Nghiên cứu đánh giá sức tải một số yếu tố môi trường (c, n, p) khu vực đầm phá tam giang cầu hai (tỉnh thừa thiên huế)

247 139 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:46

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chưa công bố tác giả khác Một số số liệu, tài liệu tham khảo từ đề tài “Đánh giá sức tải môi trương vun ̀ g đầm phá Tam Giang – Cầu Hai đề xuất giải pháp phát triển bền vưn ̃ g” dự án “Điều tra tổng thể trạng biến động đa dạng sinh học hệ sinh thái ven biển Việt Nam” thuộc nhiệm vụ số (giai đoạn 2016-2020), đề án 47 cho phép chủ nhiệm đề tài, dự án Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019 Thay mặt tập thể hướng dẫn Tác giả TS Trịnh Thành Cao Thị Thu Trang i LỜI CẢM ƠN Trước tên xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, Viện Đào tạo sau Đại học - Trương Đại học Bách khoa Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực cơng trình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trịnh Thành - Viện khoa học Công nghệ Môi trường, GS.TS Trần Đức Thạnh– Viện Tài nguyên Môi trường biển tận tình hướng dẫn, định hướng tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình nghiên cứu học tập Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện Tài nguyên Môi trường Biển tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình nghiên cứu Trong thơi gian qua tơi nhận rất nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện đồng nghiệp, giúp đỡ tnh thần vật chất gia đình người thân Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý báu Tác giả Cao Thị Thu Trang ii MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨUKHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan sức tải môi trương 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2.Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.1.3 Tình hình nghiên cứu nước 20 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu môi trương hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai 24 1.2.1 Khái quát hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai hoạt động kinh tế xã hội 24 1.2.2 Các nghiên cứu môi trương hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 30 1.2.3 Môi trương chất lượng nước hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 32 1.3 Sử dụng cơng cụ mơ hình hóa nghiên cứu sức tải môi trường 37 1.4 Tổng quan cuối chương hướng nghiên cứu luận án 41 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.1.Khu vực nghiên cứu 45 2.2 Phương pháp nghiên cứu 45 2.2.1 Phương pháp điều tra, khảo sát 46 2.2.1.1 Kỹ thuật thu mẫu, bảo quản mẫu 47 2.2.1.2 Kỹ thuật đo đạc, phân tích mẫu phòng thí nghiệm 47 2.2.2 Phương pháp tnh tải lượng thải 48 2.2.2.1 Tính tốn lượng thải phát sinh 48 2.2.2.2 Ước tnh tải lượng ô nhiễm đưa vào khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai51 2.2.3 Phương pháp mô hình hóa 52 2.2.3.1 Cơ sở lý thuyết mơ hình Delft -3D 52 2.2.3.2 Triển khai mơ hình Delft 3D mơ chất lượng nước hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tnh tốn sức tải mơi trường 60 CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 74 3.1 Tính tốn lượng chất thải đưa vào đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 74 3.1.1 Tính tốn lượng chất thải phát sinh từ nguồn khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thơi điểm năm 2011 dự báo năm 2020, 2030 74 3.1.2 Tải lượng thải C, N, P đưa vào vùng đầm phá: năm 2011 dự báo năm 2020, 2030 81 3.2 Hiệu chỉnh mơ hình 83 3.2.1 Mơ hình thủy động lực 83 3.2.2 Mơ hình chất lượng nước 88 3.4 Mô chất lượng nước theo kịch 104 3.4.1 Các kịch mô 104 3.4.2 Mô chất lượng nước đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thơi điểm năm 2011 – 2012 105 3.4.2.1 Nồng độ oxy hòa tan 105 3.4.2.2 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 106 3.4.2.3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 107 3.4.2.4 Nồng độ muối amoni (N-NH4++NH3) 108 3.4.2.5 Nồng độ muối nitrat (N-NO3-) 109 3.4.2.6 Nồng độ muối phosphat (P-PO43-) 110 3.4.3 Kịch thấp 2020 111 3.4.4 Kịch cao 2020 113 3.4.5 Kịch thấp 2030 114 3.4.6 Kịch cao 2030 116 3.4.7 Kịch đột xuất 2020 118 3.4.8 Kịch đột xuất 2030 121 3.5 Tính tốn sức tải mơi trương khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai hợp chất C, N P 124 3.5.1 Sức chịu tải môi trương sở quy chuẩn Việt Nam (QCVN 10MT:2015/BTNMT QCVN 08-MT:2015/BTNMT) 124 3.5.2 Sức chịu tải tối đa hay kịch nguy hiểm 127 3.5.3.