng 3.5 Tỉ lệ trẻ có thẻ BHYT tình trạng mẹ trẻ lai 73 Bảng 3.6 Nơi mua việc chi trả cho thẻ BHYT trẻ lai 74 Bảng 3.7 Hoàn cảnh gia đình trẻ lai trẻ cộng đồng 81 Bảng 3.8 Khác biệt nơi mua thẻ BHYT hai nhóm trẻ 83 Bảng 3.9 So sánh việc sử dụng thẻ BHYT hai nhóm trẻ 85 Bảng 3.10: Dịch vụ tiêm ngừa vacxin hai nhóm trẻ 86 Bảng 3.11 Tương quan BHYT tiếp cận tiêm ngừa hai nhóm trẻ 87 Bảng 3.12 Mạng lưới thông tin tiêm ngừa hai nhóm trẻ 88 Bảng 3.13 Mạng lưới xã hội tiếp cận dịch vụ tiêm ngừa hai nhóm trẻ 89 Bảng 3.14 Tình trạng tiếp cận thẻ BHYT theo đặc điểm trẻ lai 91 Bảng 3.15 Tình trạng tiếp cận DVYT trẻ lai theo đặc điểm người trả lời 94 Bảng 3.16 Tình trạng tiếp cận DVYT trẻ lai theo đặc điểm người mẹ .95 Bảng 4.1: Đặc điểm trẻ lai tình trạng học 107 Bảng 4.2 Chương trình trợ giúp từ nhà trường dành cho trẻ lai 109 Bảng 4.3 Tình trạng học trẻ lai đặc điểm người trả lời 110 Bảng 4.4 Tình trạng học trẻ lai đặc điểm người mẹ 111 Bảng 4.5 Đặc điểm gia đình trẻ lai trẻ cộng đồng .116 Bảng 4.6 Đặc điểm người mẹ trẻ lai trẻ cộng đồng 118 Bảng 4.7 Tình trạng học hai nhóm trẻ lai trẻ cộng đồng 120 Bảng 4.8 Đặc điểm trẻ hình thức học 122 Bảng 4.9 Đặc điểm trẻ thuộc diện lai kết học tập 123 Bảng 4.10 Đặc điểm trẻ lai tình trạng có học bạ học .124 Bảng 4.11 Đặc điểm người trả lời tình trạng có học bạ trẻ lai .125 Bảng 4.12 Mạng lưới xã hội ảnh hưởng đến trẻ lai tiếp cận giáo dục 128 Bảng 4.13: Nguyện vọng đề xuất người chăm sóc trẻ lai .132 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Thu nhập bình quân đầu người quốc gia Châu Á năm 2008 16 Biểu đồ 1.2: Số lượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan từ năm 1995- 2016 23 Biểu đồ 3.1 Trình độ học vấn nhóm trẻ lai mẫu khảo sát 63 Biểu đồ 3.2 Giới tính quốc tịch trẻ lai 65 Biểu đồ 3.3 Tình trạng cư trú trẻ lai mẫu khảo sát 66 Biểu đồ 3.4 Trung bình tiền gửi theo nơi cư trú mẹ trẻ lai 69 Biểu đồ 3.5 Tỉ lệ có thẻ BHYT theo quốc tịch trẻ lai 71 Biểu đồ 3.6 Người chi trả thẻ BHYT cho hai nhóm trẻ 82 Biểu đồ 4.1 Trình độ học vấn trẻ lai theo địa bàn 104 Biểu đồ 4.2: Khác biệt giới trẻ lai tiếp cận dịch vụ giáo dục 105 Biểu đồ 4.3 Hình thức học trẻ lai 108 Biểu đồ 4.4 Khác biệt độ tuổi trung bình học nhóm trẻ lai trẻ CĐ 115 Biểu đồ 4.5 Dự tính người trả lời cho trẻ lai học 126 Biểu đồ 4.6 Người chăm sóc trẻ lai có hiểu biết sách giáo dục 130 Bảng hỏi trẻ cộng