ĐỀ KIỂM TRA HK2 HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN

2 136 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 09:06

SỞ GD VÀ ĐT TP CẦN THƠ TRUNG TÂM GIA SƯ Đề thi thử ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ MƠN: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ a,b,c d mà em chọn câu trả lời đúng: Câu 1: Dựa vào kiện số kiện sau, để nói chất vơ hay hữu cơ: a Thành phần nguyên tố b Trạng thái (rắn, lỏng, khí) c Màu sắc d Độ tan nước Câu 2: Khi thủy phân đường mía (Saccarozơ) ta thu chất sau đây: a Glucozơ b Glucozơ, Fructozơ c Fructozơ d Khí cacbonic nước Câu 3: Dãy chất làm màu dung dịch brôm là: a CH4, C6H6 b C2H4, C2H2 c CH4, C2H2 d C6H6, C2H2 Câu 4: Mạch cacbon chia làm loại? a loại b loại c loại d loại Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu A thu 44 gam CO2 18 gam H2O A chất sau đây: C2H4 b C2H6 c CH4 d C3H8 Câu 6: Độ rượu là: a Số (ml) rượu etylic 100(ml) hỗn hợp rượu nước b Số (g) rượu etylic 100 (g) nước c Số (g) rượu etylic 100 (g) hỗn hợp rượu nước d Số (ml) rượu etylic 100 (ml) nước Câu 7: Cơng thức hóa học sau biểu diễn chất: a b c d Cả 1,2,3 Câu 8: Cho PTHH sau: X chất chất sau: a C6H12 b C6H12O6 c C6H6 d (C6H10O5) n Câu 9: hai chất C2H5OH CH3COOH, dùng thuốc thử sau để nhận biết: a.Quỳ tím b Na2CO3 c CaCO3 d Tất Câu 10: Trong loại nhiên liệu sau, nhiên liệu sử dụng gây ô nhiễm môi trường a.Nhiên liệu lỏng b Nhiên liệu rắn c Nhiên liệu khí d Cả a c II PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Câu : (2,0 điểm) Hồn thành phương trình hố học theo sơ đồ phản ứng sau: (HS làm trực tiếp vào sơ đồ,và ghi rõ điều kiện phương trình có) a CH4 + O2 → + b C6H6 + Br2 → + c C2H5OH + → CH3COOH + d C6H12O6 → + Câu : (1,0 điểm) Hãy giải thích tượng sau: Để dập tắt đám cháy xăng dầu, người ta không dùng nước mà dùng cát chăn trùm lên lửa Câu : (3,0 điểm) Cho 40 gam dung dịch axit axetic (CH3COOH) tác dụng với lượng dư canxi cacbonat (CaCO3) Sau phản ứng, người ta thu 0,448 lít khí cacbonic (đktc) a Viết phương trình phản ứng xảy b Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit axetic dùng c Tính khối lượng canxi cacbonat tham gia phản ứng (Cho biết: C = 12 ; H = ; O = 16; Ca = 40) HẾT - ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HK2 (Đ1) I- TRẮC NGHIỆM ( ĐIỂM ) Đúng câu 0.5 điểm x 10 = điểm Câu 10 Đáp án a b b c a a c b d c II- TỰ LUẬN ( ĐIỂM ) Câu : Hoàn thành phương trình 0,5 điểm Cân sai, thiếu điều kiện trừ 0,25 điểm Câu : - Vì xăng dầu nhẹ nước mặt nước, ta dùng nước đám cháy tiếp tục cháy lan - Nếu dùng cát hay chăn trùm lên lửa ta cách li xăng dầu với khơng khí (tức khơng oxi) đám cháy tắt Câu : a Pt: CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O b nCO2 = 0,02 mol nCH3COOH = 0,04 mol mCH3COOH = 2,4 gam C%CH3COOH = % c mCaCO3 = 0,02 100 = gam ...ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HK2 (Đ1) I- TRẮC NGHIỆM ( ĐIỂM ) Đúng câu 0.5 điểm x 10 = điểm Câu 10 Đáp án a b b c a a c b d c II- TỰ LUẬN ( ĐIỂM ) Câu :... tục cháy lan - Nếu dùng cát hay chăn trùm lên lửa ta cách li xăng dầu với khơng khí (tức khơng có oxi) đám cháy tắt Câu : a Pt: CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O b nCO2 = 0,02 mol nCH3COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HK2 HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN, ĐỀ KIỂM TRA HK2 HÓA 9 CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan