Tong hop thiet hai thien tai nam 1998

4 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

ThThai tổng hợp thiệt hại thiên tai gây năm 1998 (theo B/C tỉnh) Tính đến ngày 28/12/1998 loại thiệt hại ngời hạng mục Lốc Bão sè + KKL Lò MT Lò MT 19- B·o sè 25-28/9 22/10 14/11 20-24/11/11 B·o (10/12) + K.K L¹nh +B·o (14/12) B·o sè 26/11 ChÕt Ngời + Trong trẻ em Ngời 2 0 0 10 0 Bị thơng Ngời 398 16 82 MÊt tÝch Ng−êi 13 10 Số huyện bị ảnh hởng Huyện 13 12 0 10 0 78 22 12 20 53 39 197 17 47 Số xã bị ảnh hởng Xã 11 93 42 0 89 40 Sè hộ bị ảnh hởng Xã 1,000 4,846 14,268 0 28,165 0 + Sè ph¶i di dêi Hé 0 1,325 7,540 562 + Trong hết tài sản Hộ 0 0 0 580 0 + Sè cần cứu trợ nhà cửa đơn vị Lũ SH Lũ quÐt th¸ng Hé 0 0 4,023 10,811 12,409 13,716 Số ngời bị ảnh hởng ngời 0 0 0 0 + Trong hết tài sản ngời 0 0 0 0 + Sè ng−êi cÇn cøu trỵ ng−êi 0 0 41,264 122,334 11,000 0 0 0 0 2,081 268 572 283 9,079 287 924 Nhµ đổ, trôi Cái + Trong nhà ngói Cái 90 0 0 32 0 Nhµ ngËp, h hại Cái 17,082 592 4,007 16,103 10,442 30,828 445,004 2,542 28,267 C¸i 62 0 0 0 0 Trờng học đổ, trôi + Trong nhà ngãi Phßng 390 0 13 30 116 Trờng học h hại Phòng 196 335 70 156 69 29 1,343 74 BV,BX đổ, trôi Cái 0 0 0 BV,BX h− hại Cái 5 91 14 Công trình Kho bị đổ, trôi Cái 0 0 0 khác Kho bị h hại Cái 0 0 33 36 0 Trụ sở nhà quan đổ Cái 34 0 0 0 Trô sở nhà quan h hại Cái 159 0 0 42 10 Công trình phụ h hại Cái 261 1,350 374 3,436 9,800 Tờng rào đổ m 55 20 0 235 130 520 0 Tr 12,724 615 160 5,284 274,865 2,000 442 0 0 0 0 14,318 3,295 398 4,187 19,170 27,988 31,372 4,761 90,172 bệnh viện Ước tính thành tiền nông nghiƯp Lóa óng ngËp, h− h¹i Ha Page tỉng sè 485 14 522 37 39 275 48,279 9,432 580 40,959 0 174,598 13,495 122 554,867 62 563 2,275 132 70 39 211 15,229 960 296,090 195,661 ThThai + Trong hỏng nặng Ha 305 0 0 7,127 7,594 15,466 + DiÖn tÝch mÊt tr¾ng Ha 1,097 182 279 2,992 7,510 3,588 328 13,183 Hoa mầu ngập, h hại Ha 5,133 195 243 1,998 911 4,419 25,218 1,878 11,129 + Trong ®ã háng nỈng Ha 0 0 0 1,420 919 + DiƯn tÝch mÊt tr¾ng Ha 348 14 565 236 720 4,125 157 1,568 Mạ bị ngËp Ha 273 0 70 0 Ha 0 0 0 L−¬ng thùc −ít, mÊt TÊn 200 0 120 80 19,995 19,126 437 20 Gièng −ít, mÊt TÊn 12 10 0 4,775 4,988 Cây công nghiệp bị trắng Ha 130 0 2,512 351 107 Cây công nghiệp h hại Ha 515 1,116 1,175 4,025 1,179 2,531 4,357 2,740 MÝa bị h hại Ha 28 107 100 1,365 4,356 12,975 720 16,034 Rừng trồng bị h hại Ha 604 0 0 0 1,722 Cây đổ C©y 65,657 0 70,000 30,390 1,318,700 4,585 Cây ăn h hại 211 23 0 186 570 1,626 1,240 + DiƯn tÝch mÊt tr¾ng thủy lợi + Trong dã 0 0 0 Trâu bò chết Con 13 10 6,114 Lỵn chÕt 0 119 211 82,869 0 Gia cÇm chÕt Con 0 750 3,001 19,787 266,385 2,520 Ước tính thành tiền Tr 680 1,300 4,181 42,284 217,169 666 18,936 0 0 0 0 4,215,674 260,183 191,940 180,791 10,000 Đất sạt, trôi m3 4,020 102,759 347,137 338,550 + Trong đê điều m3 0 100,577 54,430 + Trong đê địa ph−¬ng m3 0 0 0 0 + Kênh mơng, hồ đập m3 1,020 62,945 246,580 284,160 1,429,518 35,000 94,900 + Đê nuôi trồng thủ s¶n m3 0 21,270 0 0 Đá sạt, trôi m3 1,430 1,084 6,831 28,407 6,527 7,185 + Trong đê trung −¬ng m3 0 0 0 0 + kênh mơng, hồ, đập m3 30 0 0 150 0 Đê bị sạt m 0 595 15,062 6,921 117,700 3,261 22,886 + Trong đê trung ơng m 20 0 0 0 0 KÌ s¹t m 0 95 830 21,010 1,200 28,026 102,514 7,744 Kênh mơng sạt lở m 2,515 27 158,585 3,211 63,500 Cống dới đê bị vỡ, trôi Cái 0 0 486 182 36 53 CT thuû lợi nhỏ vỡ Cái 10 27 10 13 Page 30,492 29,159 51,124 2,339 7,733 348 39,978 9,790 3,102 17,638 35,685 2,326 1,489,332 3,861 6,142 83,202 292,443 285,216 5,460,263 353,542 2,154,123 21,270 51,464 180 166,425 20 23,135 358,378 757 65 ThThai giao thông thủy sản CT thuỷ lợi nhỏ h hại Cái 10 77 918 241 36 Phai tạm bị trôi Cái 175 0 47 209 19 21 112 Trạm, máy bơm ngập Cái 0 19 11 185 20 ¦íc tÝnh thµnh tiỊn Tr 135 2,850 726 8,926 96,844 9,625 2,370 0 0 0 0 Đất sạt, trôi m3 97,129 5,600 74,304 360,491 261,764 2,169,986 361,660 231,350 + Trong ®ã quèc lé m3 0 394 744 1,100 40,000 17,000 + §−êng néi tØnh m3 0 40,560 208,304 15,768 199,256 34,260 Đá sạt, trôi m3 150 0 5,502 1,425 23,548 8,640 2,066 + Trong ®ã quèc lé m3 0 0 0 0 + §−êng néi tØnh m3 0 0 0 0 Cầu cống sập, trôi C¸i 19 81 202 16 Cầu cống h hại Cái 28 139 213 1,139 181 195 Ngầm tràn bị hỏng Cái 25 38 14 0 Phà bị trôi Cái 0 0 0 Tầu vận tải chìm, Cái 0 0 0 Ô tô bị hỏng, trôi Cái 12 0 0 Đờng bị h hại Km 11 82 165 429 707 36 202 + Trong ®ã quèc lé Km 0 0 10 25 + §−êng néi tØnh Km 0 0 14 123 99 20 Mặt đờng hỏng m2 0 10,000 15,000 35,000 295,800 21,000 Ước tính thành tiÒn Tr 200 510 800 548 11,590 133,260 12,150 3,963 0 0 0 0 Ao, hồ nuôi tôm cá vỡ 54 60 21 841 594 2,696 100 3,250 Lồng cá bị trôi C¸i 0 0 82 550 0 Cá, tôm bị 0 0 145 45 25 134 20 22 41 195 Tàu thuyền h hại Chiếc 35 0 39 125 12 BÌ, m¶ng h− háng ChiÕc 0 0 0 Tr 0 0 4,832 2,500 4,450 0 0 0 0 0 0 0 2,368 1,125 ¦íc tÝnh thành tiền ttl.lạc Tấn Chiếc Tàu thuyền chìm Cột thông tin đổ Cột Dây thông tin đứt m 1,400 0 0 81,600 66,530 Tổng đài h hại Cái 0 0 0 0 Ước tính thành tiền Tr 0 0 0 1,200 1,413 Page 1,299 585 241 121,476 3,562,284 59,238 498,148 41,331 0 333 1,902 85 19 1,632 42 256 376,800 163,021 7,616 632 220 420 216 11,782 3,493 149,530 2,613 ThThai lợng vật t 0 0 0 0 31 0 0 0 22 326 12 48 257 177 40,030 0 0 100 122,800 146 0 0 0 0 0 0 0 0 C¸i 0 0 0 0 Trạm biến áp hỏng Cái 0 0 M¸y biÕn ¸p háng C¸i 0 0 0 0 ¦íc tÝnh thµnh tiỊn Tr 0 100 39 9,120 0 0 0 0 0 Cét cao thÕ ®ỉ, g·y Cét Cét hạ đổ, gãy Cột Dây điện đứt m Mô tơ, động hỏng Cái Công tơ hỏng Cái CT thuỷ điện nhỏ h hại Xi măng ớt Tấn 13 0 0 299 0 Muèi −ít mÊt TÊn 350 0 400 2,530 110 20 Bµn ghÕ häc sinh g·y, háng Bé 172 0 58 38 2,192 0 §å dïng häc tËp h− háng TÊn 0 0 0 0 GiÊy −ít háng TÊn 0 0 0 0 S¸ch, vë häc sinh −ít, mÊt TÊn 0 0 0 64,050 0 Klanh ke uot TÊn 0 0 0 0 Gạch mộc hỏng Viên 0 350,000 1,050,000 500,000 2,100,000 Than bÞ tr«i TÊn 0 0 0 0 Cãi bÞ háng TÊn 0 0 0 0 Đạm, lân ớt Tấn 550 0 73 0 2,693 ¦íc tÝnh thiƯt hại Tr đ 0 0 0 0 ớc tính thiệt hại Tr đ 0 108,527 23,386 800 31,461 0 189,437 145,973 923,117 57,493 317,055 Page 53 826 163,076 0 19 9,259 312 3,410 2,460 0 64,050 4,000,000 0 3,316 0 1,797,249 ... 2,154,123 21,270 51,464 180 166,425 20 23,135 358,378 757 65 ThThai giao thông thủy sản CT thuỷ lợi nhỏ h hại Cái 10 77 918 241 36 Phai tạm bị trôi Cái 175 0 47 209 19 21 112 Trạm, máy bơm ngập...ThThai + Trong hỏng nặng Ha 305 0 0 7,127 7,594 15,466 + DiÖn tÝch mÊt tr¾ng Ha 1,097 182 279 2,992... 333 1,902 85 19 1,632 42 256 376,800 163,021 7,616 632 220 420 216 11,782 3,493 149,530 2,613 ThThai lợng vật t 0 0 0 0 31 0 0 0 22 326 12 48 257 177 40,030 0 0 100 122,800 146 0 0 0 0 0 0 0 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 1998 , Tong hop thiet hai thien tai nam 1998