đồng (không lai) Mã phiếu: …………… Ngƣời PV:……… Thời gian:…/… / 2016 BẢNG THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI TƢỢNG: TRẺ EM VIỆT NAM TẠI CỘNG ĐỒNG (DÀNH CHO HỘ NUÔI TRẺ) A1 THÔNG TIN NGƢỜI TRẢ LỜI Họ tên Năm sinh Giới tính 1= Nam 2=Nữ Dân tộc 1=Kinh 2=Khmer 3=Hoa 4= Khác (chi rõ)……………………… Học vấn2 (Xem bảng mã) Tình trạng nhân 1= Đang kết hôn Mối quan hệ với trẻ3 (Xem bảng mã) Nghề nghiệp4 (Xem bảng mã) Hộ gia đình xếp theo chuẩn 1= Cận nghèo địa phương 2= Góa 3=Li thân 4=li 2= Nghèo 3= Thương binh/ liệt sĩ 4= Không thuộc dạng hộ 10 Ơng/Bà có thành viên 1= Có hội/đồn thể khơng 2= Khơng (Chuyển sang câu 12) 11 Ơng/bà có thành viên 1= Hội PHHS 2= Hội khuyết học hội/ đoàn thể nào? 3= Đoàn TN (Chọn nhiều ý) 5=Hội Cựu chiến binh 4=Hội PN 6= Hội khác:………………………… 12 Địa Ấp/KV………………………xã/phường……………… Huyện……………………… Câu 5: Học vấn (0=Không biết đọc biết viết; 1-12 = Lớp – Lớp 12; 13 = Tốt nghiệp cấp 3; 14 = Trung cấp/CĐ/ĐH; 15 = Trên ĐH; 16=Mẫu giáo; 17= Còn nhỏ chưa học 99=Khơng biết) Câu 7: MQH với trẻ (1=Ông/bà ngoại; 2=Ông/bà nội; 3=Cha mẹ ruột; 4=Cha mẹ ni; 5=Cơ/dì/chú/bác bên nội; 6=Cơ/dì/chú/bác bên ngoại; 7=Mợ/dượng; 8=Anh/chị/em ruột; 9=Anh/chị/em họ; 10= Khác (ghi rõ) Câu 8: Nghề nghiệp (1=CBVC; 2=Giáo viên; 3= Nông dân; 4=Công nhân; 5=Kinh doanh; 6=Buôn bán nhỏ; 7=Lao động tự do; 8= Nội trợ; 9= Học sinh/SV;10= Khác) PL 29 A2 THÔNG TIN VỀ TRẺ 13 Họ tên 14 Năm sinh 15 Giới tính 1= Nam 16 Quốc tịch 1= Việt Nam 17 Học vấn 18 Thời gian sống 2=Nữ Tháng…………… năm ……………… ngoại/ nội (dành cho trường hợp không bố mẹ) A3 THÔNG TIN VỀ MẸ CỦA TRẺ 19 Họ tên 20 Năm sinh 21 Dân tộc 1=Kinh 2=Khmer 3=Hoa 4= Khác (chi rõ)……………………… 22 Học vấn 23 Tình trạng hôn nhân với bố Lớp:………… 1= Đang kết hôn 2= Góa 3=Li thân 4=li trẻ 24 Hiện cư trú đâu? 1= Tại Hậu Giang 2= Tỉnh khác 3= quốc gia khác (ghi cụ thể):…………………………… 25 Tiền gửi cho người ni 1= có trẻ ……………………… /tháng 2=khơng Vì sao:…………………………………………… A THƠNG TIN VỀ BỐ CỦA TRẺ (nếu ngƣời trả lời không nhớ ngƣời bố đứa trẻ đánh dấu (X):………… 26 27 28 29 30 31 Họ tên Năm sinh Học vấn Lớp:………… Tình trạng nhân với MẸ 1= Đang kết 2= Góa 3=Li thân 4=li trẻ 5= khơng biết Hiện cư trú đâu? 1= Tại Hậu Giang 2= Tỉnh khác 3= quốc gia khác (ghi cụ thể):…………………………… Tiền gửi cho người ni trẻ 1= có ……………………………… /tháng 2=khơng Vì sao:…………………………………………… PL 30 B THƠNG TIN TRẺ TIẾP CẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC 32 Hiện trẻ học 1= Chưa học Chuyển câu 51 khơng? 2= có học nghỉ học Chuyển câu 52 3= Còn học 33 Loại hình trường học? (hỏi tiếp) 1=Công lập 2=Bán công 3=Dân lập 4=Bổ túc văn hố/phổ cập giáo dục 5=Lớp học tình thương 6=Học mẫu giáo trường sơ 7=Học Chùa 8=Học nhà thờ 34 Hình thức học 1= thức (có danh sách thức) 2=học gửi (dự thính) Tại học gửi:…………………………………… ……………………………………… 35 Có hỗ trợ khơng? 0=Khơng hỗ trợ Chuyển câu 37 (nhiều ý) 1=Được miễn học phí 2=Được giảm học phí 3=Được phát cặp 4=Được phát sách 5=Được phát vở, bút 6=Khác (ghi rõ) 36 Lý hỗ trợ? 1=Gia đình nghèo (nhiều ý) 2=Gia đình hộ cận nghèo 3=Học giỏi 4=Lý khác (ghi rõ) 37 Ai đưa trẻ học 1= Mẹ trẻ 2= Ba trẻ (ghi ý cho người 4=Ông bà ngoại 5=Ông bà nội thường đưa nhất) 6=Anh/chị/em ruột 7=Anh/chị/em họ 8=Cơ/dì/chú/bác bên nội 10= Tự 38 Trẻ có học thêm khơng? 3=Cả cha mẹ 9=Cơ/dì/chú/bác bên ngoại 11=Khác (ghi rõ)…………… 1=Có 38.1 Học thêm đâu: 1=Tại trường 2=Mời thầy cô nhà dạy PL 31 3=Đến nhà thầy cô học 4=Cách khác (chi rõ)………………… ……………………………………… (chọn nhiều ý) 2=Không 38.2 Lý khơng học thêm: 1=Học thức trường đủ 2=Khơng có thời gian 3=Khơng có tiền học thêm 4=Phải phụ giúp việc nhà 5=Phải phụ buôn bán 6=Lý khác (chi rõ)………………… ………………………………………… 39 Theo ông/bà việc học 1=Có thêm có quan trọng không? 2=Không Tại sao? ………………………………………………… THỦ TỤC BAN ĐẦU KHI XIN CHO TRẺ HỌC 40 Ông/ bà xin cho trẻ học 1= Mẫu giáo địa phương từ lớp mấy? 2=Lớp 3= (ghi cụ thể lớp khác)……………… 41 Ai người đăng kí cho trẻ 1= Mẹ trẻ 2= Ba trẻ học 3=Cả cha mẹ 4=Ông bà ngoại 5=Ông bà nội 6=Anh/chị/em ruột 7=Anh/chị/em họ 8=Cơ/dì/chú/bác bên nội 9=Cơ/dì/chú/bác bên ngoại 10=Khác (ghi rõ)…………… 42 Thủ tục đăng kí nhập học 1= nộp thẳng hồ sơ cho nhà trường nào? 2= Nhờ người quen giới thiệu nộp hồ sơ trường 3= Nhờ người quen làm hồ sơ nhập học 4= Trường mẫu giáo tự chuyển hồ sơ 43 Hồ sơ nhập học trẻ? 1= Khai sinh VN 2=Hộ 3=Khai sinh nước ngồi có cơng chứng lãnh 4= Vẫn thiếu hồ sơ (giấy khai sinh) 44 Những người giúp ông/bà Cung cấp thông tin 1= Trưởng ấp/KV việc cho trẻ học ( chuyện học trẻ 2=CA xã/phường 3= pháp xã/Phường nhiều lựa chọn) PL 32 4=Lãnh đạo UBND xã/phường 5=Đoàn thể cấp Xã/Phường 6= CB/Gv trường học 7=Khác(ghi)……………… Gửi cho trẻ học 1= Trưởng ấp/KV 2=CA xã/phường 3= pháp xã/Phường 4=Lãnh đạo UBND xã/phường 5=Đoàn thể cấp