Tong hop thiet hai thien tai nam 2003

2 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

Tổng hợp thiệt hại thiên tai gây năm 2003 loại thiệt hại Hạng mục đơn vị Lốc Lũ quét Bão số Bão số ATNĐ tháng Lò lơt Lò lơt MT Lò lơt MT Lò lơt MT 7/10 18/10 14/11 MT 25/11 tổng số Số văn B/C tỉnh Ngày báo cáo ngời nhà cửa Tr−êng häc bƯnh viƯn Sè ng−êi chÕt Sè ng−êi bÞ thơng Số ngời tích Tổng số nhà đổ, trôi Tổng số nhà ngập, h hại Trờng học đổ, trôi Trờng học h hại BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại nông nghiệp Tổng diện tích lúa bị úng, ngập + Diện tích trắng Tổng diện tích hoa mầu bị ngập + Diện tích trắng Diện tích mía bị h hại Cây đổ Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết thủy lợi giao thông Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp Đá sạt, trôi Kênh mơng sạt lở, h hại Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp Khối lợng đá sạt, trôi Ngời Ngời Ngời Cái Cái Phòng Phòng Cái Cái Ha Ha Ha Ha Ha C©y Con Con m3 m3 m C¸i C¸i m3 m3 14 22 57 65 77 14 19 44 33 0 0 0 615 15 195 617 1,223 1,820 6,479 43 7,662 3,984 1,245 3,019 89,697 59,233 40 0 0 301 448 90 55 289 126 0 0 0 0 36 0 51 12 1,948 1,110 45,723 4,659 123,913 1,622 12,983 17,806 76 89 9,162 40 30,054 161 1,494 1,699 35 3,366 436 10,928 1,939 15,388 16,328 677 35 10 3,330 823 1,049 60 900 30 25 3,081 7,543 29,125 436,140 1,798 0 0 16 32 41 191 0 29 0 0 1,108 1,398 100 515 7,300 0 30,552 55,418 0 800 30,000 26,875 3,500 1,203,770 935,152 0 800 0 280 19,270 21,993 205 3,142 11,470 100 48,998 9,158 0 10 0 1 14 15 117 147 39 0 17,700 1,000 28,000 50,140 1,553,095 1,102,185 0 0 0 425 438 2,172 180 191 4,487 171,362 49 1,309 106 209,764 41,076 50,118 5,925 11,639 467,063 288 2,535 93,885 2,200,097 42,343 73,073 26 325 2,752,120 3,035 loại thiệt hại thủy sản ttl.lạc lợng Hạng mục đơn vị Số cầu cống sập, trôi Số cầu cống h hại Chiều dài đờng bị h hại Diện tích ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại Cột thông tin đổ Dây thông tin đứt Cột điện cao đổ, gãy Cột điện hạ đổ, gãy Dây điện đứt Cái C¸i Km C¸i TÊn ChiÕc ChiÕc Cét m Cét Cột m Ước tổng thiệt hại Tr đ Lốc Lũ quét Bão số Bão số ATNĐ tháng Lò lơt Lò lơt MT Lò lơt MT Lò lơt MT 7/10 18/10 14/11 MT 25/11 tæng sè 31 16 252 16 0 115 200 1,000 3,000 0 55,000 50 0 147 10 0 0 220 3,044 168 0 65 35 2,180 14,700 0 0 1,100 66 704 9,725 14,490 51 10,581 183 630 59,050 157 3,532 17,980 36,303 20,520 682,304 12,076 367,558 432,471 1,589,728 15 32 13 0 46 1 592 63 0 80 8,018 871 0 144 611 0 18 985 8,117 2,755 2,615 0 43 0 0 0 9,742 330 507 0 0 1 34 0 27 120 0 22,296 16,200 105,981,867
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 2003 , Tong hop thiet hai thien tai nam 2003

Từ khóa liên quan