Danh muc chat thai nguy hai

123 142 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 08:47

Phụ lục DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI (Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) A Hướng dẫn sử dụng danh mục CTNH Giải thích cột Danh mục chi tiết Mục C Phụ lục này: 1.1 Mã CTNH (mã chất thải nguy hại): Là cột thể mã số chất thải Danh mục phân định CTNH Mã CTNH tổ hợp từ 1, cặp chữ số (hay 2, chữ số) sau: a) Cặp chữ số (hay chữ số) thứ thể mã nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn dòng thải chính; b) Cặp chữ số (hay chữ số) thứ hai thể mã phân nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn dòng thải nhóm nguồn dòng thải chính; c) Cặp chữ số (hay chữ số) thứ ba thể mã loại chất thải phân nhóm nguồn dòng thải 1.2 Tên chất thải: Là cột thể tên gọi chất thải Danh mục, phân loại theo cấp sau: a) Cấp (tương ứng với mã có cặp chữ số): Tên gọi nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn dòng thải chính; b) Cấp (tương ứng mã có cặp chữ số): Tên gọi phân nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn dòng thải nhóm nguồn dòng thải chính; c) Cấp (tương ứng mã đầy đủ cặp chữ số): Tên gọi loại chất thải phân nhóm nguồn dòng thải 1.3 Mã EC: Là cột thể mã đối chiếu theo Danh mục chất thải Cộng đồng Châu Âu (EC) 1.4 Mã Basel (A): Là cột thể mã đối chiếu A theo Phụ lục VIII (Danh mục A) Công ước Basel Đối với loại chất thải Danh mục mà có số phương án mã đối chiếu A mã đối chiếu mặc định cần vào trường hợp cụ thể (ví dụ theo nguồn phát thải, thành phần tính chất nguy hại chất thải) nội dung Phụ lục nói Công ước Basel để lựa chọn mã phù hợp 1.5 Mã Basel (Y): Là cột thể mã đối chiếu Y theo Phụ lục I Công ước Basel Đối với loại chất thải Danh mục mà có số phương án mã đối chiếu Y khơng có mã đối chiếu mặc định cần vào trường hợp cụ thể (ví dụ theo nguồn phát thải, thành phần tính chất nguy hại chất thải) nội dung Phụ lục nói Công ước Basel để lựa chọn mã phù hợp 1.6 Tính chất nguy hại chính: Là cột thể tính chất nguy hại mà CTNH Danh mục có, đối chiếu theo quy định EC Phụ lục III Công ước Basel Tuỳ vào trường hợp, CTNH có một, số tất tính chất ghi cột Các tính chất nguy hại trình bày chi tiết bảng sau (trong tính chất có ký hiệu * liên quan đến tính chất thành phần nguy hại theo QCKTMT ngưỡng CTNH): Tính Ký chất hiệu nguy hại Mô tả Mã H Mã H (Theo (Theo Phụ quy định lục III EC) Công ước Basel) Dễ nổ N Các chất thải thể rắn lỏng mà thân H1 H1 chúng nổ kết phản ứng hoá học (khi tiếp xúc với lửa, bị va đập ma sát) tạo loại khí nhiệt độ, áp suất tốc độ gây thiệt hại cho môi trường xung quanh Dễ C - Chất thải lỏng dễ cháy: Các chất thải thể lỏng, H3B H3 cháy hỗn hợp chất lỏng chất lỏng chứa chất rắn hoà tan lơ lửng, có nhiệt độ chớp cháy thấp theo QCKTMT ngưỡng CTNH - Chất thải rắn dễ cháy: Các chất thải rắn có khả H3A H4.1 tự bốc cháy phát lửa bị ma sát điều kiện vận chuyển - Chất thải có khả tự bốc cháy: Các chất thải H3A H4.2 rắn lỏng tự nóng lên điều kiện vận chuyển bình thường, tự nóng lên tiếp xúc với khơng khí có khả bốc cháy - Chất thải tạo khí dễ cháy: Các chất thải H3A H4.3 tiếp xúc với nước có khả tự cháy tạo khí dễ cháy Oxy OH Các chất thải có khả nhanh chóng thực H2 H5.1 hoá phản ứng oxy hoá toả nhiệt mạnh tiếp xúc với chất khác, gây góp phần đốt cháy chất Ăn AM Các chất thải thơng qua phản ứng hố học gây tổn H8 H8 mòn thương nghiêm trọng mơ sống phá huỷ loại vật liệu, hàng hoá phương tiện vận chuyển Thơng thường chất hỗn hợp chất có tính axit mạnh kiềm mạnh theo QCKTMT ngưỡng CTNH Có Đ - Gây kích ứng: Các chất thải khơng ăn mòn có H4 H11 độc thành phần nguy hại gây sưng viêm tiếp tính xúc với da màng nhầy - Gây hại: Các chất thải có thành phần nguy H5 H11 hại gây rủi ro sức khoẻ mức độ thấp thông qua đường ăn uống, hô hấp qua da - Gây độc cấp tính: Các chất thải có thành phần H6 H6.1 nguy hại gây tử vong, tổn thương nghiêm trọng tức thời cho sức khoẻ thông qua đường ăn uống, hô hấp qua da - Gây độc từ từ mãn tính: Các chất thải có thành phần nguy hại gây ảnh hưởng xấu cho sức khoẻ cách từ từ mãn tính thơng qua đường ăn uống, hô hấp qua da - Gây ung thư: Các chất thải có thành phần nguy hại có khả gây tăng tỉ lệ mắc ung thư thông qua đường ăn uống, hô hấp qua da - Gây độc cho