Đề xuất mức sức tải môi trương phù hợp 130 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AAP BOD BTNMT BVMT COD CSDL DO ĐDSH GHCP HCBVTV HST IMOLA KCN KLN KT-XH NĐTHCP NSSC NTTS NOAA PAH PCB QCVN SOD STMT TG-CH TSS TTH TMDL TN TP TVN TVPD WHO Phosphat hấp thụ (Adsorbed phosphate) Nhu cầu oxy sinhhóa (Biochemical oxygen demand) Bộ Tài nguyên Môi trương Bảo vệ môi trương Nhu cầu oxy hóa học (Chemical oxygen demand) Cơ sở dư liệu Oxy hoàn tan (Dissolved oxygen) Đa dạng sinh học Giới hạn cho phép Hóa chất bảo vệ thực vật Hệ sinh thái Quản lý tổng hợp họat động đầm phá (Integrated Management of Lagoon Actvites) Khu công nghiệp Kim loại nặng Kinh tế- xã hội Nồng độ tới hạn cho phép Năng suất cấp Nuôi trồng thủy sản Cơ quan Khí quyển Đại dương Quốc gia (Natonal Oceanic and Atmospheric Administraton) Polycyclic aromatc hydrocarbons Polychlorinated biphenyl Quy chuẩn Việt Nam Nhu cầu oxy trầm tích (Sediment Oxygen Demand) Sức tải môi trường Tam Giang - Cầu Hai Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solid) Thừa Thiên Huế Tổng tải lượng tối đa hàng ngày (Total Maximum Daily Load ) Tổng nitơ Tổng phôt Thực vật Thực vật phù du Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organizaton) vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Phạm vi nghiên cứu: khu vực đầm phá TG - CH 45 Hình 2.2 đồ nghiên cứu luận án 46 Hình 2.3.Trương độ sâu mơ hình thủy động lực 60 Hình 2.4.Hình thái phạm vi lưới tính mơ hình 62 Hình 2.5 Vị trí điểm thải khu vực TG - CH phục vụ chạy mơ hình 65 Hình 3.1 Sai số giữa mơ hình quan trắc vận tốc dòng chảy theo phương ngang - U hệ đầm phá TG - CH - mùa mưa (RSE = 0,0046) 86 Hình 3.2 Sai số giữa mơ hình quan trắc vận tốc dòng chảy theo phương thẳng đứng -V hệ đầm phá TG - CH -mùa khô (RSE =0,0042) 86 Hình 3.3.Tính tương hợp giữa mơ hình quan trắc dòng chảy theo phương U – (R2= 0,696) 87 Hình 3.4.Tính tương hợp giữa mơ hình quan trắc dòng chảy theo phương V – (R2 = 0,690) 87 Hình 3.5 Ảnh hưởng tham số đến biến số hệ thống 93 Hình 3.6 Sai số DO giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 95 Hình 3.7 Sai số BOD giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 95 Hình 3.8 Sai số COD giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 97 Hình 3.9 Sai số N-NH4++NH3 giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 97 Hình 3.10 Sai số N-NO3- giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 98 Hình 3.11 Sai số P-PO43- giữa mơ hình quan trắc (g/m3) 98 Hình 3.12.Trương tốc độ dòng chảy thơi kỳ a) nước ròng-mùa mưa; b- nước lớn-mùa mưa; c) nước ròng-mùa khơ; d- nước lớn-mùa khơ 101 Hình 3.13.Mơ nồng độ oxy hòa tan nước hệ đầm phá TG-CH năm 2011 -2012 (a – triều xuống, mùa mưa; b – triều lên, mùa mưa; c – triều xuống, mùa khô; d – triều lên mùa khô) 106 Hình 3.14 Mơ nhu cầu oxy sinh hóa nước hệ đầm phá TG-CH năm vii 2011 -2012 (a – triều xuống, mùa mưa; b – triều lên, mùa mưa; c – triều xuống, mùa khô; d – triều lên mùa khô) 107 vii 44 Huỳnh Thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Văn Dũng (2006) Quản lý thống tổng hợp nguồn thải gây ô nhiễm lưu vực hệ thống sơng Đồng Nai Tạp chí KH&CN, Tập 9, Môi trường & Tài nguyên, 2006 45 Võ Duy Sơn, Nguyễn Tác An (2001) Nghiên cứu đánh giá sức tải sinh thái đầm Thủy Triều đầm Nha Phu (Khánh Hòa) Tạp chí Khoa học Cơng nghệ biển Tập số Tr 14 - 20 Hà Nội 46 Hồng Dương Tùng (2004) Sử dụng cơng cụ tốn học đánh giá khả chịu tải ô nhiễm Hồ Tây làm sở xây dựng kế hoạch bảo vệ phát triển Hồ Tây tương lai Luận án tiến sỹ kỹ thuật: 2.10.20, Đại học Bách Khoa Hà Nội 47 Nguyễn Đức Cự (2006) Tính tốn q trình chuyển hoá hợp chất dinh dưỡng, hữu nước trầm tích - đề tài nhánh thuộc Đề tài “Nghiên cứu sức chịu tải, khả tực làm số thuỷ vực nuôi lồng bè, làm sở phát triển hợp lý nghề nuôi hải sản ven bơ biển Hải Phòng-Quảng Ninh” Viện Nghiên cứu Hải sản thực 48 Viện Nghiên cứu Hải sản (2006) Nghiên cứu sức tải, khả tự làm số thuỷ vực nuôi cá lồng bè, làm sở phát triển hợp lý nghề nuôi hải sản ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh Báo cáo tống hợp đề tài cấp Bộ Thủy sản giai đoạn 20042005 49 Cao Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phương Hoa (2009) Đánh giá sức tải môi trường vùng nước ven đảo Cát Bà phục vụ cho phát triển bền vững Khoa học Công nghệ biển - Phụ trương 1-2009, tr 154-168 50 Trần Đức Thạnh, Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang, Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú (2012) Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long – Bái Tử Long NHX Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Hà Nội (297 trang) 51 Cao Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phương Hoa (2010) Nghiên cứu sức tải môi trường sông Bạch Đằng Tuyển tập “Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam – Hà Nội, ngày 26/10/2010, tr.162-168 52 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản (2014) Đánh giá sức tải môi trường sông Tiền sông Hậu phục vụ quy hoạch nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bền vững sông Tiền, sông Hậu Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ NN &PTNT giai đoạn 2010-2015 53 Nguyễn Hưu Huân (2013) Đánh giá sức tải môi trường số đầm, vịnh ven bờ Nam Trung Bộ phục vụ quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản du lịch Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2012 54 Phan Minh Thụ, Nguyễn Hưu Huân, Bùi Hồng Long (2013) Đánh giá sức chịu tải môi trường vực nước Thủy Triều- Cam Ranh Tạp chí Khoa học Cơng nghệ biển Tập 13 số Tr 371-380 Hà Nội 55 Nguyễn Hưu Huân, Phan Minh Thụ (2014) Sức tải mơi trường nước Bình Cang – Nha Phu Tuyển tập Hôi nghị Khoa học toàn quốc Sinh học Biển phát triển bền vưng lần thứ 2, Hải Phòng tháng 11/2014, trang 809-818 56 Bộ Tài nguyên môi trương (2017) Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy định đánh giá khả tiếp nhận nước thải, sức chịu tải nguồn nước, sơng, hồ 57 Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hưu Cử, Đinh Văn Huy (2010) Tiến hóa động lực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Công nghệ 58 Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế (2004) Đặc điểm Khí hậu- Thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà xuất Thuận Hoá 59 Nguyễn Hữu Cử (chủ biên) (2006) Nghiên cứu động thái môi trường đầm phá ven bờ miền trung việt nam làm sở lựa chọn phương án quản lý Báo cáo tổng kết Dự án Hợp tác Việt Nam - Italia theo Nghị định thư giai đoạn 2004 -2006, mã số 14EE5 Lưu trư Viện TN&MT biển 60 Đỗ Đình Chiến, Trần Anh Tú, Đỗ Trọng Bình (2000) Đặc trưng thuỷ động lực đầm phá Tam GiangCầu Hai, Báo cáo chuyên đề thuộc đề tài “Điều tra khảo sát bãi giống, bãi đẻ loài thuỷ sản kinh tế hệ đầm phá Thừa Thiên - Huế đề xuất giải pháp bảo vệ” Đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế Lưu trư Viện TN &MT Biển 61 Cục Thống kê Thừa Thiên Huế (2017) Niên giám Thống kê thừa Thiên Huế 2016 NXB Thống kê 62 Leonardo D., Salvatore V., Massimo S., (2008) Land use/cover change in the Tam GiangCau Hai Lagoon (Central Vietnam) by means of SPOT 5, Aster and Landsat images IMOLA project 63 Nguyễn Trung Tiến (2011) Niên giám thống kê Thừa Thiên Huế 2010 Cục Thống kê Thừa Thiên Huế xuất năm 2011 64 Trần Thanh Tùng, Vũ Minh Cát (2005) Nghiên cứu chế gây bồi lấp cửa Tư Hiền tỉnh TTH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 334346 65 Bùi Văn Vượng, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hưu Cử, Nguyễn Thị Kim Anh (2006) Đặcđiểm hình thái - động lực phân bố vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam Khoa học Công nghệ biển Phụ Trương (2006) Số 2.Tr 42 - 54 66 Đặng Hoài Nhơn (2009) Đặc điểm trạng biến động môi trường trầm tích đầm Tam GiangCầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế Báo cáo chuyên đề thuộc đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2008-2009 ”Đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái ven bơ biển Việt Nam đề xuất giải pháp quản lí bền vưng” 67 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hưu Cử, Đinh Văn Huy, Đỗ Đình Chiến (2001) Tiến hóa động lực đầm phá Đề tài nhánh thuộc dự án cấp nhà nước: “Nghiên cứu phương án phục hồi, thích nghi cho vùng cửa sông ven biển Thuận An - Tư Hiền đầm phá Tam Giang – Cầu Hai” Lưu trư Viện TN & MT Biển 68 Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Phương Hoa, Đặng Hoài Nhơn, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Ngọc Anh (2008) Định hướng quản lý môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam Tuyển tập Tài nguyên Môi trương biển, Tập XIII, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr.28 – 43 69 Lưu Văn Diệu (2007) Status and change in the water quality of the Tam GiangCau Hai lagoon Tạp chí Khoa học Cơng nghệ biển, phụ trương (2007), tr 20-28 70 Nguyễn Văn Hợp, Hoàng Thái Long, Nguyễn Hải Phong, Thủy Châu (2005) Chất lượng nước đầm phá Tam GiangCầu Hai: Hiện trạng, lo lắng giải pháp kiểm soát Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế Tr.306-323 71 Nguyễn Văn Hợp, Trương Quý Tùng, Hoàng Thái Long, Nguyễn Hải Phong, Michelle Marconi, Lê Công Tuấn, Nguyễn Văn Huệ, Thủy Châu Tơ, Trần Hải Bằng (2008) Đánh giá chất lượng nước trầm tích phá Tam Giang - Cầu Hai 2006 – 2007 Dự án Quản lý tổng hợp họat động vùng đầm phá Tỉnh Thừa Thiên Huế (Dự án IMOLA) 72 Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu, Nguyễn Hữu Cử (2009) Chất lượng nước vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Kỷ yếu Hội thảo môi trương vùng duyên hải miền Trung 73 Albertazzi S et al., (2007) 210Pb and 137Cs in sediment of Central Viet Nam coastal lagoons: Tentative assessment of accumulation rate Journal of Marine Science and Technology Suppement 1, 73-81 Vietnamese Academy of Science and Teclonogy Publisher, Ha Noi 74 Gabriele C., Clara T., Stefania R., Warren C., Luca G B., Cu N.H, Maro F., (2007) Metals in sediments of the Tam GiangCau Hai lagoon (Central Viet Nam) Journal of Marine Science and Technology, No (T7)/2007, p 82-91 75 Rossano P., Cu N H, Roberta Z., Mauro F., Luca G B, Silvia G., Marco V., Ivo M., (2007b) PCBs in sediments of the Coastal Lagoons in Central Vietnam Journal of Marine Science and Technology, No (T7)/2007, p 110-120 76 Rossano P., Mario S., Maria L F., Roberta Z., Marco V., Luca G B., Silvia G., Mauro F., Cu N.H., Ennio M., (2007a) PCDD/F, hydrocarbons and pesticides in sediments of the Tam Giang-Cau Hai Lagoon, central Vietnam Journal of Marine Science and Technology, No (T7)/2007, p 102-109 77 Stefania R., Luca G B., Silvia G., Mauro F., Cu N.H., Nhon D H., (2007) General sedimentological characteristics of the Tam GiangCau Hai lagoon (Central Viet Nam) Journal of Marine Science and Technology, No (T7)/2007, p 63-72 78 Võ Văn Phú cộng (2005) Tổng quan số yếu tố môi trường đa dạng sinh học đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 381-399 79 Đỗ Công Thung cộng (2005) Sử dụng bền vững bảo tồn ĐDSH đầm phá TGCH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 415-429 80 Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Lương Hiền, Phạm Đình Trọng, Trần Đức Thạnh nnk (2001) Điều tra khảo sát bãi giống, bãi đẻ loài thuỷ sản kinh tế hệ đầm phá Thừa Thiên - Huế đề xuất giải pháp bảo vệ Đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên Huế Lưu trư Viện TN &MT Biển 81 Nguyễn Văn Tiến (Chủ biên) (2004) Tiến tới quản lý hệ sinh thái cỏ biển Việt Nam Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật, 131 trang 82 Nguyễn Văn Tiến (2005) Đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi cỏ biển đầm phá TGCH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 478-491 83 Trần Đình Lân, Trần Văn Điện, Nguyễn Văn Thảo (2002) Cơ cở liệu tai biến môi trường tự nhiên khu vực ven biển Thừa Thiên - Huế (ALOS Huế) Báo cáo tổng kết đề tài câp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2001-2002 84 Trần Đình Lân (2003) Một số kết sử dụng tư liệu viễn thám nghiên cứu quản lý tổng hợp vùng đầm phá ven bờ Thừa Thiên – Huế Tuyển tập Tài nguyên Môi trương biển, Tập X, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr.269 – 278 85 Trần Đình Lân, Trần Văn Điện, Nguyễn Văn Thảo (2007) Xây dựng sở liệu GIS từ nguồn liệu viễn thám phân giải cao, đa thời gian tư liệu đo đạc thực tế để đánh giá, giám sát xói lở bờ biển biến động cửa đầm phá khu vực Hải Dương Hòa Duân giai đoạn 1980 – 2005 Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2005-2007 86 Trần Đình Lân, Trần Văn Điện, Nguyễn Văn Thảo Đỗ Thị Thu Hương (2008) Viễn thám GIS góp phần quản lý bền vững vùng bờ biển Thuận An, Thừa Thiên – Huế Tuyển tập Tài nguyên Môi trương biển, Tập XIII, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 72 – 82 87 Trần Hưu Tuyên (2005) Thử nghiệm mô hai chiều dòng chảy mùa khơ đầm phá Tam GiangCầu Hai Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 25, 2005 88 Trần Hưu Tuyên (2005) Thử nghiệm mô xâm nhập mặn đầm phá TGCH trước sau trận lũ lịch sử năm 1999 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 324-333 89 Georg G., Tu T.A., Francesca D., Pascalis, Binh D.T., Cu N.H., Maro F., (2007) Hydrodynamic modeling of the Tam GiangCau Hai lagoon, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, No (T7)/2007, p 29-43 90 Trần Xuân Bình (2005) Phát triển nghề NTTS với vấn đề tài ngun, mơi trường giảm đói nghèo vùng đầm phá TTH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 223-242 91 Nguyễn Quang Linh cộng (2005) Thủy sản hệ thống NTTS: Chiến lược sử dụng thức ăn dinh dưỡng để nâng cao suất sức khỏe động vật đầm phá TGCH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 152160 92 Lê Văn Thăng cộng (2005) Thách thức từ việc nuôi trồng thủy sản ven đầm phá Tam GiangCầu Hai số giải pháp khắc phục Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 352-365 93 Hà Xuân Thông (2005) Quản lý tổng hợp vùng nuôi tơm có tính cơng nghiệp vùng đầm phá TTH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 254 269 94 Ngơ Đình T́n (2005) Phát triển bền vững KTXH vùng đầm phá TGCH gắn với việc xây dựng Huế (TTH) thành đô thị loại Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế trang 125-133 95 Nguyễn Viết Vĩnh (2005) Bàn giải pháp cho nghề cá vùng đất ngập nước có nghề cá đầm phá khu Ramsa Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 161-168 96 Hoàng Ngọc Việt (2005) Chiến lược quản lý hệ thống đầm phá TTH góc độ thủy sản Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 134-142 97 Mai Văn Xuân, Phan Văn Hòa (2005) Hiệu kinh tế nuôi tôm vùng đầm phá huyện Phú Vang tỉnh TTH Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 169-181 98 Tuan Le Cong, Massimo Sart, Alexandra Negri (2008) Water quality of Tam GiangCau Hai lagoon system and environmental carrying capacity of concentrated aquaculture area in Sam Chuon lagoon, Viet Nam, PhD Thesis Italy 99 Trịnh Việt An (2005) Vùng ven biển đầm phá tỉnh TTH: Tiềm năng, tồn tại, giải pháp ổn định môi trường, phát triển tài nguyên phương hướng phát triển KTXH 2001-2020 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế trang 78-92 100 Bernard O'Callaghan (2005) Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) với Đầm phá Tam Giang-Cầu Hai dự án quản lý lưu vực sông Hương Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 34-43 101 Massimo Sart (2005) Dự án IMOLA: Triển khai phương pháp khoa học công cụ công nghệ lập quy hoạch tổng thể đại Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, 243 -246 102 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hưu Cử (2009) Kiểm kê đánh giá khu vực, đối tượng có giá trị kỳ quan thiên nhiên, di sản tự nhiên vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2007-2008 