DE THI HK2 HÓA HỌC 9

3 112 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 09:08

SỞ GD VÀ ĐT TP CẦN THƠ TRUNG TÂM GIA SƯ Đề thi thử ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ MƠN: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ a,b,c d mà em chọn câu trả lời đúng: Câu 1: Một chất bột màu trắng có tính chất sau: - Tác dụng với dung dich HCl sinh khí CO2 - Khi bị nung nóng, tạo khí CO2 Chất bột trắng là: A Na2SO4 B Na2CO3 C KHCO3 D K2CO3 Câu 2: Trong dãy hợp chất sau, dãy hợp chất hợp chất hữu cơ? A CH4, C2H2, CO C C2H4, C6H6, CO2 B C2H2, C2H4, C2H6 D Tất dãy Câu 3: Dựa vào bảng tuần hoàn, cho biết đơn chất phi kim sau: O2, S, Cl2, F2 Đơn chất phi kim hoạt động hóa học mạnh nhất? A O2 B S C Cl2 D F2 Câu 4: Khi đốt hợp chất hidrocacbon, sản phẩm thu là: A CO2 B H2O C Cả A, B D Sản phẩm khác Câu 5: Nguyên nhân vụ nổ mỏ than do: A Sự cháy khí metan hầm C Mất điện hầm B Hầm q thơng gió D Tất ngun nhân Câu 6: Để nhận biết khí Cl2 ; CH4 ; C2H4 đựng bình riêng biệt bị nhãn phương pháp hóa học, người ta dùng A Q ẩm C Dung dịch nước brom B Khí clo điều kiện có ánh sáng D Cả A C Câu 7: Rượu etylic cháy khơng khí, tượng quan sát A lửa màu đỏ, tỏa nhiều nhiệt B lửa màu vàng, tỏa nhiều nhiệt C lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt D lửa màu xanh, không tỏa nhiệt Câu 8: Rượu etylic tác dụng với natri A phân tử có nguyên tử oxi B phân tử có nguyên tử hiđro nguyên tử oxi C phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro nguyên tử oxi D phân tử có nhóm – OH Câu 9: Dãy chất sau hiđrocacbon ? A C2H6, C4H10, C2H4 B CH4, C2H2, C3H7Cl C C2H4, CH4, C2H5Cl D C2H6O, C3H8, C2H2 Câu 10: Trong cơng thức sau có chứa liên kết ba ? A C2H4 (etilen) B CH4 (metan) C C2H2 (axetilen) D C6H6 (benzen) Câu 11: Khi phân tích hiđrocacbon (X) chứa 81,82% cacbon Công thức phân tử (X) A C3H8 B C3H6 C C2H4 D C4H10 Câu 12: Tính chất vật lí metan là: A chất lỏng, không màu, tan nhiều nước B chất khí, khơng màu, tan nhiều nước C chất khí, khơng màu, khơng mùi, nặng khơng khí, tan nước D chất khí, khơng màu, khơng mùi, nhẹ khơng khí, tan nước Câu 13: Phản ứng biểu diễn metan clo as as  CH2Cl2 + H2  CH3Cl + HCl A CH4 + Cl2  B CH4 + Cl2  as as C CH4 + Cl2  CH2 + 2HCl D 2CH4 + Cl2  2CH3Cl + H2 Câu 14: Chất hữu sau đây, cháy tạo thành số mol khí CO2 nhỏ số mol nước ? A CH4 B C2H4 C C2H2 D C6H6 Câu 15: Muốn điều chế 20 ml rượu etylic 60 số ml rượu etylic số ml nước cần dùng A 10 ml rượu etylic 10 ml nước B 12 ml rượu etylic ml nước C 14 ml rượu etylic ml nước D ml rượu etylic 12 ml nước Câu 16: Hoá chất sau dùng để phân biệt chất CH4 C2H4 ? A Dung dịch brom B Dung dịch phenolphtalein C Q tím D Dung dịch bari clorua II PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu (2,0 đ): Hoàn thành PTPƯ theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng) (1) ( 2) CaC2  C2H2  C2H4  C2H5Cl ( 3) (4) Nhựa P.E (- CH2 – CH2- )n Câu (1,0 đ): Viết công thức cấu tạo đầy đủ thu gọn chất hữu có cơng thức phân tử sau: C2H6 C3H8 Câu (3,0 đ): Phân tử hợp chất hữu A có nguyên tố Khi đốt gam A thu 10,8 gam nước Hãy xác định công thức phân tử A, biết khối lượng mol A 30 gam ( Cho biết: C=14, H=1, Cl=35,5, O=16, S=32, Na= 23, K= 39) -Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HK2 K9 (ĐỀ 2) I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu A B X C X X D X II PHẦN TỰ LUẬN: Câu X X 10 11 X 12 X X X 14 X 15 16 X X X X X Nội dung (1) CaC2 + 2H2O   C2H2 + Ca(OH)2 xt ,t  C2H4 (2) C2H2 + H2   C2H5Cl (3) C2H4 + HCl  TH (4) CH2 = CH2  (-CH2 – CH2-)n CTCT C2H6: CTCT C3H6 H H H H H 13 Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 H–C–C–H H–C–C–C–H H H CH3 – CH3 H H H CH3 – CH2 – CH3 Gọi CTPT A CxHy Theo đề bài: + nA = 6:30 = 0,2 (mol) + nH O = 10,8 : 18 = 0.6 (mol) 0,5 0,5 0,5 y to  xCO2 + )O2  y y = nA = 0,2 (mol) 2 PTHH: CxHy + (x – Theo PTHH: nH O  ta có: y H2O y 0,2 = 0,6  y = Mặt khác, MA = 30 gam, hay 12x + y = 30  x = Vậy CTPT A C2H6 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 ... mol A 30 gam ( Cho biết: C=14, H=1, Cl=35,5, O=16, S=32, Na= 23, K= 39) -Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HK2 K9 (ĐỀ 2) I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu A B X C X X D X II PHẦN TỰ LUẬN: Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HK2 HÓA HỌC 9, DE THI HK2 HÓA HỌC 9