Nghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốc (Luận án tiến sĩ)

173 98 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:52

Nghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốcNghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốcNghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốcNghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốcNghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốcNghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốcNghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốcNghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốcNghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốcNghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốcNghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN MINH HÙNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ TỔN THƢƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG PHƢƠNG PHÁP NONG BÓNG PHỦ THUỐC LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ========= NGUYỄN MINH HÙNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ TỔN THƢƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG PHƢƠNG PHÁP NONG BÓNG PHỦ THUỐC Chuyên ngành: Nội tim mạch Mã số: 62720141 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN LÂN VIỆT PGS.TS.PHẠM MẠNH HÙNG HÀ NỘI - 2019 LỜI C M ĐO N Tôi Nguyễn Minh Hùng, nghiên cứu sinh khóa 29 – Trƣờng Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nội – Tim mạch, xin cam đoan:
 Đây luận v n ản thân t i tr c tiếp th c duới s huớng dẫn GS.TS Nguyễn Lân Việt PGS.TS Phạm Mạnh Hùng Cơng trình khơng trùng lặp với t k nghi n cứu kh c đuợc c ng ố Việt Nam C c số liệu th ng tin nghi n cứu hoàn toàn ch nh x c, trung th c kh ch quan, đuợc x c nhận ch p thuận co sở noi nghi n cứu T i xin hoàn toàn chịu tr ch nhiệm truớc ph p luật nh ng cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Minh Hùng CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT BN : Bệnh nhân CT : Can thiệp ĐM ĐMC ĐMV : Động mạch : Động mạch chủ : Động mạch vành ĐMLTT : Động mạch li n th t trƣớc ĐMLTS : Động mạch li n th t sau ĐTĐ : Điện tâm đồ : Bệnh tim thiếu m u cục ộ : Nhồi m u tim BTTMCB NMCT TBMN XHTH THA RLLP HSHQ NC : Tai iến mạch não : Xu t huyết ti u hóa : T ng huyết p : Rối loạn lipit m u : Hệ số hồi quy : nghi n cứu TIẾNG NH : Trƣờng m n Tim mạch Hoa K ACC (American College of Cardiology) AHA : Hội Tim mạch Hoa K (American Heart Association) CCS PTCA BMS DEB PEB : Phân loại đau thắt ng c ổn định theo Hội Tim mạch Canada (Canadian Cardiovascular Society) : Nong mạch vành qua da với óng thƣờng( Percutanueous Transluminal Coronary Angioplasty) : Stent kim loại trần (Bare Metal Stent) : Bóng phủ thuốc (Drug Eluting Balloon) : Bóng phủ thuốc Paclitaxel (Paclitaxel Eluting Balloon) DES BVS IVUS OCT TIMI TMP Dd Ds EF FS Vd Vs ISR SVD TLR TLF MACE RCT RVD MLD DS BR RS LLL BARC DAPT : Stent phủ thuốc (Drug Eluting Stent) : Stent t ti u (Bioresorbable Vascular Scaffolds) : Si u âm lòng mạch (IntraVascular UltraSound) : Chụp cắt lớp quang học (Optical Coherence Tomography) : Phân loại dòng chảy động mạch vành d a tr n nghi n cứu TIMI (Thrombolysis In acute Myocardioal