103 Nguyễn Huy Yết (2011) (Chủ biên) Đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái ven bờ biển Việt Nam đề xuất giải pháp quản lý bền vững Đề tài cấp nhà nước giai đoạn 2008- 2010, mã số KC.09-26/06-10 104 Nguyễn Huy Anh (2012) Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 74B, Số 5, (2012), 5-16 105 Aleksandra Z N S., Jerzy S., (2012) Review of Mathematical models of water quality Ecol Chem Eng S 2012;19 (2):197-211 106 Balcerzak W., (2000) Application of selected mathematical models to evaluate changes in water quality In: International Conference on Water Supply, Water Quality and Protection Kraków; 2000, pp 157 – 165 107 Craig, P.M., (2016) Users Manual for EFDC_Explorer: A Pre/Post Processor for the Environmental Fluid Dynamics Code, Ver 160307, DSI 108 RB Ambrose, Jr., P.E, TA Wool (2009) WASP7 Stream Transport Model Theory and User’s Guide Supplement to Water Quality Analysis Simulation Program (WASP) User Documentaton US Environmental Protection Agency, 43 109 Park, R.A and Clough, J.S (2009) AQUATOX (release 3) Modelling Environmental Fate and Ecological Effects in Aquatic Ecosystems Volume 2: Technical Documentation United States Environmental Protection Agency Office of Water (4305) EPA-823-R-09-004 110 Neitsch, S L., J G Arnold, J R Kiniry, and J R Williams (2005) Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation Ver 2005 Temple, Tex.: USDA‐ ARS Grassland Soil and Water Research Laboratory, and Texas A&M University, Blackland Research and Extension Center 111 DHI (2014) MIKE 21 & MIKE Flow Model FM Hydrodynamic and Transport Module Scientific Documentation Denmark 112 WL| Delf hydraulic (1999, 2003) Delf3D-WAQ User Manual version 3.1, Delf, the Netherlands 113 WL| Delf hydraulic (1999, 2003) Detailed descripton of processses Delf3DFLOW Technical Reference Manual Delf, the Netherlands 114 Malgorzata B., Janusz K., 2003 A 3D Mathematical model of Vistula lagoon Hydrodynamics – General Assumptions and Results of Preliminary Calculations Diffuse Pollution Conference Dublin 2003, ECSA Mixing/Modelling 115 S.A Luger & R.C van Ballegooye (2000) Predictive modelling of hydrodynamics and marine water quality: three applications along the South African coastline Environmental Coastal Regions III, C.A Brebbia, G.R Rodriguez & E Perez Martell (Editors) © 2000 WIT Press, www.witpress.com, ISBN 1-85312-827-9, p 281290 116 Xiaobo C., Yafei J., F Douglas S., Sam S.Y.Wang, Charles M C., (2010) Three-dimensional numerical simulation of water quality and sediment-associated processes with application to a Mississippi Delta lake Journal of Environmental Management Volume 91, Issue (2010) 1456-1466 117 Peter C Nettleton (2010) Modeling of water quality impacts from the Maitland River within the Lake Huron nearshore in the vicinity of Goderich in 2003 Great Lakes Nearshore Monitoring and Assessment Program Ontario Ministry of the Environment 118 Freewater, P & Kelly, R (2012) Integrated hydrological and ecological modelling to develop the Sydney Harbour Catchment Water Quality Improvement Plan NSW Coastal Conference proceedings 119 El-Adawy, A., A.M Negm, O.C Saavedra V, K Nadaoka and I.A ElShinnawy (2014) Coupled Hydrodynamic-Water Quality Model for Pollution Control Scenarios in El-Burullus Lake (Nile Delta, Egypt) American Journal of Environmental Sciences 2014, 10 (6): 549-568 120 Wei X., Taimoor A., Christine S., and Manh N., (2018) A Parallel SimulationOptimization Framework for Efficient Calibration of Computationally Expensive Urban Reservoir Hydrodynamic and Water Quality Models Geophysical Vol 20, EGU201813584, 2018, EGU General Assembly 2018 121 Robert R Stickney (2016) Aquaculture: An Introductory Text, 3rd Edition CABI Publishing, 352 pages 122 Boardman GD, Starbuck SM, Hudgins DB, Li X, Kuhn DD (2004) Toxicity of ammonia to three marine fish and three marine invertebrates Environ Toxicol 2004 Apr;19(2):134-42 123 WHO (2002) Eutrophication and Health Editted