Tong hop thiet hai thien tai nam 1996

4 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

thiệt hại thiên tai gây việt nam từ đầu năm đến tháng 12 năm 1996 Loại thiệt hại ngời hạng mục Chết + Trong trẻ em Bị thơng Mất tích Số huyện bị ảnh hởng Số xã bị ảnh hởng Số hộ bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số hộ cần cứu trợ Số ngời bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số ngời cần cứu trợ Nhà đổ, trôi + Trong nhà ngói Nhà ngập, h hại + Trong nhà ngói Trờng học Trờng học đổ, trôi Trờng học h hại bệnh viện BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại Kho bị đổ, trôi Kho bị h hại Trụ sở nhà quan đổ Trụ sở nhà quan h hại Công trình phụ h hại Tờng rào đổ nhà cửa Ước tính thành tiền nông nghiệpLúa úng ngập + Trong hỏng nặng + Diện tích trắng Hoa mầu ngập, h hại + Trong hỏng nặng + Trong trắng Mạ bị ngập + Diện tích trắng Lơng thực ớt Giống ớt đơn vị Ngời Ngời Ngời Ng−êi Hun X· X· Hé Hé ng−êi ng−êi ng−êi C¸i Cái Cái Cái Phòng Phòng Cái Cái Cái Cái Cái C¸i C¸i m Tr Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha TÊn TÊn B∙o 100 466 80 8700 300 6500 43500 1500 32500 37532 2218 490853 30479 1312 12482 92 3329 600 1116 187 19598 29726 136701 277636 176852 61068 16272 17138 9186 1526 9603 430 Lò atndt8 ATN§T8 124 0 19 12077 0 8000 0 0 0 292 65 0 0 0 1070 114780 53195 6435 3724 2145 0 20 36 19 188 132664 209 712297 48 1254 0 0 96 448 30 0 73 100 1000 15852 13926 4204 5101 4364 211 1704 0 0 b∙o 98 0 246 19833 0 67780 0 3496 153 87530 11579 235 3655 11 247 26 319 16234 46575 44764 21411 2615 8420 2330 3445 120 130 Lò SHT8 53 63 12 0 156606 16578 3589 80676 134 635 133 0 24 52 615 68753 43974 18751 7311 656 2959 0 102 20 lèc 96 lò quÐt atb∙o lumt10 lò 2/11 46 24 64 40 0 0 0 116 29 0 1946 872 0 0 90 106 0 316 259405 10 66441 63760 26297 63 0 62091 3500 0 3727 15379 600 278 443 10 0 89 407 35 517 43 0 25 0 21000 853 221 170210 692 1096 54 91 0 48 0 88278 43593 657 25317 1825 309 4050 10 15480 1976 1264 887 377 40 93931 44679 36170 8090 1766 179470 0 994 Page lu22-11 330 94911 2190 155 0 0 3680 176 86 36 22 32037 35880 285 416 142587 1647 34 166850 358 143 861 19 87 0 29 1030 335 122724 74 0 50 27958 1130 96300 2493 72243 16 50 15 0 0 61082 6382 1084 6845 2330 0 2547 100 35335 4206 7734 70445 1436 8727 0 27999 63 5506 2255 1828 5599 2145 553 0 8500 110 LU3-12 18 0 0 0 0 10000 340 8080 30 0 0 0 0 0 7334 3675 3629 1144 431 164 0 0 lmt20- ludbs 12 cl 0 0 0 8000 0 0 155 0 0 0 0 0 530 42993 16000 2577 2500 0 12400 Tæng 222 166 0 14 232 828489 141957 0 245143 1128 166 907 115 20 1155 1357292 1190 290445 1052228 3094 570659 42358 836773 2312 11953 510 76 1045 0 543468 96927 2672 2024025 43016 5297 34105 200 4666 28 995 1196 1412 20728 47999 1109713 181872 111440 65724 56317 16943 0 7247 927506 422574 253432 194197 10596 58560 192706 1696 56142 14137 thiƯt h¹i thiên tai gây việt nam từ đầu năm đến tháng 12 năm 1996 Loại thiệt hại thuỷ lợi hạng mục Cây công nghiệp bị trắng Cây công nghiệp h hại Mía bị h hại Rừng trồng bị h hại Cây đổ Cây ăn h hại + Trong dã Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết đơn vị Ha Ha Ha Ha Cây ha Con Con Ước tính thành tiền Tr Đất sạt, trôi + Trong đê trung ơng + Trong đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản Đá sạt, trỏi + Trong đê trung ơng + kênh mơng, hồ, đập Đê bị sạt + Trong đê trung ơng Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngËp m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m Cái Cái Cái Cái Cái Ước tính thành tiền Tr giao thông Đất sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Đá sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Cầu cống sập, trôi Cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Phà bị trôi m3 m3 m3 m3 m3 m3 Cái Cái Cái Cái Lũ Bo atndt8 ATNĐT8 bo 0 2070 500 310 693.5 300 520 173 0 0 3853065 0 0 606 0 190 0 15003 0 332579 171429 41016 50378 0 592535 987000 176095 546424 49470 323000 149900 62167 467500 318000 187765 166500 72995 8500 20700 0 70002 40300 5670 23640 3150 37100 16773 0 500 21811 1420 10000 127878 0 43136 15970 0 4500 40090 0 161 11 12 121 38 47 0 150 999 167 18 0 47339 23497 22793.4 11370 0 421734 415107 303030 47850 72850 66500 135500 59250 206005 299250 15920 2100 4500 1000 4000 0 450 0 203 36 45 11 14 1 0 Lò SHT8 0 400 35 0 55 144826 1206420 134000 642000 0 0 60100 4600 4095 45400 69 30 10 60157 288000 0 0 97 58 0 lèc 96 lò quÐt atb∙o lumt10 lò 2/11 lu22-11 LU3-12 126 50 170 1785.7 60 57951 16 5280 1013 160 2020 150 3778 2828 1841 27 0 0 0 0 0 0 12 261 0 234 224 38079 312 539 63482 323046 48 2055 4860 9737 0 5000 0 0 0 0 0 52 0 91800 8980 0 3124 0 0 35177 154 0 3314 1545690 30700 529943 1121462 20554 6810 11117 350 65 40 0 311 48 117 48916 591132 0 112000 7259 509 0 0 0 13826 20094 5910 0 15 1094329 942500 99500 0 239 0 1099223 170100 851944 110475 2000 97120 261 95 47 239520 8100 2000 200 62 77 18 Page 538 3030 15904 218350 1493323 391000 84750 302170 650 34009 25000 0 0 2020 59 161 533 49767 1522114 480944 927565 20123 372 19826 198 230 184 100 874 11890 24976 1532560 551220 537190 61000 4335 0 8262 250 9850 19 15 19 0 40450 1213860 45000 390000 8900 0 563 187 0 193 3600 0 376723 95327 281396 1690 0 0 40800 59 0 0 196195 0 5023 0 36 119 lmt20- ludbs 12 cl 600 0 29331 0 0 0 16370 0 0 0 0 150 0 1650 10 0 800 18936 18936 1375 0 0 0 66174 928789 1093075 Tæng 4861.7 66223.5 41046 62 3853065 0 1858 73595 1043528 2463861 50528484 10402628 33738465 0 0 0 2274 425 0 44 204438 59668186 1173397 13067188 36533443 82350 210583 88833 12126 229971 47736 24880 177301 756 621 488 1829 206 526667.4 0 0 0 122 23872 0 6879992 1972644 2825230 153396 6372 117596 1873 24670 286 thiệt hại thiên tai gây việt nam từ đầu năm đến tháng 12 năm 1996 Loại thiệt hại thuỷ sản thông tin liên lạc hạng mục Tầu vận tải chìm, Ô tô bị hỏng, trôi Đờng bị h hại + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Mặt đờng hỏng Ước tính thành tiền Tr Ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại Bè, mảng h hỏng Cái Tản Chiếc Chiếc Chiếc Ước tính thành tiền Tr Cột thông tin đổ Dây thông tin đứt Tổng đài h hại Cột m Cái Ước tính thành tiền Tr lợng Cột cao đổ, gãy Cột hạ đổ, gãy Dây điện đứt Mô tơ, động hỏng Công tơ hỏng CT thuỷ điện nhỏ h hại Trạm biến áp hỏng Máy biến áp hỏng vật t đơn vị Cái Cái Km Km Km m2 Cột Cổt m Cái Cái Cái Cái Cái Ước tính thành tiền Tr Xi măng ớt Muối trôi Bàn ghÕ häc sinh g·y, háng §å dïng häc tËp h− háng GiÊy −ít háng S¸ch, vë häc sinh −ít, mÊt Klanh ke uot Gạch mộc hỏng Than bị trôi Cói bị hỏng Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Viên TÊn TÊn Lò Lò lmt20- ludbs B∙o atndt8 ATN§T8 b∙o SHT8 lèc 96 lò quÐt atb∙o lumt10 lò 2/11 lu22-11 LU3-12 12 cl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.72 913 7315 30 219.8 51 16 218 76 1232 116 14044 0 0 624650 40000 146500 38324 0 107020 273123 30 0 36291 15698 24571 6073 46002 45564 54285 28727 56777 48878 2900 401863 0 0 0 6775 4553 232 1753 574 171 3828 344 5427 649 816 45869 400 0 0 0 15 300 0 0 440 88 90 0 50 24 77 0 3992 376 82 61 193 168 128 20 0 13 39 189 51 0 0 100 0 0 0 285 0 0 0 27644 21392 1160 5880 4911 709 8207 1000 8070 5346 20 0 0 0 0 5812 30 2793 153 0 210 72 11 555770 2800 80820 700 88000 8500 21000 0 600 0 0 0 0 0 9613 461 1147 0 5000 460 20 0 0 0 0 0 7637 18 15 0 6148 21 4081 596 45 2619 87 19 0 201 916312 14550 148630 3000 2000 22000 10500 0 0 257 0 0 0 25 0 0 0 30 200 160 0 0 0 0 66 204 0 0 0 0 0 0 0 26 0 15 0 0 0 0 0 0 3542 2099 904 1140 80 9091 238 319 0 0 0 0 0 408 84 0 0 600 462 0 5760 0 0 0 0 70 4620 120 100 5613 0 3335 0 2674 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 822000 0 0 200 0 0 0 0 0 2550000 4250000 66650000 0 4135000 165000 0 260 200 500 0 10 0 250 0 0 0 0 0 Page Tæng 24405.52 0 1229647 767629 70991 715 4761 1017 312 385 84339 9084 758190 16703 7683 13821 1116992 282 390 276 34 15 17413 1554 5830 16462 500 822000 200 77750000 970 250 thiệt hại thiên tai gây việt nam từ đầu năm đến tháng 12 năm 1996 Loại thiệt hại hạng mục Đạm, lân ớt đơn vị Tấn Ước tính thiệt hại Tr đ Tổng thiệt hại Tr đ Lũ Bo atndt8 ATN§T8 b∙o 124 0 536138 16102 161483 0 2211630 536886 8E+12 14000 124153 383900 Lò SHT8 lèc 96 lò quÐt atb∙o lumt10 lò 2/11 lu22-11 LU3-12 0 25 0 13055 0 5274 5609 123 139 0 0 346292 194110 Page 81647 581367 124958 565757 204785 46080 lmt20- ludbs 12 cl 0 0 Tæng 149 737923 25622 2571223 7998410 ...thiệt hại thiên tai gây việt nam từ đầu năm đến tháng 12 năm 1996 Loại thiệt hại thuỷ lợi hạng mục Cây công nghiệp bị trắng Cây công nghiệp... 6879992 1972644 2825230 153396 6372 117596 1873 24670 286 thiƯt h¹i thiên tai gây việt nam từ đầu năm đến tháng 12 năm 1996 Loại thiệt hại thuỷ sản thông tin liên lạc hạng mục Tầu vận tải chìm,... 15 17413 1554 5830 16462 500 822000 200 77750000 970 250 thiƯt h¹i thiên tai gây việt nam từ đầu năm đến tháng 12 năm 1996 Loại thiệt hại hạng mục Đạm, lân ớt đơn vị Tấn Ước tính thiệt hại Tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 1996 , Tong hop thiet hai thien tai nam 1996

Từ khóa liên quan