Xã/Phường 6= CB/Gv trường học 7=Khác(ghi)……………… Trực tiếp nộp hồ sơ cho trẻ học 1= Trưởng ấp/KV 2=CA xã/phường 3= pháp xã/Phường 4=Lãnh đạo UBND xã/phường 5=Đoàn thể cấp Xã/Phường 6= CB/Gv trường học 7=Khác(ghi)……………… 45 Chi phí học trẻ 1= Tiền học phí:……………………………./năm học năm 2=Tiền trưa cho trẻ học bán trú:……………./năm học 3= Tiền BHYT:…………………………… /năm học 4= Tiền BH Tai nạn:………………………./ năm học 5= Tiền ăn ngày:………………….……/năm học 6= Tiền ăn sáng……………………….…… /năm học 7= Tiền phụ thu khác:………………………./năm học 8= Tiền học thêm:……………………………./ năm học 9= Tiền đồng phục: ………………………./ năm học 10 = Tiền sách vở: ………………………./ năm học ……………………… Tổng: 46 Ai người chi trả chi phí 1= Mẹ trẻ 2= Ba trẻ học hành cho trẻ? 4=Ông bà ngoại 5=Ông bà nội 6=Anh/chị/em ruột 7=Anh/chị/em họ 8=Cơ/dì/chú/bác bên nội 10=Khác (ghi rõ)…………… PL 33 3=Cả cha mẹ 9=Cơ/dì/chú/bác bên ngoại 47 Cách thức đóng tiền học 1= Đầu năm học đóng lần phí cho trẻ học? 2= Đóng đầu học kỳ 3= Đóng thành nhiều lần năm học 4= Giờ thiếu tiền học phí 48 Trẻ học có khó khăn Đóng tiền học phí đầu năm cho gia đình ơng bà khơng 1= có khó khăn 2=Khơng Phải đưa rước 1= có khó khăn 2=Khơng 49 Theo dõi tình hình học hành 1= có khó khăn trẻ 2=Khơng Tống chi phí làm giấy tờ khai sinh 1= có khó khăn cho trẻ 2=Khơng Làm thủ tục nhập học trẻ vào 1= có khó khăn lớp 2=Khơng Ông/bà dự tính cho trẻ học 1= hết cấp tới lớp nghỉ Tại sao? 2= hết cấp Tại sao? 3=hết cấp Tại sao? 4= học TC nghề Tại sao? 5=xong CĐ/ĐH Tại sao? 5= Học tới chừng trẻ học khơng thơi Tại sao? 6= Học tới đâu hay tới Tại sao? 50 Ông/ bà có biết sách 1= có giáo dục địa Nếu có gì:………………………………………… phương cho trẻ học …………………………………………… không? …………………………………………… Biết từ ai? 2=không 3=không quan tâm 51 Lý trẻ chưa 1=Gia đình nghèo khơng có tiền học PL 34 học? 2=Do phải làm kiếm tiền phụ giúp gia đình (nhiều ý) 3=Trẻ nhỏ 4= Trẻ chưa có khai sinh VN 5= Trẻ khơng có hộ địa phương 6= Khác (ghi rõ) 52 Lý trẻ nghỉ học? 1= Gia đình nghèo khơng có tiền học (nhiều ý) 2= Phải làm kiếm tiền phụ giúp gia đình 3= Do bệnh làm gián đoạn việc học 4=Nhường cho em học 5= Trẻ học q 6= Trẻ khơng thích học 7=Khác (ghi rõ)…………………… 53 Nếu trẻ khơng 1=Có: học, ơng/bà có cảm thấy trẻ  bị thiệt thòi khơng? 2=Khơng:  54 55 Thiệt thòi gì:……………………………… Vì sao:……………………………………… Theo ơng/bà việc học hành 1=Quan trọng trẻ có quan trọng 2=Khơng quan trọng không? 3=Không biết Kết học tập trẻ Có giấy khen lớp năm học qua Có giấy khen trường Có giấy khen tỉnh Khơng có giáy khen C TRẺ TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ 56 57 Hiện trẻ có 1= có BHYT khơng? 2=khơng Chuyển câu 64 Thẻ mua đâu? 1= Mua chung hộ gia đình 2=Mua trường học 3=Trẻ thuộc hộ nghèo nên cấp miễn phí Chuyển câu 59 4= Trẻ thuộc hộ cận nghèo nên giảm % giảm:………………………… 5= Trẻ tuổi cấp thẻ miễn phí Chuyển câu 59 58 Ai người chi trả 1= Mẹ trẻ 2= Ba trẻ cho mua thẻ 4=Ông bà ngoại 5=Ông bà nội BHYT? 6=Anh/chị/em ruột 3=Cả cha mẹ 7=Anh/chị/em họ PL 35 8=Cơ/dì/chú/bác bên nội 9=Cơ/dì/chú/bác bên ngoại 10=Khác (ghi rõ)…………… 59 Thẻ điều trị 1= Cao bệnh viện TP Vị Thanh cấp nào? Nếu 2= Bệnh viện Tỉnh toán theo 3=Bệnh viện TW tuyến 4=Không sử dụng nên 5= Thơng tuyến 60 Trong 12 tháng 1= có qua trẻ có sử dụng Bao nhiêu lần:……………lần miễn phí hồn tồn thẻ BHYT khơng Bao nhiêu lần:……………Lần giảm chi phí 2=khơng Chuyển câu 64 Tại sao? 61 Trong 12 tháng 1= Bệnh thơng thường khám lấy thuốc trạm xá qua có sử dụng thẻ Bệnh gì: (1)…………………………………………… (2)…………………………………………… BHYT trường hợp nào? (3)…………………………………………… 2=Bệnh phải nằm nội trú điều trị Bệnh gì? : (1)…………………………………………… (2)…………………………………………… (3)…………………………………………… 62 Nơi điều trị 1= Trạm xá xã/phường 2=Bệnh viện Thị xã/Huyện/TP 3=Bệnh Viện Tỉnh 4=Bệnh viện TW 5=Bệnh viện Quốc tế 63 Nhận xét sở Cơ sở vật chất 1=Chưa 2=Bình 3= Tốt điều trị bệnh sử tốt thường 4= Khơng có ý kiến dụng thẻ BHYT Thái độ phục vụ NV y tế Thời gian điều trị Cách tốn BHYT 1= Khơng 2=Bình tốt thường 1=lâu 2=bình khỏi thường 3=Thanh tốn phiền đơn giản tục thức Trẻ bệnh 1= Cảm thơng thường 12 tháng (hỏi có bệnh khoanh, không 2= Tới BS PL 36 3=Nhanh khỏi 1= thủ tục 2= Thủ thời gian 64 3=tốt 1= nhà thuốc mua qua(khơng sử dụng bỏ qua) 3=Đi trạm xá thẻ BHYT) 4=đi bệnh viện Huyện 5=Bệnh viện Tỉnh 6=Bệnh viện TW 7=Bệnh viện QT 8=Hốt thuốc nam chùa 9= Trẻ tự khỏi 2= Bệnh sốt cao, nhiều ngày 1= nhà thuốc mua (hỏi có bệnh khoanh, khơng 2= Tới BS 3=Đi trạm xá bỏ qua) 4=đi bệnh viện Huyện 5=Bệnh viện Tỉnh 6=Bệnh viện TW 7=Bệnh viện QT 8=Hốt thuốc nam chùa 9= Trẻ tự khỏi 3= Bệnh cấp tính 1= nhà thuốc mua (hỏi có bệnh khoanh, khơng 2= Tới BS 3=Đi trạm xá bỏ qua) 4=đi bệnh viện Huyện 5=Bệnh viện Tỉnh 6=Bệnh viện TW 7=Bệnh viện QT 8=Hốt thuốc nam chùa 9= Trẻ tự khỏi 4=Bệnh nan y 1= nhà thuốc mua 2= Tới BS 