Nov 1945

1 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

Date: 14-17 NOV 1945 Tropical Storm #25 ADV LAT LON TIME WIND PR STAT 9.80 118.80 11/14/12Z 25 - TROPICAL DEPRESSION 10.20 117.90 11/14/18Z 25 - TROPICAL DEPRESSION 10.60 117.00 11/15/00Z 30 - TROPICAL DEPRESSION 10.90 116.10 11/15/06Z 30 - TROPICAL DEPRESSION 11.30 115.30 11/15/12Z 35 - TROPICAL STORM 12.00 114.30 11/15/18Z 35 - TROPICAL STORM 12.40 113.60 11/16/00Z 35 - TROPICAL STORM 12.70 112.80 11/16/06Z 40 - TROPICAL STORM 13.00 111.40 11/16/12Z 40 - TROPICAL STORM 10 13.40 110.40 11/16/18Z 40 - TROPICAL STORM 11 13.40 109.20 11/17/00Z 35 - TROPICAL STORM
- Xem thêm -

Xem thêm: Nov 1945 , Nov 1945