sinh sản: Các chất thải có thành phần nguy hại có khả gây tổn thương suy giảm khả sinh sản người thông qua đường ăn uống, hô hấp qua da - Gây đột biến gien: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tăng tỷ lệ tổn thương gen di truyền thông qua đường ăn uống, hô hấp qua da - Sinh khí độc: Các chất thải có thành phần mà tiếp xúc với khơng khí với nước giải phóng khí độc, gây nguy hiểm người sinh vật ĐS Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại nhanh chóng từ từ môi trường hệ sinh vật thơng qua tích luỹ sinh học Có độc tính sinh thái Lây LN Các chất thải có vi sinh vật độc tố sinh học nhiễm gây nhiễm trùng bệnh tật cho người động vật H6 H11 H7 H11 H10 H11 H11 H11 H12 H10 H14 H12 H9 H6.2 1.7 Trạng thái (thể) tồn thông thường: Là cột thể trạng thái hay thể tồn thông thường (rắn, lỏng bùn) chất thải Danh mục 1.8 Ngưỡng CTNH: Là cột ghi cần thiết phải áp dụng ngưỡng CTNH việc phân định chất thải Danh mục CTNH, bao gồm hai loại sau: 1.8.1 Có khả CTNH (ký hiệu *): Cần áp dụng ngưỡng CTNH (hay ngưỡng nguy hại chất thải) theo quy định QCKTMT ngưỡng CTNH để phân định có phải CTNH Nếu khơng áp dụng ngưỡng CTNH phải phân định ln CTNH Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật số tính chất thành phần nguy hại định áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế theo hướng dẫn quan có thẩm quyền mơi trường 1.8.2 Là CTNH trường hợp (ký hiệu **): Không cần áp dụng ngưỡng CTNH mà xác định ln CTNH Hướng dẫn quy trình tra cứu, sử dụng Danh mục: 2.1 Tra cứu chất thải vào mã CTNH: Nếu biết mã CTNH, vào cột “Mã CTNH” Danh mục chi tiết Mục C Phụ lục để tìm loại tương ứng 2.2 Tra cứu, phân loại áp mã CTNH vào nguồn thải dòng thải: 2.2.1 Bước 1: Căn Danh mục nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn dòng thải Mục B Phụ lục để sơ xác định chủ nguồn thải xem xét phát sinh chất thải nằm nhóm nào, có thứ tự Lưu ý sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến số nguồn thải dòng thải khác bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, phát sinh chất thải nằm nhiều nhóm khác thuộc hai loại sau: - Các nhóm mã từ 01 đến 16 bao gồm nhóm chất thải đặc trưng cho loại nguồn thải dòng thải khác nhau; - Các nhóm mã 17, 18 19 bao gồm nhóm chất thải chung mà nguồn thải phát sinh 2.2.2 Bước 2: Căn vào thứ tự nêu để xác định vị trí nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn dòng thải Danh mục chi tiết Mục C Phụ lục (tương ứng với nhóm mã CTNH gồm cặp chữ số) 2.2.3 Bước 3: Rà sốt nhóm nguồn dòng thải nêu để xác định phân nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn dòng thải liên quan (tương ứng với phân nhóm mã CTNH gồm hai cặp chữ số) 2.2.4 Bước 4: Rà soát phân nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn dòng thải nêu để xác định loại CTNH vào tên chúng (tương ứng với mã CTNH gồm ba cặp chữ số) Phân loại áp mã CTNH tương ứng chất thải phân định CTNH (thuộc loại * vượt ngưỡng CTNH thuộc loại **) 2.2.5 Bước 5: Trong trường hợp hỗn hợp chất thải khơng có tên tương ứng Danh mục chi tiết Mục C Phụ lục này, việc phân loại áp mã CTNH theo nguyên tắc sau: a) Khi hỗn hợp chất thải có chất thải thành phần có tên tương ứng Danh mục chi tiết phân định CTNH (thuộc loại * vượt ngưỡng CTNH thuộc loại **) áp mã CTNH này; b) Khi hỗn hợp chất thải có hai hay nhiều chất thải thành phần có tên tương ứng Danh mục chi tiết phân định CTNH (thuộc loại * vượt ngưỡng CTNH thuộc loại **) sử dụng tất mã CTNH tương ứng áp mã CTNH đại diện theo thứ tự ưu tiên sau: Mã CTNH chất thải thành phần có tỷ trọng lớn hỗn hợp; không xác định rõ tỷ trọng, áp mã chất thải thuộc loại ** (nếu có) mã CTNH có thành phần nguy hại với giá trị ngưỡng CTNH thấp nhất; c) Cần phân biệt hỗn hợp chất thải với chất thải có thành phần nguy hại bám dính hỗn hợp chất thải mà thành phần hoà trộn với cách tương đối đồng tính chất hoá-lý điểm khối hỗn hợp chất thải theo quy định QCKTMT ngưỡng CTNH 2.2.6 Bước 6: Trong trường hợp khơng tìm mã CTNH cụ thể theo nguồn thải hay dòng thải áp mã CTNH từ 19 12 01 đến 19 12 05 vượt ngưỡng CTNH theo quy định QCKTMT ngưỡng CTNH Quy định áp dụng cụ thể số trường hợp đặc biệt thường gặp thực tế: 3.1 Hỗn hợp phế liệu kim loại (hoặc nhựa) lẫn dầu mỡ (ví dụ mã 07 03 11): Phế liệu kim loại (hoặc nhựa) CTNH