THUYET MINH đồ án MÓNG

68 219 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 08:07

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG MỤC LỤC Chương I Thống kê số liệu địa chất chọn phương án móng 1.1 Thống kê số liệu địa chất 1.1.1 Số liệu địa chất 10 1.1.2 Cơ sở lý thyết tổng hợp giá trị đặc trưng địa chất để tính tốn móng 11 1.1.3 Thống kê đặc trưng C,φ 14 1.1.4 Thống kê đặc trưng dung trọng tự nhiên γtn, dung trọng đẩy γđn độ ẩm tự nhiên w .22 1.1.5 Đặc trưng hệ số rỗng đất 31 1.1.6 Tổng hợp số liệu thiết kế móng .36 1.2 Đánh giá khả chịu tải đất 37 1.3 Phân tích chọn phương án móng 38 Chương Thiết kế móng 39 A Phương án móng đơn tự nhiên .39 B Phương án móng cọc bê tơng cốt thép 41 2.1 Tải trọng tác dụng lên móng 41 2.2 Vật liệu 42 2.3 Lý thuyết phục vụ tính tốn sơ tiết diện độ sâu chôn cọc( Võ phán): 46 2.4 Tính tốn sức chịu tải cọc .49 2.4.1 Tính tốn sức chịu tải cọc theo vật liệu 49 2.4.2 Theo cường độ đất 50 2.5 2.6 Xác định sơ số lượng cọc bố trí cọc đài 52 Số lượ ng cọc cần thiết cho móng: 53 2.7 Bố trí cọc 54 2.8 Tải trọng tác dụng lên cọc .54 2.9 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 56 2.10 Áp lực đáy móng khối quy ước 56 2.11 Xá c định sức chịu tải đất theo trạng thái giới hạn II 59 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG 2.12 Kiểm tra độ lún móng .60 2.13 Tính cốt thép đai cho móng 61 2.13.1 Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện chịu uốn 61 2.14 Trọng lượng thân cọc có tính đến hệ số động cẩu lắp dựng cọc 65 2.15 Bố trí thép móng 67 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG DANH MỤC BẢNG Chương I Thống kê số liệu địa chất chọn phương án móng Bảng 1.1 Kết thí nghiệm tiêu học đất Bảng 1.2 Kết thí nghiệm tiêu vật lí đất .9 Bảng 1.3 Kết thí nghiệm cố kết đất 10 Bảng 1.4 Thống kê tiêu C,φ lớp đất CL1 14 Bảng 1.5 Thống kê tiêu C,φ lớp đất CL2 16 Bảng 1.6 Thống kê tiêu C,φ lớp đất CH 18 Bảng 1.7 Thống kê tiêu C,φ lớp đất CL3 20 Bảng 1.8 Thống kê tiêu γtn, γđn w lớp đất CL2 25 Bảng 1.9 Thống kê tiêu γtn, γđn w lớp đất CH 26 Bảng 1.10 Thống kê tiêu γtn, γđn w lớp đất CL3 28 Bảng 1.11 Thống kê giá trị hệ số rỗng e theo cấp tải P từ thí nghiệm nén cố kết lớp đất CL1 31 Bảng 1.12 Tổng hợp giá trị tính tốn hệ số rỗng e theo cấp áp lực P lớp đất CL1 31 Bảng 1.13 thống kê giá trị hệ số rỗng e theo cấp tải P từ thí nghiệm nén cố kết lớp đất CL2 32 Bảng 1.14 Tổng hợp giá trị tính tốn hệ số rỗng e theo cấp áp lực P lớp đất CL2 32 Bảng 1.15 Thống kê giá trị hệ số rỗng e theo cấp tải P từ thí nghiệm nén cố kết lớp đất CH 33 Bảng 1.16 Tổng hợp giá trị tính tốn hệ số rỗng e theo cấp áp lực P lớp đất CH 33 Bảng 1.17 Tống kê giá trị hệ số rỗng e theo cấp tải P từ thí nghiệm nén cố kết lớp đất CL3 34 Bảng 1.18 Tổng hợp giá trị tính tốn hệ số rỗng e theo cấp áp lực P lớp đất CL3 35 Bảng 1.19 Tổng hợp tiêu lí đất theo TTGH I 36 Bảng 1.20 Tổng hợp tiêu lí đất theo TTGH I 37 Chương Thiết kế móng 39 A Phương án móng đơn tự nhiên .39 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Bảng 2.1 Tính lún móng .40 B Phương án móng cọc bê tông cốt thép 41 Bảng 2.2 Chiều sâu đặc đài 43 Bảng 2.3 Tính áp lực ma sát xung quanh cọc .51 Bảng 2.4 Sơ đồ lực tác dụng lên cọc 55 Bảng 2.5 tính tải trọng tác dụng lên cọc .55 Bảng 2.6 Tính γili 59 Bảng 2.7 Tính lún khối móng quy ước 61 Bảng 2.8 Tổng hợp giá trị tính tốn hệ số rỗng e theo cấp áp lực P lớp đất CL3 61 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG DANH MỤC HÌNH Chương I Thống kê số liệu địa chất chọn phương án móng Hình 1.1 Mặt cắt hố khoan CT1-3 Hình 1.2 Đường cong nén lún lớp CL1 32 Hình 1.3 Đường cong nén lún lớp CL2 33 Hình 1.4 Đường cong nén lún lớp CH 34 Hình 1.5 Đường cong nén lún lớp CL3 35 Chương Thiết kế móng 39 A Phương án móng đơn tự nhiên .39 B Phương án móng cọc bê tông cốt thép 41 Hình 2.1 Quy ước lực tác dụng lên móng 41 Hình 2.2 Mặt cắt địa tầng phương án móng cọc .45 Hình 2.3 Số lượng cọc cách bố trí 54 Hình 2.4 Xác định móng khối quy ước theo trường hợp nhiều lớp 57 Hình 2.5 Đường cong nén lún CL3 .61 Hình 2.6 Khi mặt bên tháp nén thủng nghiên với góc nhỏ hơm 450 (đáy lớn tháp xuyên thủng ứng với góc xuyên 450 phủ lên phần cọc ) 63 Hình 2.7 Sơ đồ cọc tác dụng lực lên đài .64 Hình 2.8 Sơ đồ cẩu cọc 66 Hình 2.9 Sơ đồ dựng cọc .67 Hình 2.10 Mặt cắt móng 68 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Chương I Thống kê số liệu địa chất chọn phương án móng 1.1 Thống kê số liệu địa chất 1.1.1Số liệu địa chất Sử dụng số liệu địa chất khảo sát quận răng- cần thơ Công tác khảo sát hố khoan, độ sâu khảo sát 40m (so với mặt đất tự nhiên ao độ giả định hố khoang) Cột địa tầng hố khoang chia thành lớp đất trạng thái đất mơ tả hình bên Tiến hành thí nghiệm khoan khảo sát để xác định tiêu đặc trưng đất dung trọng, độ ẩm, mô-đun biến dạng,hệ số rỗng, sức kháng cắt , hệ số nén,…  Các lớp đất mà mũi cọc đia qua:  Lớp 1-CL1: đất bùn sét màu xám xanh đen,trạng thái nhão chảy  Lớp 2-CL2:đất bùn sét màu xám xanh nâu pha, trạng thái nhão chảy  Lớp3-CH: đất sét màu nâu đỏ vàng, lẫn xám đen trạng thái cứng  Lớp4-CL3: sét màu nâu tím pha cát mịn, trạng thái nửa cứng SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Hình 1.1 Mặt cắt hố khoan CT1-3 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG ĐỒ ÁN NỀN MĨNG Kết thí nghiệm tiêu học đất Bảng 1.1 BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ HỌC CỦA ĐẤT γtn ướt Dung trọng g/cm3 γđn đẩy Dung trọng 2.664 2.027 0.031 0.037 0.040 10 0.24 HH3-8 HH3-7 HH3-6 HH3-5 HH3-4 21.75-22.0 19.75-20.0 17.75-18.0 15.75-16.0 13.75-14.0 11.75-12.0 9.75-10.0 34.768 33.224 31.674 28.830 28.313 58.839 55.288 67.333 69.573 1.968 1.842 1.848 1.867 1.891 1.915 1.935 1.623 1.647 1.571 1.551 0.933 0.988 0.979 0.859 0.861 0.880 0.900 0.933 0.946 0.640 0.663 0.587 0.572 2.681 2.684 2.683 2.683 2.686 2.685 2.685 2.686 2.681 2.684 2.683 2.674 2.671 2.668 2.665 0.873 0.813 0.804 0.703 0.722 0.961 0.958 0.917 0.867 0.806 0.779 1.616 1.519 1.841 1.913 0.083 0.097 0.062 0.063 0.090 0.098 0.066 0.072 0.092 0.110 0.068 0.075 _ _ _ _ _ 0.516 _ _ 0.647 _ 0.32 Áp lực pháp tuyến P (KG/cm2) 0.16 HH3-9 23.75-24.0 34.521 1.975 0.929 0.758 0.753 0.765 0.470 0.787 0.514 0.721 0.594 0.647 0.618 _ _ _ _ _ 0.514 _ _ _ 0.680 _ 12 0.48 _ KG/cm2 C Lực dính Độ φ Góc ma sát 15 Phân loại đất Chảy 16 Trạng thái Chảy CL1 Chảy 14 CL1 Chảy 3.264 CL1 Chảy 13 4.254 CL2 Cứng 0.027 2.155 CL2 Cứng Chảy 0.058 4.752 CH Cứng CL1 0.060 3.070 CH Cứng 2.674 0.087 15.428 CH Cứng 0.057 0.080 17.446 CH _ 0.564 15.682 CH _ _ 0.715 18.542 Chảy 0.682 0.701 18.502 CL1 _ 0.823 0.617 1.590 0.667 0.843 0.404 Cứng _ 0.758 0.873 CH Nửa cứng _ 0.783 0.577 17.836 CL3 Nửa cứng _ 0.797 0.722 12.207 CL3 _ 0.500 0.890 0.489 18.253 _ 0.812 _ 0.675 _ _ 0.826 _ 0.788 Nửa cứng Nửa cứng Nửa cứng CL3 CL3 15.071 CL3 0.541 11.769 0.680 17.960 0.617 0.721 0.622 _ 0.696 0.579 _ _ 11 Cường độ kháng cắt ứng với áp lực (KG/cm2) HH3-10 25.75-26.0 26.172 1.918 0.897 0.025 ĐIẠ ĐIỂM QUẬN CÁI RĂNG -THÀNH PHỐ CẦN THƠ g/cm3 0.550 0.067 HỐ KHOAN CT1-3 w 0.066 0.030 Thí nghiệm cắt phẳng % 1.534 0.060 0.029 Hệ số rổng 2.109 0.028 Tỷ trọng m 74.323 2.663 2.238 Độ ẩm 0.535 2.659 HH3-11 27.75-28.0 25.369 1.917 Độ sâu 3.75-4.0 1.519 0.512 HH3-12 29.75-30.0 28.966 1.886 Ký hiệu mẫu 77.367 1.503 0.08 HH3-1 5.75-6.0 83.072 HH3-13 31.75-32.0 29.488 eo HH3-2 7.75-8.0 HH3-14 35.75-36.0 31.770 Gs HH3-3 HH3-15 37.75-38.0 _ HH3-16 39.75-40.0 0.593 HH3-17 _ HH3-18 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG Kết thí nghiệm tiêu vật lí đất Bảng 1.2 CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG γđn 0.550 0.535 0.512 0.572 0.587 0.663 0.640 0.946 0.933 0.900 0.880 0.861 0.859 0.979 0.988 0.933 0.929 0.897 Gs 2.664 2.663 2.659 2.665 2.668 2.671 2.674 2.683 2.684 2.681 2.686 2.685 2.685 2.686 2.683 2.683 2.684 2.681 eo 2.027 2.109 2.238 1.913 1.841 1.519 1.616 0.779 0.806 0.867 0.917 0.958 0.961 0.722 0.703 0.804 0.813 0.873 n % 66.968 67.840 69.117 65.672 64.807 60.304 61.780 43.793 44.618 46.433 47.826 48.929 49.002 41.929 41.284 44.569 44.842 46.612 S B 14 2.408 2.982 2.694 2.328 2.131 1.841 1.824 -0.164 -0.294 -0.129 -0.187 -0.082 -0.030 0.147 0.064 0.122 0.243 0.226 mm 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 mm 21 0.8 2.0 0.9 2.5 2.6 2.0 2.5 2.5 1.3 1.9 0.3 2.2 1.8 1.3 0.5 2.2 1.3 0.7 mm 22 3.4 5.8 6.4 6.8 4.6 6.7 6.2 4.4 5.2 4.8 2.4 2.7 3.7 6.8 6.1 2.8 5.1 2.8 mm 23 15.3 17.4 12.1 19.6 19.0 26.7 23.3 13.2 6.3 6.4 6.8 7.2 8.2 34.4 27.8 7.8 9.7 15.6 0.05 0.01 mm 24 5.9 4.8 5.2 7.1 5.6 9.3 7.4 10.5 3.7 6.4 8.1 6.7 4.9 7.8 5.6 7.0 5.6 8.5 0.01 0.005 mm 25 74.6 70.0 75.5 63.9 68.2 55.4 60.6 69.5 83.5 80.5 82.4 81.2 81.3 49.7 60.0 80.2 77.5 72.4 Chọn khoảng cách hai tim cọc 6d=2.4m D D  Khoảng cách mép cọc đến mép đài ( ÷ ) =>d/2=200 mm=0.2m  Chiều cao đài cọc chọn h=1.4m  Bề rộng đài cọc b= 3200 mm=3.2 m  Chiều dài đài cọc l=3200 mm=3.2 m  Diện tích đài thực tế F=3.2x3.2= 10.24m2  Tổng momen tác dụng trọng tâm đáy móng khối quy ước tt Mxtt = Mytt = Mox + Qtt h =0.65+0.35x2=1.35T 2.8Tải trọng tác dụng lên cọc SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 54 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG ptt i = p1tt = ∑ Ntt ∑ Mytt XxI ∑ Mxtt XyI + + ∑ xi2 ∑ yi2 n 400.915 1.35x(−1.2) 1.35x(−1.2) + + = 99.666 T 5.76 5.76 ptt = 400.915 1.35x1.2 1.35x(−1.2) + + = 100.229 T 5.76 5.76 Bảng 2.4 Sơ đồ lực tác dụng lên cọc lập excel ta được: Bảng 2.5 cọc 400.915 xi (m) -1.2 1.2 -1.2 1.2 tính tải trọng tác dụng lên cọc 1.35 yi(m) -1.2 -1.2 1.2 1.2 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.76 5.76 Pi (T) 99.666 100.229 100.229 100.791 Do ta đang tính kiểm tra móng chịu tải trọng tâm nên không cần quan tâm đến p0max p0min Trọng lượng tính tốn thân cọc Pcọc = Fc Lc γtb n = 0.4x0.4x29.2x2.5x1.1 = 12.848 T Trong đó:  Lc = 29.2 m: chiều dài cọc SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 55 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG   tb  2,5T / m3 : khối lượng riêng bê tông  n=1,1: hệ số vượt tải Vậy Pomax + Pcọc = 100.791 + 12.848 =113.639 Ntt = 409.15 T thỏa điều kiện sức chịu tải nhóm cọc 2.10Áp lực đáy móng khối quy ước Để kiểm tra theo cường độ tiêu chuẩn nên lấy giá trị tính tốn theo TTGH II  Tính độ lún nhóm cọc ( theo tính tốn thực