Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (Luận án tiến sĩ)

211 119 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:58

Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thôngQuản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông BỘ GIÁO DỤCĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC -˜&™ - TRƯƠNG TẤN ĐẠT QUẢN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾNQUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền PGS.TS Nguyễn Văn Đệ HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các số liệu kết nghiên cứu trình bày Luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Trong q trình nghiên cứu Luận án, tơi có tham khảo số tư liệu tác phẩm ghi danh mục tài liệu tham khảo thích trích dẫn theo qu y định TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trương Tấn Đạt ii LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành với cộng tác, giúp đỡ, hỗ trợ nhiều cá nhân tập thể Tơi xin chân thành tỏ lòng biết ơn tồn thể vị Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ có cơng giảng dạy, truyền thụ kiến thức khoa học cho suốt thời gian làm nghiên cứu sinh Học viện Quản giáo dục từ năm 2015 đến Xin tri ân giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi mặt tập thể Lãnh đạo cán bộ, viên chức Trường Đại học Đồng Tháp để tơ i hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu sinh Cảm ơn giúp đỡ tích cực trường Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang, Đại học Kiên Giang, Đại học Bạc Liêu, Đại học Trà Vinh, Đại học Tiền Giang; Sở Giáo dục Đào tạo; trường Trung học phổ thông tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long việc tổ chức khảo sát, điều tra, thử nghiệm số giải pháp luận án đề xuất tư vấn khoa học cho trình nghiên cứu Tơi xin đặc biệt dành kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền PGS.TS Nguyễn Văn Đệ tận tình dạy hướng dẫn tơi hồn thành luận án Tôi dành lời cảm ơn đến người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp dành nhiều tình cảm, thời gian, lời động viên tạo động lực cho tơi hồn thành nhiệm vụ học tập nghiên cứu Mặc dù nỗ lực luận án khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến q Thầy, Cơ tất quan tâm đến cơng trình để tơi hồn thiện thêm luận án TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trương Tấn Đạt iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ .ix chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .5 Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu .6 Luận điểm cần bảo vệ 10 Đóng góp luận án 11 Cấu trúc luận án Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC .10 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu mơ hình đào tạo giáo viên 10 1.1.2 Các công trình nghiên cứu đào tạo giáo viên .11 1.1.3 Các cơng trình nghiên cứu quản đào tạo giáo viên 14 1.1.4 Đánh giá chung .16 1.2 Một số khái niệm .18 1.2.1 Quản 18 1.2.2 Quản nhà trường 19 1.2.3 Quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông 20 1.3 Bối cảnh đổi giáo dục Việt Nam vấn đề đặt đào tạo giáo viên trung học phổ thông 23 1.3.1 Những quan điểm đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 23 1.3.2 Những quan điểm đổi chương trình giáo dục phổ thông sách giáo khoa 25 1.3.3 Định hướng nội dung giáo dục cấp Trung học phổ thơng Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể .27 1.3.4 Tác động Chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông 28 iv 1.3.5 Những vấn đề đặt đào tạo giáo viên trung học phổ thông 29 1.4 Nội dung quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 29 1.4.1 Quản mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo .29 1.4.2 Quản nội dung đào tạo 31 1.4.3 Quản hoạt động dạy học giảng viên .33 1.4.4 Quản hoạt động học tập sinh viên 34 1.4.5 Quản phương pháp, phương tiện hình thức đào tạo 35 1.4.6 Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập 37 1.4.7 Quản môi trường dạy - học đảm bảo chất lượng đào tạo 39 1.5 Đặc điểm mơ hình quản đào tạo giáo viên trường đại học đa ngành 42 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông 42 1.6.1 Nhóm yếu tố bên sở đào tạo giáo viên 42 1.6.2 Nhóm yếu tố bên sở đào tạo giáo viên .43 Kết luận chương 46 Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 47 2.1 Tổng quan vùng Đồng sông Cửu Long 47 2.1.1 Đặc điểm địa tự nhiên, kinh tế - xã hội 47 2.1.2 Đặc