dầu mỡ thải (trừ dầu mỡ thực phẩm) ln CTNH (loại **), vậy, hỗn hợp CTNH Trường hợp hỗn hợp tách riêng ra, lại phế liệu kim loại (hoặc nhựa) tương đối sạch, bám dính lượng dầu mỡ khơng đáng kể đến mức khơng có nguy bị rò rỉ chảy mơi trường q trình lưu giữ, thu gom vận chuyển (ví dụ dầu bảo quản) khơng bị coi CTNH (bảo đảm thành phần dầu bám dính có hàm lượng tuyệt đối nhỏ ngưỡng CTNH theo quy định QCKTMT ngưỡng CTNH) 3.2 Các phương tiện, thiết bị thải (ví dụ phương tiện giao thông, thiết bị điện, điện tử ): Nếu có phận vật liệu cấu thành CTNH phải coi tồn phương tiện thiết bị CTNH, trừ phận vật liệu tách riêng 3.3 Thiết bị điện, điện tử (ví dụ máy biến thế, tụ điện ) thải: Chỉ phân loại, áp mã theo loại CTNH có PCB có hàm lượng tuyệt đối PCB chất thải thành phần (bộ phận vật liệu cấu thành, ví dụ dầu cách điện) vượt ngưỡng CTNH theo quy định QCKTMT ngưỡng CTNH 3.4 Dầu, hố chất dung mơi thải: Chỉ phân loại, áp mã theo loại CTNH có gốc halogen hữu có thành phần halogen hữu (đặc biệt clo PCB) hàm lượng tuyệt đối thành phần halogen hữu vượt ngưỡng CTNH theo quy định QCKTMT ngưỡng CTNH 3.5 Các vật liệu amiăng xi măng thải (như lợp qua sử dụng): Không phải CTNH, trừ trường hợp có lẫn có thành phần nguy hại khác vượt ngưỡng CTNH, phép chôn lấp bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt xây dựng hợp vệ sinh 3.6 Tên gọi “dầu thải” “hoá chất thải” áp dụng thành phần dầu hoá chất chiếm tỷ trọng ưu chất thải (lớn 50%); tên gọi chất thải có lẫn dầu chất thải có lẫn hố chất định áp dụng thành phần dầu hoá chất chiếm tỷ trọng ưu so với thành phần khác chất thải (nhỏ 50%) 3.7 Các loại dầu, mỡ, sáp chất béo có nguồn gốc thực phẩm mà khơng có chứa thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH theo quy định QCKTMT ngưỡng CTNH khơng phải CTNH B Danh mục nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn dòng thải Chất thải từ ngành thăm dò, khai thác, chế biến khống sản, dầu khí than Chất thải từ trình sản xuất, điều chế, cung ứng sử dụng hố chất vơ Chất thải từ trình sản xuất, điều chế, cung ứng sử dụng hoá chất hữu Chất thải từ nhà máy nhiệt điện sở đốt khác Chất thải từ ngành luyện kim đúc kim loại Chất thải từ ngành sản xuất vật liệu xây dựng thuỷ tinh Chất thải từ trình xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại vật liệu khác Chất thải từ trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng sản phẩm che phủ (sơn, véc ni, men thuỷ tinh), chất kết dính, chất bịt kín mực in Chất thải từ ngành chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm gỗ, giấy bột giấy 10 Chất thải từ ngành chế biến da, lông dệt nhuộm 11 Chất thải xây dựng phá dỡ (bao gồm đất đào từ khu vực bị ô nhiễm) 12 Chất thải từ sở tái chế, xử lý chất thải, nước thải xử lý nước cấp 13 Chất thải từ ngành y tế thú y (trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này) 14 Chất thải từ ngành nông nghiệp 15 Thiết bị, phương tiện giao thông vận tải hết hạn sử dụng chất thải từ hoạt động phá dỡ, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải 16 Chất thải hộ gia đình chất thải sinh hoạt từ nguồn khác 17 Dầu thải, chất thải từ nhiên liệu lỏng, chất thải dung môi hữu cơ, môi chất lạnh chất đẩy (propellant) 18 Các loại chất thải bao bì, chất hấp thụ, giẻ lau, vật liệu lọc vải bảo vệ 19 Các loại chất thải khác C Danh mục chi tiết CTNH chất thải có khả CTNH Mã CTNH Tên chất thải CHẤT THẢI TỪ NGÀNH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHỐNG SẢN, DẦU KHÍ VÀ THAN 01 01 Chất thải từ trình chế biến quặng sắt phương pháp hố-lý 01 01 Cặn thải có khả sinh axit từ trình chế biến quặng sunfua 01 Mã EC Mã Basel (A) Mã Tính chất Trạng thái Ngưỡng Basel nguy hại (thể) tồn CTNH (Y) thơng thường 01 01 03 01 03 A1010 Từ Y22 Đ, ĐS 04 A1020 đến Y31 A1030 01 01 Các loại cặn thải khác có thành phần nguy hại 01 03 A1010 Từ Y22 Đ, ĐS 02 05 A1020 đến Y31 A1030 01 01 Chất thải có thành phần nguy hại từ trình chế biến quặng sắt 01 03 A1010 Từ Y22 Đ, ĐS 03 07 A1020 đến Y31 A1030 01 02 Chất thải từ trình chế biến quặng kim loại màu phương pháp 01 04 hố-lý 01 02 Chất thải có thành phần nguy hại từ trình chế biến quặng kim loại 01 04 A1010 Từ Y22 AM, Đ, 01 màu phương pháp hoá-lý 07 A1020 đến Y31 ĐS A1030 01 03 Bùn thải chất thải khác từ trình khoan 01 05 01 03 