by Kathy Pond 124 SteffIii F., Brendan M., and Erin N., (2003) Nitrate and phosphate levels positively affect the growth of algae species found in Perry Pond Tillers 2003, 4, 21-24 125 ASEAN-Canada CPMS-II Cooperative Programme on Marine Science (1999) ASEAN Marine Water Quality Criteria Published by EVS Environment Consultants Ltd and Department of Fisheries Malaysia, ISBN 0-9699884-4-3, 373 pages 126 Drainage servives department (2013) Sewage manual Third edition, Hong Kong 127 A Sunaryani, E Harsono, H A Rustini and S Nomosatryo (2018) Spatial distribution and assessment of nutrient pollution in Lake Toba using 2D-multi layers hydrodynamic model and DPSIR framework IOP Conf Series: Earth and Environmental Science 118 (2018) 012031, doi :10.1088/1755-1315/118/1/012031 128 WHO (1993) Assement of Sources of Air, Water and Land Pollution A guide to Rapid Source Inventory Techniques and Their Use in Formulating Environmental Control Strategies Part One: Rapid Inventory Techniques in Environment Pollution 129 Lâm Minh Triết (1995) Nghiên cứu áp dụng chọn lựa công nghệ xử lý ô nhiễm công nghiệp bảo vệ môi trường Tuyển tập báo cáo khoa học Bảo vệ môi trương phát triển bền vưng Tổ chức Hà Nội 9/1995 130 San Diego-McGlone M.L, S.V Smith and V Nicolas (2000) Stoichiometric interpretations of C:N:P ratios in organic waste materials Marine Pollution Bulletin, 40:325-330 131 Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2002) Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải NXB KHKT, Hà Nội, 2002 132 Susan B., and Chris B., (2000) Waste Minimisation Guide for the Textile Industry: A step forward cleaner production (volume 1) University of Natal (Durban,South Africa) and The South African Water Research Commission 133 Gonzales J.A., Gonzales H.J., Saranes R.C and Tabemal E.T (1996) River Pollution: An Investigation of the Influence of Aquaculture and other Agro-Industrial Effluents on Commual Waterways Institute of Aquaculture College of Fisheries, University of the Phillipine in the Visayas Pp 89 134 Padilla J., Castro L., Naz C (1997) Evaluation of Economy – Environment Interaction in the Lingayen Gulf Basin: A Partial Area – Based Environmental Acounting Approach DENR and USAID, Phillipines 135 JICA, 1999 Nghiên cứu quản lý môi trường vịnh Hạ Long Báo cáo cuối cùng, tập II, III Tài liệu lưu trư Viện Tài nguyên Môi trương Biển 136 Matsumoto, K., T Takanezawa, and M Ooe (2000) Ocean tide models developed by assimilating TOPEX/POSEIDON altimeter data into hydronamic model, a global model and regional model around Japan J.Oceanogr., 56, 567-581 137 D N Moriasi, J G Arnold, M W Van Liew, R L Bingner, R D Harmel, T L Veith, 2007 Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in Watershed Simulation American Society of Agricultural and Biological Engineers ISSN 0001−2351, Vol 50(3): 885-900 138 Meltem K., Mehmet B., (2014) Hydrodynamic and Water Quality Modeling of Lake Egirdir Article in CLEAN - Soil Air Water · November 2014 DOI: 10.1002/clen.20130045 139 Qiuwen C., Chengcheng Z., Friedrich R., Jing G., Koen B., (2014) Adaptation and multiple parameter optimization of the simulation model SALMO as prerequisite for scenario analysis on a shallow eutrophic Lake Ecological Modelling 273 (2014) 109–116 140 Guo R., Li Y.B., Fu G (2008) Controlling factors of degradation coefficient on organic pollutant in river J Meteorol Environ 2008;24:56–59 (In Chinese) 141 Gula T., Yunqiang Z., Guozheng W., Jing L., Zhao-Liang L., Jiulin S., (2016) Modelling and Analysis of Hydrodynamics and Water Quality for Rivers in the Northern Cold Region of China.Int J Environ Res Public Health 2016 Apr; 13(4): 408 142 Noha D., (2016) Water Quality Modelling of Northern Lakes Case Study (Egyptian Northern Lakes) Chapter 10 in Book "Lake Sciences and Climate Change", edited by M.Nageeb Rashed, ISBN 978-953-51-2557-0, Print ISBN 978-953-51-25563, Published: August 24, 2016 under CC BY 3.0 license 143 Nguyễn Văn Quân, Chu Thế