3=Đi trạm xá 4=đi bệnh viện Huyện 5=Bệnh viện Tỉnh 6=Bệnh viện TW 7=Bệnh viện QT 8=Hốt thuốc nam chùa 9= Trẻ tự khỏi 5= Tai nạn 1= nhà thuốc mua 2= Tới BS PL 37 3=Đi trạm xá 4=đi bệnh viện Huyện 5=Bệnh viện Tỉnh 6=Bệnh viện TW 7=Bệnh viện QT 8=Hốt thuốc nam chùa 9= Trẻ tự khỏi 65 Chi phí điều trị: Ai người tốn? 1= Mẹ trẻ 2= Ba trẻ …………………….VNĐ 3=Cả cha mẹ 4=Ông bà ngoại 5=Ông bà nội 6=Anh/chị/em ruột 7=Anh/chị/em họ 8=Cơ/dì/chú/bác bên nội 9=Cơ/dì/chú/bác bên ngoại 10=Khác (ghi rõ)…………… Chi phí chăm sóc Ai người tốn? 1= Mẹ trẻ 2= Ba trẻ …………………….VNĐ 3=Cả cha mẹ 4=Ông bà ngoại 5=Ông bà nội 6=Anh/chị/em ruột 7=Anh/chị/em họ 8=Cơ/dì/chú/bác bên nội 9=Cơ/dì/chú/bác bên ngoại 10=Khác (ghi rõ)…………… 66 Trường hợp trẻ 1= Gia đình khơng có tiền mua BHYT cho trẻ khơng có BHYT 2= Trẻ tuổi thuộc diện cấp thẻ BHYT quyền chưa cấp sao? 3= Thẻ vừa hết hạn chờ cấp 4=Thẻ vừa hết hạn chờ mua 5= Trẻ có bảo biểm y tế quốc tế 67 Theo ơng/bà thẻ 1= có BHYT có cần thiết Vì sao:…………………………………………………… cho trẻ khơng? 2=khơng Vì sao:……………………………………………………… 68 Đối với trẻ 1= có tuổi, ơng bà có đưa Bao nhiêu lần nhớ:…………………… trẻ chích ngừa 2=khơng lần khơng? Vì khơng? PL 38 69 Tiêm ngừa đâu? 1= Trạm xá xã/phường 70 Thanh toán chi phí tiêm ngừa 1= hồn tồn miễn phí 2=Miễn phí phần 3=Trả tồn chi phí 2= BV Huyện 1= hồn tồn miễn phí 2=Miễn phí phần 3=Trả tồn chi phí 3=BV Tỉnh 1= hồn tồn miễn phí 2=Miễn phí phần 3=Trả tồn chi phí 4=Đưa trẻ đến TP khác chích 1= hồn tồn miễn phí 2=Miễn phí phần 3=Trả tồn chi phí 71 Ơng/bà cho biết 1= Theo lịch thơng báo địa phương tiêm ngừa cho trẻ 2= Nghe người nhà nói nào? 3= Nghe hàng xóm nói 4= Nghe thơng báo báo đài 5= Mẹ trẻ kiêu chích cho trẻ 6=Người khác (ghi cụ thể)………………………………… 72 73 Ơng/bà nhớ 1=Khơng nhớ tiêm vacxin 2= Có sổ chích, nên chích đưa sổ cho trẻ khơng? 3= Khơng nhớ hể địa phương thông báo tui đưa cháu chích đầy đủ Trước với 1= có ơng/bà trẻ có tiêm Loại ngừa bệnh gì? ngừa khơng? Chích lúc tuổi? 2=không 3=khơng biết 74 75 Ơng/bà biết 1= trẻ tuổi tiêm ngừa miễn phí trạm xá sách y tế sau 2= trẻ hộ nghèo cấp thẻ BHYT miễn phí dành cho trẻ 3= Trẻ hộ nghèo điều trị bệnh hoàn toàn miễn phí lai? 4= Khơng biết sách y tế cho trẻ Tình trạng sức 1= Từ ni cháu đến hoàn toàn khỏe mạnh khỏe trẻ 2= Cháu bệnh lặt vặt, cảm thông thường suốt thời gian 3= Cháu thường bệnh cảm thông thường nhiều lần tháng ông/bà 4= Tháng