Bùn thải chất thải có dầu từ q trình khoan 01 05 A3020 Y9 Đ, ĐS 01 05 A4060 Rắn/bùn ** Rắn/lỏng/bùn * Rắn/lỏng/bùn * Rắn/lỏng/bùn * Bùn/rắn/lỏng * Mã CTNH Tên chất thải 01 03 Bùn thải chất thải có thành phần nguy hại (khác với dầu) từ trình 02 khoan 01 04 Chất thải từ trình lọc dầu 01 04 Bùn thải từ thiết bị khử muối 01 01 04 Bùn đáy bể 02 01 04 Bùn thải axit alkyl 03 01 04 Dầu tràn (hoặc rơi vãi, rò rỉ) 04 01 05 01 06 04 Bùn thải có dầu từ hoạt động bảo dưỡng sở, máy móc, trang thiết bị 01 07 04 Bùn thải có thành phần nguy hại từ trình xử lý nước thải 01 08 04 Chất thải từ trình làm xăng dầu bazơ 04 Các loại hắc ín (tar) thải Mã EC Mã Basel (A) Mã Tính chất Trạng thái Ngưỡng Basel nguy hại (thể) tồn CTNH (Y) thơng thường 05 A3020 Y9 Đ, ĐS Bùn/rắn/lỏng * 01 06 05 01 05 01 A3010 02 05 01 A4060 03 05 01 A3010 04 A4060 05 01 A3010 05 A3020 A4060 05 01 A3020 06 A4060 05 01 A3190 07 05 01 08 05 01 A3010 09 A3020 A3190 A4060 05 01 A4090 11 Đ, ĐS Bùn ** Y9 Đ, ĐS Bùn ** Y9 AM, Đ, ĐS Đ, ĐS Bùn ** Lỏng ** Y9 Đ, ĐS Bùn ** Y11 Đ, ĐS, C Rắn/bùn ** Y18 Đ, ĐS Bùn * Y35 AM, Đ, ĐS Lỏng ** Y8 Y9 Mã CTNH Tên chất thải 01 04 Dầu thải chứa axit 09 01 04 Vật liệu lọc đất sét qua sử dụng 10 01 05 Chất thải từ trình chế biến than phương pháp nhiệt phân 01 05 Các loại hắc ín (tar) thải 01 01 06 Chất thải từ q trình tinh chế vận chuyển khí tự nhiên 01 06 Chất thải có thuỷ ngân 01 02 CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, ĐIỀU CHẾ, CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG HỐ CHẤT VƠ CƠ 02 01 Chất thải từ trình sản xuất, điều chế, cung ứng sử dụng axit 02 01 Axit sunfuric, axit sunfurơ thải 01 02 01 Axit clohydric thải 02 02 01 Axit flohydric thải 03 02 01 Axit photphoric, axit photphorơ thải 04 Mã EC Mã Basel (A) Mã Tính chất Trạng thái Ngưỡng Basel nguy hại (thể) tồn CTNH (Y) thơng thường 01 A4090 Y34 AM, Đ, Lỏng ** ĐS 01 Y18 Đ, ĐS Rắn ** 05 12 05 15 05 06 05 06 A3190 01 05 06 03 05 07 05 07 A1030 01 06 01 06 01 A4090 01 06 01 A4090 02 06 01 A4090 03 06 01 A4090 04 Y11 Đ, ĐS, C Rắn ** Y29 Đ, ĐS Lỏng * Y34 AM, OH, Đ, ĐS AM, Đ, ĐS AM, Đ, ĐS AM, Đ, ĐS Rắn/lỏng/bùn ** Rắn/lỏng/bùn ** Rắn/lỏng/bùn ** Rắn/lỏng/bùn ** Y34 Y34 Y34 Mã CTNH 02 05 Tên chất thải 01 Axit nitric, axit nitrơ thải 02 01 Các loại axit thải khác 06 02 02 Chất thải từ trình sản xuất, điều chế, cung ứng sử dụng bazơ 02 02 Natri hydroxit, amoni hydroxit, kali hydroxit thải bã thải có chứa natri 01 hydroxit, amoni hydroxit, kali hydroxit Mã EC 06 05 Mã Basel (A) Mã Tính chất Trạng thái Ngưỡng Basel nguy hại (thể) tồn CTNH (Y) thơng thường 01 A4090 Y34 AM, N, Rắn/lỏng/bùn ** OH, Đ, ĐS 01 A4090 Y34 AM, Đ, Rắn/lỏng/bùn * ĐS 06 06 06 02 06 02 A4090 Y35 AM, Đ, Rắn/lỏng/bùn 03 ĐS 06 02 04 02 02 Các loại bazơ thải khác 06 02 A4090 Y35 AM, Đ, Rắn/lỏng 02 05 ĐS 02 03 Chất thải từ trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng muối, dung 06 03 dịch muối oxit kim loại 02 03 Muối dung dịch muối thải có xyanua 06 03 A4050 Y33 Đ, ĐS Rắn/lỏng 01 11 02 03 Muối dung dịch muối thải có kim loại nặng 06 03 A1020 Từ Y21 Đ, ĐS Rắn/lỏng 02 13 A1030 đến Y31 A1040 02 03 Oxit kim loại thải có kim loại nặng 06 03 A1010 Từ Y21 Đ, ĐS Rắn 03 15 A1020 đến Y31 A1030 A1040 02 04 Chất thải khác có kim loại từ trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử 06 04 dụng muối, dung dịch muối oxit kim loại ** * * * * 10 Mã vùng Số thứ tự cấp phép.VX  Trong vùng trở lên: Mã vùng thứ nhất-Mã vùng thứ 2- -Mã vùng thứ n Số thứ tự cấp phép.VX Chú thích: • Mã vùng: Theo Bảng Phụ lục • Số thứ tự cấp phép: Có chữ số từ 001 đến 999 • VX: Ký hiệu chủ hành nghề QLCTNH Ví dụ: - Một chủ hành nghề QLCTNH có địa bàn hoạt động vùng đồng sông Cửu Long, số thứ tự cấp phép 125, cấp mã số QLCTNH là: 8.125.VX - Một chủ hành nghề QLCTNH có địa bàn hoạt động vùng Đông Nam Bộ đồng sông Cửu Long, số thứ tự cấp phép 125, cấp mã số QLCTNH là: 7-8.125.VX E Mã số QLCTNH chủ xử lý CTNH cấp phép theo quy định Thông tư này:  Trong vùng: Mã vùng Số thứ tự cấp phép.VX  Trong vùng trở lên: Mã vùng thứ nhất-Mã vùng thứ 2- -Mã vùng thứ n Số thứ tự cấp phép.VX Chú thích: • Mã vùng: Theo Bảng Phụ lục • Số thứ tự cấp phép: Có chữ số từ 001 đến 999 • VX: Ký hiệu chủ xử lý CTNH Ví dụ: - Một chủ xử lý CTNH có địa bàn hoạt động vùng đồng sông Cửu Long, số thứ tự cấp phép 125, cấp mã số QLCTNH là: 6.125.VX - Một chủ xử lý CTNH có địa bàn hoạt động vùng Đông Nam Bộ đồng sông Cửu Long, số thứ tự cấp phép 125, cấp mã số QLCTNH là: 56.125.VX  Khi cấp đổi Giấy phép hành nghề QLCTNH sang Giấy phép xử lý CTNH theo quy định Thơng tư số thứ tự cấp phép giữ nguyên  Số thứ tự Giấy phép xử lý CTNH cấp theo quy định Thơng tư tính số thứ tự Giấy phép hành nghề QLCTNH Bảng 1: Mã tỉnh (Căn Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng năm 2004 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục mã số đơn vị hành Việt Nam) Mã tỉnh 01 02 04 06 08 10 11 12 14 15 17 19 20 22 24 25 26 27 30 31 33 Tên tỉnh TP Hà Nội Hà Giang Cao Bằng Bắc Kạn Tuyên Quang Lào Cai Điện Biên Lai Châu Sơn La n Bái Hồ Bình Thái Ngun Lạng Sơn Quảng Ninh Bắc Giang Phú Thọ Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hải Dương TP Hải Phòng Hưng Yên Mã tỉnh 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 48 49 51 52 54 56 58 60 62 64 66 Tên tỉnh Thái Bình Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thanh Hố Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế TP Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú n Khánh Hồ Ninh Thuận Bình Thuận Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Mã tỉnh 67 68 70 72 74 75 77 79 80 82 83 84 86 87 89 91 92 93 94 95 96 Tên tỉnh Đắk Nơng Lâm Đồng Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Long An Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang TP Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau Bảng 2: Mã vùng Giấy phép quản lý CTNH (Được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại) Mã vùn g Tên vùng Đồng sông Hồng Các tỉnh vùng Bắc Ninh, Hà Nam, TP Hà Nội, Hải Dương, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Đông Bắc Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tun Quang, n Bái Tây Bắc Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá, Thừa Thiên Bắc Trung Huế Duyên hải Bình Định, Bình Thuận, TP Đà Nẵng, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Nam Trung Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi Tây Nguyên Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, TP Hồ Chí Đông Nam Minh, Tây Ninh Đồng An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, TP Cần Thơ, Đồng Tháp, sơng Cửu Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Long Vĩnh Long Bảng 3: Mã vùng Giấy phép xử lý CTNH (Căn theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 ngày tháng 2006 Thủ tướng Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội) Mã vùng Tên vùng Các tỉnh vùng Trung du Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hồ Bình, Cao Bằng, Lạng miền núi phía Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Bắc Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, sông Hồng Quảng Ninh Bắc Trung Bộ Thanh Hố, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Duyên hải Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình miền Trung Định, Phú Yên, Khánh Hồ, Ninh Thuận, Bình Thuận Tây Ngun Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nơng, Lâm Đồng Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Đơng Nam Bộ Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Đồng An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc sơng Cửu Long Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau Phụ lục MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ, VĂN BẢN CHẤP THUẬN VẬN CHUYỂN XUYÊN BIÊN GIỚI CHẤT THẢI NGUY HẠI (Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) A Đơn đăng ký vận chuyển xuyên biên giới CTNH (Căn Phụ lục V A Công ước Basel) *** Việc vận chuyển xuyên biên giới CTNH thực việc đăng ký xuất CTNH Đối với loại CTNH, việc đăng ký xuất thực cho chuyến xuất đơn lẻ chung cho nhiều chuyến xuất năm Chủ nguồn thải CTNH nhà xuất đại diện cho chủ nguồn thải phải phối hợp với bên liên quan lập hồ sơ theo quy định Điều 23 Thông tư với Đơn đăng ký gồm đầy đủ thông tin sau: Lý xuất CTNH (Các) chủ nguồn thải CTNH 1/ Nhà xuất đại diện cho chủ nguồn thải (nếu có) 1/ Đơn vị xử lý CTNH nước 1/ Nhà nhập CTNH (nếu khác với đơn vị xử lý) 1/ Đơn vị thực việc vận chuyển nội địa (dự kiến) 1/ Đơn vị vận chuyển xuyên biên giới (dự kiến) 1/ Quốc gia cảnh dự