Infarction) : Mức độ tƣới m u tim (TIMI myocardial perfusion) : Đƣờng k nh th t tr i cuối tâm trƣơng : Đƣờng k nh th t tr i cuối tâm thu : Phân số tống m u th t tr i : Chỉ số co ngắn tim : Thể t ch th t tr i cuối tâm trƣơng : Thể t ch th t tr i cuối tâm thu : T i hẹp lại Stent (In-Stent Restenosis) : Bệnh l mạch nhỏ (small vessel disease) :T i tƣới m u lại tổn thƣơng đ ch (Target Lesion Revascularisation) :Th t ại tổn thƣơng đ ch (Target Lesion Failure) : C c iến cố tim mạch ch nh (Major Adverse Cardiac Events) : Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhi n nhóm chứng (Randomized Controlled Trial) : Đk mạch tham chiếu (Reference Vessel Diameter) : Đk lòng mạch nhỏ nh t (Minimum luminal Diameter) : % mức độ hẹp (Diameter stenosis) : Hẹp lại tr n 50% (DS>50%) (Binary restenosis) : % mức độ hẹp sau can thiệp (Residual Stenosis) : mức độ m t lòng mạch muộn) (Late Lumen Loss) : Ti u chuẩn Hiệp hội nghi n cứu Hàn lâm chảy m u (Bleeding Academic Research Consortium) : Nghiệm ph p kh ng tiểu cầu kép (dual antiplatelet therapy) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QU N TÀI LIỆU 1.1 TÌNH HÌNH BỆNH LÍ ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1.1.1 Tr n giới 1.1.2 Tại Việt Nam 1.2 TÁI HẸP SAU CAN THIỆP ĐMV 1.2.1 Định nghĩa 1.2.2 Phân loại t i hẹp Stent 1.2.3 chế t i hẹp ĐMV 1.2.4 Đ p ứng sinh học t i hẹp ĐMV 1.2.5 C c yếu tố ảnh hƣởng t i hẹp ĐMV 10 1.2.6 C c phƣơng ph p phòng chống t i hẹp ĐMV 13 1.3 BỆNH LÍ MẠCH MÁU NHỎ 19 1.3.1 Định nghĩa 19 1.3.2 C c can thiệp cho mạch nhỏ với óng thƣờng BMS 20 1.3.3 Can thiệp mạch nhỏ với Stent phủ thuốc 23 1.3.4 BVS can thiệp mạch nhỏ 27 1.4 NGUN LÍ CỦA BĨNG PHỦ THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP ĐMV 28 1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC VÀ QUỐC TẾ VỀ BÓNG PHỦ THUỐC 31 1.5.1 Tổn thƣơng mạch vành chƣa can thiệp 32 1.5.2 Bệnh l mạch nhỏ 34 1.5.3 PEB cho t t c c dạng tổn thƣơng 35 1.5.4 Tổn thƣơng chỗ phân nhánh 35 1.5.5 Can thiệp PEB ệnh nhân tiểu đƣờng 36 1.5.6 Tắc mạch vành mạn t nh 36 1.5.7 T i hẹp Stent 37 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 41 2.1.1.Ti u chuẩn l a chọn ệnh nhân 41 2.1.2.Ti u chuẩn loại trừ 41 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.2.1 Thiết kế nghi n cứu 42 2.2.2 Cỡ mẫu 42 2.2.3 Thời gian địa điểm tiến hành nghi n cứu 42 2.2.4 Trang thiết ị nghi n cứu 42 2.3 QUY TRÌNH TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 45 2.3.1 Chuẩn ị ệnh nhân 45 2.3.2 Phƣơng ph p can thiệp nong óng phủ thuốc 46 2.3.3 Theo dõi sau can thiệp nong óng phủ thuốc 48 2.3.4 Biến chứng sau can thiệp nong óng phủ thuốc xử tr 49 2.4 CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 50 2.4.1 Đặc điểm chung đối tƣợng nghi n cứu: 50 2.4.2 C c ti u nghi n cứu hiệu 52 2.4.3 Đ nh gi c c yếu tố li n quan ảnh hƣởng đến mức độ hẹp lại 53 2.5 CÁC TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN 54 2.5.1.Ti u chuẩn chẩn đo n t ng huyết p 54 2.5.2 Ti u chuẩn chẩn đo n rối loạn lipit m u 54 2.5.3 Tiêu chuẩn chẩn đo n đ i th o đƣờng 55 2.5.4 Ti u chuẩn chẩn đo n nghiện hút thuốc l mức độ th c thể theo thang điểm Fagerstrom thu gọn 55 2.6 THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 