hành móng cơng trình dân dụng cơng nghiệp trang 240)  xác định φtb φtb = ∑ φi li 7.01x11.4 + 7.55x2.8 + 27.68x13 + 29.89x2 = = 17.83 Ltb 29.2 Trong đó:  φi Góc ma sát lớp đất có chiều dài SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 56 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG  Ltb  Góc truyền lực α = CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Độ sâu hạ cọc đất kể từ đáy đài Ltb=∑ li = 29.2m (cọc ta thuộc trường hợp cọc qua nhiều lớp thuộc trường hợp võ phán trang 48-49-50 theo võ phán chiều dài cọc có lớp đất yếu dày 30m Ltb tính từ mũi cọc đến lớp đất yếu tường hợp ta lớp đất yếu có (14.2< 30) tính Ltb tính từ mũi cọc đến đáy đài) φtb = 17.83 = 4.457 => tan(4.457)=0.078  Kích thước móng quy ước: Bqu=Lqu=[(B − 2bm ) + 2Ltb tan(α)] = [(3.2 − 2x0.2) + 2x29.2x0.078] = 7.3552m Trong đó:  (Bqu=Lqu kích thước khối móng quy ước tương ứng với cạnh B L đài móng )  B=3.2m bề rộng đài cọc  Bm =0.2m khoảng cách mép cọc đến mép ngồi đài Hình 2.4 Xác định móng khối quy ước theo trường hợp nhiều lớp  Momen chống uốn khối móng quy ước Wx = Wy = Lqu xBqu 7.3552x7.35522 = = 66.318m3 6 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 57 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG  Chiều cao khối móng quy ước Hqu = Ltb + Df = 29.2 + = 31.2  Diện tích đáy móng khối quy ước Fqu=Bqu = 7.35522 = 54.098 m2  Trọng lượng tính tốn từ đáy đài trở lên N1tc = Fqu γtb Df = 54.098 x2.2x2 = 238 T  Trọng lượng tính từ đáy đài trở xuống( trừ thể tích cọc chiếm chổ ) N2tc = (Fqu − nc Fc ) (∑ γi li ) = (54.098 − 4x 0.4x0.4) x22.099 = 1181.368 T SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 58 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Bảng 2.6 Tính γi li bề dày (t/m ) li(m) lớp đất γđn CL1 0.567 11.4 6.464 CL2 0.652 2.8 1.824 CH 0.914 13 11.880 CL3 0.965 1.931 TỔNG 22.099 II liγi  Trọng lượng thân cọc N3tc = nc xPcọc = 4x12.848=51.392 T Pcọc=Fc x2.5xLc xn = 0.4x0.4x2.5x29.2x1.1 = 12.848 T  Tổng tải trọng thân móng quy ước tc ∑ Nqu = N1tc +N2tc + N3tc = 238 + 1181.368 + 51.39=1470.758 T  Tổng tải trọng tác dụng lên cơng trình móng khối quy ước tc ∑ N tc = Notc + Nqu = 340 +1470.758 =1810.758 T  Tổng momen tác dụng trọng tâm đáy móng khối quy ước tc Mxtc = Mytc = M0x + h Qtc = (0.65⁄1.15) + 29.2x(0.35⁄1.15) = 9.45T  ứng suất đáy móng khối quy ước : σtc max−min = σtc max−min = 6xMytc ∑ Ntc 6xMxtc ± ± Fqu Fqu Bqu Fqu Lqu 1810.758 6x9.45 6x9.45 σtc = 33.75(T⁄m2 ) ± ± = { max 54.098 54.098 x7.3552 54.098 x7.3552 σtc = 33.18(T⁄m ) σtc tb = ∑ Ntc 1810.758 = = 33.74(T⁄m2 ) Fqu 54.098 2.11 Xác định sức chịu tải đất theo trạng thái giới hạn II II Rtc = m(ABqu γII + B ∑ γII i li + DC (theo võ phán trang 89)  Với m=1 hệ số điều kiện làm việc  Mũi cọc lớp đất CL3 có :  γII =0.965 T/m3 dung trọng đẩy SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 59 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG  CII =0.592 T/m2  φ = 29.890 nội suy từ TCVN 9362-2012 bảng 14 trang 25 ta được: A=1.14, B=5.55, D=7.92 => Rtc=1x(1.14x7.3552x0.965+5.55x22.099+7.92x0.592=135.43 (T/m2) Ta có: tc σtc tb = 33.74 (T⁄m ) < R = 135.43 (T⁄m ) σtc = 33.18(T⁄m ) > tc σtc max = 33.75(T⁄m ) < 1.2R = 1.2x135.43 = 162.516 (T⁄m ) → thỏa điều kiện 2.12 Kiểm tra độ lún móng  Độ lún móng xác định tổng độ lún theo phương pháp tổng phân tố s≤ Sgh = 8cm s = ∑𝑆 = ∑ 𝑒1 − 𝑒2 ℎ − 𝑒1  Chia đất đất đáy khối móng thành lớp phân tố coc chiều dài hi : hi≤ Bqu = 7.3552 = 1.8288m → chọn hi = 0.5m  ứng suất thân lớp đất tác dụng đáy móng khối quy ước (tại mũi cọc ): II σbt mqu = ∑ γi li = 22.099 (T⁄m )  ứng suất gây lún đáy móng khối quy ước : gl bt σz=0 = σtc tb − σmqu = 33.74 − 22.099 = 11.6(T⁄m )  ứng suất gây lún điểm nằm trục qua trọng tâm móng theo độ sâu z gl gl σzi = K 0i xσz=0 Lqu 2Z  Hệ số α phụ thuộc vào (B , B ) tra bảng C.1- bảng xác định hệ số α TCVN 9362-2012 qu Lqu trang 74 xét tỉ số B qu qu =1 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 60 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Bảng 2.7 Độ sâu -31.2 Z(m) -31.7 0.5 -32.2 -32.7 1.5 -33.2 b Tính lún khối móng quy ước 1.000 σbt(T/m2) 22.099 0.986 11.050 0.973 22.099 0.408 0.957 33.1485 1.477 0.497 44.198 Tổng 2Z/b l/b σgl(T/m2) 11.600 p1I 16.574 0.136 0.272 e1i e2I Si(m) 11.521 28.095 0.6670 0.6350 0.010 11.363 27.938 0.6670 0.6353 0.010 11.192 38.815 0.6361 0.6098 0.008037 8.434 47.107 0.6101 0.5985 0.003602 11.442 16.574 7.3552 p2I 11.284 27.62375 11.099 38.67325 5.769 0.031 Tại cao trình -33.2m có σgl = 5.69 < 0.2xσbt = 0.2x44.198 = 8.84 Tổng độ lún ổn định S=3.1 (cm) < Sgh = (cm) thỏa điều kiện Bảng 2.8 Áp lực P (daN/cm2 ) Hệ số rỗng e Tổng hợp giá trị tính tốn hệ số rỗng e theo cấp áp lực P lớp đất CL3 0.0 0.125 0.3 0.5 1.0 2.0 4.0 8.0 0.78 0.760 0.744 0.721 0.692 0.654 0.607 0.559 Hình 2.5 Đường cong nén lún CL3 Đường cong nén lún lớp CL3 1.000 Đường cong nén lún lớp CL3 Hệ số rỗng 0.800 0.600 0.400 0.200 0.000 0.0 2.0 4.0Cấp tải 6.0 8.0 10.0 2.13 Tính cốt thép đai cho móng Đài cọc xây dựng với bê tông B25 thép sử dụng loại CII 2.13.1Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện chịu uốn Chiều cao đài hd từ điều kiện đáy tháp chọc thủng vừa chùm hết cạnh cọc biên tháp chọc thủng xuất pháp từ chân cột nghiên góc 45o so với trục đứng phản lực cọc điều năm đáy tháp chọc thủng , lực chọc thủng =0 → chiều cao đài thỏa  Dưới tác dụng lực dọc SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 61 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG pxt ≤ pcx pxt lực gây xuyên thủng pcx lực chống xuyên thủng Chọn chiều cao đài sơ 0.8m Chọn a=0.12 chiều cao làm việc tiết diện đài ho = hd − a = 0.8 − 0.12 = 0.68m  Các cọc điều nằm đáy lớn tháp xuyên 45o  Lực gây xuyên thủng Pxt = Ntt =391 T=3910 KN  Lực chống xuyên thủng Pcx = αR bt um ho Bê tông nặng α = 1,bc=hc=0.4,Rbt=9 dan/cm2 Với um = 2(hc + bc + 2xho ) = 2x(0.4 + 0.4 + 2x0.68) = 4.32m Pcx = 1x0.9x103 x4.32x0.68 = 2643.84 T < Pxt =3910 Nhận thấy pcx nhỏ nhiều so với pxt ta chọn chiều cao đài 1m Chọn a0=0.12m H0=1-0.12=0.88m  Tháp xuyên thủng 45o có đáy lớn bao phủ phần cọc hình vẽ  Lực gây xuyên thủng Pxt = Ntt =391 T=3910 KN  Lực chống xuyên thủng 𝑝𝑐𝑥 = 𝑅𝑏𝑡 [( ℎ𝑐 + ℎ𝑐 + 2𝑐1 ℎ𝑜 𝑏𝑐 + 𝑏𝑐 + 2𝑐1 ℎ𝑜 ) 𝑥ℎ𝑜 𝑥 + ( ) 𝑥ℎ𝑜 𝑥 ] 𝑥2 𝑐1 𝑐2 0.4+0.4+2𝑥0.8 0.88 0.8 𝑝𝑐𝑥 = 1𝑥0.9𝑥103 𝑥 [( Pxt =391 ) 𝑥0.88𝑥 +( =>Chọn chiều cao dài 1m SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 62 0.4+0.4+2𝑥0.8 0.88 0.8 ) 𝑥0.88𝑥 ] 𝑥2=4181.76KN> ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Hình 2.6 Khi mặt bên tháp nén thủng nghiên với góc nhỏ hơm 450 (đáy lớn tháp xuyên thủng ứng với góc xuyên 450 phủ lên phần cọc ) SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 63 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Hình 2.7 Sơ đồ cọc tác dụng lực lên đài  Tính thép đặt theo phương x M = ∑ Pi li = P2 l2 + P4 l4 = 100.299x1 + 100.791x1 = 201.09T m=201090 Kn.cm αm = γ M b Rb bho 201090 = 0.9x1.15x320x(88)2 =0.0784 ξ = (1 − √1 − 2αm ) = (1 − √1 − 2x0.0784)=0.07  Diện tích cốt thép As = ξxγb R b bℎ𝑜 0.07x0.9x1.15x320x88 = = 72 cm2 𝑅 28  Diện tích cốt thép cần thiết  Chọn khoảng cách bố trí thép a=110mm =>Vậy chọn 29θ18a94 có diện tích Asc = 29x πx1.82 =73.79 cm2  Kiểm tra hàm lượng cốt thép μ= μmax = Asc 86.52 100% = x100% = 0.28 bxho 320x88 ξR R b 0.623x115 x100% = x100% = 2.56% Rs 2800 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 64 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Vậyμmin = 0.1% < μ = 0.28 < μmax = 2.56% (thỏa điều kiện hàm lượng) Trong đó:  M mômen đài tài mép cột  Pi ;à khoảng lực đầu cọc thứ itác dụng lên consol  Li khoảng cách từ lực Pi đến mép mặt ngàm consol  Bê tông đài B20 ( M250)  Rb=115 daN/cm2,Rs=2800 daN/cm2,Rbt=9 daN/cm2 ,B20: αR = 0.429; ξR = 0.623  Tính thép đặt theo phương y M = ∑ Pi li = P3 l3 + P4 l4 = 100.299x1 + 100.791x1 = 201.09T m=201090 Kn.cm αm = γ M b Rb bho 201090 = 0.9x1.15x320x(88)2 =0.0784 ξ = (1 − √1 − 2αm ) = (1 − √1 − 2x0.0784)=0.07  Diện tích cốt thép As = ξxγb R b bℎ𝑜 0.07x0.9x1.15x320x88 = = 72 cm2 𝑅 28  Diện tích cốt thép cần thiết Chọn khoảng cách bố trí thép a=110mm =>Vậy chọn 29θ18a110 có diện tích Asc = 29x πx1.82 =73.79 cm2  Kiểm tra hàm lượng cốt thép μ= Asc 86.52 100% = x100% = 0.28 bxho 320x88 μmax = ξR R b 0.623x115 x100% = x100% = 2.56% Rs 2800 Vậyμmin = 0.1% < μ = 0.28 < μmax = 2.56% (thỏa điều kiện hàm lượng) 2.14 Trọng lượng thân cọc có tính đến hệ số động cẩu lắp dựng cọc q = K đ γd2 = 1.5x25x0.42 = (kn⁄m)  cẩu cọc Momen lớn M=0.0214qL2=0.0214x6x(9.8)2 =12.3 kn.m SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 65 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Hình 2.8 Sơ đồ cẩu cọc  Khi dựng cọc Momen lớn M=0.068qL2 =0.068x6x(9.8)2=39.18 kn.m=3918kn.cm αm = γ M b Rb bho 3918 = 0.9x1.15x40x(35)2 =0.0772 Trong đó: ho= 40-5=35cm ξ = (1 − √1 − 2αm ) = (1 − √1 − 2x0.0772)=0.08 Diện tích cốt thép As = ξxγb R b bℎ𝑜 0.08x0.9x1.15x40x35 = = 4.14 cm2 𝑅 28 Vậy chọn 2θ18 có diện tích Asc = 2x πx1.82 = 5.09 cm2 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 66 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Hình 2.9 Sơ đồ dựng cọc 2.15 Bố trí thép móng Sao tính tốn thép cho móng ta bố trí thép cho móng sau: Phần thép mằm phía đài móng ta bố trí cấu tạo φ12a200 cho hai phương Phần thép nằm phía đài móng theo hai phương ta bố trí thép 29φ18a110 (do móng vng) Bố trí thép đai tăng cưỡng xung quanh đài nóng (đài vòng ) φ12a200 Thép móng đài móng bố trí, trình vẽ SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 67 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Hình 2.10 Mặt cắt móng SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG 68 ... Chương Thiết kế móng 39 A Phương án móng đơn tự nhiên .39 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG CBHD: TRẦN THỊ PHƯỢNG Bảng 2.1 Tính lún móng .40 B Phương án móng cọc bê... kế móng 39 A Phương án móng đơn tự nhiên .39 B Phương án móng cọc bê tông cốt thép 41 Hình 2.1 Quy ước lực tác dụng lên móng 41 Hình 2.2 Mặt cắt địa tầng phương án. .. 2.7 Sơ đồ cọc tác dụng lực lên đài .64 Hình 2.8 Sơ đồ cẩu cọc 66 Hình 2.9 Sơ đồ dựng cọc .67 Hình 2.10 Mặt cắt móng 68 SVTH : HUỲNH TRƯỜNG GIANG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYET MINH đồ án MÓNG, THUYET MINH đồ án MÓNG

Từ khóa liên quan