kiến Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel quốc gia cảnh 2/ Quốc gia nhập Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel quốc gia nhập 2/ 10 Chỉ rõ đăng ký đơn lẻ cho chuyến hay đăng ký chung cho nhiều chuyến năm 11 Dự kiến ngày xuất cảnh, thời gian vận chuyển hành trình dự kiến (bao gồm cửa nhập cửa xuất) 3/ 12 Phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường sắt, đường nội thủy, đường biển, đường không ) số hiệu (nếu xác định) 13 Những thông tin bảo hiểm trường hợp cố 4/ 14 Mơ tả tính chất loại CTNH, mã CTNH quy định Phụ lục kèm theo Thông tư theo danh mục A Công ước Basel, thành phần chất thải 5/ thông tin yêu cầu xử lý đặc biệt, bao gồm quy định khẩn cấp trường hợp có cố 15 Loại bao bì (kiện, thùng phuy téc ) phương án đóng gói, bảo quản 16 Khối lượng 6/ 17 Quá trình phát sinh CTNH 7/ 18 Phương pháp xử lý CTNH nước 19 Cam kết chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất đại diện) xác nhận thông tin 20 Những thông tin đơn vị xử lý nước ngồi thơng báo cho chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất đại diện), chứng minh chất thải bảo đảm quản lý hợp lý môi trường phù hợp với luật pháp Quốc gia nhập 21 Thông tin liên quan đến hợp đồng ký kết chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất đại diện) đơn vị xử lý nước nhà nhập Ghi 1/ Tên, mã số QLCTNH (nếu có) địa chỉ, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có) tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có) người cần liên hệ 2/ Tên địa đầy đủ, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có) 3/ Trong trường hợp có đăng ký chung cho nhiều chuyến xuất năm, phải ghi rõ ngày tháng chuyến, chưa biết ngày xuất cảng, cần thơng báo tần suất vận chuyển 4/ Cung cấp thông tin liên quan đến yêu cầu bảo hiểm tương ứng cách chủ nguồn thải, nhà xuất đại diện (nếu có), đơn vị vận chuyển, nhà nhập khẩu, đơn vị xử lý đáp ứng u cầu 5/ Tính chất nồng độ thành phần nguy hiểm mặt độc tính mối đe dọa khác CTNH khâu quản lý lẫn khâu liên quan đến xử lý 6/ Trong trường hợp có đăng ký chung cho nhiều chuyến xuất năm, cần rõ dự kiến tổng số lượng số lượng chuyến 7/ Thông tin cần thiết cho việc đánh giá mối nguy hiểm xác định thích hợp hoạt động xử lý đề xuất B Mẫu văn chấp thuận vận chuyển xuyên biên giới CTNH *** BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: … Hà Nội, ngày … tháng … năm …… Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân đăng ký xuất khẩu) Theo ; , Tổng cục Môi trường với tư cách quan thẩm quyền Công ước Basel Việt Nam chấp thuận việc xuất chất thải nguy hại (CTNH) với thông tin điều kiện cụ thể sau: Tên mã CTNH: Lý xuất khẩu: Chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất đại diện): Đơn vị xử lý nước ngoài: Đơn vị thực việc vận chuyển nội địa: Đơn vị vận chuyển xuyên biên giới: Quốc gia cảnh: Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel: Quốc gia nhập khẩu: Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel: Số lần xuất khẩu: 10 Thời gian phép xuất (từ ngày đến ngày ): 11 Dự kiến ngày xuất cảnh, thời gian vận chuyển hành trình dự kiến (cảng xuất khẩu, cảnh, nhập khẩu): 12 Phương tiện vận chuyển số hiệu (nếu xác định): 13 Thông tin bảo hiểm cho lô hàng (trong trường hợp cố): 14 Mơ tả tính chất loại CTNH: 15 Loại bao bì: 16 Khối lượng (kg): 17 Quá trình phát sinh CTNH: 18 Phương pháp xử lý nước ngoài: Việc xuất CTNH nêu phải thực theo quy định Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường, có việc sử dụng Chứng từ CTNH theo Phụ lục việc lập hồ sơ vận chuyển cho chuyến xuất theo quy định Điều 23 Thông tư Tổng cục Môi trường thông báo để quý (tên tổ chức, cá nhân đăng ký xuất khẩu) biết thực hiện./ Nơi nhận: - Như trên; TỔNG CỤC TRƯỞNG (ký, ghi họ tên, đóng dấu) - Lưu Phụ lục ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường) A Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại Mục tiêu 1.1 Mục tiêu chung Chương trình cung cấp cho người học số lực để thực nghiệp vụ quản lý CTNH 1.2 Mục tiêu cụ thể Sau hoàn thành chương trình, người học có khả năng: - Có nhận thức đắn vai trò, quyền hạn, trách nhiệm cơng tác quản lý CTNH - Trình bày giải thích nội dung quản lý chất thải nguy hại; tổ chức thực nghiệp vụ quản lý CTNH - Áp dụng kiến thức quản lý CTNH để lập kế