No20 sep 1945

1 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

Date: 21-24 SEP 1945 Tropical Storm #20 ADV LAT LON TIME 12.30 124.40 09/21/06Z 12.40 123.70 09/21/12Z 12.70 122.70 09/21/18Z 13.00 121.80 09/22/00Z 13.40 121.00 09/22/06Z 13.80 120.00 09/22/12Z 14.40 118.80 09/22/18Z 15.10 117.70 09/23/00Z 15.70 116.80 09/23/06Z 10 16.30 116.00 09/23/12Z 11 17.20 115.00 09/23/18Z 12 18.40 113.50 09/24/00Z 13 19.50 111.90 09/24/06Z WIND PR STAT 25 - TROPICAL DEPRESSION 25 - TROPICAL DEPRESSION 25 - TROPICAL DEPRESSION 30 - TROPICAL DEPRESSION 30 - TROPICAL DEPRESSION 35 - TROPICAL STORM 35 - TROPICAL STORM 40 - TROPICAL STORM 40 - TROPICAL STORM 35 - TROPICAL STORM 30 - TROPICAL DEPRESSION 25 - TROPICAL DEPRESSION 20 - TROPICAL DEPRESSION
- Xem thêm -

Xem thêm: No20 sep 1945 , No20 sep 1945