điểm giáo dục - đào tạo vùng Đồng sông Cửu Long 48 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 54 2.2.1 Hồi cứu tư liệu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn .54 2.2.2 Khảo sát thực tiễn 54 2.3 Thực trạng đào tạo giáo viên trung học phổ thông vùng Đồng sông Cửu Long 56 2.3.1 Thực trạng xác định mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo 56 2.3.2 Thực trạng xây dựng nội dung đào tạo 57 2.3.3 Đánh giá thực trạng hoạt động giảng dạy giảng viên 60 2.3.4 Đánh giá thực trạng quản hoạt động học tập sinh viên 63 2.3.5 Đánh giá thực trạng sử dụng phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức đào tạo 66 2.3.6 Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập 69 2.3.7 Thực trạng môi trường dạy - học đảm bảo chất lượng 70 2.4 Thực trạng quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông vùng Đồng sông Cửu Long 75 2.4.1 Thực trạng quản mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo .75 2.4.2 Thực trạng quản nội dung đào tạo 78 v 2.4.3 Thực trạng quản hoạt động giảng dạy giảng viên 80 2.4.4 Thực trạng quản hoạt động học tập sinh viên 84 2.4.5 Quản phương pháp, phương tiện hình thức đào tạo 87 2.4.6 Thực trạng quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập 88 2.4.7 Quản môi trường dạy - học đảm bảo chất lượng 90 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông trường đại học vùng Đồng sông Cửu Long .94 2.5.1 Tác động Chính sách giáo dục 94 2.5.2 Tác động chế thị trường, tồn cầu hố hội nhập quốc tế 95 2.5.3 Sự phát triển công nghệ thông tin truyền thông 96 2.6 Đánh giá chung 97 2.6.1 Những điểm mạnh 97 2.6.2 Những điểm yếu 98 2.6.3 Những hội 100 2.6.4 Những thách thức 100 2.7 Kinh nghiệm quốc tế nước quản đào tạo giáo viên trung học phổ thông 101 2.7.1 Kinh nghiệm quốc tế .101 2.7.2 Kinh nghiệm đào tạo giáo viên trung học phổ thông số vùng Việt Nam 108 2.7.3 Một số khuyến nghị 110 Kết luận chương 111 Chương GIẢI PHÁP QUẢN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỐI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 112 3.1 Định hướng phát triển giáo dục vùng Đồng sông Cửu Long .112 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 112 3.1.2 Định hướng phát triển giáo dục trung học phổ thông 113 3.2 Một số nguyên tắc xây dựng giải pháp .114 3.2.1 Nguyên tắc đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 114 3.2.2 Nguyên tắc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội giáo dục đào tạo vùng Đồng sông Cửu Long 116 3.2.3 Nguyên tắc tính thực tiễn, khả thi 117 3.3 Các giải pháp quản đào tạo giáo viên trung học phổ t hông trường đại học vùng Đồng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông .117 3.3.1 Giải pháp Quy hoạch mạng lưới sở đào tạo giáo viên trung học phổ thông vùng Đồng sông Cửu Long .117 vi 3.3.2 Giải pháp Xây dựng quy trình nội dung tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giảng viên sư phạm 123 3.3.3 Giải pháp Xây dựng triển khai dạy học “Nội dung giáo dục địa phương” chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông .129 3.3.4 Giải pháp Quản phát triển chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng 132 3.3.5 Giải pháp Đổi nội dung, hình thức tổ chức rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm thực tập nghề nghiệp đào tạo giáo viên trung học phổ thông 137 3.3.6 Giải pháp Phát triển nguồn lực sở đào tạo giáo viên trung học phổ thông 145 3.4 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi hệ thống giải pháp 151 3.4.1 Mục đích 151 3.4.2 Nội dung xin ý kiến chuyên gia 152 3.4.3 Đối tượng xin ý kiến chuyên gia 152 3.4.4 Phương pháp tiến hành 152 3.4.5 Kết khảo sát 153 3.5 Thực nghiệm giải pháp .155 3.5.1 Mục đích thực nghiệm 156 3.5.2 Nội dung thực nghiệm 156 3.5.3 Giới hạn thực nghiệm 156 3.5.4 Quy trình tiến hành thực nghiệm 156 3.5.5 Thời gian thực nghiệm 156 3.5.6 Phương pháp đánh giá thực nghiệm .157 3.5.7 Tiêu chí thang đánh giá thực nghiệm .157 3.5.8 Kết thực nghiệm .158 Kết luận chương 160 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 161 Kết luận 161 Khuyến nghị 162 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .164 DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT, CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .171 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BCHTW Ban chấp hành Trung ương BM Bộ môn CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CBQL Cán quản CTĐT Chương trình đào tạo CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học ĐHSP Đại học Sư phạm ĐH&CĐ Đại học Cao đẳng ĐTGV Đào tạo giáo viên ĐBSCL Đồng sông Cửu Long GS, PGS Giáo sư, Phó giáo sư GV Giáo viên GDĐH Giáo dục đại học GDPT Giáo dục phổ thông GD&ĐT Giáo dục Đào tạo KH&CN Khoa học Công nghệ KT - XH Kinh tế - Xã hội HS Học sinh QLGD Quản giáo dục NCKH Nghiên cứu khoa học NVSP Nghiệp vụ sư phạm NXB Nhà xuất PPDH Phương pháp dạy học SV Sinh viên THPT Trung học phổ thông viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích dân số vùng Đồng sơng Cửu Long 48 Bảng 2.2 Tổng hợp ý nhận xét nội dung đánh giá việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo sở ĐTGV .56 Bảng 2.3 Chương trình khung ngành ĐH sư phạm Toán số trường .58 Bảng 2.4 Tổng hợp ý kiến đánh giá mức độ tác động thành tố liên quan đến chương trình đào tạo 59 Bảng 2.5 Thống kê mức đội sử dụng ngoại ngữ tin học giảng viên công việc số sở đào tạo 61 Bảng 2.6 Tổng hợp ý kiến SV tốt nghiệp đánh giá lực sư phạm đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp 62 Bảng 2.7 Tỉ lệ trung bình SV tham gia NCKH năm học 2016 - 2017 64 Bảng 2.8 Tỉ lệ trung bình SV tốt nghiệp so với tỉ lệ tuyển vào (Năm học Bảng 2.9 2016 - 2017) .65 Thốngđội ngũ giảng viên hữu sở ĐTGV .71 Bảng 2.10 Đánh giá việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo tính phù hợp 76 Bảng 2.11 Thống kê số lượng đánh giá chuẩn đầu CTĐT 77 Bảng 2.12 Thống kê tình trạng tốt nghiệp SV sư phạm nhà trường khảo sát .78 Bảng 2.13 Đánh giá thực trạng quản hoạt động thực hành, thực tập nghề nghiệp sở ĐTGV THPT 80 Bảng 2.14 Đánh giá mức độ thực hoạt động bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giảng viên sư phạm khoa, trường 88 Bảng 3.1 Mức độ cấp thiết giải pháp quản ĐTGV THPT trường ĐH vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu đổi GDPT 153 Bảng 3.2 Mức độ khả thi giải pháp quản ĐTGV THPT trường ĐH vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu đổi GDPT 154 Bảng 3.3 Kết trung bình thực nghiệm theo tiêu chí đánh giá 158 Bảng 3.4 Kết mức độ ảnh hưởng mẫu thực nghiệm theo nhóm tiêu chí đánh giá .159 Bảng 3.5 Kết kiểm định T mẫu trước sau thực nghiệm 159 ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1 Biểu số HS THPT trung bình lớp vùng Đồng sông Cửu Long 49 Biểu đồ 2.2 Thống kê số GV THPT trung bình lớp vùng ĐBSCL 50 Biểu đồ 2.3 Đánh giá hình thức tổ chức dạy học giảng viên sư phạm 60 Biểu đồ 2.4 Thống kê kết rèn luyện SV sư phạm trường năm học 2016 - 2017 .64 Biểu đồ 2.5 Tỉ lệ SV tốt nghiệp sau 12 tháng có việc làm chuyên ngành đào tạo (năm học 2015 - 2016) .66 Biểu đồ 2.6 Mức độ sử dụng phương pháp giảng dạy giảng viên 67 Biểu đồ 2.7 Đánh giá tỉ lệ đầu tư phương tiện hỗ trợ dạy học 67 Biểu đồ 2.8 Mục đích kiểm tra, đánh giá kết môn học giảng viên 70 Biểu đồ 2.9 Thống kê tỉ lệ thực trạng nguồn lực sở ĐTGV THPT .73 Biểu đồ 2.10 Một số nội dung đánh giá môi trường đào tạo sở đào tạo GV THPT vùng ĐBSCL .74 Biểu đồ 2.11 Đánh giá kết thực nhiệm vụ giảng dạy giảng viên .81 Biểu đồ 2.12 Tỷ số đề tài NCKH chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) giảng viên hữu trường năm học 2015 - 2016 82 Biểu đồ 2.13 Tổng số sách xuất (chuyên khảo, giáo trình, tham khảo) 05 năm sở đào tạo 83 Biểu đồ 2.14 Thống kê tỉ số đăng báo tạp chí (quy đổi) giảng viên sư phạm trường, năm học 2015 - 2016 83 Biểu đồ 2.15 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn môn học sinh viên 86 Biểu đồ 2.16 Đánh giá khó khăn q trình lựa chọn mơn học sinh viên 87 Biểu đồ 2.17 Thống kê thực hoạt động kiểm tra, đánh giá trình học tập SV 89 Quy trình tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm 127 Hình 3.1 ... PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỐI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 112 3.1 Định hướng phát triển giáo. .. đặt đào tạo giáo viên trung học phổ thông 29 1.4 Nội dung quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 29 1.4.1 Quản lý mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo. .. bên sở đào tạo giáo viên .43 Kết luận chương 46 Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (Luận án tiến sĩ), Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông trong các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan