Tong hop thiet hai thien tai nam 1997

10 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

thiệt hại thiên tai gây việt nam năm 1997 theo kiện Loại thiệt hại ngời nhà cửa hạng mục đơn vị Lũ quét Lốc tính đến 15/12/97 lu B.Bộ Lụt bao tháng ĐBSCL so2 óng, TriỊu Lơt T.Bé Lò T.Bé Th¸ng b∙o sè4 Tháng11 Bo số Chết Ngời + Trong trẻ em Ng−êi 0 0 0 Bị thơng Ngời 276 28 65 1232 MÊt tÝch Ng−êi 17 0 0 0 2123 Sè huyÖn bị ảnh hởng Huyện 34 0 0 0 0 30 Số xã bị ảnh hởng Xã 111 34 0 0 74 96 Số hộ bị ảnh hởng Xã 0 4493 0 25736 148886 + Sè ph¶i di dêi Hé 52 137 0 0 0 69954 + Trong hết tài sản Hé 45 0 0 0 3887 + Số hộ cần cứu trợ Hộ 0 120 752 0 1066 111830 51 15 18 42 15 778 Sè ng−êi bị ảnh hởng ngời 1759 0 0 0 495495 + Trong hết tài s¶n ng−êi 45 0 0 0 0 + Số ngời cần cứu trợ ngời 0 0 0 4438 32415 0 0 0 0 0 2288 225 47 63 482 33 107892 Nhµ đổ, trôi Cái + Trong nhà ngói Cái 0 0 0 0 2273 Nhµ ngập, h hại Cái 40128 1179 8739 5191 16206 74 413 28718 552 204564 + Trong nhà ngói Cái 0 0 0 141 32284 Trờng học đổ, trôi Phòng 253 0 0 31 1424 Trờng học h hại Phòng 789 15 72 0 55 755 5727 C¸i 0 0 0 76 BV,BX h hại Cái 82 18 0 146 308 Kho bị đổ, trôi Cái 0 0 0 0 Kho bị h hại Cái 0 0 0 166 Trụ sở nhà quan đổ Cái 36 0 0 0 225 Trụ sở nhà quan h hại Cái 64 0 32 0 22 843 Công trình phụ h hại Cái 256 0 0 0 200 504 T−êng rµo ®æ m 230 0 0 0 20 0 Ước tính thành tiền Tr 0 687 4656 0 6000 6445 3000 393492 bÖnh viÖn BV,BX đổ, trôi Công trình khác Page Tổng 941 1617 2142 64 315 179115 70143 3932 113768 497254 45 36853 111037 2277 305764 32425 1714 7420 86 563 172 267 962 960 250 414280 thiƯt h¹i thiên tai gây việt nam năm 1997 theo kiện Loại thiệt hại nông nghiệp thủy lợi hạng mục đơn vị Lũ quét Lốc tính đến 15/12/97 lu B.Bộ Lụt bao tháng ĐBSCL so2 úng, Triều Lơt T.Bé Lò T.Bé Th¸ng b∙o sè4 Th¸ng11 B∙o sè 0 0 0 0 0 Ha 23980 7989 61387 136775 22298 12295 32029 20115 1475 323050 + Trong hỏng nặng Ha 229 2189 1965 6765 11884 71242 + DiƯn tÝch mÊt tr¾ng Ha 876 1906 4276 3232 4535 5530 10396 135 325 21743 Hoa mầu ngập, h hại Ha 35288 607 1178 31 1000 5472 7287 257 57751 + Trong hỏng nặng Ha 0 0 490 5126 + Trong ®ã trắng Mạ bị ngập + Diện tích trắng L−¬ng thùc −ít Ha Ha Ha TÊn 309 192 99 12 105.5 450 0 10 0 0 0 0 0 171 0 2703 3294 0 1992 0 0 4031 300 135 Gièng −ít TÊn 25 0 0 155 17 58 Cây công nghiệp bị trắng Ha 61 0 0 388 554 Cây công nghiệp h− h¹i Ha 274 62 0 0 16 5822.6 Mía bị h hại Ha 25 53 0 4305 1303 160 24917 Rõng trång bị h hại Cây đổ Cây ăn h hại + Trong dã Trâu bò chết Lợn chết Ha C©y ha Con 49 76400 120 290 7.5 88 228 15000 200 46 0 19 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 59 794157 40 12 0 0 73313 3053 75757 1340 3500 1806 Gia cÇm chÕt Con 3584 1100 0 0 640 23025 ¦íc tÝnh thµnh tiỊn Tr 4270 13380 54675 0 50300 51733 1100 1553825 0 0 0 0 0 Lúa úng ngập Đất sạt, tr«i m3 21910 1800 5150 136100 445050 726664 49691 3298154 + Trong đê trung ơng m3 0 0 16000 0 0 + Trong đê địa phơng m3 0 5150 100000 0 298720 15404 + Kênh mơng, hồ ®Ëp m3 410 1800 2800 20000 4420 266634 34287 + Đê nuôi trồng thuỷ sản m3 0 0 0 76310 0 Đá s¹t, trái m3 0 0 4200 5222 4478 601 + Trong đê trung ơng m3 0 0 0 0 0 + kênh mơng, hồ, đập m3 0 0 0 1110 0 Đê bị sạt m 0 123000 1030 0 16 165 620960 Page Tæng 641393 94277 52954 108871 5621 8364 504.2 10.2 4935.5 268 1004 6179.6 30763 73425 888675 76111.5 1351 3941 2092 28349 1729283 4684519 16000 419274 330351 76310 14501 1110 745171 thiệt hại thiên tai gây việt nam năm 1997 theo kiện Loại thiệt hại giao thông thủy sản hạng mục đơn vị Lũ quét Lốc tính đến 15/12/97 lu B.Bộ Lụt bao tháng ĐBSCL so2 úng, Triều Lụt T.Bộ Lò T.Bé Th¸ng b∙o sè4 Th¸ng11 B∙o sè + Trong đê trung ơng m 0 0 0 0 0 KÌ s¹t m 0 0 11 0 715 3720 Kênh mơng sạt lở m 4110 12570 13 98 0 1628 1035 102304 Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Cái Cái Cái Cái 50 29 22 695 42 115 0 37 0 0 10 0 0 0 117 49 0 3 0 699 441 Trạm, máy bơm ngập Cái 88 0 15 0 Ước tính thành tiền Tr 365 2294 1385 0 14300 4003 2000 46311 Đất sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Đá sạt, trôi + Trong quốc lộ + §−êng néi tØnh m3 m3 m3 m3 m3 m3 17944 0 30 0 83570 8000 50330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28200 28200 0 0 0 0 0 453300 0 17300 0 287350 24800 193832 1749 720 1029 105262 0 0 0 819426 24000 0 0 Cầu cống sập, trôi Cái 80 20 16 29 302 Cầu cống h hại Cái 34 63 0 229 151 1846 Ngầm tràn bị hỏng Cái 0 0 0 0 0 Phà bị trôi Cái 0 0 0 0 0 TÇu vận tải chìm, Cái 16 0 0 0 0 Ô tô bị hỏng, trôi C¸i 0 0 0 0 Đờng bị h hại Km 14496 56 138.89 28.5 0 48 50 3208.3 + Trong ®ã quèc lé Km 29 13.23 12 0 0 227 + Đờng nội tỉnh Mặt đờng hỏng Km m2 0 14483 27 118.9 16 0 0 0 58273 0 1358 24000 Ước tính thành tiền Tr 3344 1058 1622 0 16200 6086 8000 61953 Ao, hå nu«i t«m cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Cái Tản 70 0 185 342 320 187 0 0 0 0 0 284 0 587 15 342 0 136334 34281 Tàu thuyền chìm Chiếc 21 16 0 17 54 2897 Page Tæng 4446 121758 781 152 601 797 105 70658 1795052 56800 272362 19079 720 1029 470 2342 0 17 18025.69 282.23 16002.9 82273 98263 138331 11 34619.2 3008 thiệt hại thiên tai gây việt nam năm 1997 theo kiện Loại thiệt hại hạng mục Tàu thuyền h hại Bè, mảng h hỏng Ước tính thành tiền ttl.lạc lợng vật t đơn vị Chiếc Chiếc Tr Lũ quét Lốc tính đến 15/12/97 lu B.Bộ Lụt bao tháng ĐBSCL so2 óng, TriỊu Lơt T.Bé Lò T.Bé Th¸ng b∙o sè4 Th¸ng11 B∙o sè 43 0 0 0 0 0 11 14 0 1856 135800 3290 0 0 8230 6000 220243 0 0 0 0 0 Cột thông tin đổ Cột 0 0 0 206 309 D©y thông tin đứt m 500 0 0 0 7006 73164 Tổng đài h hại Cái 0 0 ¦íc tÝnh thµnh tiỊn Tr 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 Cét cao thÕ ®ỉ, g·y Cét 23 0 0 1060 Cột hạ đổ, gãy Cột 1593 26 0 12 0 45 3111 Dây điện đứt m 1050 2000 0 0 5200 25146 Mô tơ, động hỏng Cái 0 0 0 0 0 Công tơ hỏng Cái 0 0 0 0 0 CT thuỷ điện nhỏ h hại Trạm biến áp hỏng C¸i C¸i 20 0 0 0 0 0 0 0 0 M¸y biÕn ¸p háng C¸i 0 0 0 0 Ước tính thành tiÒn Tr 0 0 0 471 18117 0 0 0 0 0 Xi măng ớt Tấn 0 0 0 100 13 Muèi −ít mÊt TÊn 1000 0 0 0 22889 Bµn ghÕ häc sinh g·y, háng TÊn 160 43 0 0 527 7349 §å dïng häc tËp h− háng TÊn 0 0 0 0 GiÊy −ít háng TÊn 0 0 0 0 12 S¸ch, vë häc sinh −ít, mÊt TÊn 0 0 0 0 114570 Klanh ke uot TÊn 0 0 0 0 0 G¹ch méc háng Viªn 0 0 0 115000 0 Than bị trôi Tấn 0 0 0 0 0 Cãi bÞ háng Đạm, lân ớt Tấn Tấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ước tính thiệt hại Tr ® 0 0 0 0 19520 0 0 0 0 0 Page Tæng 1924 373563 516 80670 400 1091 4787 33396 0 21 18588 113 23896 8079 12 114570 115000 0 19520 thiệt hại thiên tai gây việt nam năm 1997 theo sù kiƯn Lo¹i thiƯt h¹i h¹ng mơc Tỉng thiƯt h¹i đơn vị Lốc Tr đ 136692 Lũ quét 21724 tính đến 15/12/97 lu B.Bộ Lụt bao tháng ĐBSCL so2 19769 67496 Page 61500 óng, TriỊu Lơt T.Bé Lò T.Bé Th¸ng b∙o sè4 Th¸ng11 87100 136694 19880 B∙o sè 7179615 Tæng 7730470 Page Page Page Page Page 10 ...thiệt hại thiên tai gây việt nam năm 1997 theo kiện Loại thiệt hại nông nghiệp thủy lợi hạng mục đơn vị Lũ quét Lốc tính đến... 2092 28349 1729283 4684519 16000 419274 330351 76310 14501 1110 745171 thiƯt h¹i thiên tai gây việt nam năm 1997 theo kiện Loại thiệt hại giao thông thủy sản hạng mục đơn vị Lũ quét Lốc tính đến... 2342 0 17 18025.69 282.23 16002.9 82273 98263 138331 11 34619.2 3008 thiệt hại thiên tai gây việt nam năm 1997 theo kiện Loại thiệt hại hạng mục Tàu thuyền h hại Bè, mảng h hỏng Ước tính thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 1997 , Tong hop thiet hai thien tai nam 1997