hoạch tổ chức thực nghiệp vụ quản lý CTNH phù hợp với điều kiện thực tế trình thu gom, vận chuyển xử lý CTNH Nội dung khung chương trình đào tạo thời lượng 2.1 Chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý CTNH bao gồm chuyên đề sau: Thời lượng (tiết) Thảo luận, thực Lý thuyết hành TT Tên chuyên đề Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống văn quy phạm pháp luật môi trường quản lý CTNH Chuyên đề 2: Danh mục, phân định, phân loại CTNH; Tình hình quản lý CTNH tồn quốc cơng nghệ xử lý CTNH áp dụng 3 Chuyên đề 3: Yêu cầu kỹ thuật việc hành nghề quản lý CTNH; An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe phòng ngừa, ứng phó cố quản lý CTNH 4 Chuyên đề 4: Chứng từ, báo cáo quản lý CTNH 2 TỔNG 16 11 Tổng 2.2 Mô tả chuyên đề 2.2.1 Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống văn quy phạm pháp luật môi trường quản lý CTNH Nội dung chuyên đề bao gồm: - Các Điều ước quốc tế liên quan đến quản lý CTNH; - Các quy định hệ thống pháp luật hành bảo vệ môi trường quản lý chất thải nguy hại Việt Nam; + Các nội dung quản lý CTNH Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; + Các nội dung quản lý CTNH Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu; + Các quy định cụ thể Thông tư - Các quy định xử lý vi phạm hành lĩnh vực quản lý CTNH; - Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn liên quan đến quản lý CTNH 2.2.2 Chuyên đề 2: Danh mục CTNH, phân định, phân loại CTNH Tình hình quản lý CTNH tồn quốc cơng nghệ xử lý CTNH áp dụng Nội dung chuyên đề bao gồm: - Danh mục CTNH, phân định, phân loại CTNH: + Danh mục CTNH; + Phân định CTNH; + Phân loại CTNH - Tình hình quản lý CTNH tồn quốc cơng nghệ xử lý CTNH áp dụng nay: + Thực trạng công tác quản lý CTNH tồn quốc; + Các cơng nghệ xử lý CTNH 2.2.3 Chuyên đề 3: Yêu cầu kỹ thuật quy trình vận hành phương tiện, thiết bị, hệ thống xử lý CTNH bảo vệ mơi trường An tồn lao động, bảo vệ sức khỏe phòng ngừa, ứng phó cố quản lý CTNH Nội dung chuyên đề bao gồm: - Yêu cầu kỹ thuật quy trình vận hành phương tiện, thiết bị, hệ thống xử lý CTNH bảo vệ môi trường: + Yêu cầu kỹ thuật, quy trình vận hành an tồn phương tiện thiết bị lưu chứa, lưu giữ CTNH vận chuyển CTNH; + Yêu cầu kỹ thuật, quy trình vận hành an toàn hệ thống, thiết bị xử lý CTNH; + Yêu cầu kỹ thuật, quy trình vận hành an tồn cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường; + Các vấn đề khác - An tồn lao động, bảo vệ sức khỏe phòng ngừa, ứng phó cố quản lý CTNH: + Các biện pháp an tồn lao động cơng tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH; + Các biện pháp bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân viên tham gia công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH; + Xác định cố xảy biện pháp phòng ngừa, ứng phó cố đặc biệt phòng ngừa cháy, nổ 2.2.4 Chuyên đề 4: Chứng từ, báo cáo quản lý CTNH Nội dung chuyên đề bao gồm: - Hướng dẫn lập, sử dụng, lưu trữ chứng từ CTNH; - Hướng dẫn lập báo cáo quản lý CTNH; - Giới thiệu hệ thống thơng tin quản lý tích hợp CTNH (E-manifest) Tổng cục Môi trường xây dựng hướng dẫn sử dụng tính hệ thống Đánh giá kết học tập xác nhận hồn thành chương trình đào tạo 3.1 Kết thúc chun đề chương trình đào tạo có kiểm tra chuyên đề để đánh giá kết học tập Nội dung, hình thức, thời gian kiểm tra giảng viên sở đào tạo chương trình định phải công bố trước thực đào tạo chuyên đề 3.2 Điểm kiểm tra kết thúc chuyên đề chấm theo thang điểm hệ 10 (từ đến 10), kiểm tra phải đạt từ điểm trở lên đạt yêu cầu 3.3 Người học tham dự 80% thời gian lên lớp lý thuyết, thực đầy đủ thảo luận theo yêu cầu chuyên đề, chấp hành quy định sở đào tạo tham dự kiểm tra kết thúc chuyên đề 3.4 Nếu người học có điểm chưa đạt u cầu khơng đủ điều kiện dự kiểm tra quy định Mục 3.2, Mục 3.3 nêu phải học lại chuyên đề Việc học lại giảng viên sở đào tạo chương trình định 3.5 Người học có điểm kiểm tra tất chuyên đề chương trình đào tạo đạt yêu cầu xem xét cấp chứng quản lý CTNH B Mẫu Chứng quản lý chất thải nguy hại BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHỨNG CHỈ Quản lý chất thải nguy hại Số: Có giá trị đến ngày: / / Chứng nhận: Ông (Bà) Ngày sinh: Số CMND: Nơi cấp: hồn thành khóa đào tạo quản lý chất thải nguy hại Nơi đào tạo: Khóa đào tạo: Tổ chức từ ngày: / / đến ngày: / / Tại: Ngày tháng năm TỔNG CỤC TRƯỞNG (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) C Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng quản lý chất thải nguy hại *** (TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …., ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Kính gửi: Tổng cục Mơi trường I Thông tin chung Tên sở đào tạo: Địa chỉ: Giấy đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận sở đào tạo Số điện thoại liên lạc: II Kết đào tạo quản lý CTNH Khóa đào tạo: Thời gian đào tạo: Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm… Tổng số học viên đào tạo: người Trong đó: - Số học viên đạt kết đào tạo: người - Số học viên không đạt kết đào tạo: người III Đề xuất, kiến nghị Dựa vào kết đào tạo nêu trên, (tên sở đào tạo) kiến nghị Tổng cục Môi trường cấp Chứng quản lý chất thải nguy hại cho học viên đạt kết đào tạo có tên Bảng tổng hợp kết đào tạo gửi kèm theo Nơi nhận: - Lưu: VT,… Lãnh đạo sở đào tạo (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) (TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: D Mẫu Bảng tổng hợp kết đào tạo quản lý chất thải nguy hại *** BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẠO TẠO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Khóa đào tạo: Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm… TT Họ tên học viên Số CMND/ Nơi cấp Sinh ngày Đơn vị công tác Điểm kiểm tra chuyên đề Tổng số điểm Chuyên đề Chuyên đề Chuyên đề Chuyên đề số số số số Kết đào tạo (Đạt/không đạt) ., ngày tháng năm Lãnh đạo sở đào tạo (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) Đ Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng quản lý chất thải nguy hại *** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày … tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Kính gửi: Tổng cục Môi trường Họ tên: Sinh ngày: tháng năm Giới tính: Số CMND: ngày cấp / / nơi cấp: Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc: Đơn vị công tác: Tôi cấp Chứng quản lý chất thải nguy hại với thông tin sau: Chứng số: ngày tháng năm Có giá trị đến: Ngày tháng năm Tôi hoạt động (thời gian) lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải nguy hại (tổ chức nơi làm việc) Đến nay, Chứng quản lý chất thải nguy hại hết hạn Xin gửi kèm theo: - 01 Chứng minh nhân dân (có chứng thực); - 01 Chứng quản lý chất thải nguy hại cấp (có chứng thực); - Giấy xác nhận tổ chức nơi làm Tôi xin cam đoan thông tin hoàn thật, đề nghị Tổng cục Môi trường cấp Chứng quản lý chất thải nguy hại cho / Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) E Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng quản lý chất thải nguy hại *** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày … tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Kính gửi: Tổng cục Môi trường Họ tên: Sinh ngày: tháng năm Giới tính: Số CMND: ngày cấp / / nơi cấp: Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc: Đơn vị công tác: Đề nghị Tổng cục Môi trường cấp lại Chứng quản lý chất thải nguy hại cấp với thông tin sau: Chứng số: ngày tháng năm Có giá trị đến: Ngày tháng năm Cơ sở đào tạo:……… Khóa đào tạo: Thời gian đào tạo: Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm… Lý đề nghị cấp lại: Xin gửi kèm theo: - 01 Chứng minh nhân dân (có chứng thực); Tơi xin cam đoan thơng tin hồn thật, đề nghị Tổng cục Môi trường cấp lại Chứng quản lý chất thải nguy hại / Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) ... khí thải có thành phần nguy hại 02 05 08 Các loại bụi khác có thành phần nguy hại 03 05 08 Chất gắn khn thải có thành phần nguy hại 04 05 08 Chất tách khn thải có thành phần nguy hại 05 05 08 Xỉ... có thành phần nguy hại 01 05 09 Bụi khí thải có thành phần nguy hại 02 05 09 Các loại bụi khác có thành phần nguy hại 03 Mã EC Mã Basel (A) Mã Tính chất Trạng thái Ngưỡng Basel nguy hại (thể)... phần nguy hại 03 06 01 Chất thải rắn có thành phần nguy hại từ q trình xử lý khí thải 04 06 01 Bùn thải bã lọc có thành phần nguy hại từ q trình xử lý khí thải 05 06 01 Cặn rắn có thành phần nguy
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh muc chat thai nguy hai, Danh muc chat thai nguy hai, Giải thích về các cột trong Danh mục chi tiết tại Mục C Phụ lục này:

Từ khóa liên quan