Cương, 2017 Điều tra tổng thể trạng biến động đa dạng sinh học hệ sinh thái ven biển Việt Nam Báo cáo năm 2017 thuộc nhiệm vụ số (giai đoạn 2016-2020), đề án 47 "Điều tra tổng thể đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy hải sản quy hoạch khu bảo tồn biển Việt Nam" Dự án cấp Bộ NN&PTNT 144 Canadian Council of Ministers of the Environment (2010) Canadian water quality guidelines for the protection of aquatic life: Ammonia In: Canadian environmental quality guidelines, 1999, Canadian Council of Ministers of the Environment, Winnipeg 145 Eunju K., Sunkyoung Y., Hee-Young R., Hye-Jin H., Yong-Wook B., Ig-Chun E., Hyun-Mi K., Pilje K., Kyunghee C., (2012) Aquatic Toxicity Assessment of Phosphate Compounds Environmental Health and Toxicology, eISSN: 2233-6567 Volume: 28, Article ID: e2013002, pages EHT 146 N A M Shazili, S.L Tong (2017) Asean Marine Water Quality Criteri for ammonia Article avaialbe on www.researchgate.net 147 Phạm Tài (2010) Triển khai dự án khí sinh học cho ngành chăn ni năm 2009 Thừa Thiên Huế, http://khuyennonghue.org.vn/default.asp?sq=News&caid= 18&naid =493 (Ngày cập nhật: 4/1/2010) 148 Trần Việt Dũng, Hà Việt Hùng, Huỳnh Thị Liên Hoa (2009) Khảo sát người sử dụng khí sinh học 2007-2008 Báo cáo Dự án Thuộc “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn ni Việt Nam 2007-2011” 149 Thomann and Mueller (1987) Principles of Surface Water Quality Modeling and Control Harper & Row Publishers Inc., New York, International Edition ISBN 006-350728-5, 1987 150 Sullivan A.B., Snyder D.M., Rounds S.A (2010) Controls on biochemical oxygen demand in the upper Klamath River, Oregon Chemical Geology, 269 (12), pp 12-21 151 Nghiem Tien Lam (2002) A Preliminary Study on Hydrodynamics of the Tam Giang - Cau Hai Lagoon and Tidal Inlet System in Thua Thien - Hue Province, Vietnam Master Thesis of International Institute for Infrastructureal, hydraulic and Environmental Engineering (IHE – Delf, The Netherlands), 105 2002 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ Cao Thị Thu Trang, Trịnh Thành, Vũ Thị Lựu, 2012 Năng suất cấp khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Tuyển tập Tài nguyên Môi trương biển, ISBN 978-604-913-106-6, tập XVII, trang 196-204 Cao Thị Thu Trang, Trần Đức Thạnh, Lê Xuân Sinh, 2013 Đánh giá tải lượng ô nhiễm đưa vào hệ đầm phá Tam GiangCầu Hai dự báo đến 2020 Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển, số 13(3), trang 276-283 Cao Thị Thu Trang, Phạm Hải An, Trần Anh Tú, Lê Đức Cương, Trần Đức Thạnh, Trịnh Thành, 2014 Mô lan truyền chất ô nhiễm khu vực phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên - Huế mô hình Delft-3D Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Biển, số 14(3), trang 272-279, DOI 10.15625/18593097/14/3/379 Cao Thị Thu Trang, Phạm Hải An, Trịnh Thành, Trần Đức Thạnh, Trần Anh Tú, Lê Đức Cương, 2014 Đánh giá sức tải môi trường khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên - Huế) Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển, số 14(3A), trang 82-88, DOI 10.15625/1859-3097/14/3A/5182 PHỤ LỤC 146 ... cứu đánh giá sức tải số yếu tố môi trương (C, N, P) khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế) làm luận án nghiên cứu Do nguồn thải đưa vào hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (TG... Hiểu đánh giá sức chịu tải mơi trương có ý nghĩa quan trọng việc đưa sách phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường Mục têu luận án - Đánh giá sức chịu tải số yếu tố môi trương (C, N, P). .. kịch sức tải tối đa (mg/l) 129 Bảng 29 Sức tải môi trương đầm phá Tam Giang – Cầu Hai hợp chất C, N P – kịch sức tải tối đa 129 Bảng 30 Đề xuất giá trị giới hạn số thông số
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá sức tải một số yếu tố môi trường (c, n, p) khu vực đầm phá tam giang cầu hai (tỉnh thừa thiên huế), Nghiên cứu đánh giá sức tải một số yếu tố môi trường (c, n, p) khu vực đầm phá tam giang cầu hai (tỉnh thừa thiên huế)

Từ khóa liên quan