55 2.7 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 56 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 58 3.1.1 Đặc điểm lâm sàng nhóm nghi n cứu 58 3.1.2 Đặc điểm cận lâm sàng nhóm nghi n cứu 61 3.2 KẾT QUẢ CAN THIỆP NONG BÓNG PHỦ THUỐC 64 3.2.1 Về mặt hình ảnh chụp ĐMV chọn lọc 64 3.2.2 Kết can thiệp nong óng phủ thuốc 70 3.3 KẾT QUẢ THEO DÕI DỌC THEO THỜI GIAN 73 3.3.1 Kết theo dõi lâm sàng 73 3.3.2 Theo dõi c c iến cố tim mạch ch nh 75 3.3.3 T i hẹp lại sau can thiệp ĐMV 78 3.4 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HẸP LẠI ĐMV SAU NONG BÓNG PHỦ THUỐC 81 3.4.1 Tuổi giới 81 3.4.2 C c yếu tố nguy ệnh mạch vành 82 3.4.3 Ảnh hƣởng yếu tố vi m CRP hs 84 3.4.4 Yếu tố vị tr số lƣợng nh nh ĐMV tổn thƣơng 84 3.4.5 Yếu tố đặc điểm tổn thƣơng ĐMV 84 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 86 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM NGHIÊN CỨU 86 4.1.1 Tuổi giới 86 4.1.2 Mức độ đau thắt ng c tr n lâm sàng theo phân loại CCS 86 4.1.3 Đặc điểm cận lâm sàng nhóm nghi n cứu 86 4.2 KẾT QUẢ CHỤP ĐMV CỦA BỆNH NHÂN ĐƢỢC CAN THIỆP BẰNG BÓNG PHỦ THUỐC PACLITAXEL 87 4.2.1 Vị tr tổn thƣơng số nh nh tổn thƣơng ĐMV 87 4.2.2 Đặc điểm tổn thƣơng ĐMV 88 4.2.3 Dòng chảy ĐMV trƣớc can thiệp 90 4.3 KẾT QUẢ SỚM CỦA PHƢƠNG PHÁP CAN THIỆP ĐMV DÙNG BÓNG PHỦ THUỐC PACLITAXEL 90 4.3.1 Thành c ng kỹ thuật can thiệp: 90 4.3.2 Thành c ng kết can thiệp 91 4.4 KẾT QUẢ THEO DÕI DỌC CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CHÍNH 93 4.4.1 Biến cố tim mạch ch nh qu trình theo dõi 93 4.4.2 Huyết khối sau can thiệp nong óng phủ thuốc 95 4.4.3 T ch thành động mạch vành 98 4.4.4 Đặt Stent cứu nguy 99 4.5 MỨC ĐỘ HẸP LẠI SAU CAN THIỆP NONG BÓNG PHỦ THUỐC 99 4.6 ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HẸP LẠI SAU NONG BÓNG PHỦ THUỐC PACLITAXEL 104 4.6.1 Tuổi giới 104 4.6.2 C c yếu tố nguy ệnh mạch vành 106 4.6.3 Vị tr số lƣợng mạch m u tổn thƣơng 107 4.6.4 Ảnh hƣởng yếu tố vi m – CRPhs 108 4.6.5 Đặc điểm tổn thƣơng ĐMV 109 KẾT LUẬN 112 HẠN CHẾ CỦ NGHIÊN CỨU 114 KIẾN NGHỊ 115 D NH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHO HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QU N ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU TH M KHẢO PHỤ LỤC ... ========= NGUYỄN MINH HÙNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ TỔN THƢƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG PHƢƠNG PHÁP NONG BÓNG CÓ PHỦ THUỐC Chuyên ngành: Nội tim mạch Mã số: 62720141 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời... 1.4 NGUN LÍ CỦA BĨNG PHỦ THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP ĐMV 28 1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC VÀ QUỐC TẾ VỀ BÓNG PHỦ THUỐC 31 1.5.1 Tổn thƣơng mạch vành chƣa can thiệp... ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Minh Hùng CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT BN : Bệnh nhân CT : Can thiệp ĐM ĐMC ĐMV : Động mạch : Động mạch chủ : Động mạch vành ĐMLTT : Động mạch li
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốc (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốc (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan