Tong hop thiet hai thien tai nam 2001

4 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

tổng hợp thiệt hại thiên tai gây năm 2001 (theo B/C tỉnh) Tính đến ngy 14/12/2001 lo¹i thiƯt h¹i ng−êi H¹ng mơc Sè ng−êi chÕt + Trong trẻ em Số ngời bị thơng Số ngời tích Số huyện bị ảnh hởng Số xã bị ảnh hởng Số hộ bị ảnh hởng + Số hộ phải di dời + Trong hết tài sản + Số hộ cần cứu trợ Số ngời bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số ngời cần cứu trợ nhà cửa Tổng số nhà đổ, trôi + Trong nhà ngói Tổng số nhà ngập, h hại + Trong nhà ngói Trờng học Trờng học đổ, trôi Trờng học h hại bệnh viện BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại Công trình Kho bị đổ, trôi khác Kho bị h hại Trụ sở quan, công trình công cộng đổ, trôi Trụ sở quan, công trình công cộng ngập, h hại Công trình phụ h hại Tờng rào đổ Ước tính thành tiền nông nghiệp Tổng diện tích lúa bị úng, ngập + Thiệt hại nặng + Diện tích trắng Tổng diện tích hoa mầu bị ngập đơn vị Lũ Miền Trung Lũ sông Thiên tai Lũ Bắc Lũ qt Th¸ng Thao T6 kh¸c T7 Lèc Lò MTrung B·o sè Lơt §BSCL T10 B·o sè B·o sè Ng−êi Ng−êi Ng−êi Ng−êi HuyÖn X· X· Hé Hé Hé ng−êi ng−êi ng−êi 21 45 46 393 58 26 0 307 39 15 0 23 22 182 20 0 0 1 0 0 0 67 0 0 0 0 82 519 0 0 2,946 1,184 10,000 341,614 0 0 2,022 419 144 45,477 1,129 9,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C¸i Cái Cái Cái Phòng Phòng Cái Cái Cái Cái 544 33 867 724 3,624 161 4,521 22 0 0 0 0 3,863 7,545 6,074 1,090 124 46,529 7,423 341,614 57,614 39,424 232 0 0 0 0 14,546 211 tæng sè 604 319 288 25 75 601 355,744 59,053 224,194 0 0 0 10 0 139 134 20 0 559 257 5,315 203 2,311 0 0 0 0 19 115 67 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,503 3,871 507,669 14,757 151 8,799 28 262 C¸i 0 0 0 0 0 0 C¸i C¸i m Tr 18 0 0 194 26 0 1,102 0 800 0 241 1,908 28 56,523 0 Ha Ha Ha Ha 7,642 9,306 0 0 0 0 28 0 700 0 0 53,823 2,000 0 0 0 0 0 5,307 883 21,388 42,289 20,690 11,512 11,299 2,439 0 0 0 0 6,678 36 2,316 0 7,117 2,251 908 781 2,439 2,800 2,449 1,543 590 9,325 18,727 1,872 33,544 14,138 541 Page 132,755 6,678 15,848 85,528 lo¹i thiƯt h¹i H¹ng mơc DT công nghiệp bị trắng DT công nghiệp h hại Diện tích mía bị h hại DT Rừng trồng bị h hại Cây đổ DT ăn h hại + Trong bị chết Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết Ước tính thành tiền Ha Ha Ha Ha TÊn TÊn Ha Ha Ha Ha Cây ha Con Con Tr Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp + Trong đê điều (+) Đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản Đá sạt, trôi + Trong đê điều + kênh mơng, hồ, đập Đê bị sạt + Trong đê trung ơng Kè sạt Kênh mơng sạt lở Số lợng cống dới đê bị vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Số phai tạm bị trôi Số trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m Cái Cái Cái Cái Cái Tr + Thiệt hại nặng + Diện tích trắng Mạ bị ngập + Diện tích trắng Lơng thực ớt, Giống ớt, thủy lợi giao thông đơn vị Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp m3 Lũ Miền Trung Lũ sông Thiên tai Lũ Bắc Lũ quét Tháng Thao T6 kh¸c T7 Lèc Lò MTrung B·o sè Lơt §BSCL T10 B·o sè B·o sè 0 0 0 0 4,600 289 0 0 1,303 109 795 531 41 0 1,118 0 2,000 0 0 0 302 0 0 25 0 203 8,838 0 8,170 15 15 30 197 0 13 12 0 0 0 0 4,796 95 1,161 0 1,000 6,268 5,230 35,070 0 0 0 137 0 17,159 315 381 0 15 2,594 2,023 10,400 0 0 488,345 230,000 15,700 42,550 10 0 0 45,145 6,061 0 0 0 0 0 0 33 0 20 2,010 12 21 0 85 0 4,822 48,112 150 435 2,569 319 0 49,977 0 17,150 0 31,239 0 15,000 15,846 17,400 0 0 0 0 0 0 200 57,500 11,650 115,000 0 0 0 12,950 0 0 0 0 0 0 67,500 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 6,882 6,589 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 120 0 4,745 139 27,183 0 0 0 0 0 0 23,985 524,493 353,696 109,000 83,798 0 0 15,900 0 214,442 234,666 34,000 45 0 0 0 680 150 190 2,770 0 271,631 0 2,950 5,000 0 0 1,299 31 0 0 0 213 18 118 276 85 18 123 0 40 10 934 0 0 0 0 0 150 20 10 0 1,870 0 15,000 20,510 1,000 0 0 0 0 0 0 7,050 10,000 5,000 0 65,548 64,840 418,541 393,870 5,300 Page tæng sè 4,600 3,027 3,159 302 17,237 288 4,796 48,824 17,296 5,328 786,995 51,221 2,096 53,604 70,015 79,485 1,195,524 96,748 15,900 550,608 16,121 0 32,208 875 282,542 1,335 240 627 984 180 38,380 970,149 lo¹i thiƯt h¹i H¹ng mục + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Khối lợng đá sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Số cầu cống sập, trôi Số cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Phà, ca nô bị trôi Tầu vận tải chìm, Ô tô bị hỏng, trôi Chiều dài đờng bị h hại + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh DT mặt đờng hỏng Ước tính thành tiền thủy sản ttl.lạc lợng Diện tích ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại Bè, mảng h hỏng Ước tính thành tiền Cột thông tin đổ Dây thông tin đứt Tổng đài h hại Ước tính thành tiền Cột ®iƯn cao thÕ ®ỉ, g·y Cét ®iƯn h¹ thÕ ®ỉ, gãy Dây điện đứt Mô tơ, động hỏng Công tơ hỏng CT thuỷ điện nhỏ h hại Trạm biến áp hỏng Máy biến áp hỏng đơn vị m3 m3 m3 m3 m3 C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Km Km Km m2 Tr C¸i TÊn ChiÕc ChiÕc ChiÕc Tr Cét m C¸i Tr Cét Cét m C¸i C¸i Cái Cái Cái Lũ Miền Trung Lũ sông Thiên tai Lũ Bắc Lũ quét Tháng Thao T6 khác T7 Lèc Lò MTrung B·o sè Lơt §BSCL T10 B·o sè B·o sè 0 0 1,000 55 0 0 0 0 28,600 328 11,770 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 136 0 51 0 514 63 2,457 486 179 0 0 31 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 16 128 7,184 85 10 0 0 0 461 0 0 0 0 6,723 0 0 0 0 8,216 0 15,000 0 2,014 0 25,000 40,347 1,000 0 0 0 0 0 0 60 33 589 4,580 1,978 9,351 25 0 0 0 3,297 10 0 969 107 0 0 34 1,883 14 0 0 0 11 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 100,000 0 0 30 0 254 0 2,887 0 300 50 16,850 0 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 39 0 309 956 40 17 1,526 2,500 0 4,000 0 233,322 1,900 48,730 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 Page tæng sè 1,055 40,698 1,000 0 200 3,705 61 0 15 7,431 461 6,732 23,216 68,361 16,615 3,298 1,002 2,033 344 100,650 3,177 27,700 295 2,894 290,452 14 10 10 loại thiệt hại Hạng mục Ước tính thành tiền vật t đơn vị Tr Xi măng ớt Muối ớt Bàn ghế học sinh gãy, hỏng Đồ dïng häc tËp h− háng GiÊy −ít háng S¸ch, vë häc sinh −ít, mÊt Klanh ke −ít G¹ch méc háng Than bị trôi Cói bị hỏng Đạm, lân ớt Ước tÝnh thiƯt h¹i TÊn TÊn Bé TÊn TÊn TÊn TÊn Viên Tấn Tấn Tấn Tr đ Ước tổng thiệt hại Tr đ Lũ Miền Trung Lũ sông Thiên tai Lũ Bắc Lũ quét Tháng Thao T6 khác T7 Lèc Lò MTrung B·o sè Lơt §BSCL T10 B·o sè B·o sè 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 56,269 0 0 0 0 0 0 4,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,756,000 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 26,461 67,503 14,000 33,000 92,370 634,590 66,824 1,535,910 196,702 691,643 11,220 Page 12 tæng sè 127 56,269 4,410 0 3,749 7,816,000 12 40 3,370,222 ... lở Số lợng cống dới đê bị vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Số phai tạm bị trôi Số trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m C¸i C¸i... ớt, thủy lợi giao thông đơn vị Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp m3 Lũ Miền Trung Lũ sông Thiên tai Lũ Bắc bé Lò qt Th¸ng Thao T6 kh¸c T7 Lèc Lò MTrung B·o sè Lơt §BSCL T10 B·o sè B·o sè 0 0 0... TÊn ChiÕc ChiÕc ChiÕc Tr Cét m C¸i Tr Cét Cét m C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Lò Miền Trung Lũ sông Thiên tai Lũ Bắc Lũ qt Th¸ng Thao T6 kh¸c T7 Lèc Lò MTrung B·o sè Lơt §BSCL T10 B·o sè B·o sè 0 0 1,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 2001 , Tong hop thiet hai thien tai nam 2001

Từ khóa liên quan