phải đưa bác sĩ khám trị bệnh 5= có lần cấp cứu PL 39 76 Ơng/bà có khó 1= Trẻ khơng có thẻ bảo hiểm y tế nên thấy lo có bệnh nặng phải vay khăn việc mượn chăm sóc sức khỏe 2=Vì lớn tuổi nên trẻ bị bệnh không đủ sức khỏe để chăm cháu cho trẻ? 3=Không chạy xe máy nên lần đưa trẻ khám bệnh phải Honda ôm tốn 4= Không chạy xe máy nên lần khám bệnh cho trẻ phải nhờ người khác giúp phiền phức 5= Vì trị bệnh cho cháu nên thiếu nợ 6=Bản thân có bệnh nên khơng chăm sóc sức khỏe cho cháu phải nhờ người khác gia đình 77 Khoảng cách từ 1= chùa/đình (hốt thuốc nam)………………/km nhà đến sở 2=tiệm thuốc tây……………………………./km y tế gần 3=BS tư………………………………………/km ông/bà sử 4=Trạm xá xã…………………………………/km dụng dịch vụ 5=Bệnh viện Huyện…………………………./km chăm sóc y tế cho 6=Bệnh viện Tỉnh……………………………/km trẻ 79 7=Bệnh viện TW;……………………………./km Ông/bà thường sử 1= dụng phương tiện 2=đi xe đạp sau để 3= xe gắn máy lại sử dụng 3= xe ôm dịch vụ y tế 4=đi xe bus 5= xe đò 6= nhờ người nhà chở xe máy C THÔNG TIN VỀ NHẬP CƢ (Chỉ hỏi trường hợp trẻ gửi nuôi ba mẹ không trẻ) 79 Chỗ nay? ……………………………………………… ……………………………………………… 80 Trẻ sinh đâu? 1= Tại chỗ 2=Nơi khác (VN) khác 81 Trẻ chuyển đến nào? Năm trẻ sống cùng:……………… PL 40 82 Ai người đưa trẻ đến sống 1= Mẹ trẻ 2= Ba trẻ ơng/bà? 3=Cả cha mẹ 4=Ơng bà ngoại 5=Ơng bà nội 6=Anh/chị/em ruột 7=Anh/chị/em họ 8=Cơ/dì/chú/bác bên nội 9=Cơ/dì/chú/bác bên ngoại 10=Khác (ghi rõ)…………… 83 Lý mà trẻ đến sống 1= Mẹ mang bầu quê sinh ông/bà gì? 2= Cha, mẹ li 3= Cha, mẹ li thân 4= Cha mẹ làm xa 5= Khác (ghi rõ) 84 Ai người định trẻ 1= Mẹ trẻ 2= Ba trẻ ông/bà 3=Cả cha mẹ 4=Ông bà ngoại 5=Ông bà nội 6=Anh/chị/em ruột 7=Anh/chị/em họ 8=Cơ/dì/chú/bác bên nội 9=Cơ/dì/chú/bác bên ngoại 10=Khác (ghi rõ)…………… D.KINH TẾ GIA ĐÌNH 12 THÁNG QUA 85 Thu nhập 12 tháng qua (tính người ăn chung, đóng góp chung cho gia đình) Hạng mục ĐVT Thu nhập từ nông nghiệp Công Thu nhập từ hoạt động chăn nuôi Con Thu nhập từ đóng góp Số lƣợng Người thành viên khác gia đình (đang sống cùng-xem bảng hộ) Thu nhập từ tiền vay năm Thu nhập từ tiền gửi từ lao động khác (đi làm xa nước) Thu nhập từ tiền gửi mẹ trẻ Thu nhập từ tiền gửi ba trẻ PL 41 Thành tiền Thu nhập từ tiền gửi cha mẹ trẻ Thu nhập từ tiền hỗ trợ người thân/họ hàng 10 Thu nhập từ tiền lương 11 Thu nhập khác Tổng thu nhập 86 Chi tiêu hộ gia đình 12 tháng qua (ước tính theo tháng ) Hạng mục Chi cho ăn uống Chi cho mặc Chi phí sản xuất Mua sắm đồ dùng Sửa chữa nhà cửa Giáo dục học hành Y tế chăm sóc sức khoẻ Đóng góp cộng đồng Chi hiếu hỉ 10 Đi lại 11 Điện 12 Khí đốt, tiền nước 13 Chi phí làm nhờ người giúp cho ĐVT Số lƣợng trẻ học 16 Trả nợ 17 Khác: Tổng PL 42 Thành tiền Thơng tin chung hộ gia đình STT Tên Giới Năm sinh Nghề nghiệp Quan hệ tính Quan hệ TĐHV Tơn giáo Dân tộc BHYT Có sử dụng thẻ Thu nhập riêng cá nhân với ngƣời với trẻ BHYT 12 12 tháng qua (cho ngƣời có thu trả lời tháng qua nhập sống gia đình) lai có B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B0 B10 B11 B12.1 không B12.2 B13.1 B13.2 B13.3 Mã cho B3 Mã cho B5 Mã cho B6 Mã cho B7 Mã cho B8 Mã cho B9 Mã cho B10 Mã cho B11 1=CBVC 1=nam 2=Giáo viên 1= chủ hộ 1=Ông/bà ngoại 0= đọc biết viết 1= Tin lành 1= kinh 1=có 2=na 3= Nơng dân 2=cha/mẹ 2=Ơng/bà nội 1-12= Lớp (ghi rõ) 2=Phật 2= hoa 2=không 3=khác 4=Công nhân 3=con ruột 3=Cha mà ngoá 13= Đại học (ghi rõ) 3= thiên chúa 3=khơ-me 5=Kinh doanh 4=con dâu/rể 4=Cha mà ngoá 14= trung cấp trở lên 4= cao đài 4= khác 6=Bn bán nhỏ 5=cháu ruột 5=Cơ/dì/chú/bác bên nội 15=Trên Đại học 5= Khác 7=Lao động 6=cháu họ 6=Cơ/dì/chú/bác bên 16=Mù chữ 8= Nội trợ 7=cháu dâu/rể ngoại 17=Còn nhỏ 9= Hưu trí 8=cháu dâu/rể 7=Mợ/dì/thím 99=Khơng biết 10= Khác 9= Ngƣời khác 8=Anh/chchú/bác b 9=Anh/chchú/bác 10= Khác (ghi rõ) PL 43 ...VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƢƠNG HIỀN HẠNH TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC VỚI NHÓM TRẺ LAI TỪ CÁC CUỘC HÔN NHÂN ĐÀI-VIỆT VÀ HÀN-VIỆT Ở KHU VỰC T Y NAM BỘ (Nghiên. .. Tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục với nhóm trẻ lai từ nhân Đài -Việt Hàn -Việt khu vực T y Nam Bộ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hậu Giang) Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu. .. Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục trẻ lai Đài -Việt Hàn -Việt, xác định lý giải số y u tố tác động đến việc tiếp cận giáo dục y tế nhóm trẻ lai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục với nhóm trẻ lai từ các cuộc hôn nhân đài việt và hàn việt ở khu vực tây nam bộ (nghiên cứu trường hợp tỉnh hậu giang), Tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục với nhóm trẻ lai từ các cuộc hôn nhân đài việt và hàn việt ở khu vực tây nam bộ (nghiên cứu trường hợp tỉnh hậu giang)

Từ khóa liên quan