Tong hop thiet hai thien tai nam 2006

8 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

thiệt hại thiên tai gây năm 2006 loại thiƯt h¹i ng−êi H¹ng mơc Sè ng−êi chÕt + Trong trẻ em Số ngời bị thơng Số ngời tích Số huyện bị ảnh hởng Số xã bị ảnh hởng Số hộ bị ảnh hởng + Số hộ phải di dời + Trong hết tài sản + Số hộ cần cứu trợ Số ngời bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số ngời cần cứu trợ nhà cửa Trờng học bệnh viện Công trình khác nông nghiệp Tổng số nhà đổ, trôi + Trong nhà ngói Tổng số nhà ngập, h hại + Trong nhà ngói Trờng học đổ, trôi Trờng học h hại BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại Kho bị đổ, trôi Kho bị h hại Trụ sở quan, công trình công cộng đổ, trôi Trụ sở quan, công trình công cộng ngập, h hại Công trình phụ h hại Tờng rào đổ Ước tính thành tiền Tổng diện tích lúa ngập, h hại + Thiệt hại nặng + Diện tích trắng Tổng diện tích hoa mầu bị ngập + Thiệt hại nặng + Diện tích trắng Mạ bị ngập + Diện tích trắng đơn vị Ma lũ MT T2 Lốc Lũ quÐt M−a lò MB 2931/7 B·o sè M−a lò B·o sè MB 5-7/8 26/9 M−a lò Đăc Lăk Bão số Xangsane 1/10 Lũ Bắc tháng L 10 §BSCL B·o sè 12/12 tỉng sè 44 113 0 0 0 0 0 422 13,346 0 0 0 0 0 0 0 0 39 71 32 127 7,101 6,944 0 31,583 499 18,894 19 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 776 13 0 0 0 0 0 4,269 0 0 0 0 0 0 122 72 532 0 50,488 0 0 0 24,066 325,282 0 0 93 0 0 0 0 22 21 0 0 0 0 0 0 0 85 1,412 10 0 18,627 0 0 0 49,787 195,118 339 40 2,098 273 127 76,318 6,944 0 31,583 74,783 557,896 C¸i Phòng Phòng Cái Cái 104 12 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 5,120 25 60 0 0 0 0 0 150 2,921 0 268 8,348 25 80 C¸i C¸i 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 C¸i 0 0 0 42 0 47 90 C¸i C¸i m Tr 0 0 3,129 0 15,990 0 0 0 0 6,526 1,920 1,624 500 0 19 12 801 400 68,790 2,150 17,938 12,867 405 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,340 0 0 0 0 0 0 1,843 511 11 0 0 0 894 0 2,409 0 0 0 0 562 0 0 0 810 20 886,000 21,548 1,353 84,372 23,072 0 0 0 247 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 406 303 0 28,353 3,220 130 4,613 249 0 1,236 12 1,124 886,400 139,231 5,370 21,348 122,460 749 23,488 1 Ng−êi Ng−êi Ng−êi Ng−êi HuyÖn X· X· Hé Hé Hé Ng−êi Ng−êi Ng−êi C¸i C¸i C¸i Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Page loại thiệt hại Hạng mục Lơng thực ớt, Giống ớt, thủy lợi giao thông đơn vị DT công nghiệp bị trắng DT công nghiệp h hại Diện tích mía bị h hại DT Rừng trồng bị h hại Cây đổ DT ăn h hại + Trong bị chết Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết Ước tính thành tiền Tấn TÊn Ha Ha Ha Ha C©y Ha Ha Con Con Con Tr Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp + Trong đê trung ơng + Đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản Đá sạt, trôi + Trong đê điều + kênh mơng, hồ, đập Đê bị sạt + Trong đê trung ơng Kè sạt Kênh mơng sạt lở Số lợng cống dới đê bị vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Số phai tạm bị trôi m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m C¸i C¸i Cái Cái Số trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền Cái Tr Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Khối lợng đá sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Số cầu cống sập, trôi Số cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Phà, ca nô bị trôi m3 m3 m3 m3 m3 m3 Cái Cái C¸i C¸i Lèc M−a lò MT T2 Lò qt M−a lò MB 2931/7 B·o sè 11 50 60 82,588 23 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 400 0 0 3,188 3,148 642 0 97 94 74 5,688 25,690 315,288 0 0 756 350 207 870 92,583 19 39 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2,150 589,638 0 0 50 116 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0 0 Page M−a lò B·o sè MB 5-7/8 26/9 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 1,550 0 0 12 12 0 0 21,490 0 0 0 0 32,060 0 0 18 0 M−a lò Đăc Lăk B·o sè Xangsane 1/10 10,147 2,565 1,774 660 45,034 694 33,966 27,445,260 3,397 3,000 328 529 73,728 929,000 0 677,386 0 296,500 21,759 35,000 10,778 0 4,060 129,185 0 3,000 12,182 107 29 50 150 0 0 0 0 0 0 256,000 980,821 20,000 450,000 6,461 0 75 132 0 Lũ Bắc tháng L 10 ĐBSCL Bão sè 12/12 tæng sè 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,723 21,576 82,917 0 0 703 0 0 0 7,191 1,837 405 23 13,346 2,565 1,826 68,842 3,064 34,028 27,549,424 86,433 3,000 427 619 79,766 954,690 1,053,377 296,500 171,759 35,000 11,574 4,410 137,133 5,707 106,720 140 61 117 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 52 0 0 0 0 20 258,150 1,636,560 20,052 450,000 6,461 0 147 255 lo¹i thiƯt h¹i Hạng mục Tầu vận tải chìm, Ô tô bị hỏng, trôi Chiều dài đờng bị h hại + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh DT mặt đờng hỏng Ước tính thành tiền đơn vị Cái Cái Km Km Km m2 Tr Ha C¸i TÊn ChiÕc ChiÕc ChiÕc Tr thủy sản Diện tích ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại Bè, mảng h hỏng Ước tính thành tiền ttl.lạc Cột thông tin đổ Dây thông tin đứt Tổng đài h hại Ước tính thành tiền Cột m Cái Tr lợng Cột điện cao đổ, gãy Cột điện hạ đổ, gãy Dây điện đứt Mô tơ, động hỏng Công tơ hỏng CT thuỷ điện nhỏ h hại Trạm biến áp hỏng Máy biến áp hỏng Ước tính thành tiền Cột Cét m C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Tr vËt t− Xi măng ớt Muối ớt Bàn ghế học sinh g·y, háng §å dïng häc tËp h− háng GiÊy −ít háng S¸ch, vë häc sinh −ít, mÊt Klanh ke −ít Gạch mộc hỏng Than bị trôi Cói bị hỏng Đạm, lân ớt Ước tính thiệt hại Tấn Tấn Bộ Tấn Tấn Bộ Tấn Viên Tấn Tấn Tấn Tr đ Lốc 0 0 0 0 0 10 32 0 0 17 0 0 74 2,450 0 0 0 0 0 0 4,890 0 0 M−a lò MT T2 Lò quÐt B·o sè 0 0 10 18,988 10 283 37,460 6,035 0 44 5,585 19 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 56 150 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page M−a lò MB 2931/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M−a lò B·o sè MB 5-7/8 26/9 0 4,815 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M−a lò Đăc Lăk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B·o sè Xangsane 1/10 0 46 0 249,800 216,000 3,974 148 494 278 673 258,500 4,672 1,321,100 28 20,500 1,578 624,840 0 132 0 0 0 0 0 0 0 42,903 Lò B¾c tháng L 10 ĐBSCL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B·o sè 12/12 0 0 0 0 74 162 815 413 0 149 8,313 0 194 5,474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tæng sè 0 23,859 293 287,260 222,035 9,819 329 566 1,151 1,095 258,500 4,873 1,329,413 38 20,500 201 7,187 627,440 0 21 134 0 0 0 0 0 1,304,890 0 42,903 lo¹i thiƯt h¹i đơn vị Hạng mục Ước tổng thiệt hại Tr đ Lèc 362,910 M−a lò MT T2 21,100 Lò quÐt 405,315 B·o sè 26,360 M−a lò MB 2931/7 M−a lò B·o sè MB 5-7/8 26/9 21,700 22,352 M−a lò Đăc Lăk B·o sè Xangsane 1/10 70,000 10,401,624 Lũ Bắc tháng L 10 ĐBSCL Bão số 12/12 7,234,300 tæng sè 18,565,661 5,809,334 406,678 1,589,728 1,958,378 1,190,106,465 USD 60,000,000,000 0.019835108 28,329,778 Page Page Page Page 2006 2005 2004 2003 2002 Page ... lở Số lợng cống dới đê bị vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Số phai tạm bị trôi m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m C¸i C¸i Cái Cái Số trạm, máy bơm ngập Ước tính thành... 1,589,728 1,958,378 1,190,106,465 USD 60,000,000,000 0.019835108 28,329,778 Page Page Page Page 2006 2005 2004 2003 2002 Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 2006 , Tong hop thiet hai thien tai nam 2006