Tong hop thiet hai thien tai nam 2005

1 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

thiệt hại thiên tai gây năm 2005 Tính đến ngày 22/12/2005 loại thiệt hại ngời nhà cửa Trờng học bệnh viện Công trình khác đơn vị Hạng mục Số ngời chết + Trong trẻ em Số ngời bị thơng Số ngời tích Tổng số nhà đổ, trôi Tổng số nhà ngập, h hại Trờng học đổ, trôi Trờng học h hại BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại Trụ sở quan, công trình công cộng ngập, h hại ATNĐ T9 Bão số T9 Bão sè (Damrey) T9 Lò lơt Mtrung ATN§ T10 M−a lò MT M−a lò MT 16-30/11 04-21/12 S¹t lë tæng sè 63 14 506 8,591 15 22 23 338 15 0 377 49 262 22 7,586 215,685 258 4,587 198 52 329 21,686 0 0 74,218 410,240 0 500,440 500 0 80 1,470 600 67 0 35 9,800 0 11,758 1,754 1,870 4,422 14,484 0 0 0 0 0 250 14,522 352,313 305,560 60,778 0 135 122 392,932 1,028,358 46 27 99 0 1,610 1,309 0 254 250 10 244 0 0 0 841 0 0 0 0 22,454 3,150 0 5,950 2 0 0 0 0 51,050 3,964 17,455 1,121 1,014 1,597 1,375 787 554,912 58,450 11 38 769,921 2,276 16 28 39 2,295 56 20 0 0 930 38 284 0 0 0 22 3,000 0 0 14 0 0 246 504,098 30,372 160,780 1,710 1,128 26,171 1,629 6,708 131,747 2,987,876 166,448 112 750 3,417,238 2,942 260 160 1,088 55,691 124 3,663 381 7,181 40,780 663 7,148 62,317 311,516 186,920 12,017 463,277 8,500 5,809,334 0 0 0 0 2 65 2,082 0 13 59 3,179 60 0 11 4,160 109,271 133 3,809 196 19 10 10 43,813 81 39 63 7,537 1,573 40 36 170 10,000 0 0 0 0 0 33 197 1,800 14 219 25,105 1,189 533 818 40 0 53 5,782 7,000 35 28,500 17 10 71 0 0 0 0 17,815 1,454 7,992 630 17 101 0 15,520 76 105 156,300 100 98 174 837 39 233 23,300 57 379 12,912 2,723 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,650 12 4,213 0 0 0 12,800 150 3,150 20 11 15,217 77 82 137 180 25 0 19,151 3,119 7,181 0 0 0 19,915 5,700 177 48,377 25 90 346 42 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,356 2,917 0 381 110 3,000 0 1,000 0 18 122 0 0 0 0 110,230 1,750 22,535 0 20 328,200 15,700 25 85 172,300 0 540 11,209 1,082 420 12,500 1,421 8,650 183 227,627 17,448 55,216 1,000 24,735 5,042 38,800 965,700 0 11 307,010 70 150 21,193 1,300 6,194 3,000 586 4,199 5,850 72,785 30,519 336,559 365,066 230,000 58,800 353,417 3,202,150 372,393,173 USD B·o sè 15 0 52 0 0 16 2 99 2,390 48 30 0 Tr ® Lò lơt Mtrung KKL T10 31 102 895 9,338 0 0 0 272 0 0 ¦íc tỉng thiƯt hại lợng Bão số 44 39 0 4,472 0 0 Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp Khối lợng đá sạt, trôi Số cầu cống sập, trôi Số cầu cống h hại Chiều dài đờng bị h hại Diện tích ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Cột thông tin đổ Dây thông tin ®øt Cét ®iƯn cao thÕ ®ỉ, g·y Cét ®iƯn hạ đổ, gãy Dây điện đứt ttl.lạc Lũ b·o sè 76 18 641 8,266 24 114 giao thông thủy sản Lũ ĐBSCL Bão sè 0 0 64 0 Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp Kênh mơng sạt lở Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Giống ớt, DT công nghiệp h hại Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết Lũ quét 24 84 600 14,208 460 thđy lỵi Tỉng diƯn tÝch lóa ngËp, h− h¹i + DiƯn tÝch mÊt trắng Tổng diện tích hoa mầu bị ngập + Diện tÝch mÊt tr¾ng Lò, lơt ë Kon Tum Ng−êi Ng−êi Ngời Ngời Cái Cái Phòng Phòng Cái Cái Cái Ha Ha Ha Ha TÊn Ha Con Con Con m3 m C¸i C¸i m3 m3 C¸i C¸i Km Ha C¸i TÊn ChiÕc Cét m Cét Cét m n«ng nghiƯp Lèc 33 468 9,399 22 0 177,808
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 2005 , Tong hop thiet hai thien tai nam 2005

Từ khóa liên quan